ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Supattra Srivanichakorn 34
2 ไม่มีข้อมูล 19
3 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 12
4 สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 10
5 ทัศนีย์ ญาณะ 9
6 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 8
7 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 7
8 พฤกษา บุกบุญ 7
9 ฉายศรี สุพรศิลป์ชัย 6
10 ณภากุล โรจนสุภัค 6
11 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 6
12 กระทรวงสาธารณสุข. สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ 6
13 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 6
14 สมเกียรติ โพธิสัตย์ 5
15 วรรณี นิธิยานันท์ 5
16 เกษม เวชสุทธานนท์ 5
17 นภาพร วาณิชย์กุล 5
18 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 5
19 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 5
20 พนิดา วสุธาพิทักษ์ 5
21 กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรค 4
22 กระทรวงสาธารณสุข. สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ 4
23 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์ 4
24 อำพล จินดาวัฒนะ 4
25 ณัฐพร สุขพอดี 4
26 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 4
27 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 4
28 ผการัตน์ ฤทธิ์ศรีบุญ 4
29 สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ 4
30 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 4
31 โรงพยาบาลจะนะ 4
32 รัตนา เกลี้ยงจิตรแผ้ว 3
33 สตางค์ ศุภผล 3
34 กฤช ลี่ทองอิน 3
35 Kriengsak Thamma-Aphiphol 3
36 เกรียงศักดิ์ ธรรมอภิพล 3
37 ขูวัส ฤกษ์ศิริสุข 2
38 ปิยะธิดา ศรีรักษา 2
39 อัญชลี คติอนุรักษ์ 2
40 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 2
41 รัชดา พิพัฒน์ศาสตร์ 2
42 สมชาย ลี่ทองอิน 2
43 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน กระทรวงสาธารณสุข 2
44 ณัฐวุฒิ ส่งแสง 2
45 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
46 ทัศนีย์ ญานะ 2
47 สิรินาฏ นิภาพร 2
48 ประทีป ธนกิจเจริญ 2
49 วินัย ลีสมิทธิ์ 2
50 รวีวรรณ เผ่ากัณหา 2
51 พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 2
52 อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม 2
53 ภัทระ แสนไชยสุริยา 2
54 เยาวรัตน์ ศุภกรรม 2
55 Pattanee Winichagoon 2
56 Saowapa Pornsiripongse 2
57 Virapun Wirojratana 2
58 วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์ 2
59 พัตธนี วินิจจะกูล 2
60 Ernst Tenambergen 2
61 กุศล สุนทรธาดา 2
62 เสาวภา พรสิริพงษ์ 2
63 Waraporn Srisupan 2
64 วราพร ศรีสุพรรณ 2
65 ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ 2
66 ศิริพร กัญชนะ 2
67 รวิวรรณ เผ่ากัณหา 2
68 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
69 วัชริน สินธวานนท์ 2
70 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2
71 ลัดดา ดำริการเลิศ 2
72 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 2
73 รวินันท์ ศิริกนกวิไล 1
74 ภาควิชานโยบายสุขภาพและการจัดการ มหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 1
75 วิไลลักษณ์ วิสาสะ 1
76 เพ็ญจันทร์ ประดับมุข 1
77 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 1
78 Institute of Community-based Health Care Research and Development, Ministry of Public Health, Nonthaburi Province 1
79 Department of Health Policy and Management, Johns Hopkins University, Baltimore, Maryland, USA. 1
80 สุวัฒน์ กิตติดิลกกุล 1
81 สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ 1
82 Department of Preventive and Social Medicine, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University 1
83 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
84 ปิยธิดา ศรีรักษา 1
85 ปราณี ศิริกนกวิไล 1
86 Somsak Chumharas 1
87 Rawinan Sirikanokwilai 1
88 กฤษณา คำมูล 1
89 ศิริราชพยาบาล 1
90 กันยา บุญธรรม 1
91 จ.พิษณุโลก. สำนักงานควบคุมโรคเขต9 1
92 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 1
93 จ.อุบลราชธานี. โรงพยาบาลวารินชำราบ 1
94 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
95 จ.ขอนแก่น. สถานีอนามัยตำบลโคกสี 1
96 ประภาพรรณ คำคม 1
97 จ.อุบลราชธานี. สำนักงานควบคุมโรคเขต7 1
98 Barbara Starfield 1
99 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
100 กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ 1
101 Krit Pongpirul 1
102 Amphon Jindawatana 1
103 ชัย กฤติยาภิชาตกุล 1
104 ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ 1
105 ธานินทร์ หอมปลื้ม 1
106 จเด็จ ธรรมธัชอารี 1
107 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
108 พิรัส ประดิษฐวณิช 1
109 National health foundation 1
110 Somsak Chunharas 1
111 ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ 1
112 เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ 1
113 ปัทมา ศิริเวช 1
114 สุมาลี ประทุมนันท์. 1
115 จ.ขอนแก่น. โรงพยาบาลขอนแก่น 1
116 สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 1
117 พนิดา วสุธาพิทักษ์. 1
118 กันต์ เชิญรุ่งโรจน์ 1
119 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต 1
120 สุรจิต สุนทรธรรม 1
121 ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ 1
122 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคใต้ 1
123 สุภาพร ตันติพานิชธีระกุล 1
124 สุวรรณา กิตติศรีวรพจน์ 1
125 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
126 นครสวรรค์. ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนภาคเหนือ 1
127 Weerapan Supanchaimat 1
128 มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
129 Supatra Srivanichakorn 1
130 ชาญวิทย์ ทระเทพ 1
131 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 1
132 ปิยะนารถ จาติเกตุ 1
133 สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล 1
134 รัตนา เกลี้ยงจิตแผ้ว 1
135 Institute of Health System Research, Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
136 วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ 1
137 สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ 1
138 Seree Hongyok 1
139 Niphit Phirawet 1
140 Met Chokchaichan 1
141 Pongphan Phatanwanit 1
142 นิพิธ พิรเวช 1
143 เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกรียรติ 1
144 Suphatra Sriwanichakorn 1
145 กฤษฎา ศุภวรรธนะกูล 1
146 อรวรรณ ตะเวทิพงศ์ 1
147 ปกรณ์ ทองวิไล 1
148 ชูชัย ศุภวงศ์ 1
149 สายพิณ หัตถีรัตน์ 1
150 วรลักษณ์ ศรีใย 1
151 สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ 1
152 เสรี หงษ์หยก 1
153 เมธ โชคชัยชาญ 1
154 สมชาย วิริภิรมย์กูล 1
155 จุฑาธิป ศีลบุตร 1
156 Chainan Tayawiwat 1
157 Khraisak Watcharanukulkrai 1
158 Sutichai Chitaphankul 1
159 Chanwit Taratep 1
160 Jutatip Sillabutra 1
161 กวินารัตน์ สุทธิสุคนธ์ 1
162 Kusol Soonthorndhada 1
163 พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช 1
164 ปิยฉัตร ตระกูลวงษ์ 1
165 Kusol Soonthornthada 1
166 Kawinarat Suthisukon 1
167 Somchai Viripiromgool 1
168 เกษม เวชสุทรานนท์ 1
169 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 1
170 อภิรดี ศรีวิจิตกมล 1
171 เยาวเรศ วิสูตรโยธิน 1
172 สุธี สุดดี 1
173 สิวพร ประเสริฐสุช 1
174 นิพัธ กิตติมานนท์ 1
175 ภัชราภรณ์ ถาบุตร 1
176 จุติพร ผลเกิด 1
177 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 1
178 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
179 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 1
180 จ.พิษณุโลก. โรงพยาบาลพุทธชินราช 1
181 สถาบันวิจัยและประเมินผลเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 1
182 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 1
183 สำนักบริหารการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 1
184 พรรณี ทิพย์ธราดล 1
185 การุณย์ หงษ์กา 1
186 โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 1
187 สุรศักดิ์ สุนทร 1
188 นครสวรรค์. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน 1
189 พิษณุโลก. โรงพยาบาลพุทธชินราช 1
190 สายรัตน์ นกน้อย 1
191 สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 1
192 บังอร เทียบเทียน 1
193 นภาพร โสวัฒนางกูร 1
194 ไ่ม่มีข้อมูล 1
195 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน นครสวรรค์ 1
196 อรอนงค์ ดิเรกบุษราคัม 1
197 สำนักงานสนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
198 จังหวัดสุพรรณบุรี. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 1
199 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
200 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2557 1
3 2555 2
4 2553 3
5 2552 6
6 2551 3
7 2550 2
8 2543 1
9 2542 1
10 2541 5
11 543 70
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 แผนยุทธศาสตร์ทศวรรษพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ พ.ศ.2559-2569
ปี พ.ศ. 2557
2 การวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม
ปี พ.ศ. 2555
3 ระบบการดูแลผู้พิการในชุมชน
4 การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการในชุมชน
ปี พ.ศ. 2553
5 เครื่องมือประเมินระบบสนับสนุนการจัดการตนเองสำหรับโรคหลอดเลือดหัวใจ เบาหวาน และความดันโลหิตสูง
6 เครื่องมือประเมินการบริการสถานพยาบาลในการป้องกันและการจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
7 เครื่องมือประเมินนโยบายการบริการสุขภาพ ความร่วมมือการบูรณาการและเสริมสร้างสมรรถนะชุมชน ในการป้องกันและจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ปี พ.ศ. 2552
8 การดูแลผู้สูงวัยในชุมชน : ระบบ หลักการ แนวทางปฏิบัติ
9 แผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ พ.ศ.2550-2554
10 ข้อเสนอเชิงนโยบาย ทิศทางบริการสุขภาพปฐมภูมิ
11 งาน R2R ในบริการระดับทุติยภูมิ
12 แนวทางพัฒนาระบบป้องกัน และดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง (เบาหวาน & ความดันฯ)ในระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ
13 ข้อเสนอเชิงนโยบาย ทิศทางบริการสุขภาพปฐมภูมิ
ปี พ.ศ. 2551
14 พัฒนาการของแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและระบบบริการเวชปฏิบัติทั่วไปในประเทศต่าง ๆ
15 สถานการณ์การขาดแคลนแพทย์ในประเทศไทย
16 โรงพยาบาลสมทบในกระทรวงสาธารณสุขพร้อมเพื่อการสอนเพียงใด
ปี พ.ศ. 2550
17 สรุปบทเรียนและสังเคราะห์องค์ความรู้เชิงประสบการณ์การทำงานสร้างเสริมสุขภาพ กรณีการป้องกันและการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง และการสร้างพลังชุมชนในการจัดการสุขภาพตนเอง
18 CUP Management : การบริหารจัดการเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ
ปี พ.ศ. 2543
19 ทบทวนการปฏิรูประบบสาธารณสุขในประเทศสิงคโปร์
ปี พ.ศ. 2542
20 รูปแบบและกระบวนการดำเนินงานพัฒนาบริการเวชปฏิบัติทั่วไป/บริการปฐมภูมิในเขตเมืองและเขตชนบทในพื้นที่ต่างๆ
ปี พ.ศ. 2541
21 รายงานประเมินผลการดำเนินงานโครงการวิจัยพัฒนากำลังคนเพื่อการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขระดับอำเภอ และระดับตำบลในเขตพื้นที่ชนบท ปีที่ 1(2537-2538)
22 การพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในงานเวชปฏิบัติทั่วไป
23 สรุปขั้นตอน พัฒนาการและกระบวนการทำงานโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบบริการเวชปฏิบัติทั่วไปในประเทศไทย
24 เปรียบเทียบแนวคิด รูปแบบและกระบวนการดำเนินงานพัฒนาบริการเวชปฏิบัติทั่วไป/บริการปฐมภูมิในพื้นที่ต่างๆ
25 สรุปการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการเวชปฏิบัติทั่วไปในพื้นที่เขตเมือง