ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Supattra Srivanichakorn 25
2 ไม่มีข้อมูล 14
3 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 10
4 ทัศนีย์ ญาณะ 8
5 สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 6
6 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 6
7 พฤกษา บุกบุญ 6
8 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 6
9 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 5
10 ณภากุล โรจนสุภัค 4
11 เกษม เวชสุทธานนท์ 4
12 ฉายศรี สุพรศิลป์ชัย 4
13 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 4
14 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 4
15 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 4
16 นภาพร วาณิชย์กุล 3
17 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 3
18 สมเกียรติ โพธิสัตย์ 3
19 ณัฐพร สุขพอดี 3
20 กระทรวงสาธารณสุข. สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ 3
21 วรรณี นิธิยานันท์ 3
22 สตางค์ ศุภผล 3
23 อำพล จินดาวัฒนะ 3
24 โรงพยาบาลจะนะ 3
25 พนิดา วสุธาพิทักษ์ 3
26 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 3
27 ผการัตน์ ฤทธิ์ศรีบุญ 3
28 สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ 3
29 ภัทระ แสนไชยสุริยา 2
30 รัตนา เกลี้ยงจิตรแผ้ว 2
31 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 2
32 กฤช ลี่ทองอิน 2
33 พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 2
34 วินัย ลีสมิทธิ์ 2
35 กระทรวงสาธารณสุข. สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ 2
36 เยาวรัตน์ ศุภกรรม 2
37 รวีวรรณ เผ่ากัณหา 2
38 อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม 2
39 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน กระทรวงสาธารณสุข 2
40 สิรินาฏ นิภาพร 2
41 Kriengsak Thamma-Aphiphol 2
42 กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรค 2
43 เกรียงศักดิ์ ธรรมอภิพล 2
44 ลัดดา ดำริการเลิศ 2
45 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
46 รัชดา พิพัฒน์ศาสตร์ 2
47 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
48 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
49 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 2
50 พรรณี ทิพย์ธราดล 1
51 นิพัธ กิตติมานนท์ 1
52 ภัชราภรณ์ ถาบุตร 1
53 การุณย์ หงษ์กา 1
54 สิวพร ประเสริฐสุช 1
55 ทัศนีย์ ญานะ 1
56 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน นครสวรรค์ 1
57 สมชาย ลี่ทองอิน 1
58 จุติพร ผลเกิด 1
59 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 1
60 สำนักบริหารการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 1
61 สถาบันวิจัยและประเมินผลเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 1
62 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 1
63 ไ่ม่มีข้อมูล 1
64 ณัฐวุฒิ ส่งแสง 1
65 อภิรดี ศรีวิจิตกมล 1
66 เยาวเรศ วิสูตรโยธิน 1
67 สุธี สุดดี 1
68 จังหวัดสุพรรณบุรี. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 1
69 ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ 1
70 พิษณุโลก. โรงพยาบาลพุทธชินราช 1
71 วัชริน สินธวานนท์ 1
72 สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 1
73 สายรัตน์ นกน้อย 1
74 จ.พิษณุโลก. โรงพยาบาลพุทธชินราช 1
75 เกษม เวชสุทรานนท์ 1
76 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 1
77 นครสวรรค์. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน 1
78 โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 1
79 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
80 สำนักงานสนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
81 อรอนงค์ ดิเรกบุษราคัม 1
82 นภาพร โสวัฒนางกูร 1
83 บังอร เทียบเทียน 1
84 รวิวรรณ เผ่ากัณหา 1
85 สุรศักดิ์ สุนทร 1
86 Ernst Tenambergen 1
87 เพ็ญจันทร์ ประดับมุข 1
88 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 1
89 Institute of Community-based Health Care Research and Development, Ministry of Public Health, Nonthaburi Province 1
90 วิไลลักษณ์ วิสาสะ 1
91 ปกรณ์ ทองวิไล 1
92 Department of Preventive and Social Medicine, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University 1
93 Barbara Starfield 1
94 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
95 ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ 1
96 ภาควิชานโยบายสุขภาพและการจัดการ มหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 1
97 รวินันท์ ศิริกนกวิไล 1
98 Somsak Chumharas 1
99 ปิยธิดา ศรีรักษา 1
100 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
101 ปราณี ศิริกนกวิไล 1
102 สุวัฒน์ กิตติดิลกกุล 1
103 Department of Health Policy and Management, Johns Hopkins University, Baltimore, Maryland, USA. 1
104 Rawinan Sirikanokwilai 1
105 อัญชลี คติอนุรักษ์ 1
106 กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ 1
107 จ.อุบลราชธานี. โรงพยาบาลวารินชำราบ 1
108 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 1
109 ศิริราชพยาบาล 1
110 จ.ขอนแก่น. สถานีอนามัยตำบลโคกสี 1
111 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
112 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 1
113 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 1
114 จ.ขอนแก่น. โรงพยาบาลขอนแก่น 1
115 กันยา บุญธรรม 1
116 จ.พิษณุโลก. สำนักงานควบคุมโรคเขต9 1
117 ชัย กฤติยาภิชาตกุล 1
118 Krit Pongpirul 1
119 ปิยะธิดา ศรีรักษา 1
120 ขูวัส ฤกษ์ศิริสุข 1
121 Amphon Jindawatana 1
122 กฤษณา คำมูล 1
123 จ.อุบลราชธานี. สำนักงานควบคุมโรคเขต7 1
124 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
125 สุรจิต สุนทรธรรม 1
126 วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์ 1
127 Pattanee Winichagoon 1
128 Kusol Soonthornthada 1
129 พัตธนี วินิจจะกูล 1
130 วราพร ศรีสุพรรณ 1
131 Somchai Viripiromgool 1
132 กุศล สุนทรธาดา 1
133 เสาวภา พรสิริพงษ์ 1
134 Saowapa Pornsiripongse 1
135 Virapun Wirojratana 1
136 วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ 1
137 นครสวรรค์. ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนภาคเหนือ 1
138 Weerapan Supanchaimat 1
139 ประภาพรรณ คำคม 1
140 สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ 1
141 Waraporn Srisupan 1
142 ปิยฉัตร ตระกูลวงษ์ 1
143 Kawinarat Suthisukon 1
144 กวินารัตน์ สุทธิสุคนธ์ 1
145 Pongphan Phatanwanit 1
146 Met Chokchaichan 1
147 Seree Hongyok 1
148 เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกรียรติ 1
149 นิพิธ พิรเวช 1
150 พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช 1
151 เมธ โชคชัยชาญ 1
152 เสรี หงษ์หยก 1
153 Niphit Phirawet 1
154 Suphatra Sriwanichakorn 1
155 สมชาย วิริภิรมย์กูล 1
156 จุฑาธิป ศีลบุตร 1
157 Jutatip Sillabutra 1
158 Chainan Tayawiwat 1
159 Khraisak Watcharanukulkrai 1
160 Sutichai Chitaphankul 1
161 Chanwit Taratep 1
162 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
163 สุวรรณา กิตติศรีวรพจน์ 1
164 สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 1
165 ประทีป ธนกิจเจริญ 1
166 สุมาลี ประทุมนันท์. 1
167 พนิดา วสุธาพิทักษ์. 1
168 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต 1
169 เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ 1
170 ปัทมา ศิริเวช 1
171 กันต์ เชิญรุ่งโรจน์ 1
172 กฤษฎา ศุภวรรธนะกูล 1
173 วรลักษณ์ ศรีใย 1
174 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
175 สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ 1
176 ชูชัย ศุภวงศ์ 1
177 สายพิณ หัตถีรัตน์ 1
178 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 1
179 ศิริพร กัญชนะ 1
180 สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ 1
181 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
182 จเด็จ ธรรมธัชอารี 1
183 Supatra Srivanichakorn 1
184 รัตนา เกลี้ยงจิตแผ้ว 1
