ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Supattra Srivanichakorn 25
2 ไม่มีข้อมูล 14
3 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 10
4 ทัศนีย์ ญาณะ 8
5 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 6
6 สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 6
7 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 6
8 พฤกษา บุกบุญ 6
9 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 5
10 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 4
11 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 4
12 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 4
13 ฉายศรี สุพรศิลป์ชัย 4
14 ณภากุล โรจนสุภัค 4
15 เกษม เวชสุทธานนท์ 4
16 ณัฐพร สุขพอดี 3
17 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 3
18 อำพล จินดาวัฒนะ 3
19 พนิดา วสุธาพิทักษ์ 3
20 โรงพยาบาลจะนะ 3
21 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 3
22 สมเกียรติ โพธิสัตย์ 3
23 สตางค์ ศุภผล 3
24 สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ 3
25 นภาพร วาณิชย์กุล 3
26 กระทรวงสาธารณสุข. สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ 3
27 วรรณี นิธิยานันท์ 3
28 ผการัตน์ ฤทธิ์ศรีบุญ 3
29 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
30 วินัย ลีสมิทธิ์ 2
31 รวีวรรณ เผ่ากัณหา 2
32 อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม 2
33 สิรินาฏ นิภาพร 2
34 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
35 ภัทระ แสนไชยสุริยา 2
36 ลัดดา ดำริการเลิศ 2
37 Kriengsak Thamma-Aphiphol 2
38 เกรียงศักดิ์ ธรรมอภิพล 2
39 พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 2
40 กฤช ลี่ทองอิน 2
41 กระทรวงสาธารณสุข. สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ 2
42 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 2
43 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
44 รัชดา พิพัฒน์ศาสตร์ 2
45 กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรค 2
46 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 2
47 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน กระทรวงสาธารณสุข 2
48 เยาวรัตน์ ศุภกรรม 2
49 รัตนา เกลี้ยงจิตรแผ้ว 2
50 Niphit Phirawet 1
51 มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
52 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคใต้ 1
53 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
54 Suphatra Sriwanichakorn 1
55 Met Chokchaichan 1
56 Seree Hongyok 1
57 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 1
58 นครสวรรค์. ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนภาคเหนือ 1
59 Chainan Tayawiwat 1
60 Khraisak Watcharanukulkrai 1
61 ปิยะนารถ จาติเกตุ 1
62 Sutichai Chitaphankul 1
63 Institute of Health System Research, Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
64 ชาญวิทย์ ทระเทพ 1
65 Department of Health Policy and Management, Johns Hopkins University, Baltimore, Maryland, USA. 1
66 สุวรรณา กิตติศรีวรพจน์ 1
67 วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ 1
68 ภาควิชานโยบายสุขภาพและการจัดการ มหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 1
69 Institute of Community-based Health Care Research and Development, Ministry of Public Health, Nonthaburi Province 1
70 ประภาพรรณ คำคม 1
71 สุภาพร ตันติพานิชธีระกุล 1
72 ธานินทร์ หอมปลื้ม 1
73 พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช 1
74 เสรี หงษ์หยก 1
75 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
76 ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ 1
77 สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล 1
78 สุรจิต สุนทรธรรม 1
79 Pongphan Phatanwanit 1
80 สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ 1
81 กฤษฎา ศุภวรรธนะกูล 1
82 วรลักษณ์ ศรีใย 1
83 ชูชัย ศุภวงศ์ 1
84 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
85 ศิริพร กัญชนะ 1
86 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 1
87 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 1
88 สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ 1
89 สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ 1
90 โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 1
91 นครสวรรค์. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน 1
92 สายพิณ หัตถีรัตน์ 1
93 สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 1
94 พิษณุโลก. โรงพยาบาลพุทธชินราช 1
95 ประทีป ธนกิจเจริญ 1
96 เสาวภา พรสิริพงษ์ 1
97 จเด็จ ธรรมธัชอารี 1
98 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
99 Jutatip Sillabutra 1
100 พิรัส ประดิษฐวณิช 1
101 ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ 1
102 จุฑาธิป ศีลบุตร 1
103 กวินารัตน์ สุทธิสุคนธ์ 1
104 Kawinarat Suthisukon 1
105 กุศล สุนทรธาดา 1
106 สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 1
107 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต 1
108 Somchai Viripiromgool 1
109 ปัทมา ศิริเวช 1
110 กันต์ เชิญรุ่งโรจน์ 1
111 สมชาย วิริภิรมย์กูล 1
112 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 1
113 สมชาย ลี่ทองอิน 1
114 Ernst Tenambergen 1
115 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน นครสวรรค์ 1
116 วัชริน สินธวานนท์ 1
117 ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ 1
118 สำนักงานสนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
119 ณัฐวุฒิ ส่งแสง 1
120 การุณย์ หงษ์กา 1
121 สถาบันวิจัยและประเมินผลเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 1
122 ภัชราภรณ์ ถาบุตร 1
123 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 1
124 นิพัธ กิตติมานนท์ 1
125 พรรณี ทิพย์ธราดล 1
126 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 1
127 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
128 สายรัตน์ นกน้อย 1
129 Saowapa Pornsiripongse 1
130 Virapun Wirojratana 1
131 Pattanee Winichagoon 1
132 วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์ 1
133 วราพร ศรีสุพรรณ 1
134 พัตธนี วินิจจะกูล 1
135 Waraporn Srisupan 1
136 ปิยฉัตร ตระกูลวงษ์ 1
137 นภาพร โสวัฒนางกูร 1
138 จังหวัดสุพรรณบุรี. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 1
139 ปกรณ์ ทองวิไล 1
140 บังอร เทียบเทียน 1
141 สุรศักดิ์ สุนทร 1
142 อรวรรณ ตะเวทิพงศ์ 1
143 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
144 สิวพร ประเสริฐสุช 1
145 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 1
146 จ.พิษณุโลก. สำนักงานควบคุมโรคเขต9 1
147 ศิริราชพยาบาล 1
148 เพ็ญจันทร์ ประดับมุข 1
149 ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ 1
150 จ.อุบลราชธานี. โรงพยาบาลวารินชำราบ 1
151 วิไลลักษณ์ วิสาสะ 1
152 จ.อุบลราชธานี. สำนักงานควบคุมโรคเขต7 1
153 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
154 Department of Preventive and Social Medicine, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University 1
155 ปราณี ศิริกนกวิไล 1
156 สุวัฒน์ กิตติดิลกกุล 1
157 รวินันท์ ศิริกนกวิไล 1
158 Krit Pongpirul 1
159 จ.ขอนแก่น. สถานีอนามัยตำบลโคกสี 1
160 จ.ขอนแก่น. โรงพยาบาลขอนแก่น 1
161 เยาวเรศ วิสูตรโยธิน 1
162 จุติพร ผลเกิด 1
163 อภิรดี ศรีวิจิตกมล 1
164 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
165 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 1
166 สุธี สุดดี 1
167 กันยา บุญธรรม 1
168 กฤษณา คำมูล 1
169 อัญชลี คติอนุรักษ์ 1
170 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 1
