ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุพัตรา ศรีไชยรัตน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จิรศักดิ์ ตั้งตรงไพโรจน์ 9
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 6
3 จิรศักดิ์ มูลรัตน์ 5
4 ธีระยุทธ แก้วอมตวงศ์ 5
5 อัจฉราวรรณ โลหะวณิชย์ 5
6 สมลักษณ์ พวงชมภู 4
7 ดาณิศ ทวีติยานนท์ 3
8 สุวรรณา กิจภากรณ์ 3
9 อุษา ชัยมาด 2
10 วรา พานิชเกรียงไกร 2
11 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
12 นิศากร ไกรสูรย์ 1
13 สุภาภรณ์ อุดมทรัพย์ 1
14 สุรีย์ เจียรณ์มงคล 1
15 ฉัตราภรณ์ ซิ้มฉันท์ 1
16 ฐิติลาวัณย์ กลิ่นคล้ายกัน 1
17 กานต์อนุช วสุนธรารักษ์ 1
18 สุพัตรา ศรีไชยรัตน์ 1
19 วัลยา อมรรัตนายุทธ์ 1
20 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 1
21 จิโรจ ศศิปรียจันทร์ 1
22 สถาพร สุวรรณรักษ์ 1
23 สุภัทรตรา เจียมศักดิ์ 1
24 สุรีรัตน์ พรธาดาวิทย์ 1
25 สุกัลญา เจริญศรี 1
26 สุเทพ เรืองวิเศษ 1
27 ศิริชัย ธรรมวานิช 1
28 อรรณพ คุณาวงษ์กฤต 1
29 สมเกียรติ ทาจำปา 1
30 ประภัสสร ตันติพงศ์วิวัฒน์ 1
31 สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา 1
32 ประสาน ธรรมอุปกรณ์ 1
33 ประสาน ธรรมอุปกรณ์ 1
34 ภัทรา หาญจริยากูล 1
35 กรรัตน์ รัตนวัฒนาธร 1
36 อรชร อิงคนุวัฒน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2554 2
3 2552 4
4 2551 2
5 2549 2
6 2541 1
7 2540 2
8 2539 1
9 2538 1
10 2537 1
11 2536 1
12 2535 3
13 2523 1
14 2522 1
15 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ผลของการเสริมน้ำมันตะไคร้แกงในอาหารไก่ต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต การทำงานของเอนไซม์ช่วยย่อยและสุขภาพของทางเดินอาหาร
ปี พ.ศ. 2554
2 ผลของสิ่งสกัดแอลกอฮอล์ของ P. palatiferum และ β–sitosterol กับ CYP3A4 ในเซลล์ตับมนุษย์เพาะเลี้ยง HepG2
3 ฤทธิ์ปกป้องเซลล์ตับและต้านออกซิเดชันของว่านพญาวานร (Pseuderanthemum palatiferum) ต่อความเสียหายจากปฏิกิริยาออกซิเดชันที่เหนี่ยวนำด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในเซลล์ HepG2
ปี พ.ศ. 2552
4 การศึกษาย้อนหลังทางพยาธิวิทยา และการศึกษาทางคลินิกของความเป็นพิษของยาเบื่อหนูชนิดต้านการแข็งตัวของเลือดรุ่นที่ 1 ในสุนัข
5 ฤทธิ์ปกป้องเซลล์ประสาทของสารสกัดจากเมล็ดองุ่นต่อการสร้างอนุมูลอิสระและการทำลายสมองจากการเหนี่ยวนำด้วยอาหารไขมันสูงในหนูแรท
6 ฤทธิ์ปกป้องเซลล์ประสาท ของสารสกัดจากเมล็ดองุ่นต่อการสร้างอนุมูลอิสระและการทำลายสมอง จากการเหนี่ยวนำด้วยอาหารไขมันสูงในหนูแรท
7 การศึกษาย้อนหลังทางพยาธิวิทยา และการศึกษาทางคลินิกของความเป็นพิษ ของยาเบื่อหนูชนิดต้านการแข็งตัวของเลือด รุ่นที่ 1 ในสุนัข
ปี พ.ศ. 2551
8 ฤทธิ์ลดไขมันในเลือดและปกป้องหลอดเลือดของสารสกัดจากเมล็ดองุ่น (Vitis vinifera Linn.)
9 ฤทธิ์ลดไขมันในเลือดและปกป้องหลอดเลือดของสารสกัดจากเมล็ดองุ่น (Vitis vinifera Linn.)
ปี พ.ศ. 2549
10 ผลของว่านชักมดลูก (Curcuma comosa ROXB.) ต่อการทำงานและการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพของหลอดเลือดแดงใหญ่ในหนูขาวที่ถูกผ่าตัดรังไข่ออก
11 ผลของว่านชักมดลูก (CURCUMA COMOSA ROXB.) ที่มีต่อกระดูกในหนูขาวที่ถูกผ่าตัดรังไข่
ปี พ.ศ. 2541
12 วินิจฉัยความเป็นพิษของยาฆ่าแมลงชนิดออแกโนฟอสเฟตและคาร์บาเมตในสัตว์น้ำ : รายงานผลโครงการวิจัย
ปี พ.ศ. 2540
13 การใช้สารเร่งการเจริญเติบโตในกระต่าย : รายงานผลการวิจัย
14 ผลของโซเดียมไนไตรท์และ/หรือ เมททิลพาราไธออนในขนาดที่ไม่ทำให้ปลาตายในปลาดุกพันธุ์ผสม (Clarias macrocephalus VS Clarias gariepinus)
ปี พ.ศ. 2539
15 ระดับของไซโตโครมพี 450 และไซโตโครมบี 5 ในปลาดุกพันธุ์ผสม (CLARIAS(MACROCEPHALUS VS CLARIAS GARIEPINUS) ภายหลังสัมผัสเมททิลพาราไธออนและไตรบิวทิลติน
ปี พ.ศ. 2538
16 ผลของเมททิลพาราไธออนและไตรบิวทิลทินต่อระดับของไซโตโครมพี 450 ในปลาดุกพันธุ์ผสม (clarias macrocephalus vs.clarias gariepinus)
ปี พ.ศ. 2537
17 การศึกษาพิษเฉียบพลัน และพิษในขนาดที่ไม่ทำให้ตายของคาร์บาริลต่อปลากะพงขาว (Lates calcarifer)
ปี พ.ศ. 2536
18 การศึกษาพิษเฉียบพลันและพิษในขนาดที่ไม่ทำให้ปลาตายของเมททิลพาราไธออน ต่อปลากระพงขาว (Lates calcarifer)
ปี พ.ศ. 2535
19 การศึกษาพิษเฉียบพลันของเมททิลพาราไธออนต่อกุ้งกุลาดำ
20 บทบาทของเยื่อบุหลอดเลือดต่อการออกฤทธิ์ของสารสื่อประสาท บางชนิดในหลอดเลือดแดงที่แยกจากหัวใจและไตของสุกร
21 การศึกษาถึงการตอบสนองของหลอดเลือดแดงไตวัวที่แยก จากกายต่อสารที่มีผลต่อหลอดเลือด
ปี พ.ศ. 2523
22 การศึกษาหาปริมาณโลหะหนักในเนื้อสัตว์ที่ใช้เป็นอาหาร
ปี พ.ศ. 2522
23 ไซยาไนด์ในพืชอาหารสัตว์ : รายงานผลการวิจัย