ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุพัฒน์ สุกมลสันต์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กรองแก้ว กรรณสูต 7
2 อัจฉรา วงศ์โสธร 5
3 ศิริพร พงษ์สุรพิพัฒน์ 3
4 ปรียา ธีระวงศ์ 3
5 วัลยาพร นาวีการ 2
6 กรรณิการ์ วงศ์สารเสริฐ 2
7 นันทนา ประชาฤทธิ์ภักดี 2
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
9 ทัศนีย์ ศรีไพพรรณ 2
10 อมตา เวชพฤติ 2
11 กัมมันต์ พันธุมจินดา 2
12 นิภาพร รัตนพฤกษ์ 2
13 ทอรุ้ง จรุงกิจอนันต์ 2
14 อัญฑิการ์ โรงสะอาด 2
15 วิชาญ เลิศวิภาตระกูล 2
16 วรรณพร วีรวัฒน์ 2
17 กิ่งกมน ทวิชชาติวิทยากุล 2
18 จรัสศรี ศรีสัญญาพานิชย์ 2
19 อัครา อัศวนพคุณ 2
20 ไม่มีข้อมูล 2
21 องค์อร ธนานาถ 2
22 ศิริชัย กาญจนวาสี 1
23 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันภาษา 1
24 ปราโมทย์ ครองบุญศรี 1
25 วรนุช แหยมแสง 1
26 ฝอยฝา พันธุฟัก 1
27 สุจิตรา สวัสดิวงษ์ 1
28 ภามณี ขจรบุญ 1
29 ลักษมี กิตติสาเรศ 1
30 ฝอยฝา พันธุฝัก 1
31 วัลยา นาวีการ 1
32 กรรณิกา วงศ์สารเสริฐ 1
33 ทรงพร อิศโรวุธกุล 1
34 สุมน บุณยะชัย 1
35 เสาวภา จึงพัฒนาพงษ์ 1
36 คมสัน เอี่ยมจำรัส 1
37 ฝอยฝา พันธุ์ฟัก 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2550 1
2 2549 1
3 2547 3
4 2546 1
5 2544 1
6 2543 4
7 2542 3
8 2541 7
9 2540 2
10 2537 1
11 2536 3
12 2535 1
13 2534 4
14 2533 5
15 2532 4
16 2530 2
17 2529 3
18 2528 1
19 2527 1
20 2526 1
21 2524 1
22 2523 2
23 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 การพัฒนาแบบทดสอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ เพื่อวิชาชีพและสื่อสารนานาชาติของสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโปรแกรมการทดสอบให้ได้มาตรฐาน
ปี พ.ศ. 2549
2 การประเมินผลความต่อเนื่องและความเหมาะสมของหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในคณะต่างๆ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2547
3 การประเมินผลความต่อเนื่องและความเหมาะสมของหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ใช้ในคณะต่าง ๆ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัย
4 การสร้างและพัฒนาโปรแกรมระบบการทดสอบ
5 การสร้างและพัฒนาโปรแกรมระบบการทดสอบ
ปี พ.ศ. 2546
6 การพัฒนาแบบทดสอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ เพื่อวิชาชีพและสื่อสารนานาชาติของสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโปรแกรมการทดสอบให้ได้มาตรฐาน
ปี พ.ศ. 2544
7 บทปริทัศน์บทความเรื่อง วิธีวิทยาการวิจัยสหวิทยาการ : กรณีการวิจัยเทคโนโลยีทางภาษา
ปี พ.ศ. 2543
8 การสร้างและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบสื่อหลากหลายเพื่อสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 : รายงานการวิจัย
9 การสร้างและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบสื่อหลากหลายเพื่อสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
10 แบบทดสอบอาเค่นอะเฟเซีย ฉบับภาษาไทย
11 การสร้างและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสื่อหลากหลายเพื่อสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
ปี พ.ศ. 2542
12 การสร้างและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบสื่อหลากหลายเพื่อสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
13 แบบทดสอบอาเค่นอะเฟเซีย ฉบับภาษาไทย
14 การสร้างและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสื่อหลากหลายเพื่อสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
ปี พ.ศ. 2541
15 การพัฒนาเกณฑ์ความสามารถด้านสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาไทยและบุคคลทั่วไป
16 การสร้างและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบสื่อหลากหลายเพื่อสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 : รายงานการวิจัย
17 ชนิด ปริมาณ และความต่อเนื่องของคำศัพท์ในตำราเรียนภาษาอังกฤษของสถาบันภาษาที่ใช้สอนในคณะเศรษฐศาสตร์และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี : รายงานการวิจัย
18 การสร้างและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบสื่อหลากหลายเพื่อสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
19 ชนิด ปริมาณ และความต่อเนื่องของคำศัพท์ในตำราเรียนภาษาอังกฤษของสถาบันภาษาที่ใช้สอนในคณะเศรษฐศาสตร์และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
20 การพัฒนาเกณฑ์ความสามารถด้านสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาไทยและบุคคลทั่วไป
21 การพัฒนาเกณฑ์ความสามารถด้านสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาไทยและบุคคลทั่วไป
ปี พ.ศ. 2540
22 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการอ้างอิงสรุปเพื่อให้คะแนนการสอบเรียงความ และการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้งาน
23 การสร้างและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสื่อหลากหลายเพื่อสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ปี พ.ศ. 2537
24 การพัฒนากระบวนการตรวจสอบความเป็นเอกมิติของแบบสอบ
ปี พ.ศ. 2536
25 คุณภาพและประสิทธิภาพของการทดสอบปรับเปลี่ยนโยงเนื้อหาโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของแบบทดสอบอิงปริเขต : รายงานการวิจัย
26 การวิเคราะห์ความลำเอียงของข้อทดสอบภาษาอังกฤษ เข้ามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.2531-2533
27 การวิเคราะห์วิถีสัมพันธ์ของตัวประกอบ ที่มีผลต่อสัมฤทธิผล ในการเรียนภาษาอังกฤษ ของนิสิตชั้นปีที่ 2
ปี พ.ศ. 2535
28 การอภิวิเคราะห์และการสังเคราะห์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในระหว่างปี พ.ศ. 2515-2530 : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2534
29 การวิเคราะห์วิถีสัมพันธ์ของตัวประกอบที่มีผลต่อสัมฤทธิผล ในการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตชั้นปีที่ 2 : รายงานการวิจัย
30 การวิเคราะห์ความลำเอียงของข้อทดสอบภาษาอังกฤษเข้ามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2531-2533 : รายงานการวิจัย
31 การวิเคราะห์ความลำเอียงของข้อทดสอบภาษาอังกฤษ เข้ามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2531-2533
32 การวิเคราะห์วิถีสัมพันธ์ของตัวประกอบ ที่มีผลต่อสัมฤทธิผล ในการเรียนภาษาอังกฤษ ของนิสิตชั้นปีที่ 2
ปี พ.ศ. 2533
33 การศึกษาติดตามสัมฤทธิผลในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษต่างๆ ของนิสิตที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา FE I และที่ไม่ได้รับการยกเว้นในระหว่างปี พ.ศ. 2528-2530 : รายงานการวิจัย
34 แนวโน้มระดับสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ ของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกที่สนใจ ปี พ.ศ. 2533 : รายงานการวิจัย ฉบับที่ 1 ในโครงการการสร้างและพัฒนาคุณภาพ ของแบบทดสอบวัดสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ และระบบการทดสอบที่เกี่ยวข้อง
35 แนวโน้มระดับสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ ของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกที่สนใจ ปี พ.ศ. 2533 : รายงานการวิจัย ฉบับที่ 1 ในโครงการการสร้างและพัฒนาคุณภาพ ของแบบทดสอบวัดสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ และระบบการทดสอบที่เกี่ยวข้อง
36 การวิเคราะห์วิถีสัมพันธ์ของตัวประกอบที่มีผลต่อสัมฤทธิผลในการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตชั้นปีที่ 2
37 ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังนักเรียน แรงจูงใจ และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2532
38 การอภิวิเคราะห์และการสังเคราะห์งานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระหว่างปี พ.ศ. 2515-2530 : รายงานวิจัย
39 การอภิวิเคราะห์และการสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในระหว่างปี พ.ศ. 2515-2530
40 การศึกษาการเรียนการสอนแบบซ่อมเสริม เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาของผู้เรียนภาษาอังกฤษแบบเข้ม ซึ่งจัดโดยสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
41 การประเมินผลหลักสูตรภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ปี พ.ศ. 2530
42 แบบทดสอบโคลซและการประยุกต์ใช้
43 นานาปัจจัยที่มีผลต่อความเที่ยงและความตรงของแบบทดสอบ
ปี พ.ศ. 2529
44 การประเมินผลหลักสูตรภาษาอังกฤษพื้นฐาน : รายงานการวิจัย
45 การประเมินผลหลักสูตรภาษาอังกฤษพื้นฐาน
46 ผลของการกำหนดน้ำหนักคะแนนต่อคุณภาพของแบบสอบ
ปี พ.ศ. 2528
47 การศึกษาการเรียนการสอนแบบซ่อมเสริม เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาของผู้เรียนภาษาอังกฤษแบบเข้ม ซึ่งจัดโดยสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2527
48 การศึกษาการเรียนการสอนแบบซ่อมเสริม เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาของผู้เรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มซึ่งจัดโดย สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2526
49 ความสำคัญและปัญหาของการทดสอบจัดระดับ
ปี พ.ศ. 2524
50 การวิจัยเชิงสำรวจเกี่ยวกับลักษณะภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ตามความต้องการของคณะต่างๆ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2523
51 การวิจัยความก้าวหน้าในด้านสมิทธิภาพภาษาอังกฤษของบุคลากรจุฬาฯ ผู้ผ่านการอบรมภาษาอังกฤษ (ปีการศึกษา 2523)
52 การวิจัยสำรวจความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามความสามารถของแต่ละบุคคล (วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 ปีการศึกษา 2522)
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
53 การวิเคราะห์ความลำเอียงของข้อทดสอบภาษาอังกฤษ เข้ามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.2531-2533
54 การวิเคราะห์วิถีสัมพันธ์ของตัวประกอบที่มีผลต่อ สัมฤทธิผลในการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตชั้นปีที่ 2