ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Supattra Srivanichakorn 25
2 ไม่มีข้อมูล 14
3 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 10
4 ทัศนีย์ ญาณะ 8
5 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 6
6 พฤกษา บุกบุญ 6
7 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 6
8 สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 6
9 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 5
10 ฉายศรี สุพรศิลป์ชัย 4
11 เกษม เวชสุทธานนท์ 4
12 ณภากุล โรจนสุภัค 4
13 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 4
14 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 4
15 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 4
16 ผการัตน์ ฤทธิ์ศรีบุญ 3
17 วรรณี นิธิยานันท์ 3
18 สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ 3
19 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 3
20 สมเกียรติ โพธิสัตย์ 3
21 โรงพยาบาลจะนะ 3
22 พนิดา วสุธาพิทักษ์ 3
23 ณัฐพร สุขพอดี 3
24 นภาพร วาณิชย์กุล 3
25 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 3
26 อำพล จินดาวัฒนะ 3
27 สตางค์ ศุภผล 3
28 กระทรวงสาธารณสุข. สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ 3
29 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
30 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
31 ลัดดา ดำริการเลิศ 2
32 Kriengsak Thamma-Aphiphol 2
33 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 2
34 รัชดา พิพัฒน์ศาสตร์ 2
35 สิรินาฏ นิภาพร 2
36 กฤช ลี่ทองอิน 2
37 กระทรวงสาธารณสุข. สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ 2
38 กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรค 2
39 เกรียงศักดิ์ ธรรมอภิพล 2
40 ภัทระ แสนไชยสุริยา 2
41 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน กระทรวงสาธารณสุข 2
42 รัตนา เกลี้ยงจิตรแผ้ว 2
43 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 2
44 พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 2
45 เยาวรัตน์ ศุภกรรม 2
46 อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม 2
47 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
48 วินัย ลีสมิทธิ์ 2
49 รวีวรรณ เผ่ากัณหา 2
50 วรลักษณ์ ศรีใย 1
51 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 1
52 กฤษฎา ศุภวรรธนะกูล 1
53 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
54 สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ 1
55 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 1
56 ชูชัย ศุภวงศ์ 1
57 สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ 1
58 ศิริพร กัญชนะ 1
59 โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 1
60 นครสวรรค์. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน 1
61 สายพิณ หัตถีรัตน์ 1
62 พิษณุโลก. โรงพยาบาลพุทธชินราช 1
63 สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 1
64 Somchai Viripiromgool 1
65 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
66 กวินารัตน์ สุทธิสุคนธ์ 1
67 จเด็จ ธรรมธัชอารี 1
68 Jutatip Sillabutra 1
69 จุฑาธิป ศีลบุตร 1
70 พิรัส ประดิษฐวณิช 1
71 Kawinarat Suthisukon 1
72 ปัทมา ศิริเวช 1
73 สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 1
74 เสาวภา พรสิริพงษ์ 1
75 กุศล สุนทรธาดา 1
76 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต 1
77 กันต์ เชิญรุ่งโรจน์ 1
78 สุรศักดิ์ สุนทร 1
79 ประทีป ธนกิจเจริญ 1
80 พัตธนี วินิจจะกูล 1
81 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
82 สิวพร ประเสริฐสุช 1
83 ภัชราภรณ์ ถาบุตร 1
84 สถาบันวิจัยและประเมินผลเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 1
85 นิพัธ กิตติมานนท์ 1
86 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 1
87 วราพร ศรีสุพรรณ 1
88 ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ 1
89 Waraporn Srisupan 1
90 ปิยฉัตร ตระกูลวงษ์ 1
91 Virapun Wirojratana 1
92 Saowapa Pornsiripongse 1
93 วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์ 1
94 Pattanee Winichagoon 1
95 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 1
96 พรรณี ทิพย์ธราดล 1
97 สายรัตน์ นกน้อย 1
98 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
99 จังหวัดสุพรรณบุรี. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 1
100 นภาพร โสวัฒนางกูร 1
101 บังอร เทียบเทียน 1
102 ปกรณ์ ทองวิไล 1
103 ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ 1
104 สำนักงานสนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
105 ณัฐวุฒิ ส่งแสง 1
106 การุณย์ หงษ์กา 1
107 Ernst Tenambergen 1
108 สมชาย ลี่ทองอิน 1
109 วัชริน สินธวานนท์ 1
110 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน นครสวรรค์ 1
111 อรวรรณ ตะเวทิพงศ์ 1
112 สุวรรณา กิตติศรีวรพจน์ 1
113 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 1
114 จ.พิษณุโลก. สำนักงานควบคุมโรคเขต9 1
115 ศิริราชพยาบาล 1
116 เพ็ญจันทร์ ประดับมุข 1
117 ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ 1
118 จ.อุบลราชธานี. โรงพยาบาลวารินชำราบ 1
119 วิไลลักษณ์ วิสาสะ 1
120 จ.อุบลราชธานี. สำนักงานควบคุมโรคเขต7 1
121 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
122 Department of Preventive and Social Medicine, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University 1
123 ปราณี ศิริกนกวิไล 1
124 สุวัฒน์ กิตติดิลกกุล 1
125 รวินันท์ ศิริกนกวิไล 1
126 Krit Pongpirul 1
127 จ.ขอนแก่น. สถานีอนามัยตำบลโคกสี 1
128 จ.ขอนแก่น. โรงพยาบาลขอนแก่น 1
129 เยาวเรศ วิสูตรโยธิน 1
130 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 1
131 อภิรดี ศรีวิจิตกมล 1
132 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
133 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 1
134 สุธี สุดดี 1
135 จุติพร ผลเกิด 1
136 กันยา บุญธรรม 1
137 อัญชลี คติอนุรักษ์ 1
138 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 1
139 จ.พิษณุโลก. โรงพยาบาลพุทธชินราช 1
140 ชัย กฤติยาภิชาตกุล 1
141 กฤษณา คำมูล 1
142 สำนักบริหารการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 1
143 ปิยธิดา ศรีรักษา 1
144 สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ 1
145 Niphit Phirawet 1
146 มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
147 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคใต้ 1
148 Seree Hongyok 1
149 Met Chokchaichan 1
150 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
151 Suphatra Sriwanichakorn 1
152 Institute of Health System Research, Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
153 Chainan Tayawiwat 1
154 สุรจิต สุนทรธรรม 1
155 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 1
156 Khraisak Watcharanukulkrai 1
157 Sutichai Chitaphankul 1
158 ปิยะนารถ จาติเกตุ 1
159 นครสวรรค์. ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนภาคเหนือ 1
160 Pongphan Phatanwanit 1
161 Department of Health Policy and Management, Johns Hopkins University, Baltimore, Maryland, USA. 1
162 สุภาพร ตันติพานิชธีระกุล 1
163 วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ 1
164 ภาควิชานโยบายสุขภาพและการจัดการ มหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 1
165 Institute of Community-based Health Care Research and Development, Ministry of Public Health, Nonthaburi Province 1
166 ประภาพรรณ คำคม 1
167 ธานินทร์ หอมปลื้ม 1
168 สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล 1
169 พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช 1
170 เสรี หงษ์หยก 1
171 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
172 ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ 1
173 ชาญวิทย์ ทระเทพ 1
174 สมชาย วิริภิรมย์กูล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 1
3 2557 2
4 2555 6
5 2553 8
6 2552 12
7 2551 8
8 2550 7
9 2549 1
10 2547 1
11 2543 1
12 2542 3
13 2541 12
14 2539 1
15 2538 2
16 2537 1
17 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
2 แผนยุทธศาสตร์ทศวรรษพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ พ.ศ.2559-2569
ปี พ.ศ. 2558
3 ผลการสำรวจสถานการณ์การดำเนินงาน และความคิดเห็นต่อนโยบายการพัฒนาทีมหมอประจำครอบครัว
ปี พ.ศ. 2557
4 Participatory Action Research on the Holistic Care Model for the Elderly
5 The Potential of Local Organization on disabled elderly care management in community
ปี พ.ศ. 2555
6 ผลกระทบ UC ต่อบริการปฐมภูมิ
7 การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการในชุมชน
8 การจัดการโรคเรื้อรังในชุมชน
9 การสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว
10 การจัดการกองทุนกับระบบสุขภาพชุมชน
11 ระบบการดูแลผู้พิการในชุมชน
ปี พ.ศ. 2553
12 สถานการณ์งานวิจัยและแนวทางการพัฒนากรอบการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
13 งานวิจัยเพื่อการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ
14 เครื่องมือประเมินระบบสนับสนุนการจัดการตนเองสำหรับโรคหลอดเลือดหัวใจ เบาหวาน และความดันโลหิตสูง
15 เครื่องมือประเมินการบริการสถานพยาบาลในการป้องกันและการจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
16 เครื่องมือประเมินนโยบายการบริการสุขภาพ ความร่วมมือการบูรณาการและเสริมสร้างสมรรถนะชุมชน ในการป้องกันและจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
17 สถานการณ์ ศักยภาพ และความพร้อมของไตรภาคีในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในพื้นที่ 12 ตำบล
18 การจัดการความรู้และสังเคราะห์แนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล : การจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง กรณีเบาหวานและความดันโลหิตสูง
19 สรุปประสบการณ์การทำงานด้านเวชศาสตร์ครอบครัวจากการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมโกลเด้น คลิป เฮาส์ พัทยาใต้ จังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2552
20 การประเมินความต้องการเพื่อการพัฒนาศักยภาพการบริหารการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