185 Institute of Health System Research, Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
186 ธานินทร์ หอมปลื้ม 1
187 มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
188 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคใต้ 1
189 สุภาพร ตันติพานิชธีระกุล 1
190 สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล 1
191 ปิยะนารถ จาติเกตุ 1
192 ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ 1
193 National health foundation 1
194 พิรัส ประดิษฐวณิช 1
195 Somsak Chunharas 1
196 ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ 1
197 ชาญวิทย์ ทระเทพ 1
198 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 1
199 อรวรรณ ตะเวทิพงศ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 1
3 2557 2
4 2555 6
5 2553 8
6 2552 12
7 2551 8
8 2550 7
9 2549 1
10 2547 1
11 2543 1
12 2542 3
13 2541 12
14 2539 1
15 2538 2
16 2537 1
17 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
2 แผนยุทธศาสตร์ทศวรรษพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ พ.ศ.2559-2569
ปี พ.ศ. 2558
3 ผลการสำรวจสถานการณ์การดำเนินงาน และความคิดเห็นต่อนโยบายการพัฒนาทีมหมอประจำครอบครัว
ปี พ.ศ. 2557
4 Participatory Action Research on the Holistic Care Model for the Elderly
5 The Potential of Local Organization on disabled elderly care management in community
ปี พ.ศ. 2555
6 ผลกระทบ UC ต่อบริการปฐมภูมิ
7 การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการในชุมชน
8 การจัดการโรคเรื้อรังในชุมชน
9 การสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว
10 การจัดการกองทุนกับระบบสุขภาพชุมชน
11 ระบบการดูแลผู้พิการในชุมชน
ปี พ.ศ. 2553
12 สถานการณ์งานวิจัยและแนวทางการพัฒนากรอบการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
13 งานวิจัยเพื่อการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ
14 เครื่องมือประเมินระบบสนับสนุนการจัดการตนเองสำหรับโรคหลอดเลือดหัวใจ เบาหวาน และความดันโลหิตสูง
15 เครื่องมือประเมินการบริการสถานพยาบาลในการป้องกันและการจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
16 เครื่องมือประเมินนโยบายการบริการสุขภาพ ความร่วมมือการบูรณาการและเสริมสร้างสมรรถนะชุมชน ในการป้องกันและจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
17 สถานการณ์ ศักยภาพ และความพร้อมของไตรภาคีในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในพื้นที่ 12 ตำบล
18 การจัดการความรู้และสังเคราะห์แนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล : การจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง กรณีเบาหวานและความดันโลหิตสูง
19 สรุปประสบการณ์การทำงานด้านเวชศาสตร์ครอบครัวจากการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมโกลเด้น คลิป เฮาส์ พัทยาใต้ จังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2552
20 การประเมินความต้องการเพื่อการพัฒนาศักยภาพการบริหารการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
21 ข้อเสนอเชิงนโยบาย ทิศทางบริการสุขภาพปฐมภูมิ
22 งาน R2R ในบริการระดับทุติยภูมิ
23 ความเชื่อมโยงของระบบคุณภาพและ มาตรฐานต่างๆ
24 แนวทางพัฒนาระบบป้องกัน และดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง (เบาหวาน & ความดันฯ)ในระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ
25 แผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ พ.ศ.2550-2554
26 คู่มือการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
27 ข้อเสนอเชิงนโยบาย ทิศทางบริการสุขภาพปฐมภูมิ
28 สถานการณ์ ศักยภาพ และความพร้อมของไตรภาคี ในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในพื้นที่ 12 ตำบล
29 คู่มือหน่วยบริการปฐมภูมิ : การจัดการเบาหวานแบบบูรณาการ
30 การดูแลผู้สูงวัยในชุมชน : ระบบ หลักการ แนวทางปฏิบัติ
31 สาธารณสุขมูลฐาน ระบบบริการปฐมภูมิ และเวชศาสตร์ครอบครัว นิยาม ความหมาย และความเชื่อมโยง
ปี พ.ศ. 2551
32 การทบทวนข้อมูลเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การจัดบริการในหน่วยบริการปฐมภูมิภายใต้โครงสร้างกระทรวงสาธารณสุข
33 โครงการพัฒนาระบบบูรณาการการป้องกันและจัดการโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงระยะที่ 1 กรณีจังหวัดสกลนคร
34 สถานการณ์การขาดแคลนแพทย์ในประเทศไทย
35 สถานการณ์ของบริการสาธารณสุขระดับต้น/บริการด่านแรก
36 พัฒนาการของแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและระบบบริการเวชปฏิบัติทั่วไปในประเทศต่าง ๆ
37 โรงพยาบาลสมทบในกระทรวงสาธารณสุขพร้อมเพื่อการสอนเพียงใด
38 การประเมินบริการปฐมภูมิของประเทศไทยจากมุมมองของผู้ให้บริการ
39 ปัจจัยผลักดันระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจากสถานการณ์และการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ
ปี พ.ศ. 2550
40 สรุปบทเรียนและสังเคราะห์องค์ความรู้เชิงประสบการณ์การทำงานสร้างเสริมสุขภาพ กรณีการป้องกันและการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง และการสร้างพลังชุมชนในการจัดการสุขภาพตนเอง
41 Evaluation of Health Care System for Diabetic Patients of Contracting Units for Primary Care (CUP Network under the Universal Care Coverage System
42 Situation of Information System for Monitoring of Primary Care Units (PCU)
43 Over-crowding Problems in Hospitals
44 ประสบการณ์การบริหารจัดการหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิในเขตเมือง
45 ประสบการณ์การบริหารจัดการหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ (PCU management)
46 CUP Management : การบริหารจัดการเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ
ปี พ.ศ. 2549
47 ระบบบริการสาธารณสุขกับการประกันสุขภาพ : ปัญหาและข้อเสนอในภาพรวม
ปี พ.ศ. 2547
48 พัฒนาการของระบบบริการ(Service development)
ปี พ.ศ. 2543
49 ทบทวนการปฏิรูประบบสาธารณสุขในประเทศสิงคโปร์
ปี พ.ศ. 2542
50 รูปแบบและกระบวนการดำเนินงานพัฒนาบริการเวชปฏิบัติทั่วไป/บริการปฐมภูมิในเขตเมืองและเขตชนบทในพื้นที่ต่างๆ
51 การกระจายอำนาจกำลังคนด้านสุขภาพในพื้นที่ชนบท
52 [Context Review of General Practice Development Project in Thailand]
ปี พ.ศ. 2541
53 สรุปเนื้อหาสำคัญโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบบริการเวชปฏิบัติทั่วไป เล่ม1
54 [Training and Development of General Practice]
55 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบบริการเวชปฏิบัตทั่วไปในประเทศไทย : รูปแบบรายงาน, ความคืบหน้า, จุดดี, จุดอ่อน, ความเห็นของผู้ปฏิบัติในพื้นที่กับความเห็นของนักวิจัยในโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบบริการเวชปฏิบัตทั่วไปในประเทศไทย
56 Ayudthaya Metropolitan peoples' health utilization behaviour, experiences, health care expenditures, and their attitudes towards service delivery of medical center
57 รายงานประเมินผลการดำเนินงานโครงการวิจัยพัฒนากำลังคนเพื่อการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขระดับอำเภอ และระดับตำบลในเขตพื้นที่ชนบท ปีที่ 1(2537-2538)
58 ระบบบริการสุขภาพอันพึงประสงค์ที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ
59 [Review of Research Outputs Relevant to Primary Care Management in Thailand]
60 [Training Package for Family Medicine]
61 [Lessons of Primary Care Development in Rural Areas : Research Project]
62 [Comparison of Concepts, Types and Processes of General Practice Development in Various Areas]
63 [Report on Process of General Practice Development Project in Thailand]
64 การสำรวจสภาวะประชาชนที่มาใช้บริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลขอนแก่น ปี 2540
ปี พ.ศ. 2539
65 ระบบบริการเวชปฏิบัติทั่วไปในประเทศไทย : สถานการณ์และข้อเสนอต่อการพัฒนา
ปี พ.ศ. 2538
66 ผลการวิเคราะห์นโยบายการพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข กรณีความจำเป็นในการแก้ปัญหาขาดแคลนแพทย์ในระบบบริการสาธารณสุขระดับชนบท
67 ประเมินผลศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2537
68 การสำรวจสภาวะของประชาชนที่มาใช้บริการที่แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา