ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Supattra Srivanichakorn 34
2 ไม่มีข้อมูล 19
3 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 12
4 สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 10
5 ทัศนีย์ ญาณะ 9
6 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 8
7 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 7
8 พฤกษา บุกบุญ 7
9 ฉายศรี สุพรศิลป์ชัย 6
10 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 6
11 ณภากุล โรจนสุภัค 6
12 กระทรวงสาธารณสุข. สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ 6
13 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 6
14 สมเกียรติ โพธิสัตย์ 5
15 วรรณี นิธิยานันท์ 5
16 เกษม เวชสุทธานนท์ 5
17 นภาพร วาณิชย์กุล 5
18 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 5
19 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 5
20 พนิดา วสุธาพิทักษ์ 5
21 โรงพยาบาลจะนะ 4
22 กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรค 4
23 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 4
24 กระทรวงสาธารณสุข. สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ 4
25 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 4
26 สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ 4
27 ณัฐพร สุขพอดี 4
28 อำพล จินดาวัฒนะ 4
29 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 4
30 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์ 4
31 ผการัตน์ ฤทธิ์ศรีบุญ 4
32 กฤช ลี่ทองอิน 3
33 Kriengsak Thamma-Aphiphol 3
34 สตางค์ ศุภผล 3
35 เกรียงศักดิ์ ธรรมอภิพล 3
36 รัตนา เกลี้ยงจิตรแผ้ว 3
37 วัชริน สินธวานนท์ 2
38 สมชาย ลี่ทองอิน 2
39 ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ 2
40 ลัดดา ดำริการเลิศ 2
41 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2
42 Ernst Tenambergen 2
43 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
44 Virapun Wirojratana 2
45 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 2
46 Waraporn Srisupan 2
47 Saowapa Pornsiripongse 2
48 Pattanee Winichagoon 2
49 พัตธนี วินิจจะกูล 2
50 วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์ 2
51 วราพร ศรีสุพรรณ 2
52 ณัฐวุฒิ ส่งแสง 2
53 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน กระทรวงสาธารณสุข 2
54 ภัทระ แสนไชยสุริยา 2
55 พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 2
56 อัญชลี คติอนุรักษ์ 2
57 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 2
58 ศิริพร กัญชนะ 2
59 รัชดา พิพัฒน์ศาสตร์ 2
60 อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม 2
61 เยาวรัตน์ ศุภกรรม 2
62 กุศล สุนทรธาดา 2
63 ประทีป ธนกิจเจริญ 2
64 เสาวภา พรสิริพงษ์ 2
65 สิรินาฏ นิภาพร 2
66 รวีวรรณ เผ่ากัณหา 2
67 วินัย ลีสมิทธิ์ 2
68 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
69 กวินารัตน์ สุทธิสุคนธ์ 1
70 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
71 Jutatip Sillabutra 1
72 พิรัส ประดิษฐวณิช 1
73 จเด็จ ธรรมธัชอารี 1
74 กันต์ เชิญรุ่งโรจน์ 1
75 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต 1
76 จุฑาธิป ศีลบุตร 1
77 Somchai Viripiromgool 1
78 สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 1
79 ปัทมา ศิริเวช 1
80 Kawinarat Suthisukon 1
81 Sutichai Chitaphankul 1
82 Suphatra Sriwanichakorn 1
83 Institute of Health System Research, Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
84 มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
85 Niphit Phirawet 1
86 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคใต้ 1
87 ชูชัย ศุภวงศ์ 1
88 ปิยะนารถ จาติเกตุ 1
89 สุรจิต สุนทรธรรม 1
90 สมชาย วิริภิรมย์กูล 1
91 Chainan Tayawiwat 1
92 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 1
93 Khraisak Watcharanukulkrai 1
94 ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ 1
95 นครสวรรค์. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน 1
96 สำนักงานสนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
97 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน นครสวรรค์ 1
98 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
99 สายรัตน์ นกน้อย 1
100 จังหวัดสุพรรณบุรี. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 1
101 การุณย์ หงษ์กา 1
102 พรรณี ทิพย์ธราดล 1
103 Kusol Soonthorndhada 1
104 Seree Hongyok 1
105 ปิยฉัตร ตระกูลวงษ์ 1
106 นิพัธ กิตติมานนท์ 1
107 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 1
108 นภาพร โสวัฒนางกูร 1
109 ปกรณ์ ทองวิไล 1
110 สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 1
111 พิษณุโลก. โรงพยาบาลพุทธชินราช 1
112 สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ 1
113 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 1
114 วรลักษณ์ ศรีใย 1
115 สายพิณ หัตถีรัตน์ 1
116 สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ 1
117 บังอร เทียบเทียน 1
118 อรวรรณ ตะเวทิพงศ์ 1
119 สุรศักดิ์ สุนทร 1
120 โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 1
121 กฤษฎา ศุภวรรธนะกูล 1
122 จ.ขอนแก่น. สถานีอนามัยตำบลโคกสี 1
123 จ.พิษณุโลก. โรงพยาบาลพุทธชินราช 1
124 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 1
125 ชัย กฤติยาภิชาตกุล 1
126 สำนักบริหารการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 1
127 กฤษณา คำมูล 1
128 จ.ขอนแก่น. โรงพยาบาลขอนแก่น 1
129 ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ 1
130 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 1
131 จ.พิษณุโลก. สำนักงานควบคุมโรคเขต9 1
132 ศิริราชพยาบาล 1
133 เพ็ญจันทร์ ประดับมุข 1
134 จ.อุบลราชธานี. โรงพยาบาลวารินชำราบ 1
135 กันยา บุญธรรม 1
136 จุติพร ผลเกิด 1
137 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
138 สิวพร ประเสริฐสุช 1
139 ภัชราภรณ์ ถาบุตร 1
140 สถาบันวิจัยและประเมินผลเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 1
141 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 1
142 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 1
143 สุธี สุดดี 1
144 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 1
145 เยาวเรศ วิสูตรโยธิน 1
146 อภิรดี ศรีวิจิตกมล 1
147 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
148 วิไลลักษณ์ วิสาสะ 1
149 จ.อุบลราชธานี. สำนักงานควบคุมโรคเขต7 1
150 สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล 1
151 ชาญวิทย์ ทระเทพ 1
152 ธานินทร์ หอมปลื้ม 1
153 สุภาพร ตันติพานิชธีระกุล 1
154 สุวรรณา กิตติศรีวรพจน์ 1
155 ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ 1
156 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
157 นครสวรรค์. ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนภาคเหนือ 1
158 Met Chokchaichan 1
159 Pongphan Phatanwanit 1
160 เสรี หงษ์หยก 1
161 พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช 1
162 Department of Health Policy and Management, Johns Hopkins University, Baltimore, Maryland, USA. 1
163 วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ 1
164 ปราณี ศิริกนกวิไล 1
165 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
166 สุวัฒน์ กิตติดิลกกุล 1
167 Krit Pongpirul 1
168 รวินันท์ ศิริกนกวิไล 1
169 Department of Preventive and Social Medicine, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University 1
170 ปิยธิดา ศรีรักษา 1
171 ภาควิชานโยบายสุขภาพและการจัดการ มหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 1
172 ประภาพรรณ คำคม 1
173 Institute of Community-based Health Care Research and Development, Ministry of Public Health, Nonthaburi Province 1
174 สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ 1
175 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2557 1
3 2555 2
4 2553 3
5 2552 6
6 2551 3
7 2550 2
8 2543 1
9 2542 1
10 2541 5
11 543 70
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 แผนยุทธศาสตร์ทศวรรษพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ พ.ศ.2559-2569
ปี พ.ศ. 2557
2 การวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม
ปี พ.ศ. 2555
3 ระบบการดูแลผู้พิการในชุมชน
4 การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการในชุมชน
ปี พ.ศ. 2553
5 เครื่องมือประเมินระบบสนับสนุนการจัดการตนเองสำหรับโรคหลอดเลือดหัวใจ เบาหวาน และความดันโลหิตสูง
6 เครื่องมือประเมินการบริการสถานพยาบาลในการป้องกันและการจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
7 เครื่องมือประเมินนโยบายการบริการสุขภาพ ความร่วมมือการบูรณาการและเสริมสร้างสมรรถนะชุมชน ในการป้องกันและจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ปี พ.ศ. 2552
8 การดูแลผู้สูงวัยในชุมชน : ระบบ หลักการ แนวทางปฏิบัติ
9 แผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ พ.ศ.2550-2554
10 ข้อเสนอเชิงนโยบาย ทิศทางบริการสุขภาพปฐมภูมิ
11 งาน R2R ในบริการระดับทุติยภูมิ
12 แนวทางพัฒนาระบบป้องกัน และดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง (เบาหวาน & ความดันฯ)ในระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ
13 ข้อเสนอเชิงนโยบาย ทิศทางบริการสุขภาพปฐมภูมิ
ปี พ.ศ. 2551
14 พัฒนาการของแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและระบบบริการเวชปฏิบัติทั่วไปในประเทศต่าง ๆ
15 สถานการณ์การขาดแคลนแพทย์ในประเทศไทย
16 โรงพยาบาลสมทบในกระทรวงสาธารณสุขพร้อมเพื่อการสอนเพียงใด
ปี พ.ศ. 2550
17 สรุปบทเรียนและสังเคราะห์องค์ความรู้เชิงประสบการณ์การทำงานสร้างเสริมสุขภาพ กรณีการป้องกันและการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง และการสร้างพลังชุมชนในการจัดการสุขภาพตนเอง
18 CUP Management : การบริหารจัดการเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ
ปี พ.ศ. 2543
19 ทบทวนการปฏิรูประบบสาธารณสุขในประเทศสิงคโปร์
ปี พ.ศ. 2542
20 รูปแบบและกระบวนการดำเนินงานพัฒนาบริการเวชปฏิบัติทั่วไป/บริการปฐมภูมิในเขตเมืองและเขตชนบทในพื้นที่ต่างๆ
ปี พ.ศ. 2541
21 รายงานประเมินผลการดำเนินงานโครงการวิจัยพัฒนากำลังคนเพื่อการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขระดับอำเภอ และระดับตำบลในเขตพื้นที่ชนบท ปีที่ 1(2537-2538)
22 การพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในงานเวชปฏิบัติทั่วไป
23 สรุปขั้นตอน พัฒนาการและกระบวนการทำงานโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบบริการเวชปฏิบัติทั่วไปในประเทศไทย
24 เปรียบเทียบแนวคิด รูปแบบและกระบวนการดำเนินงานพัฒนาบริการเวชปฏิบัติทั่วไป/บริการปฐมภูมิในพื้นที่ต่างๆ
25 สรุปการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการเวชปฏิบัติทั่วไปในพื้นที่เขตเมือง