ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Supattra Srivanichakorn 25
2 ไม่มีข้อมูล 14
3 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 10
4 ทัศนีย์ ญาณะ 8
5 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 6
6 พฤกษา บุกบุญ 6
7 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 6
8 สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 6
9 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 5
10 เกษม เวชสุทธานนท์ 4
11 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 4
12 ณภากุล โรจนสุภัค 4
13 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 4
14 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 4
15 ฉายศรี สุพรศิลป์ชัย 4
16 กระทรวงสาธารณสุข. สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ 3
17 โรงพยาบาลจะนะ 3
18 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 3
19 สมเกียรติ โพธิสัตย์ 3
20 สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ 3
21 นภาพร วาณิชย์กุล 3
22 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 3
23 วรรณี นิธิยานันท์ 3
24 ผการัตน์ ฤทธิ์ศรีบุญ 3
25 อำพล จินดาวัฒนะ 3
26 ณัฐพร สุขพอดี 3
27 พนิดา วสุธาพิทักษ์ 3
28 สตางค์ ศุภผล 3
29 เยาวรัตน์ ศุภกรรม 2
30 อรอนงค์ ดิเรกบุษราคม 2
31 พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 2
32 ภัทระ แสนไชยสุริยา 2
33 วินัย ลีสมิทธิ์ 2
34 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2
35 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน กระทรวงสาธารณสุข 2
36 ลัดดา ดำริการเลิศ 2
37 สิรินาฏ นิภาพร 2
38 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
39 รวีวรรณ เผ่ากัณหา 2
40 รัชดา พิพัฒน์ศาสตร์ 2
41 Kriengsak Thamma-Aphiphol 2
42 รัตนา เกลี้ยงจิตรแผ้ว 2
43 เกรียงศักดิ์ ธรรมอภิพล 2
44 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 2
45 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์ 2
46 กฤช ลี่ทองอิน 2
47 กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรค 2
48 กระทรวงสาธารณสุข. สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ 2
49 สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 2
50 ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ 1
51 สุรจิต สุนทรธรรม 1
52 Somsak Chunharas 1
53 ชาญวิทย์ ทระเทพ 1
54 ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ 1
55 สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล 1
56 ปิยะนารถ จาติเกตุ 1
57 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 1
58 เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ 1
59 กันต์ เชิญรุ่งโรจน์ 1
60 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต 1
61 พนิดา วสุธาพิทักษ์. 1
62 ปัทมา ศิริเวช 1
63 Institute of Health System Research, Ministry of Public Health, Nonthaburi 1
64 พิรัส ประดิษฐวณิช 1
65 จเด็จ ธรรมธัชอารี 1
66 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
67 National health foundation 1
68 สุภาพร ตันติพานิชธีระกุล 1
69 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
70 สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ 1
71 ประภาพรรณ คำคม 1
72 ปิยธิดา ศรีรักษา 1
73 Somsak Chumharas 1
74 สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 1
75 สุวัฒน์ กิตติดิลกกุล 1
76 ปราณี ศิริกนกวิไล 1
77 วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ 1
78 นครสวรรค์. ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนภาคเหนือ 1
79 มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
80 ธานินทร์ หอมปลื้ม 1
81 Supatra Srivanichakorn 1
82 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคใต้ 1
83 สุวรรณา กิตติศรีวรพจน์ 1
84 Weerapan Supanchaimat 1
85 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
86 รัตนา เกลี้ยงจิตแผ้ว 1
87 บังอร เทียบเทียน 1
88 นภาพร โสวัฒนางกูร 1
89 จังหวัดสุพรรณบุรี. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 1
90 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
91 Rawinan Sirikanokwilai 1
92 สุรศักดิ์ สุนทร 1
93 นครสวรรค์. ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน 1
94 โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 1
95 รวิวรรณ เผ่ากัณหา 1
96 สำนักงานสนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
97 อรอนงค์ ดิเรกบุษราคัม 1
98 การุณย์ หงษ์กา 1
99 สมชาย ลี่ทองอิน 1
100 พรรณี ทิพย์ธราดล 1
101 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน นครสวรรค์ 1
102 ทัศนีย์ ญานะ 1
103 Ernst Tenambergen 1
104 ไ่ม่มีข้อมูล 1
105 วัชริน สินธวานนท์ 1
106 พิษณุโลก. โรงพยาบาลพุทธชินราช 1
107 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 1
108 สายพิณ หัตถีรัตน์ 1
109 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
110 สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ 1
111 ศิริพร กัญชนะ 1
112 สุมาลี ประทุมนันท์. 1
113 กฤษฎา ศุภวรรธนะกูล 1
114 วรลักษณ์ ศรีใย 1
115 สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ 1
116 ชูชัย ศุภวงศ์ 1
117 สายรัตน์ นกน้อย 1
118 สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 1
119 ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ 1
120 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 1
121 เกษม เวชสุทรานนท์ 1
122 อรวรรณ ตะเวทิพงศ์ 1
123 ปกรณ์ ทองวิไล 1
124 ประทีป ธนกิจเจริญ 1
125 จ.อุบลราชธานี. โรงพยาบาลวารินชำราบ 1
126 วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์ 1
127 Pattanee Winichagoon 1
128 Kusol Soonthornthada 1
129 พัตธนี วินิจจะกูล 1
130 วราพร ศรีสุพรรณ 1
131 Somchai Viripiromgool 1
132 กุศล สุนทรธาดา 1
133 เสาวภา พรสิริพงษ์ 1
134 Saowapa Pornsiripongse 1
135 Virapun Wirojratana 1
136 สิวพร ประเสริฐสุช 1
137 สุธี สุดดี 1
138 ณัฐวุฒิ ส่งแสง 1
139 ภัชราภรณ์ ถาบุตร 1
140 นิพัธ กิตติมานนท์ 1
141 Waraporn Srisupan 1
142 ปิยฉัตร ตระกูลวงษ์ 1
143 Kawinarat Suthisukon 1
144 กวินารัตน์ สุทธิสุคนธ์ 1
145 Pongphan Phatanwanit 1
146 Met Chokchaichan 1
147 Seree Hongyok 1
148 เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกรียรติ 1
149 นิพิธ พิรเวช 1
150 พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช 1
151 เมธ โชคชัยชาญ 1
152 เสรี หงษ์หยก 1
153 Niphit Phirawet 1
154 Suphatra Sriwanichakorn 1
155 สมชาย วิริภิรมย์กูล 1
156 จุฑาธิป ศีลบุตร 1
157 Jutatip Sillabutra 1
158 Chainan Tayawiwat 1
159 Khraisak Watcharanukulkrai 1
160 Sutichai Chitaphankul 1
161 Chanwit Taratep 1
162 อภิรดี ศรีวิจิตกมล 1
163 เยาวเรศ วิสูตรโยธิน 1
164 กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ 1
165 อัญชลี คติอนุรักษ์ 1
166 Barbara Starfield 1
167 ปิยะธิดา ศรีรักษา 1
168 Krit Pongpirul 1
169 Amphon Jindawatana 1
170 ขูวัส ฤกษ์ศิริสุข 1
171 ชัย กฤติยาภิชาตกุล 1
172 ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
173 ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ 1
174 วิไลลักษณ์ วิสาสะ 1
175 ภาควิชานโยบายสุขภาพและการจัดการ มหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 1
176 รวินันท์ ศิริกนกวิไล 1
177 Institute of Community-based Health Care Research and Development, Ministry of Public Health, Nonthaburi Province 1
178 พินทุสร เหมพิสุทธิ์ 1
179 Department of Preventive and Social Medicine, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University 1
180 เพ็ญจันทร์ ประดับมุข 1
181 จ.อุบลราชธานี. สำนักงานควบคุมโรคเขต7 1
182 กฤษณา คำมูล 1
183 สถาบันวิจัยและประเมินผลเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 1
184 จ.พิษณุโลก. โรงพยาบาลพุทธชินราช 1
185 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
186 สำนักบริหารการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 1
187 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 1
188 จุติพร ผลเกิด 1
189 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 1
190 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 1
191 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 1
192 ศิริราชพยาบาล 1
193 กันยา บุญธรรม 1
194 จ.พิษณุโลก. สำนักงานควบคุมโรคเขต9 1
195 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 1
196 จ.ขอนแก่น. สถานีอนามัยตำบลโคกสี 1
197 จ.ขอนแก่น. โรงพยาบาลขอนแก่น 1
198 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1
199 Department of Health Policy and Management, Johns Hopkins University, Baltimore, Maryland, USA. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 1
3 2557 2
4 2555 6
5 2553 8
6 2552 12
7 2551 8
8 2550 7
9 2549 1
10 2547 1
11 2543 1
12 2542 3
13 2541 12
14 2539 1
15 2538 2
16 2537 1
17 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
2 แผนยุทธศาสตร์ทศวรรษพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ พ.ศ.2559-2569
ปี พ.ศ. 2558
3 ผลการสำรวจสถานการณ์การดำเนินงาน และความคิดเห็นต่อนโยบายการพัฒนาทีมหมอประจำครอบครัว
ปี พ.ศ. 2557
4 Participatory Action Research on the Holistic Care Model for the Elderly
5 The Potential of Local Organization on disabled elderly care management in community
ปี พ.ศ. 2555
6 ผลกระทบ UC ต่อบริการปฐมภูมิ
7 การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการในชุมชน
8 การจัดการโรคเรื้อรังในชุมชน
9 การสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว
10 การจัดการกองทุนกับระบบสุขภาพชุมชน
11 ระบบการดูแลผู้พิการในชุมชน
ปี พ.ศ. 2553
12 สถานการณ์งานวิจัยและแนวทางการพัฒนากรอบการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
13 งานวิจัยเพื่อการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ
14 เครื่องมือประเมินระบบสนับสนุนการจัดการตนเองสำหรับโรคหลอดเลือดหัวใจ เบาหวาน และความดันโลหิตสูง
15 เครื่องมือประเมินการบริการสถานพยาบาลในการป้องกันและการจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
16 เครื่องมือประเมินนโยบายการบริการสุขภาพ ความร่วมมือการบูรณาการและเสริมสร้างสมรรถนะชุมชน ในการป้องกันและจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
17 สถานการณ์ ศักยภาพ และความพร้อมของไตรภาคีในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในพื้นที่ 12 ตำบล
18 การจัดการความรู้และสังเคราะห์แนวทางปฏิบัติของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล : การจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง กรณีเบาหวานและความดันโลหิตสูง
19 สรุปประสบการณ์การทำงานด้านเวชศาสตร์ครอบครัวจากการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมโกลเด้น คลิป เฮาส์ พัทยาใต้ จังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2552
20 การประเมินความต้องการเพื่อการพัฒนาศักยภาพการบริหารการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
21 ข้อเสนอเชิงนโยบาย ทิศทางบริการสุขภาพปฐมภูมิ
22 งาน R2R ในบริการระดับทุติยภูมิ
23 ความเชื่อมโยงของระบบคุณภาพและ มาตรฐานต่างๆ
24 แนวทางพัฒนาระบบป้องกัน และดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง (เบาหวาน & ความดันฯ)ในระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ
25 แผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ พ.ศ.2550-2554
26 คู่มือการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
27 ข้อเสนอเชิงนโยบาย ทิศทางบริการสุขภาพปฐมภูมิ
28 สถานการณ์ ศักยภาพ และความพร้อมของไตรภาคี ในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในพื้นที่ 12 ตำบล
29 คู่มือหน่วยบริการปฐมภูมิ : การจัดการเบาหวานแบบบูรณาการ
30 การดูแลผู้สูงวัยในชุมชน : ระบบ หลักการ แนวทางปฏิบัติ
31 สาธารณสุขมูลฐาน ระบบบริการปฐมภูมิ และเวชศาสตร์ครอบครัว นิยาม ความหมาย และความเชื่อมโยง
ปี พ.ศ. 2551
32 การทบทวนข้อมูลเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การจัดบริการในหน่วยบริการปฐมภูมิภายใต้โครงสร้างกระทรวงสาธารณสุข
33 โครงการพัฒนาระบบบูรณาการการป้องกันและจัดการโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงระยะที่ 1 กรณีจังหวัดสกลนคร
34 สถานการณ์การขาดแคลนแพทย์ในประเทศไทย
35 สถานการณ์ของบริการสาธารณสุขระดับต้น/บริการด่านแรก
36 พัฒนาการของแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและระบบบริการเวชปฏิบัติทั่วไปในประเทศต่าง ๆ
37 โรงพยาบาลสมทบในกระทรวงสาธารณสุขพร้อมเพื่อการสอนเพียงใด
38 การประเมินบริการปฐมภูมิของประเทศไทยจากมุมมองของผู้ให้บริการ
39 ปัจจัยผลักดันระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจากสถานการณ์และการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ
ปี พ.ศ. 2550
40 สรุปบทเรียนและสังเคราะห์องค์ความรู้เชิงประสบการณ์การทำงานสร้างเสริมสุขภาพ กรณีการป้องกันและการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง และการสร้างพลังชุมชนในการจัดการสุขภาพตนเอง
41 Evaluation of Health Care System for Diabetic Patients of Contracting Units for Primary Care (CUP Network under the Universal Care Coverage System
42 Situation of Information System for Monitoring of Primary Care Units (PCU)
43 Over-crowding Problems in Hospitals
44 ประสบการณ์การบริหารจัดการหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิในเขตเมือง
45 ประสบการณ์การบริหารจัดการหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ (PCU management)
46 CUP Management : การบริหารจัดการเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ
ปี พ.ศ. 2549
47 ระบบบริการสาธารณสุขกับการประกันสุขภาพ : ปัญหาและข้อเสนอในภาพรวม
ปี พ.ศ. 2547
48 พัฒนาการของระบบบริการ(Service development)
ปี พ.ศ. 2543
49 ทบทวนการปฏิรูประบบสาธารณสุขในประเทศสิงคโปร์
ปี พ.ศ. 2542
50 รูปแบบและกระบวนการดำเนินงานพัฒนาบริการเวชปฏิบัติทั่วไป/บริการปฐมภูมิในเขตเมืองและเขตชนบทในพื้นที่ต่างๆ
51 การกระจายอำนาจกำลังคนด้านสุขภาพในพื้นที่ชนบท
52 [Context Review of General Practice Development Project in Thailand]
ปี พ.ศ. 2541
53 สรุปเนื้อหาสำคัญโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบบริการเวชปฏิบัติทั่วไป เล่ม1
54 [Training and Development of General Practice]
55 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบบริการเวชปฏิบัตทั่วไปในประเทศไทย : รูปแบบรายงาน, ความคืบหน้า, จุดดี, จุดอ่อน, ความเห็นของผู้ปฏิบัติในพื้นที่กับความเห็นของนักวิจัยในโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบบริการเวชปฏิบัตทั่วไปในประเทศไทย
56 Ayudthaya Metropolitan peoples' health utilization behaviour, experiences, health care expenditures, and their attitudes towards service delivery of medical center
57 รายงานประเมินผลการดำเนินงานโครงการวิจัยพัฒนากำลังคนเพื่อการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขระดับอำเภอ และระดับตำบลในเขตพื้นที่ชนบท ปีที่ 1(2537-2538)
58 ระบบบริการสุขภาพอันพึงประสงค์ที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ
59 [Review of Research Outputs Relevant to Primary Care Management in Thailand]
60 [Training Package for Family Medicine]
61 [Lessons of Primary Care Development in Rural Areas : Research Project]
62 [Comparison of Concepts, Types and Processes of General Practice Development in Various Areas]
63 [Report on Process of General Practice Development Project in Thailand]
64 การสำรวจสภาวะประชาชนที่มาใช้บริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลขอนแก่น ปี 2540
ปี พ.ศ. 2539
65 ระบบบริการเวชปฏิบัติทั่วไปในประเทศไทย : สถานการณ์และข้อเสนอต่อการพัฒนา
ปี พ.ศ. 2538
66 ผลการวิเคราะห์นโยบายการพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข กรณีความจำเป็นในการแก้ปัญหาขาดแคลนแพทย์ในระบบบริการสาธารณสุขระดับชนบท
67 ประเมินผลศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2537
68 การสำรวจสภาวะของประชาชนที่มาใช้บริการที่แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา