ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Supattra Srivanichakorn 25
2 ไม่มีข้อมูล 14
3 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 10
4 ทัศนีย์ ญาณะ 8
5 สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 6
6 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 6
7 พฤกษา บุกบุญ 6
8 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 6
9 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 5
10 ณภากุล โรจนสุภัค 4
11 เกษม เวชสุทธานนท์ 4
12 ฉายศรี สุพรศิลป์ชัย 4
13 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 4
14 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 4
15 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 4
16 นภาพร วาณิชย์กุล 3
17 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 3
18 สมเกียรติ โพธิสัตย์ 3
19 ณัฐพร สุขพอดี 3
20 กระทรวงสาธารณสุข. สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ 3
21 วรรณี นิธิยานันท์ 3
22 สตางค์ ศุภผล 3
23 อำพล จินดาวัฒนะ 3
24 โรงพยาบาลจะนะ 3
25 พนิดา วสุธาพิทักษ์ 3
26 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 3
27 ผการัตน์ ฤทธิ์ศรีบุญ 3
28 สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ 3
29 เยาวรัตน์ ศุภกรรม 2
30 อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม 2
31 พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 2
32 ภัทระ แสนไชยสุริยา 2
33 วินัย ลีสมิทธิ์ 2
34 Kriengsak Thamma-Aphiphol 2
35 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน กระทรวงสาธารณสุข 2
36 เกรียงศักดิ์ ธรรมอภิพล 2
37 สิรินาฏ นิภาพร 2
38 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
39 รวีวรรณ เผ่ากัณหา 2
40 รัชดา พิพัฒน์ศาสตร์ 2
41 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
42 รัตนา เกลี้ยงจิตรแผ้ว 2
43 ลัดดา ดำริการเลิศ 2
44 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 2
45 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
46 กฤช ลี่ทองอิน 2
47 กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรค 2
48 กระทรวงสาธารณสุข. สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ 2
49 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 2
50 Department of Preventive and Social Medicine, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University 1
51 เพ็ญจันทร์ ประดับมุข 1
52 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 1
53 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
54 Institute of Community-based Health Care Research and Development, Ministry of Public Health, Nonthaburi Province 1
55 อัญชลี คติอนุรักษ์ 1
56 Barbara Starfield 1
57 ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ 1
58 Rawinan Sirikanokwilai 1
59 ปราณี ศิริกนกวิไล 1
60 Somsak Chumharas 1
61 ปิยธิดา ศรีรักษา 1
62 สุวัฒน์ กิตติดิลกกุล 1
63 กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ 1
64 ภาควิชานโยบายสุขภาพและการจัดการ มหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 1
65 รวินันท์ ศิริกนกวิไล 1
66 Department of Health Policy and Management, Johns Hopkins University, Baltimore, Maryland, USA. 1
67 วิไลลักษณ์ วิสาสะ 1
68 Amphon Jindawatana 1
69 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
70 จ.ขอนแก่น. สถานีอนามัยตำบลโคกสี 1
71 จ.อุบลราชธานี. โรงพยาบาลวารินชำราบ 1
72 จ.ขอนแก่น. โรงพยาบาลขอนแก่น 1
73 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 1
74 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
75 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
76 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 1
77 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 1
78 ศิริราชพยาบาล 1
79 ขูวัส ฤกษ์ศิริสุข 1
80 ชัย กฤติยาภิชาตกุล 1
81 Krit Pongpirul 1
82 จ.อุบลราชธานี. สำนักงานควบคุมโรคเขต7 1
83 กฤษณา คำมูล 1
84 กันยา บุญธรรม 1
85 จ.พิษณุโลก. สำนักงานควบคุมโรคเขต9 1
86 ปิยะธิดา ศรีรักษา 1
87 กวินารัตน์ สุทธิสุคนธ์ 1
88 Kawinarat Suthisukon 1
89 Somchai Viripiromgool 1
90 กุศล สุนทรธาดา 1
91 จ.พิษณุโลก. โรงพยาบาลพุทธชินราช 1
92 Jutatip Sillabutra 1
93 Chainan Tayawiwat 1
94 สมชาย วิริภิรมย์กูล 1
95 จุฑาธิป ศีลบุตร 1
96 เสาวภา พรสิริพงษ์ 1
97 วราพร ศรีสุพรรณ 1
98 Saowapa Pornsiripongse 1
99 Virapun Wirojratana 1
100 Waraporn Srisupan 1
101 Kusol Soonthornthada 1
102 Pattanee Winichagoon 1
103 พัตธนี วินิจจะกูล 1
104 วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์ 1
105 Khraisak Watcharanukulkrai 1
106 Chanwit Taratep 1
107 ปิยฉัตร ตระกูลวงษ์ 1
108 พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช 1
109 เมธ โชคชัยชาญ 1
110 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
111 Weerapan Supanchaimat 1
112 ประภาพรรณ คำคม 1
113 วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ 1
114 นครสวรรค์. ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนภาคเหนือ 1
115 เสรี หงษ์หยก 1
116 นิพิธ พิรเวช 1
117 Niphit Phirawet 1
118 Suphatra Sriwanichakorn 1
119 Sutichai Chitaphankul 1
120 Seree Hongyok 1
121 Met Chokchaichan 1
122 เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกรียรติ 1
123 Pongphan Phatanwanit 1
124 สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ 1
125 บังอร เทียบเทียน 1
126 พนิดา วสุธาพิทักษ์. 1
127 สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 1
128 ประทีป ธนกิจเจริญ 1
129 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต 1
130 กันต์ เชิญรุ่งโรจน์ 1
131 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
132 เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ 1
133 ปัทมา ศิริเวช 1
134 สุมาลี ประทุมนันท์. 1
135 กฤษฎา ศุภวรรธนะกูล 1
136 สายพิณ หัตถีรัตน์ 1
137 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
138 สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ 1
139 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 1
140 สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ 1
141 วรลักษณ์ ศรีใย 1
142 ศิริพร กัญชนะ 1
143 จเด็จ ธรรมธัชอารี 1
144 พิรัส ประดิษฐวณิช 1
145 Supatra Srivanichakorn 1
146 รัตนา เกลี้ยงจิตแผ้ว 1
147 Institute of Health System Research, Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
148 ธานินทร์ หอมปลื้ม 1
149 มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
150 สุวรรณา กิตติศรีวรพจน์ 1
151 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคใต้ 1
152 สุภาพร ตันติพานิชธีระกุล 1
153 สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล 1
154 ปิยะนารถ จาติเกตุ 1
155 Somsak Chunharas 1
156 ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ 1
157 National health foundation 1
158 สุรจิต สุนทรธรรม 1
159 ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ 1
160 ชาญวิทย์ ทระเทพ 1
161 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 1
162 ชูชัย ศุภวงศ์ 1
163 อรวรรณ ตะเวทิพงศ์ 1
164 พรรณี ทิพย์ธราดล 1
165 นิพัธ กิตติมานนท์ 1
166 ภัชราภรณ์ ถาบุตร 1
167 สมชาย ลี่ทองอิน 1
168 การุณย์ หงษ์กา 1
169 ไ่ม่มีข้อมูล 1
170 ทัศนีย์ ญานะ 1
171 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน นครสวรรค์ 1
172 สิวพร ประเสริฐสุช 1
173 สุธี สุดดี 1
174 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 1
175 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 1
176 สำนักบริหารการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 1
177 จุติพร ผลเกิด 1
178 เยาวเรศ วิสูตรโยธิน 1
179 ณัฐวุฒิ ส่งแสง 1
180 อภิรดี ศรีวิจิตกมล 1
181 Ernst Tenambergen 1
182 อรอนงค์ ดิเรกบุษราคัม 1
183 สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 1
184 ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ 1
185 พิษณุโลก. โรงพยาบาลพุทธชินราช 1
186 สายรัตน์ นกน้อย 1
187 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 1
188 ปกรณ์ ทองวิไล 1
189 เกษม เวชสุทรานนท์ 1
190 วัชริน สินธวานนท์ 1
191 นครสวรรค์. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน 1
192 จังหวัดสุพรรณบุรี. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 1
193 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
194 สำนักงานสนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
195 นภาพร โสวัฒนางกูร 1
196 สุรศักดิ์ สุนทร 1
197 โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 1
198 รวิวรรณ เผ่ากัณหา 1
199 สถาบันวิจัยและประเมินผลเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 1
3 2557 2
4 2555 6
5 2553 8
6 2552 12
7 2551 8
8 2550 7
9 2549 1
10 2547 1
11 2543 1
12 2542 3
13 2541 12
14 2539 1
15 2538 2
16 2537 1
17 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
2 แผนยุทธศาสตร์ทศวรรษพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ พ.ศ.2559-2569
ปี พ.ศ. 2558
3 ผลการสำรวจสถานการณ์การดำเนินงาน และความคิดเห็นต่อนโยบายการพัฒนาทีมหมอประจำครอบครัว
ปี พ.ศ. 2557
4 Participatory Action Research on the Holistic Care Model for the Elderly
5 The Potential of Local Organization on disabled elderly care management in community
ปี พ.ศ. 2555
6 ผลกระทบ UC ต่อบริการปฐมภูมิ
7 การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการในชุมชน
8 การจัดการโรคเรื้อรังในชุมชน
9 การสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว
10 การจัดการกองทุนกับระบบสุขภาพชุมชน
11 ระบบการดูแลผู้พิการในชุมชน
ปี พ.ศ. 2553
12 สถานการณ์งานวิจัยและแนวทางการพัฒนากรอบการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
13 งานวิจัยเพื่อการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ
14 เครื่องมือประเมินระบบสนับสนุนการจัดการตนเองสำหรับโรคหลอดเลือดหัวใจ เบาหวาน และความดันโลหิตสูง
15 เครื่องมือประเมินการบริการสถานพยาบาลในการป้องกันและการจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
16 เครื่องมือประเมินนโยบายการบริการสุขภาพ ความร่วมมือการบูรณาการและเสริมสร้างสมรรถนะชุมชน ในการป้องกันและจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
17 สถานการณ์ ศักยภาพ และความพร้อมของไตรภาคีในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในพื้นที่ 12 ตำบล
18 การจัดการความรู้และสังเคราะห์แนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล : การจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง กรณีเบาหวานและความดันโลหิตสูง
19 สรุปประสบการณ์การทำงานด้านเวชศาสตร์ครอบครัวจากการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมโกลเด้น คลิป เฮาส์ พัทยาใต้ จังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2552
20 การประเมินความต้องการเพื่อการพัฒนาศักยภาพการบริหารการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
21 ข้อเสนอเชิงนโยบาย ทิศทางบริการสุขภาพปฐมภูมิ
22 งาน R2R ในบริการระดับทุติยภูมิ
23 ความเชื่อมโยงของระบบคุณภาพและ มาตรฐานต่างๆ
24 แนวทางพัฒนาระบบป้องกัน และดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง (เบาหวาน & ความดันฯ)ในระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ
25 แผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ พ.ศ.2550-2554
26 คู่มือการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
27 ข้อเสนอเชิงนโยบาย ทิศทางบริการสุขภาพปฐมภูมิ
28 สถานการณ์ ศักยภาพ และความพร้อมของไตรภาคี ในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในพื้นที่ 12 ตำบล
29 คู่มือหน่วยบริการปฐมภูมิ : การจัดการเบาหวานแบบบูรณาการ
30 การดูแลผู้สูงวัยในชุมชน : ระบบ หลักการ แนวทางปฏิบัติ
31 สาธารณสุขมูลฐาน ระบบบริการปฐมภูมิ และเวชศาสตร์ครอบครัว นิยาม ความหมาย และความเชื่อมโยง
ปี พ.ศ. 2551
32 การทบทวนข้อมูลเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การจัดบริการในหน่วยบริการปฐมภูมิภายใต้โครงสร้างกระทรวงสาธารณสุข
33 โครงการพัฒนาระบบบูรณาการการป้องกันและจัดการโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงระยะที่ 1 กรณีจังหวัดสกลนคร
34 สถานการณ์การขาดแคลนแพทย์ในประเทศไทย
35 สถานการณ์ของบริการสาธารณสุขระดับต้น/บริการด่านแรก
36 พัฒนาการของแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและระบบบริการเวชปฏิบัติทั่วไปในประเทศต่าง ๆ
37 โรงพยาบาลสมทบในกระทรวงสาธารณสุขพร้อมเพื่อการสอนเพียงใด
38 การประเมินบริการปฐมภูมิของประเทศไทยจากมุมมองของผู้ให้บริการ
39 ปัจจัยผลักดันระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจากสถานการณ์และการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ
ปี พ.ศ. 2550
40 สรุปบทเรียนและสังเคราะห์องค์ความรู้เชิงประสบการณ์การทำงานสร้างเสริมสุขภาพ กรณีการป้องกันและการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง และการสร้างพลังชุมชนในการจัดการสุขภาพตนเอง
41 Evaluation of Health Care System for Diabetic Patients of Contracting Units for Primary Care (CUP Network under the Universal Care Coverage System
42 Situation of Information System for Monitoring of Primary Care Units (PCU)
43 Over-crowding Problems in Hospitals
44 ประสบการณ์การบริหารจัดการหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิในเขตเมือง
45 ประสบการณ์การบริหารจัดการหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ (PCU management)
46 CUP Management : การบริหารจัดการเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ
ปี พ.ศ. 2549
47 ระบบบริการสาธารณสุขกับการประกันสุขภาพ : ปัญหาและข้อเสนอในภาพรวม
ปี พ.ศ. 2547
48 พัฒนาการของระบบบริการ(Service development)
ปี พ.ศ. 2543
49 ทบทวนการปฏิรูประบบสาธารณสุขในประเทศสิงคโปร์
ปี พ.ศ. 2542
50 รูปแบบและกระบวนการดำเนินงานพัฒนาบริการเวชปฏิบัติทั่วไป/บริการปฐมภูมิในเขตเมืองและเขตชนบทในพื้นที่ต่างๆ
51 การกระจายอำนาจกำลังคนด้านสุขภาพในพื้นที่ชนบท
52 [Context Review of General Practice Development Project in Thailand]
ปี พ.ศ. 2541
53 สรุปเนื้อหาสำคัญโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบบริการเวชปฏิบัติทั่วไป เล่ม1
54 [Training and Development of General Practice]
55 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบบริการเวชปฏิบัตทั่วไปในประเทศไทย : รูปแบบรายงาน, ความคืบหน้า, จุดดี, จุดอ่อน, ความเห็นของผู้ปฏิบัติในพื้นที่กับความเห็นของนักวิจัยในโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบบริการเวชปฏิบัตทั่วไปในประเทศไทย
56 Ayudthaya Metropolitan peoples' health utilization behaviour, experiences, health care expenditures, and their attitudes towards service delivery of medical center
57 รายงานประเมินผลการดำเนินงานโครงการวิจัยพัฒนากำลังคนเพื่อการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขระดับอำเภอ และระดับตำบลในเขตพื้นที่ชนบท ปีที่ 1(2537-2538)
58 ระบบบริการสุขภาพอันพึงประสงค์ที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ
59 [Review of Research Outputs Relevant to Primary Care Management in Thailand]
60 [Training Package for Family Medicine]
61 [Lessons of Primary Care Development in Rural Areas : Research Project]
62 [Comparison of Concepts, Types and Processes of General Practice Development in Various Areas]
63 [Report on Process of General Practice Development Project in Thailand]
64 การสำรวจสภาวะประชาชนที่มาใช้บริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลขอนแก่น ปี 2540
ปี พ.ศ. 2539
65 ระบบบริการเวชปฏิบัติทั่วไปในประเทศไทย : สถานการณ์และข้อเสนอต่อการพัฒนา
ปี พ.ศ. 2538
66 ผลการวิเคราะห์นโยบายการพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข กรณีความจำเป็นในการแก้ปัญหาขาดแคลนแพทย์ในระบบบริการสาธารณสุขระดับชนบท
67 ประเมินผลศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2537
68 การสำรวจสภาวะของประชาชนที่มาใช้บริการที่แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา