ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Supattra Srivanichakorn 25
2 ไม่มีข้อมูล 14
3 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 10
4 ทัศนีย์ ญาณะ 8
5 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 6
6 สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 6
7 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 6
8 พฤกษา บุกบุญ 6
9 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 5
10 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 4
11 ณภากุล โรจนสุภัค 4
12 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 4
13 เกษม เวชสุทธานนท์ 4
14 ฉายศรี สุพรศิลป์ชัย 4
15 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 4
16 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 3
17 โรงพยาบาลจะนะ 3
18 ณัฐพร สุขพอดี 3
19 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 3
20 สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ 3
21 อำพล จินดาวัฒนะ 3
22 นภาพร วาณิชย์กุล 3
23 พนิดา วสุธาพิทักษ์ 3
24 ผการัตน์ ฤทธิ์ศรีบุญ 3
25 กระทรวงสาธารณสุข. สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ 3
26 สตางค์ ศุภผล 3
27 สมเกียรติ โพธิสัตย์ 3
28 วรรณี นิธิยานันท์ 3
29 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
30 วินัย ลีสมิทธิ์ 2
31 รวีวรรณ เผ่ากัณหา 2
32 อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม 2
33 สิรินาฏ นิภาพร 2
34 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
35 ภัทระ แสนไชยสุริยา 2
36 ลัดดา ดำริการเลิศ 2
37 Kriengsak Thamma-Aphiphol 2
38 เกรียงศักดิ์ ธรรมอภิพล 2
39 พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 2
40 กฤช ลี่ทองอิน 2
41 กระทรวงสาธารณสุข. สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ 2
42 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 2
43 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
44 รัชดา พิพัฒน์ศาสตร์ 2
45 กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรค 2
46 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 2
47 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน กระทรวงสาธารณสุข 2
48 เยาวรัตน์ ศุภกรรม 2
49 รัตนา เกลี้ยงจิตรแผ้ว 2
50 ปิยฉัตร ตระกูลวงษ์ 1
51 Pongphan Phatanwanit 1
52 เสรี หงษ์หยก 1
53 พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช 1
54 นครสวรรค์. ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนภาคเหนือ 1
55 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
56 Waraporn Srisupan 1
57 Niphit Phirawet 1
58 Virapun Wirojratana 1
59 มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
60 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคใต้ 1
61 Seree Hongyok 1
62 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
63 Met Chokchaichan 1
64 วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์ 1
65 สุวรรณา กิตติศรีวรพจน์ 1
66 วราพร ศรีสุพรรณ 1
67 Department of Health Policy and Management, Johns Hopkins University, Baltimore, Maryland, USA. 1
68 วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ 1
69 ประภาพรรณ คำคม 1
70 ภาควิชานโยบายสุขภาพและการจัดการ มหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 1
71 สุภาพร ตันติพานิชธีระกุล 1
72 พัตธนี วินิจจะกูล 1
73 ชาญวิทย์ ทระเทพ 1
74 Saowapa Pornsiripongse 1
75 Pattanee Winichagoon 1
76 สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล 1
77 ธานินทร์ หอมปลื้ม 1
78 Suphatra Sriwanichakorn 1
79 ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ 1
80 ศิริพร กัญชนะ 1
81 สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 1
82 เสาวภา พรสิริพงษ์ 1
83 กุศล สุนทรธาดา 1
84 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต 1
85 กันต์ เชิญรุ่งโรจน์ 1
86 Somchai Viripiromgool 1
87 ประทีป ธนกิจเจริญ 1
88 Institute of Community-based Health Care Research and Development, Ministry of Public Health, Nonthaburi Province 1
89 วรลักษณ์ ศรีใย 1
90 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 1
91 กฤษฎา ศุภวรรธนะกูล 1
92 ชูชัย ศุภวงศ์ 1
93 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 1
94 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
95 ปัทมา ศิริเวช 1
96 Kawinarat Suthisukon 1
97 Chainan Tayawiwat 1
98 สุรจิต สุนทรธรรม 1
99 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 1
100 Khraisak Watcharanukulkrai 1
101 Sutichai Chitaphankul 1
102 ปิยะนารถ จาติเกตุ 1
103 สมชาย วิริภิรมย์กูล 1
104 ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ 1
105 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
106 กวินารัตน์ สุทธิสุคนธ์ 1
107 จเด็จ ธรรมธัชอารี 1
108 Jutatip Sillabutra 1
109 จุฑาธิป ศีลบุตร 1
110 พิรัส ประดิษฐวณิช 1
111 Institute of Health System Research, Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
112 จุติพร ผลเกิด 1
113 Ernst Tenambergen 1
