ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุพัตรา จินาวัฒน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Supatra Jinawath 16
2 สิทธิสุนทร สุโพธิณะ 7
3 Sitthisuntorn Supothina 7
4 พรนภา สุจริตวรกุล 5
5 สุณิสา จินดาสุวรรณ 4
6 Sunisa Jindasuwan 4
7 Kannikar Juengsuwattananon 3
8 เข็มชัย เหมะจันทร 3
9 ปุณณมา ศิริพันธ์โนน 3
10 Angkhana Jaroenworaluck 3
11 ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์ 3
12 Kuljira Sujirote 3
13 อังคณา เจริญวรลักษณ์ 3
14 กุลจิรา สุจิโรจน์ 3
15 Pornapa Sujaridworakun 3
16 กรรณิการ์ จึงสุวัฒนานนท์ 2
17 Nirut Wangmooklang 2
18 ดุจฤทัย พงษ์เก่า คะชิมา 2
19 Tawan Sooknoi 2
20 นิรุต หวังหมู่กลาง 2
21 อรอุมา นิมิตรตระกูลชัย 2
22 ชิเกทากะ วาดะ 2
23 Charussi Lorprayoon 2
24 จรัสศรี ลอประยูร 2
25 ศุภมาส ด่านวิทยากุล 1
26 Thanakorn Wasanapiarnpong 1
27 ธนากร วาสนาเพียรพงศ์ 1
28 Supamas Danwittayakul 1
29 นฤพร วณีสอน 1
30 Pornnapa Sujaridworakun 1
31 อารี ธนบุญสมบัติ 1
32 Aree Thanaboonsombut 1
33 รุ่งอรุณ แสนงาม 1
34 Narueporn Vaneesorn 1
35 Siriya Jiamsakul 1
36 อรุณ โมฮารา 1
37 ปิยะรัตน์ หลิ่วสิริแสง 1
38 นิศานาถ ไตรผล 1
39 Onuma Nimittrakoolchai 1
40 สุมิตรา จรสโรจน์กุล 1
41 นิตยา แก้วแพรก 1
42 สุทธิมา ศรีประเสริฐสุข 1
43 ดลยา ผลฉาย 1
44 สุทธิพร ชีวสาธน์ 1
45 Rung-Arun Chumnanklang 1
46 โสภณ เริงสำราญ 1
47 ชุมพล บุษบก 1
48 Somnuk Sirisoonthorn 1
49 สมนึก ศิริสุนทร 1
50 กมล ปานม่วง 1
51 ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต 1
52 นารถพล บัวอำไพ 1
53 ศิริพร ลาภเกียรติถาวร 1
54 ชาตรี ฐิติอนันท์ 1
55 ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล 1
56 Supannee Pathumarak 1
57 สุพรรณี ปทุมารักษ์ 1
58 Patthamaporn Timakul 1
59 Pavadee Aungkavattana 1
60 ภาวดี อังค์วัฒนะ 1
61 ปัตมาภรณ์ ธิมากุล 1
62 On-uma Nimittrakoolchai 1
63 Reinhard Conradt 1
64 วิชิต ประกายพรรณ 1
65 Wichit Prakaypan 1
66 ไรน์ฮาร์ด คอนราดท์ 1
67 ตะวัน สุขน้อย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 2
2 2553 1
3 2552 1
4 2551 4
5 2550 6
6 2549 3
7 2547 2
8 2546 2
9 2545 2
10 2544 2
11 2543 3
12 2542 1
13 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การเตรียมและการหาลักษณะสมบัติของฟิล์มแอโนดิกออกไซด์บนโลหะผสมไทเทเนียมที่ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าต่ำ
2 การแตกสลายสารประกอบฟีนอลในน้ำเสียด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงไทเทเนีย
ปี พ.ศ. 2553
3 การกระจายตัวของอนุภาค TiO2, ZrO, ZrO2 และ SiO2 ระดับนาโนในซิลิโคนออยล์โดยใช้ poly [ethylene glycol-b-dimethylsiloxane-b-ethylene glycol] triblock copolymers เป็นสารช่วยกระจายตัว
ปี พ.ศ. 2552
4 Surface characteristics of water-repellent polyelectrolyte multilayer films containing various silica contents
ปี พ.ศ. 2551
5 Effect of SiO2 Content on Superhydrophobicity and Transparency of Silica - Polyelectrolyte Multilayer Films
6 Fabrication of Electrolyte Materials for Solid Oxide Fuel Cells by Tape-casting
7 Effect of heat treatment temperature on surface topography and hydrophobicity of polydimethyl-siloxane – titanium oxide hybrid films
8 Influence of Isovalent and Aliovalent Substitutions at Ti Site on Bismuth Sodium Titanate-Based Compositions on Piezoelectric Properties
ปี พ.ศ. 2550
9 Effect of heat treatment temperature on hydrophobicity of sol-gel-derived TiO2/polydimethylsiloxane hybrid films
10 Effect of aging time on crystalline structure evolution of TiO2 nanoparticles
11 Properties of Si3N4 ceramics sintered in an air and nitrogen atmosphere furnaces
12 Gas/solid reaction during sintering of Si3N4 ceramics in an air furnace
13 Effect of water and hydrolysis catalyst on the crystal structure of nanocrystalline TiO2 powders prepared by sol-gel method
14 Ag-Doped TiO2 immobilized on Al2O3 bead as oxidation catalyst
ปี พ.ศ. 2549
15 การพัฒนาซิลิคอนไนไตรด์เซรามิกส์ที่มีต้นทุนการผลิตต่ำ
16 การพัฒนากระบวนการผลิตไฮดรอกซีแอปาไทต์จากกระดูกวัว/ควาย: ระยะที่ 1
17 การเตรียมวัสดุเชิงประกอบไฮดรอกซีแอปาไทต์ / พอลิเอทิลีนกลูตาเรต สำหรับการประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ /
ปี พ.ศ. 2547
18 การสังเคราะห์บีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่มีอนุภาคระดับนาโนที่อุณหภูมิต่ำ
19 การพัฒนาวัสดุเนื้ออลูมินา-เซอร์โคเนียสำหรับทำลูกบด
ปี พ.ศ. 2546
20 การผลิตยิปซัมไฟเบอร์บล็อกและฟิลเลอร์แอนไฮไดรท์
21 การผันแปรของความพรุนเนื่องจากภาวะการซินเทอร์ของไฮดรอกซีแอปาไทต์
ปี พ.ศ. 2545
22 การเตรียมและการตรวจลักษณะเฉพาะวัสดุเชิงประกอบที่เกิดพันธะระหว่างมัลไลต์-ซิลิกอนคาร์ไบด์
23 การเตรียมฟิล์มบางเลดไททาเนตที่ดัดแปรด้วยแคลเซียมโดยวิธีโซล-เจลด้วยไทรออล
ปี พ.ศ. 2544
24 การผลิตตัวเติมแอนไฮไดรต์จากยิปซัมฟลูแก๊ส
25 การสังเคราะห์ไฮดรอกซีอะพาไทต์จากแหล่งธรรมชาติโดยวิธีไฮโดรเทอร์มัล
ปี พ.ศ. 2543
26 การผลิตพลาสเตอร์โปรเจคชันจากยิปซัมฟลูแก๊ส
27 การขึ้นรูปไฮดรอกซีอะพาไทต์ชนิดพรุนโดยใช้ไดแคลเซียมฟอสเฟตไดไฮเดรต และไดแคลเซียมฟอสเฟตแอนไฮดรัสจากอุตสาหกรรมกระดูกสัตว์
28 การเตรียมแคลเซียมฟอสเฟตซีเมนต์ชนิดเซ็ตตัวได้เองจากกระดูกวัวหรือควาย
ปี พ.ศ. 2542
29 การขึ้นรูปและสมบัติของชิ้นงานซิลิกอนคาร์ไบด์ที่มีรูพรุนสำหรับใช้ในการกรอง