171 จ.พิษณุโลก. โรงพยาบาลพุทธชินราช 1
172 ชัย กฤติยาภิชาตกุล 1
173 สำนักบริหารการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 1
174 ปิยธิดา ศรีรักษา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 1
3 2557 2
4 2555 7
5 2553 8
6 2552 13
7 2551 8
8 2550 7
9 2549 1
10 2547 1
11 2543 1
12 2542 3
13 2541 12
14 2539 1
15 2538 2
16 2537 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
2 แผนยุทธศาสตร์ทศวรรษพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ พ.ศ.2559-2569
ปี พ.ศ. 2558
3 ผลการสำรวจสถานการณ์การดำเนินงาน และความคิดเห็นต่อนโยบายการพัฒนาทีมหมอประจำครอบครัว
ปี พ.ศ. 2557
4 Participatory Action Research on the Holistic Care Model for the Elderly
5 The Potential of Local Organization on disabled elderly care management in community
ปี พ.ศ. 2555
6 ผลกระทบ UC ต่อบริการปฐมภูมิ
7 การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการในชุมชน
8 การจัดการโรคเรื้อรังในชุมชน
9 การสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว
10 การจัดการกองทุนกับระบบสุขภาพชุมชน
11 ระบบการดูแลผู้พิการในชุมชน
12 โครงการวิจัยบูรณาการ เพื่อพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม
ปี พ.ศ. 2553
13 สถานการณ์งานวิจัยและแนวทางการพัฒนากรอบการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
14 งานวิจัยเพื่อการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ
15 เครื่องมือประเมินระบบสนับสนุนการจัดการตนเองสำหรับโรคหลอดเลือดหัวใจ เบาหวาน และความดันโลหิตสูง
16 เครื่องมือประเมินการบริการสถานพยาบาลในการป้องกันและการจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
17 เครื่องมือประเมินนโยบายการบริการสุขภาพ ความร่วมมือการบูรณาการและเสริมสร้างสมรรถนะชุมชน ในการป้องกันและจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
18 สถานการณ์ ศักยภาพ และความพร้อมของไตรภาคีในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในพื้นที่ 12 ตำบล
19 การจัดการความรู้และสังเคราะห์แนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล : การจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง กรณีเบาหวานและความดันโลหิตสูง
20 สรุปประสบการณ์การทำงานด้านเวชศาสตร์ครอบครัวจากการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมโกลเด้น คลิป เฮาส์ พัทยาใต้ จังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2552
21 การประเมินความต้องการเพื่อการพัฒนาศักยภาพการบริหารการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
22 ข้อเสนอเชิงนโยบาย ทิศทางบริการสุขภาพปฐมภูมิ
23 งาน R2R ในบริการระดับทุติยภูมิ
24 ความเชื่อมโยงของระบบคุณภาพและ มาตรฐานต่างๆ
25 แนวทางพัฒนาระบบป้องกัน และดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง (เบาหวาน & ความดันฯ)ในระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ
26 แผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ พ.ศ.2550-2554
27 คู่มือการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
28 ข้อเสนอเชิงนโยบาย ทิศทางบริการสุขภาพปฐมภูมิ
29 สถานการณ์ ศักยภาพ และความพร้อมของไตรภาคี ในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในพื้นที่ 12 ตำบล
30 คู่มือหน่วยบริการปฐมภูมิ : การจัดการเบาหวานแบบบูรณาการ
31 การดูแลผู้สูงวัยในชุมชน : ระบบ หลักการ แนวทางปฏิบัติ
32 สาธารณสุขมูลฐาน ระบบบริการปฐมภูมิ และเวชศาสตร์ครอบครัว นิยาม ความหมาย และความเชื่อมโยง
33 โครงการพัฒนาระบบกำกับติดตามระบบบริหารปฐมภูมิ
ปี พ.ศ. 2551
34 การทบทวนข้อมูลเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การจัดบริการในหน่วยบริการปฐมภูมิภายใต้โครงสร้างกระทรวงสาธารณสุข
35 โครงการพัฒนาระบบบูรณาการการป้องกันและจัดการโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงระยะที่ 1 กรณีจังหวัดสกลนคร