114 ณัฐวุฒิ ส่งแสง 1
115 สมชาย ลี่ทองอิน 1
116 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน นครสวรรค์ 1
117 สำนักงานสนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
118 วัชริน สินธวานนท์ 1
119 การุณย์ หงษ์กา 1
120 พรรณี ทิพย์ธราดล 1
121 ภัชราภรณ์ ถาบุตร 1
122 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
123 สถาบันวิจัยและประเมินผลเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 1
124 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 1
125 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 1
126 นิพัธ กิตติมานนท์ 1
127 ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ 1
128 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
129 นครสวรรค์. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน 1
130 สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ 1
131 สายพิณ หัตถีรัตน์ 1
132 พิษณุโลก. โรงพยาบาลพุทธชินราช 1
133 สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ 1
134 สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 1
135 โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 1
136 สุรศักดิ์ สุนทร 1
137 จังหวัดสุพรรณบุรี. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 1
138 สายรัตน์ นกน้อย 1
139 นภาพร โสวัฒนางกูร 1
140 ปกรณ์ ทองวิไล 1
141 อรวรรณ ตะเวทิพงศ์ 1
142 บังอร เทียบเทียน 1
143 สิวพร ประเสริฐสุช 1
144 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 1
145 จ.พิษณุโลก. สำนักงานควบคุมโรคเขต9 1
146 วิไลลักษณ์ วิสาสะ 1
147 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 1
148 ศิริราชพยาบาล 1
149 จ.อุบลราชธานี. โรงพยาบาลวารินชำราบ 1
150 เพ็ญจันทร์ ประดับมุข 1
151 จ.อุบลราชธานี. สำนักงานควบคุมโรคเขต7 1
152 รวินันท์ ศิริกนกวิไล 1
153 Department of Preventive and Social Medicine, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University 1
154 ปิยธิดา ศรีรักษา 1
155 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
156 ปราณี ศิริกนกวิไล 1
157 Krit Pongpirul 1
158 สุวัฒน์ กิตติดิลกกุล 1
159 ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ 1
160 จ.ขอนแก่น. สถานีอนามัยตำบลโคกสี 1
161 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 1
162 กันยา บุญธรรม 1
163 เยาวเรศ วิสูตรโยธิน 1
164 อภิรดี ศรีวิจิตกมล 1
165 สุธี สุดดี 1
166 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
167 กฤษณา คำมูล 1
168 สำนักบริหารการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 1
169 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 1
170 จ.ขอนแก่น. โรงพยาบาลขอนแก่น 1
171 อัญชลี คติอนุรักษ์ 1
172 จ.พิษณุโลก. โรงพยาบาลพุทธชินราช 1
173 ชัย กฤติยาภิชาตกุล 1
174 สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 1
3 2557 2
4 2555 6
5 2553 8
6 2552 12
7 2551 8
8 2550 7
9 2549 1
10 2547 1
11 2543 1
12 2542 3
13 2541 12
14 2539 1
15 2538 2
16 2537 1
17 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
2 แผนยุทธศาสตร์ทศวรรษพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ พ.ศ.2559-2569
ปี พ.ศ. 2558
3 ผลการสำรวจสถานการณ์การดำเนินงาน และความคิดเห็นต่อนโยบายการพัฒนาทีมหมอประจำครอบครัว
ปี พ.ศ. 2557
4 Participatory Action Research on the Holistic Care Model for the Elderly
5 The Potential of Local Organization on disabled elderly care management in community
ปี พ.ศ. 2555
6 ผลกระทบ UC ต่อบริการปฐมภูมิ
7 การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการในชุมชน
8 การจัดการโรคเรื้อรังในชุมชน
9 การสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว
10 การจัดการกองทุนกับระบบสุขภาพชุมชน
11 ระบบการดูแลผู้พิการในชุมชน
ปี พ.ศ. 2553
12 สถานการณ์งานวิจัยและแนวทางการพัฒนากรอบการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
13 งานวิจัยเพื่อการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ
14 เครื่องมือประเมินระบบสนับสนุนการจัดการตนเองสำหรับโรคหลอดเลือดหัวใจ เบาหวาน และความดันโลหิตสูง
15 เครื่องมือประเมินการบริการสถานพยาบาลในการป้องกันและการจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
16 เครื่องมือประเมินนโยบายการบริการสุขภาพ ความร่วมมือการบูรณาการและเสริมสร้างสมรรถนะชุมชน ในการป้องกันและจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
17 สถานการณ์ ศักยภาพ และความพร้อมของไตรภาคีในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในพื้นที่ 12 ตำบล
18 การจัดการความรู้และสังเคราะห์แนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล : การจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง กรณีเบาหวานและความดันโลหิตสูง
19 สรุปประสบการณ์การทำงานด้านเวชศาสตร์ครอบครัวจากการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมโกลเด้น คลิป เฮาส์ พัทยาใต้ จังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2552
20 การประเมินความต้องการเพื่อการพัฒนาศักยภาพการบริหารการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
21 ข้อเสนอเชิงนโยบาย ทิศทางบริการสุขภาพปฐมภูมิ
22 งาน R2R ในบริการระดับทุติยภูมิ
23 ความเชื่อมโยงของระบบคุณภาพและ มาตรฐานต่างๆ
24 แนวทางพัฒนาระบบป้องกัน และดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง (เบาหวาน & ความดันฯ)ในระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ
25 แผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ พ.ศ.2550-2554
26 คู่มือการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
27 ข้อเสนอเชิงนโยบาย ทิศทางบริการสุขภาพปฐมภูมิ
28 สถานการณ์ ศักยภาพ และความพร้อมของไตรภาคี ในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในพื้นที่ 12 ตำบล
29 คู่มือหน่วยบริการปฐมภูมิ : การจัดการเบาหวานแบบบูรณาการ
30 การดูแลผู้สูงวัยในชุมชน : ระบบ หลักการ แนวทางปฏิบัติ
31 สาธารณสุขมูลฐาน ระบบบริการปฐมภูมิ และเวชศาสตร์ครอบครัว นิยาม ความหมาย และความเชื่อมโยง
ปี พ.ศ. 2551
32 การทบทวนข้อมูลเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การจัดบริการในหน่วยบริการปฐมภูมิภายใต้โครงสร้างกระทรวงสาธารณสุข
33 โครงการพัฒนาระบบบูรณาการการป้องกันและจัดการโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงระยะที่ 1 กรณีจังหวัดสกลนคร
34 สถานการณ์การขาดแคลนแพทย์ในประเทศไทย
35 สถานการณ์ของบริการสาธารณสุขระดับต้น/บริการด่านแรก
36 พัฒนาการของแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและระบบบริการเวชปฏิบัติทั่วไปในประเทศต่าง ๆ
37 โรงพยาบาลสมทบในกระทรวงสาธารณสุขพร้อมเพื่อการสอนเพียงใด
38 การประเมินบริการปฐมภูมิของประเทศไทยจากมุมมองของผู้ให้บริการ
39 ปัจจัยผลักดันระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจากสถานการณ์และการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ
ปี พ.ศ. 2550
40 สรุปบทเรียนและสังเคราะห์องค์ความรู้เชิงประสบการณ์การทำงานสร้างเสริมสุขภาพ กรณีการป้องกันและการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง และการสร้างพลังชุมชนในการจัดการสุขภาพตนเอง
41 Evaluation of Health Care System for Diabetic Patients of Contracting Units for Primary Care (CUP Network under the Universal Care Coverage System
42 Situation of Information System for Monitoring of Primary Care Units (PCU)
43 Over-crowding Problems in Hospitals
44 ประสบการณ์การบริหารจัดการหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิในเขตเมือง
45 ประสบการณ์การบริหารจัดการหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ (PCU management)
46 CUP Management : การบริหารจัดการเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ
ปี พ.ศ. 2549
47 ระบบบริการสาธารณสุขกับการประกันสุขภาพ : ปัญหาและข้อเสนอในภาพรวม
ปี พ.ศ. 2547
48 พัฒนาการของระบบบริการ(Service development)
ปี พ.ศ. 2543
49 ทบทวนการปฏิรูประบบสาธารณสุขในประเทศสิงคโปร์
ปี พ.ศ. 2542
50 รูปแบบและกระบวนการดำเนินงานพัฒนาบริการเวชปฏิบัติทั่วไป/บริการปฐมภูมิในเขตเมืองและเขตชนบทในพื้นที่ต่างๆ
51 การกระจายอำนาจกำลังคนด้านสุขภาพในพื้นที่ชนบท
52 [Context Review of General Practice Development Project in Thailand]
ปี พ.ศ. 2541
53 สรุปเนื้อหาสำคัญโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบบริการเวชปฏิบัติทั่วไป เล่ม1
54 [Training and Development of General Practice]
55 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบบริการเวชปฏิบัตทั่วไปในประเทศไทย : รูปแบบรายงาน, ความคืบหน้า, จุดดี, จุดอ่อน, ความเห็นของผู้ปฏิบัติในพื้นที่กับความเห็นของนักวิจัยในโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบบริการเวชปฏิบัตทั่วไปในประเทศไทย
56 Ayudthaya Metropolitan peoples' health utilization behaviour, experiences, health care expenditures, and their attitudes towards service delivery of medical center
57 รายงานประเมินผลการดำเนินงานโครงการวิจัยพัฒนากำลังคนเพื่อการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขระดับอำเภอ และระดับตำบลในเขตพื้นที่ชนบท ปีที่ 1(2537-2538)
58 ระบบบริการสุขภาพอันพึงประสงค์ที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ
59 [Review of Research Outputs Relevant to Primary Care Management in Thailand]
60 [Training Package for Family Medicine]
61 [Lessons of Primary Care Development in Rural Areas : Research Project]
62 [Comparison of Concepts, Types and Processes of General Practice Development in Various Areas]
63 [Report on Process of General Practice Development Project in Thailand]
64 การสำรวจสภาวะประชาชนที่มาใช้บริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลขอนแก่น ปี 2540
ปี พ.ศ. 2539
65 ระบบบริการเวชปฏิบัติทั่วไปในประเทศไทย : สถานการณ์และข้อเสนอต่อการพัฒนา
ปี พ.ศ. 2538
66 ผลการวิเคราะห์นโยบายการพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข กรณีความจำเป็นในการแก้ปัญหาขาดแคลนแพทย์ในระบบบริการสาธารณสุขระดับชนบท
67 ประเมินผลศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2537
68 การสำรวจสภาวะของประชาชนที่มาใช้บริการที่แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา