ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Supattra Srivanichakorn 34
2 ไม่มีข้อมูล 19
3 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 12
4 สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 10
5 ทัศนีย์ ญาณะ 9
6 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 8
7 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 7
8 พฤกษา บุกบุญ 7
9 ฉายศรี สุพรศิลป์ชัย 6
10 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 6
11 ณภากุล โรจนสุภัค 6
12 กระทรวงสาธารณสุข. สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ 6
13 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 6
14 สมเกียรติ โพธิสัตย์ 5
15 วรรณี นิธิยานันท์ 5
16 เกษม เวชสุทธานนท์ 5
17 นภาพร วาณิชย์กุล 5
18 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 5
19 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 5
20 พนิดา วสุธาพิทักษ์ 5
21 กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรค 4
22 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 4
23 โรงพยาบาลจะนะ 4
24 ณัฐพร สุขพอดี 4
25 กระทรวงสาธารณสุข. สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ 4
26 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 4
27 อำพล จินดาวัฒนะ 4
28 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 4
29 ผการัตน์ ฤทธิ์ศรีบุญ 4
30 สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ 4
31 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์ 4
32 รัตนา เกลี้ยงจิตรแผ้ว 3
33 สตางค์ ศุภผล 3
34 กฤช ลี่ทองอิน 3
35 Kriengsak Thamma-Aphiphol 3
36 เกรียงศักดิ์ ธรรมอภิพล 3
37 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 2
38 อัญชลี คติอนุรักษ์ 2
39 รัชดา พิพัฒน์ศาสตร์ 2
40 Ernst Tenambergen 2
41 สมชาย ลี่ทองอิน 2
42 เยาวรัตน์ ศุภกรรม 2
43 ณัฐวุฒิ ส่งแสง 2
44 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
45 วัชริน สินธวานนท์ 2
46 สิรินาฏ นิภาพร 2
47 วินัย ลีสมิทธิ์ 2
48 รวีวรรณ เผ่ากัณหา 2
49 พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 2
50 อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม 2
51 ภัทระ แสนไชยสุริยา 2
52 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน กระทรวงสาธารณสุข 2
53 Saowapa Pornsiripongse 2
54 Virapun Wirojratana 2
55 Waraporn Srisupan 2
56 วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์ 2
57 พัตธนี วินิจจะกูล 2
58 ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ 2
59 วราพร ศรีสุพรรณ 2
60 กุศล สุนทรธาดา 2
61 Pattanee Winichagoon 2
62 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2
63 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
64 ลัดดา ดำริการเลิศ 2
65 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 2
66 เสาวภา พรสิริพงษ์ 2
67 ประทีป ธนกิจเจริญ 2
68 ศิริพร กัญชนะ 2
69 สุวัฒน์ กิตติดิลกกุล 1
70 Krit Pongpirul 1
71 จ.อุบลราชธานี. สำนักงานควบคุมโรคเขต7 1
72 วิไลลักษณ์ วิสาสะ 1
73 รวินันท์ ศิริกนกวิไล 1
74 Department of Preventive and Social Medicine, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University 1
75 สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ 1
76 จ.พิษณุโลก. สำนักงานควบคุมโรคเขต9 1
77 ปิยธิดา ศรีรักษา 1
78 Institute of Community-based Health Care Research and Development, Ministry of Public Health, Nonthaburi Province 1
79 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
80 ปราณี ศิริกนกวิไล 1
81 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 1
82 ชัย กฤติยาภิชาตกุล 1
83 จ.พิษณุโลก. โรงพยาบาลพุทธชินราช 1
84 สำนักบริหารการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 1
85 กฤษณา คำมูล 1
86 กันยา บุญธรรม 1
87 ประภาพรรณ คำคม 1
88 จ.ขอนแก่น. โรงพยาบาลขอนแก่น 1
89 เพ็ญจันทร์ ประดับมุข 1
90 ศิริราชพยาบาล 1
91 จ.อุบลราชธานี. โรงพยาบาลวารินชำราบ 1
92 ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ 1
93 จ.ขอนแก่น. สถานีอนามัยตำบลโคกสี 1
94 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 1
95 ชาญวิทย์ ทระเทพ 1
96 Niphit Phirawet 1
97 มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
98 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคใต้ 1
99 Seree Hongyok 1
100 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
101 Suphatra Sriwanichakorn 1
102 Institute of Health System Research, Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
103 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 1
104 จุติพร ผลเกิด 1
105 Khraisak Watcharanukulkrai 1
106 ปิยะนารถ จาติเกตุ 1
107 Sutichai Chitaphankul 1
108 Met Chokchaichan 1
109 นครสวรรค์. ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนภาคเหนือ 1
110 สุภาพร ตันติพานิชธีระกุล 1
111 ธานินทร์ หอมปลื้ม 1
112 สุวรรณา กิตติศรีวรพจน์ 1
113 Department of Health Policy and Management, Johns Hopkins University, Baltimore, Maryland, USA. 1
114 วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ 1
115 สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล 1
116 ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ 1
117 Pongphan Phatanwanit 1
118 เสรี หงษ์หยก 1
119 พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช 1
120 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
121 ภาควิชานโยบายสุขภาพและการจัดการ มหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 1
122 กฤษฎา ศุภวรรธนะกูล 1
123 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต 1
124 สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 1
125 Somchai Viripiromgool 1
126 กันต์ เชิญรุ่งโรจน์ 1
127 ปัทมา ศิริเวช 1
128 ชูชัย ศุภวงศ์ 1
129 วรลักษณ์ ศรีใย 1
130 พิษณุโลก. โรงพยาบาลพุทธชินราช 1
131 สายพิณ หัตถีรัตน์ 1
132 สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 1
133 สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ 1
134 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 1
135 Kawinarat Suthisukon 1
136 กวินารัตน์ สุทธิสุคนธ์ 1
137 สุรจิต สุนทรธรรม 1
138 สมชาย วิริภิรมย์กูล 1
139 Chainan Tayawiwat 1
140 Kusol Soonthorndhada 1
141 ปิยฉัตร ตระกูลวงษ์ 1
142 ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ 1
143 จุฑาธิป ศีลบุตร 1
144 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
145 จเด็จ ธรรมธัชอารี 1
146 Jutatip Sillabutra 1
147 พิรัส ประดิษฐวณิช 1
148 นครสวรรค์. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน 1
149 สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ 1
150 สถาบันวิจัยและประเมินผลเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 1
151 ภัชราภรณ์ ถาบุตร 1
152 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 1
153 นิพัธ กิตติมานนท์ 1
154 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 1
155 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
156 สิวพร ประเสริฐสุช 1
157 อภิรดี ศรีวิจิตกมล 1
158 เยาวเรศ วิสูตรโยธิน 1
159 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
160 สุธี สุดดี 1
161 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 1
162 พรรณี ทิพย์ธราดล 1
163 การุณย์ หงษ์กา 1
164 บังอร เทียบเทียน 1
165 ปกรณ์ ทองวิไล 1
166 อรวรรณ ตะเวทิพงศ์ 1
167 สุรศักดิ์ สุนทร 1
168 โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 1
169 นภาพร โสวัฒนางกูร 1
170 จังหวัดสุพรรณบุรี. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 1
171 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน นครสวรรค์ 1
172 สำนักงานสนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
173 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
174 สายรัตน์ นกน้อย 1
175 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2557 1
3 2555 2
4 2553 3
5 2552 6
6 2551 3
7 2550 2
8 2543 1
9 2542 1
10 2541 5
11 543 70
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 แผนยุทธศาสตร์ทศวรรษพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ พ.ศ.2559-2569
ปี พ.ศ. 2557
2 การวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม
ปี พ.ศ. 2555
3 ระบบการดูแลผู้พิการในชุมชน
4 การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการในชุมชน
ปี พ.ศ. 2553
5 เครื่องมือประเมินระบบสนับสนุนการจัดการตนเองสำหรับโรคหลอดเลือดหัวใจ เบาหวาน และความดันโลหิตสูง
6 เครื่องมือประเมินการบริการสถานพยาบาลในการป้องกันและการจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
7 เครื่องมือประเมินนโยบายการบริการสุขภาพ ความร่วมมือการบูรณาการและเสริมสร้างสมรรถนะชุมชน ในการป้องกันและจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ปี พ.ศ. 2552
8 การดูแลผู้สูงวัยในชุมชน : ระบบ หลักการ แนวทางปฏิบัติ
9 แผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ พ.ศ.2550-2554
10 ข้อเสนอเชิงนโยบาย ทิศทางบริการสุขภาพปฐมภูมิ
11 งาน R2R ในบริการระดับทุติยภูมิ
12 แนวทางพัฒนาระบบป้องกัน และดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง (เบาหวาน & ความดันฯ)ในระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ
13 ข้อเสนอเชิงนโยบาย ทิศทางบริการสุขภาพปฐมภูมิ
ปี พ.ศ. 2551
14 พัฒนาการของแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและระบบบริการเวชปฏิบัติทั่วไปในประเทศต่าง ๆ
15 สถานการณ์การขาดแคลนแพทย์ในประเทศไทย
16 โรงพยาบาลสมทบในกระทรวงสาธารณสุขพร้อมเพื่อการสอนเพียงใด
ปี พ.ศ. 2550
17 สรุปบทเรียนและสังเคราะห์องค์ความรู้เชิงประสบการณ์การทำงานสร้างเสริมสุขภาพ กรณีการป้องกันและการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง และการสร้างพลังชุมชนในการจัดการสุขภาพตนเอง
18 CUP Management : การบริหารจัดการเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ
ปี พ.ศ. 2543
19 ทบทวนการปฏิรูประบบสาธารณสุขในประเทศสิงคโปร์
ปี พ.ศ. 2542
20 รูปแบบและกระบวนการดำเนินงานพัฒนาบริการเวชปฏิบัติทั่วไป/บริการปฐมภูมิในเขตเมืองและเขตชนบทในพื้นที่ต่างๆ
ปี พ.ศ. 2541
21 รายงานประเมินผลการดำเนินงานโครงการวิจัยพัฒนากำลังคนเพื่อการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขระดับอำเภอ และระดับตำบลในเขตพื้นที่ชนบท ปีที่ 1(2537-2538)
22 การพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในงานเวชปฏิบัติทั่วไป
23 สรุปขั้นตอน พัฒนาการและกระบวนการทำงานโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบบริการเวชปฏิบัติทั่วไปในประเทศไทย
24 เปรียบเทียบแนวคิด รูปแบบและกระบวนการดำเนินงานพัฒนาบริการเวชปฏิบัติทั่วไป/บริการปฐมภูมิในพื้นที่ต่างๆ
25 สรุปการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการเวชปฏิบัติทั่วไปในพื้นที่เขตเมือง