36 สถานการณ์การขาดแคลนแพทย์ในประเทศไทย
37 สถานการณ์ของบริการสาธารณสุขระดับต้น/บริการด่านแรก
38 พัฒนาการของแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและระบบบริการเวชปฏิบัติทั่วไปในประเทศต่าง ๆ
39 โรงพยาบาลสมทบในกระทรวงสาธารณสุขพร้อมเพื่อการสอนเพียงใด
40 การประเมินบริการปฐมภูมิของประเทศไทยจากมุมมองของผู้ให้บริการ
41 ปัจจัยผลักดันระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจากสถานการณ์และการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ
ปี พ.ศ. 2550
42 สรุปบทเรียนและสังเคราะห์องค์ความรู้เชิงประสบการณ์การทำงานสร้างเสริมสุขภาพ กรณีการป้องกันและการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง และการสร้างพลังชุมชนในการจัดการสุขภาพตนเอง
43 Evaluation of Health Care System for Diabetic Patients of Contracting Units for Primary Care (CUP Network under the Universal Care Coverage System
44 Situation of Information System for Monitoring of Primary Care Units (PCU)
45 Over-crowding Problems in Hospitals
46 ประสบการณ์การบริหารจัดการหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิในเขตเมือง
47 ประสบการณ์การบริหารจัดการหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ (PCU management)
48 CUP Management : การบริหารจัดการเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ
ปี พ.ศ. 2549
49 ระบบบริการสาธารณสุขกับการประกันสุขภาพ : ปัญหาและข้อเสนอในภาพรวม
ปี พ.ศ. 2547
50 พัฒนาการของระบบบริการ(Service development)
ปี พ.ศ. 2543
51 ทบทวนการปฏิรูประบบสาธารณสุขในประเทศสิงคโปร์
ปี พ.ศ. 2542
52 รูปแบบและกระบวนการดำเนินงานพัฒนาบริการเวชปฏิบัติทั่วไป/บริการปฐมภูมิในเขตเมืองและเขตชนบทในพื้นที่ต่างๆ
53 การกระจายอำนาจกำลังคนด้านสุขภาพในพื้นที่ชนบท
54 [Context Review of General Practice Development Project in Thailand]
ปี พ.ศ. 2541
55 สรุปเนื้อหาสำคัญโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบบริการเวชปฏิบัติทั่วไป เล่ม1
56 [Training and Development of General Practice]
57 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบบริการเวชปฏิบัตทั่วไปในประเทศไทย : รูปแบบรายงาน, ความคืบหน้า, จุดดี, จุดอ่อน, ความเห็นของผู้ปฏิบัติในพื้นที่กับความเห็นของนักวิจัยในโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบบริการเวชปฏิบัตทั่วไปในประเทศไทย
58 Ayudthaya Metropolitan peoples' health utilization behaviour, experiences, health care expenditures, and their attitudes towards service delivery of medical center
59 รายงานประเมินผลการดำเนินงานโครงการวิจัยพัฒนากำลังคนเพื่อการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขระดับอำเภอ และระดับตำบลในเขตพื้นที่ชนบท ปีที่ 1(2537-2538)
60 ระบบบริการสุขภาพอันพึงประสงค์ที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ
61 [Review of Research Outputs Relevant to Primary Care Management in Thailand]
62 [Training Package for Family Medicine]
63 [Lessons of Primary Care Development in Rural Areas : Research Project]
64 [Comparison of Concepts, Types and Processes of General Practice Development in Various Areas]
65 [Report on Process of General Practice Development Project in Thailand]
66 การสำรวจสภาวะประชาชนที่มาใช้บริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลขอนแก่น ปี 2540
ปี พ.ศ. 2539
67 ระบบบริการเวชปฏิบัติทั่วไปในประเทศไทย : สถานการณ์และข้อเสนอต่อการพัฒนา
ปี พ.ศ. 2538
68 ผลการวิเคราะห์นโยบายการพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข กรณีความจำเป็นในการแก้ปัญหาขาดแคลนแพทย์ในระบบบริการสาธารณสุขระดับชนบท
69 ประเมินผลศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2537
70 การสำรวจสภาวะของประชาชนที่มาใช้บริการที่แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา