ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุพัตตรา ศรีวณิชชากร
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Supattra Srivanichakorn 25
2 ไม่มีข้อมูล 14
3 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 10
4 ทัศนีย์ ญาณะ 8
5 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 6
6 พฤกษา บุกบุญ 6
7 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 6
8 สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 6
9 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 5
10 เกษม เวชสุทธานนท์ 4
11 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 4
12 ณภากุล โรจนสุภัค 4
13 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 4
14 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 4
15 ฉายศรี สุพรศิลป์ชัย 4
16 กระทรวงสาธารณสุข. สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ 3
17 โรงพยาบาลจะนะ 3
18 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 3
19 สมเกียรติ โพธิสัตย์ 3
20 สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ 3
21 นภาพร วาณิชย์กุล 3
22 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 3
23 วรรณี นิธิยานันท์ 3
24 ผการัตน์ ฤทธิ์ศรีบุญ 3
25 อำพล จินดาวัฒนะ 3
26 ณัฐพร สุขพอดี 3
27 พนิดา วสุธาพิทักษ์ 3
28 สตางค์ ศุภผล 3
29 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
30 เยาวรัตน์ ศุภกรรม 2
31 รวีวรรณ เผ่ากัณหา 2
32 อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม 2
33 สิรินาฏ นิภาพร 2
34 Kriengsak Thamma-Aphiphol 2
35 พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 2
36 เกรียงศักดิ์ ธรรมอภิพล 2
37 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
38 ลัดดา ดำริการเลิศ 2
39 วินัย ลีสมิทธิ์ 2
40 กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรค 2
41 รัชดา พิพัฒน์ศาสตร์ 2
42 ภัทระ แสนไชยสุริยา 2
43 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
44 กระทรวงสาธารณสุข. สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ 2
45 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 2
46 รัตนา เกลี้ยงจิตรแผ้ว 2
47 กฤช ลี่ทองอิน 2
48 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 2
49 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน กระทรวงสาธารณสุข 2
50 ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ 1
51 พิษณุโลก. โรงพยาบาลพุทธชินราช 1
52 วัชริน สินธวานนท์ 1
53 สายรัตน์ นกน้อย 1
54 นครสวรรค์. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน 1
55 เกษม เวชสุทรานนท์ 1
56 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 1
57 สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 1
58 นภาพร โสวัฒนางกูร 1
59 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
60 สำนักงานสนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
61 อรอนงค์ ดิเรกบุษราคัม 1
62 จังหวัดสุพรรณบุรี. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 1
63 ปกรณ์ ทองวิไล 1
64 รวิวรรณ เผ่ากัณหา 1
65 สุรศักดิ์ สุนทร 1
66 บังอร เทียบเทียน 1
67 โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 1
68 สายพิณ หัตถีรัตน์ 1
69 พนิดา วสุธาพิทักษ์. 1
70 สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 1
71 ประทีป ธนกิจเจริญ 1
72 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต 1
73 กันต์ เชิญรุ่งโรจน์ 1
74 Ernst Tenambergen 1
75 เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ 1
76 ปัทมา ศิริเวช 1
77 สุมาลี ประทุมนันท์. 1
78 กฤษฎา ศุภวรรธนะกูล 1
79 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
80 สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ 1
81 ชูชัย ศุภวงศ์ 1
82 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 1
83 สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ 1
84 วรลักษณ์ ศรีใย 1
85 ศิริพร กัญชนะ 1
86 อรวรรณ ตะเวทิพงศ์ 1
87 Kawinarat Suthisukon 1
88 Somchai Viripiromgool 1
89 กุศล สุนทรธาดา 1
90 เสาวภา พรสิริพงษ์ 1
91 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
92 กวินารัตน์ สุทธิสุคนธ์ 1
93 สมชาย วิริภิรมย์กูล 1
94 จุฑาธิป ศีลบุตร 1
95 Jutatip Sillabutra 1
96 วราพร ศรีสุพรรณ 1
97 พัตธนี วินิจจะกูล 1
98 Virapun Wirojratana 1
99 Waraporn Srisupan 1
100 ปิยฉัตร ตระกูลวงษ์ 1
101 Saowapa Pornsiripongse 1
102 Kusol Soonthornthada 1
103 วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์ 1
104 Pattanee Winichagoon 1
105 Chainan Tayawiwat 1
106 Khraisak Watcharanukulkrai 1
107 พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช 1
108 เมธ โชคชัยชาญ 1
109 เสรี หงษ์หยก 1
110 พรรณี ทิพย์ธราดล 1
111 สมชาย ลี่ทองอิน 1
112 ทัศนีย์ ญานะ 1
113 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน นครสวรรค์ 1
114 การุณย์ หงษ์กา 1
115 นิพิธ พิรเวช 1
116 เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกรียรติ 1
117 Suphatra Sriwanichakorn 1
118 Sutichai Chitaphankul 1
119 Chanwit Taratep 1
120 Niphit Phirawet 1
121 Seree Hongyok 1
122 Pongphan Phatanwanit 1
123 Met Chokchaichan 1
124 ไ่ม่มีข้อมูล 1
125 สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ 1
126 กฤษณา คำมูล 1
127 จ.อุบลราชธานี. สำนักงานควบคุมโรคเขต7 1
128 Amphon Jindawatana 1
129 จ.พิษณุโลก. สำนักงานควบคุมโรคเขต9 1
130 กันยา บุญธรรม 1
131 จ.อุบลราชธานี. โรงพยาบาลวารินชำราบ 1
132 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 1
133 ศิริราชพยาบาล 1
134 ขูวัส ฤกษ์ศิริสุข 1
135 ชัย กฤติยาภิชาตกุล 1
136 Barbara Starfield 1
137 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
138 ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ 1
139 อัญชลี คติอนุรักษ์ 1
140 กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ 1
141 Krit Pongpirul 1
142 ปิยะธิดา ศรีรักษา 1
143 จ.ขอนแก่น. สถานีอนามัยตำบลโคกสี 1
144 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
145 อภิรดี ศรีวิจิตกมล 1
146 เยาวเรศ วิสูตรโยธิน 1
147 จุติพร ผลเกิด 1
148 ณัฐวุฒิ ส่งแสง 1
149 สุธี สุดดี 1
150 นิพัธ กิตติมานนท์ 1
151 ภัชราภรณ์ ถาบุตร 1
152 สิวพร ประเสริฐสุช 1
153 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 1
154 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 1
155 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 1
156 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 1
157 จ.ขอนแก่น. โรงพยาบาลขอนแก่น 1
158 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
159 จ.พิษณุโลก. โรงพยาบาลพุทธชินราช 1
160 สำนักบริหารการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 1
161 สถาบันวิจัยและประเมินผลเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 1
162 Department of Preventive and Social Medicine, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University 1
163 เพ็ญจันทร์ ประดับมุข 1
164 รัตนา เกลี้ยงจิตแผ้ว 1
165 Institute of Health System Research, Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
166 สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล 1
167 Supatra Srivanichakorn 1
168 ธานินทร์ หอมปลื้ม 1
169 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคใต้ 1
170 สุภาพร ตันติพานิชธีระกุล 1
171 มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
172 ปิยะนารถ จาติเกตุ 1
173 ชาญวิทย์ ทระเทพ 1
174 ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ 1
175 National health foundation 1
176 พิรัส ประดิษฐวณิช 1
177 Somsak Chunharas 1
178 สุรจิต สุนทรธรรม 1
179 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 1
180 ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ 1
181 สุวรรณา กิตติศรีวรพจน์ 1
182 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
183 รวินันท์ ศิริกนกวิไล 1
184 Department of Health Policy and Management, Johns Hopkins University, Baltimore, Maryland, USA. 1
185 Rawinan Sirikanokwilai 1
186 ภาควิชานโยบายสุขภาพและการจัดการ มหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 1
187 วิไลลักษณ์ วิสาสะ 1
188 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 1
189 Institute of Community-based Health Care Research and Development, Ministry of Public Health, Nonthaburi Province 1
190 สุวัฒน์ กิตติดิลกกุล 1
191 ปราณี ศิริกนกวิไล 1
192 วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ 1
193 นครสวรรค์. ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนภาคเหนือ 1
194 Weerapan Supanchaimat 1
195 ประภาพรรณ คำคม 1
196 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
197 Somsak Chumharas 1
198 ปิยธิดา ศรีรักษา 1
199 จเด็จ ธรรมธัชอารี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 1
3 2557 2
4 2555 7
5 2553 8
6 2552 13
7 2551 8
8 2550 7
9 2549 1
10 2547 1
11 2543 1
12 2542 3
13 2541 12
14 2539 1
15 2538 2
16 2537 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
2 แผนยุทธศาสตร์ทศวรรษพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ พ.ศ.2559-2569
ปี พ.ศ. 2558
3 ผลการสำรวจสถานการณ์การดำเนินงาน และความคิดเห็นต่อนโยบายการพัฒนาทีมหมอประจำครอบครัว
ปี พ.ศ. 2557
4 Participatory Action Research on the Holistic Care Model for the Elderly
5 The Potential of Local Organization on disabled elderly care management in community
ปี พ.ศ. 2555
6 ผลกระทบ UC ต่อบริการปฐมภูมิ
7 การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการในชุมชน
8 การจัดการโรคเรื้อรังในชุมชน
9 การสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว
10 การจัดการกองทุนกับระบบสุขภาพชุมชน
11 ระบบการดูแลผู้พิการในชุมชน
12 โครงการวิจัยบูรณาการ เพื่อพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม
ปี พ.ศ. 2553
13 สถานการณ์งานวิจัยและแนวทางการพัฒนากรอบการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
14 งานวิจัยเพื่อการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ
15 เครื่องมือประเมินระบบสนับสนุนการจัดการตนเองสำหรับโรคหลอดเลือดหัวใจ เบาหวาน และความดันโลหิตสูง
16 เครื่องมือประเมินการบริการสถานพยาบาลในการป้องกันและการจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
17 เครื่องมือประเมินนโยบายการบริการสุขภาพ ความร่วมมือการบูรณาการและเสริมสร้างสมรรถนะชุมชน ในการป้องกันและจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
18 สถานการณ์ ศักยภาพ และความพร้อมของไตรภาคีในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในพื้นที่ 12 ตำบล
19 การจัดการความรู้และสังเคราะห์แนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล : การจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง กรณีเบาหวานและความดันโลหิตสูง
20 สรุปประสบการณ์การทำงานด้านเวชศาสตร์ครอบครัวจากการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมโกลเด้น คลิป เฮาส์ พัทยาใต้ จังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2552
21 การประเมินความต้องการเพื่อการพัฒนาศักยภาพการบริหารการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
22 ข้อเสนอเชิงนโยบาย ทิศทางบริการสุขภาพปฐมภูมิ
23 งาน R2R ในบริการระดับทุติยภูมิ
24 ความเชื่อมโยงของระบบคุณภาพและ มาตรฐานต่างๆ
25 แนวทางพัฒนาระบบป้องกัน และดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง (เบาหวาน & ความดันฯ)ในระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ
26 แผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ พ.ศ.2550-2554
27 คู่มือการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
28 ข้อเสนอเชิงนโยบาย ทิศทางบริการสุขภาพปฐมภูมิ
29 สถานการณ์ ศักยภาพ และความพร้อมของไตรภาคี ในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในพื้นที่ 12 ตำบล
30 คู่มือหน่วยบริการปฐมภูมิ : การจัดการเบาหวานแบบบูรณาการ
31 การดูแลผู้สูงวัยในชุมชน : ระบบ หลักการ แนวทางปฏิบัติ
32 สาธารณสุขมูลฐาน ระบบบริการปฐมภูมิ และเวชศาสตร์ครอบครัว นิยาม ความหมาย และความเชื่อมโยง
33 โครงการพัฒนาระบบกำกับติดตามระบบบริหารปฐมภูมิ
ปี พ.ศ. 2551
34 การทบทวนข้อมูลเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การจัดบริการในหน่วยบริการปฐมภูมิภายใต้โครงสร้างกระทรวงสาธารณสุข
35 โครงการพัฒนาระบบบูรณาการการป้องกันและจัดการโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงระยะที่ 1 กรณีจังหวัดสกลนคร
36 สถานการณ์การขาดแคลนแพทย์ในประเทศไทย
37 สถานการณ์ของบริการสาธารณสุขระดับต้น/บริการด่านแรก
38 พัฒนาการของแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและระบบบริการเวชปฏิบัติทั่วไปในประเทศต่าง ๆ
39 โรงพยาบาลสมทบในกระทรวงสาธารณสุขพร้อมเพื่อการสอนเพียงใด
40 การประเมินบริการปฐมภูมิของประเทศไทยจากมุมมองของผู้ให้บริการ
41 ปัจจัยผลักดันระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจากสถานการณ์และการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ
ปี พ.ศ. 2550
42 สรุปบทเรียนและสังเคราะห์องค์ความรู้เชิงประสบการณ์การทำงานสร้างเสริมสุขภาพ กรณีการป้องกันและการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง และการสร้างพลังชุมชนในการจัดการสุขภาพตนเอง
43 Evaluation of Health Care System for Diabetic Patients of Contracting Units for Primary Care (CUP Network under the Universal Care Coverage System
44 Situation of Information System for Monitoring of Primary Care Units (PCU)
45 Over-crowding Problems in Hospitals
46 ประสบการณ์การบริหารจัดการหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิในเขตเมือง
47 ประสบการณ์การบริหารจัดการหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ (PCU management)
48 CUP Management : การบริหารจัดการเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ
ปี พ.ศ. 2549
49 ระบบบริการสาธารณสุขกับการประกันสุขภาพ : ปัญหาและข้อเสนอในภาพรวม
ปี พ.ศ. 2547
50 พัฒนาการของระบบบริการ(Service development)
ปี พ.ศ. 2543
51 ทบทวนการปฏิรูประบบสาธารณสุขในประเทศสิงคโปร์
ปี พ.ศ. 2542
52 รูปแบบและกระบวนการดำเนินงานพัฒนาบริการเวชปฏิบัติทั่วไป/บริการปฐมภูมิในเขตเมืองและเขตชนบทในพื้นที่ต่างๆ
53 การกระจายอำนาจกำลังคนด้านสุขภาพในพื้นที่ชนบท
54 [Context Review of General Practice Development Project in Thailand]
ปี พ.ศ. 2541
55 สรุปเนื้อหาสำคัญโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบบริการเวชปฏิบัติทั่วไป เล่ม1
56 [Training and Development of General Practice]
57 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบบริการเวชปฏิบัตทั่วไปในประเทศไทย : รูปแบบรายงาน, ความคืบหน้า, จุดดี, จุดอ่อน, ความเห็นของผู้ปฏิบัติในพื้นที่กับความเห็นของนักวิจัยในโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบบริการเวชปฏิบัตทั่วไปในประเทศไทย
58 Ayudthaya Metropolitan peoples' health utilization behaviour, experiences, health care expenditures, and their attitudes towards service delivery of medical center
59 รายงานประเมินผลการดำเนินงานโครงการวิจัยพัฒนากำลังคนเพื่อการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขระดับอำเภอ และระดับตำบลในเขตพื้นที่ชนบท ปีที่ 1(2537-2538)
60 ระบบบริการสุขภาพอันพึงประสงค์ที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ
61 [Review of Research Outputs Relevant to Primary Care Management in Thailand]
62 [Training Package for Family Medicine]
63 [Lessons of Primary Care Development in Rural Areas : Research Project]
64 [Comparison of Concepts, Types and Processes of General Practice Development in Various Areas]
65 [Report on Process of General Practice Development Project in Thailand]
66 การสำรวจสภาวะประชาชนที่มาใช้บริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลขอนแก่น ปี 2540
ปี พ.ศ. 2539
67 ระบบบริการเวชปฏิบัติทั่วไปในประเทศไทย : สถานการณ์และข้อเสนอต่อการพัฒนา
ปี พ.ศ. 2538
68 ผลการวิเคราะห์นโยบายการพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข กรณีความจำเป็นในการแก้ปัญหาขาดแคลนแพทย์ในระบบบริการสาธารณสุขระดับชนบท
69 ประเมินผลศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2537
70 การสำรวจสภาวะของประชาชนที่มาใช้บริการที่แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา