ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Supattra Srivanichakorn 34
2 ไม่มีข้อมูล 19
3 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 12
4 สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 10
5 ทัศนีย์ ญาณะ 9
6 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 8
7 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 7
8 พฤกษา บุกบุญ 7
9 ณภากุล โรจนสุภัค 6
10 กระทรวงสาธารณสุข. สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ 6
11 ฉายศรี สุพรศิลป์ชัย 6
12 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 6
13 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 6
14 สมเกียรติ โพธิสัตย์ 5
15 วรรณี นิธิยานันท์ 5
16 เกษม เวชสุทธานนท์ 5
17 นภาพร วาณิชย์กุล 5
18 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 5
19 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 5
20 พนิดา วสุธาพิทักษ์ 5
21 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 4
22 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์ 4
23 สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ 4
24 กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรค 4
25 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 4
26 โรงพยาบาลจะนะ 4
27 กระทรวงสาธารณสุข. สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ 4
28 ณัฐพร สุขพอดี 4
29 อำพล จินดาวัฒนะ 4
30 ผการัตน์ ฤทธิ์ศรีบุญ 4
31 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 4
32 Kriengsak Thamma-Aphiphol 3
33 สตางค์ ศุภผล 3
34 เกรียงศักดิ์ ธรรมอภิพล 3
35 รัตนา เกลี้ยงจิตรแผ้ว 3
36 กฤช ลี่ทองอิน 3
37 Ernst Tenambergen 2
38 ทัศนีย์ ญานะ 2
39 สมชาย ลี่ทองอิน 2
40 รวิวรรณ เผ่ากัณหา 2
41 ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ 2
42 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
43 รัชดา พิพัฒน์ศาสตร์ 2
44 วัชริน สินธวานนท์ 2
45 Saowapa Pornsiripongse 2
46 ลัดดา ดำริการเลิศ 2
47 Virapun Wirojratana 2
48 Waraporn Srisupan 2
49 Pattanee Winichagoon 2
50 พัตธนี วินิจจะกูล 2
51 เสาวภา พรสิริพงษ์ 2
52 วราพร ศรีสุพรรณ 2
53 กุศล สุนทรธาดา 2
54 วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์ 2
55 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน กระทรวงสาธารณสุข 2
56 ภัทระ แสนไชยสุริยา 2
57 พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 2
58 อัญชลี คติอนุรักษ์ 2
59 ปิยะธิดา ศรีรักษา 2
60 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2
61 ณัฐวุฒิ ส่งแสง 2
62 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 2
63 อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม 2
64 ขูวัส ฤกษ์ศิริสุข 2
65 ประทีป ธนกิจเจริญ 2
66 รวีวรรณ เผ่ากัณหา 2
67 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 2
68 สิรินาฏ นิภาพร 2
69 ศิริพร กัญชนะ 2
70 วินัย ลีสมิทธิ์ 2
71 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
72 เยาวรัตน์ ศุภกรรม 2
73 พิษณุโลก. โรงพยาบาลพุทธชินราช 1
74 สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 1
75 สายรัตน์ นกน้อย 1
76 ปกรณ์ ทองวิไล 1
77 เกษม เวชสุทรานนท์ 1
78 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 1
79 นครสวรรค์. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน 1
80 สุรศักดิ์ สุนทร 1
81 สำนักงานสนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
82 อรวรรณ ตะเวทิพงศ์ 1
83 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
84 จังหวัดสุพรรณบุรี. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 1
85 บังอร เทียบเทียน 1
86 นภาพร โสวัฒนางกูร 1
87 โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 1
88 พนิดา วสุธาพิทักษ์. 1
89 ปัทมา ศิริเวช 1
90 กันต์ เชิญรุ่งโรจน์ 1
91 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต 1
92 เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ 1
93 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
94 พิรัส ประดิษฐวณิช 1
95 จเด็จ ธรรมธัชอารี 1
96 อรอนงค์ ดิเรกบุษราคัม 1
97 สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 1
98 สายพิณ หัตถีรัตน์ 1
99 สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ 1
100 สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ 1
101 วรลักษณ์ ศรีใย 1
102 สุมาลี ประทุมนันท์. 1
103 กฤษฎา ศุภวรรธนะกูล 1
104 ชูชัย ศุภวงศ์ 1
105 พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช 1
106 สมชาย วิริภิรมย์กูล 1
107 จุฑาธิป ศีลบุตร 1
108 Chainan Tayawiwat 1
109 Khraisak Watcharanukulkrai 1
110 Sutichai Chitaphankul 1
111 Chanwit Taratep 1
112 Jutatip Sillabutra 1
113 กวินารัตน์ สุทธิสุคนธ์ 1
114 Kusol Soonthorndhada 1
115 National health foundation 1
116 ปิยฉัตร ตระกูลวงษ์ 1
117 Kusol Soonthornthada 1
118 Kawinarat Suthisukon 1
119 Somchai Viripiromgool 1
120 Suphatra Sriwanichakorn 1
121 Niphit Phirawet 1
122 ภัชราภรณ์ ถาบุตร 1
123 สิวพร ประเสริฐสุช 1
124 นิพัธ กิตติมานนท์ 1
125 พรรณี ทิพย์ธราดล 1
126 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน นครสวรรค์ 1
127 การุณย์ หงษ์กา 1
128 สุธี สุดดี 1
129 เมธ โชคชัยชาญ 1
130 Met Chokchaichan 1
131 Seree Hongyok 1
132 Pongphan Phatanwanit 1
133 เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกรียรติ 1
134 เสรี หงษ์หยก 1
135 นิพิธ พิรเวช 1
136 ไ่ม่มีข้อมูล 1
137 ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ 1
138 จ.อุบลราชธานี. สำนักงานควบคุมโรคเขต7 1
139 Amphon Jindawatana 1
140 กฤษณา คำมูล 1
141 จ.พิษณุโลก. สำนักงานควบคุมโรคเขต9 1
142 ศิริราชพยาบาล 1
143 กันยา บุญธรรม 1
144 ชัย กฤติยาภิชาตกุล 1
145 Krit Pongpirul 1
146 เพ็ญจันทร์ ประดับมุข 1
147 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 1
148 Department of Preventive and Social Medicine, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University 1
149 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
150 กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ 1
151 Barbara Starfield 1
152 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 1
153 จ.อุบลราชธานี. โรงพยาบาลวารินชำราบ 1
154 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 1
155 สำนักบริหารการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 1
156 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 1
157 จุติพร ผลเกิด 1
158 อภิรดี ศรีวิจิตกมล 1
159 เยาวเรศ วิสูตรโยธิน 1
160 สถาบันวิจัยและประเมินผลเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 1
161 จ.พิษณุโลก. โรงพยาบาลพุทธชินราช 1
162 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
163 จ.ขอนแก่น. สถานีอนามัยตำบลโคกสี 1
164 จ.ขอนแก่น. โรงพยาบาลขอนแก่น 1
165 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 1
166 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
167 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 1
168 Institute of Community-based Health Care Research and Development, Ministry of Public Health, Nonthaburi Province 1
169 วิไลลักษณ์ วิสาสะ 1
170 Supatra Srivanichakorn 1
171 รัตนา เกลี้ยงจิตแผ้ว 1
172 ธานินทร์ หอมปลื้ม 1
173 มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
174 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคใต้ 1
175 สุภาพร ตันติพานิชธีระกุล 1
176 Institute of Health System Research, Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
177 สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล 1
178 สุรจิต สุนทรธรรม 1
179 Somsak Chunharas 1
180 ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ 1
181 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 1
182 ปิยะนารถ จาติเกตุ 1
183 ชาญวิทย์ ทระเทพ 1
184 สุวรรณา กิตติศรีวรพจน์ 1
185 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
186 สุวัฒน์ กิตติดิลกกุล 1
187 ปราณี ศิริกนกวิไล 1
188 Rawinan Sirikanokwilai 1
189 Department of Health Policy and Management, Johns Hopkins University, Baltimore, Maryland, USA. 1
190 ภาควิชานโยบายสุขภาพและการจัดการ มหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 1
191 รวินันท์ ศิริกนกวิไล 1
192 Somsak Chumharas 1
193 ปิยธิดา ศรีรักษา 1
194 นครสวรรค์. ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนภาคเหนือ 1
195 Weerapan Supanchaimat 1
196 วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ 1
197 ประภาพรรณ คำคม 1
198 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
199 สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ 1
200 ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2557 1
3 2555 2
4 2553 3
5 2552 6
6 2551 3
7 2550 2
8 2543 1
9 2542 1
10 2541 5
11 543 70
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 แผนยุทธศาสตร์ทศวรรษพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ พ.ศ.2559-2569
ปี พ.ศ. 2557
2 การวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม
ปี พ.ศ. 2555
3 ระบบการดูแลผู้พิการในชุมชน
4 การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการในชุมชน
ปี พ.ศ. 2553
5 เครื่องมือประเมินระบบสนับสนุนการจัดการตนเองสำหรับโรคหลอดเลือดหัวใจ เบาหวาน และความดันโลหิตสูง
6 เครื่องมือประเมินการบริการสถานพยาบาลในการป้องกันและการจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
7 เครื่องมือประเมินนโยบายการบริการสุขภาพ ความร่วมมือการบูรณาการและเสริมสร้างสมรรถนะชุมชน ในการป้องกันและจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ปี พ.ศ. 2552
8 การดูแลผู้สูงวัยในชุมชน : ระบบ หลักการ แนวทางปฏิบัติ
9 แผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ พ.ศ.2550-2554
10 ข้อเสนอเชิงนโยบาย ทิศทางบริการสุขภาพปฐมภูมิ
11 งาน R2R ในบริการระดับทุติยภูมิ
12 แนวทางพัฒนาระบบป้องกัน และดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง (เบาหวาน & ความดันฯ)ในระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ
13 ข้อเสนอเชิงนโยบาย ทิศทางบริการสุขภาพปฐมภูมิ
ปี พ.ศ. 2551
14 พัฒนาการของแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและระบบบริการเวชปฏิบัติทั่วไปในประเทศต่าง ๆ
15 สถานการณ์การขาดแคลนแพทย์ในประเทศไทย
16 โรงพยาบาลสมทบในกระทรวงสาธารณสุขพร้อมเพื่อการสอนเพียงใด
ปี พ.ศ. 2550
17 สรุปบทเรียนและสังเคราะห์องค์ความรู้เชิงประสบการณ์การทำงานสร้างเสริมสุขภาพ กรณีการป้องกันและการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง และการสร้างพลังชุมชนในการจัดการสุขภาพตนเอง
18 CUP Management : การบริหารจัดการเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ
ปี พ.ศ. 2543
19 ทบทวนการปฏิรูประบบสาธารณสุขในประเทศสิงคโปร์
ปี พ.ศ. 2542
20 รูปแบบและกระบวนการดำเนินงานพัฒนาบริการเวชปฏิบัติทั่วไป/บริการปฐมภูมิในเขตเมืองและเขตชนบทในพื้นที่ต่างๆ
ปี พ.ศ. 2541
21 รายงานประเมินผลการดำเนินงานโครงการวิจัยพัฒนากำลังคนเพื่อการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขระดับอำเภอ และระดับตำบลในเขตพื้นที่ชนบท ปีที่ 1(2537-2538)
22 การพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในงานเวชปฏิบัติทั่วไป
23 สรุปขั้นตอน พัฒนาการและกระบวนการทำงานโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบบริการเวชปฏิบัติทั่วไปในประเทศไทย
24 เปรียบเทียบแนวคิด รูปแบบและกระบวนการดำเนินงานพัฒนาบริการเวชปฏิบัติทั่วไป/บริการปฐมภูมิในพื้นที่ต่างๆ
25 สรุปการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการเวชปฏิบัติทั่วไปในพื้นที่เขตเมือง