21 ข้อเสนอเชิงนโยบาย ทิศทางบริการสุขภาพปฐมภูมิ
22 งาน R2R ในบริการระดับทุติยภูมิ
23 ความเชื่อมโยงของระบบคุณภาพและ มาตรฐานต่างๆ
24 แนวทางพัฒนาระบบป้องกัน และดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง (เบาหวาน & ความดันฯ)ในระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ
25 แผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ พ.ศ.2550-2554
26 คู่มือการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
27 ข้อเสนอเชิงนโยบาย ทิศทางบริการสุขภาพปฐมภูมิ
28 สถานการณ์ ศักยภาพ และความพร้อมของไตรภาคี ในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในพื้นที่ 12 ตำบล
29 คู่มือหน่วยบริการปฐมภูมิ : การจัดการเบาหวานแบบบูรณาการ
30 การดูแลผู้สูงวัยในชุมชน : ระบบ หลักการ แนวทางปฏิบัติ
31 สาธารณสุขมูลฐาน ระบบบริการปฐมภูมิ และเวชศาสตร์ครอบครัว นิยาม ความหมาย และความเชื่อมโยง
ปี พ.ศ. 2551
32 การทบทวนข้อมูลเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การจัดบริการในหน่วยบริการปฐมภูมิภายใต้โครงสร้างกระทรวงสาธารณสุข
33 โครงการพัฒนาระบบบูรณาการการป้องกันและจัดการโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงระยะที่ 1 กรณีจังหวัดสกลนคร
34 สถานการณ์การขาดแคลนแพทย์ในประเทศไทย
35 สถานการณ์ของบริการสาธารณสุขระดับต้น/บริการด่านแรก
36 พัฒนาการของแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและระบบบริการเวชปฏิบัติทั่วไปในประเทศต่าง ๆ
37 โรงพยาบาลสมทบในกระทรวงสาธารณสุขพร้อมเพื่อการสอนเพียงใด
38 การประเมินบริการปฐมภูมิของประเทศไทยจากมุมมองของผู้ให้บริการ
39 ปัจจัยผลักดันระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจากสถานการณ์และการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ
ปี พ.ศ. 2550
40 สรุปบทเรียนและสังเคราะห์องค์ความรู้เชิงประสบการณ์การทำงานสร้างเสริมสุขภาพ กรณีการป้องกันและการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง และการสร้างพลังชุมชนในการจัดการสุขภาพตนเอง
41 Evaluation of Health Care System for Diabetic Patients of Contracting Units for Primary Care (CUP Network under the Universal Care Coverage System
42 Situation of Information System for Monitoring of Primary Care Units (PCU)
43 Over-crowding Problems in Hospitals
44 ประสบการณ์การบริหารจัดการหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิในเขตเมือง
45 ประสบการณ์การบริหารจัดการหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ (PCU management)
46 CUP Management : การบริหารจัดการเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ
ปี พ.ศ. 2549
47 ระบบบริการสาธารณสุขกับการประกันสุขภาพ : ปัญหาและข้อเสนอในภาพรวม
ปี พ.ศ. 2547
48 พัฒนาการของระบบบริการ(Service development)
ปี พ.ศ. 2543
49 ทบทวนการปฏิรูประบบสาธารณสุขในประเทศสิงคโปร์
ปี พ.ศ. 2542
50 รูปแบบและกระบวนการดำเนินงานพัฒนาบริการเวชปฏิบัติทั่วไป/บริการปฐมภูมิในเขตเมืองและเขตชนบทในพื้นที่ต่างๆ
51 การกระจายอำนาจกำลังคนด้านสุขภาพในพื้นที่ชนบท
52 [Context Review of General Practice Development Project in Thailand]
ปี พ.ศ. 2541
53 สรุปเนื้อหาสำคัญโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบบริการเวชปฏิบัติทั่วไป เล่ม1
54 [Training and Development of General Practice]
55 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบบริการเวชปฏิบัตทั่วไปในประเทศไทย : รูปแบบรายงาน, ความคืบหน้า, จุดดี, จุดอ่อน, ความเห็นของผู้ปฏิบัติในพื้นที่กับความเห็นของนักวิจัยในโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบบริการเวชปฏิบัตทั่วไปในประเทศไทย
56 Ayudthaya Metropolitan peoples' health utilization behaviour, experiences, health care expenditures, and their attitudes towards service delivery of medical center
57 รายงานประเมินผลการดำเนินงานโครงการวิจัยพัฒนากำลังคนเพื่อการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขระดับอำเภอ และระดับตำบลในเขตพื้นที่ชนบท ปีที่ 1(2537-2538)
58 ระบบบริการสุขภาพอันพึงประสงค์ที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ
59 [Review of Research Outputs Relevant to Primary Care Management in Thailand]
60 [Training Package for Family Medicine]
61 [Lessons of Primary Care Development in Rural Areas : Research Project]
62 [Comparison of Concepts, Types and Processes of General Practice Development in Various Areas]
63 [Report on Process of General Practice Development Project in Thailand]
64 การสำรวจสภาวะประชาชนที่มาใช้บริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลขอนแก่น ปี 2540
ปี พ.ศ. 2539
65 ระบบบริการเวชปฏิบัติทั่วไปในประเทศไทย : สถานการณ์และข้อเสนอต่อการพัฒนา
ปี พ.ศ. 2538
66 ผลการวิเคราะห์นโยบายการพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข กรณีความจำเป็นในการแก้ปัญหาขาดแคลนแพทย์ในระบบบริการสาธารณสุขระดับชนบท
67 ประเมินผลศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2537
68 การสำรวจสภาวะของประชาชนที่มาใช้บริการที่แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา