ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุพัฒน์ สุกมลสันต์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กรองแก้ว กรรณสูต 7
2 อัจฉรา วงศ์โสธร 5
3 ปรียา ธีระวงศ์ 3
4 ศิริพร พงษ์สุรพิพัฒน์ 3
5 วรรณพร วีรวัฒน์ 2
6 ไม่มีข้อมูล 2
7 องค์อร ธนานาถ 2
8 กัมมันต์ พันธุมจินดา 2
9 วัลยาพร นาวีการ 2
10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
11 อัครา อัศวนพคุณ 2
12 นันทนา ประชาฤทธิ์ภักดี 2
13 กรรณิการ์ วงศ์สารเสริฐ 2
14 ทัศนีย์ ศรีไพพรรณ 2
15 ทอรุ้ง จรุงกิจอนันต์ 2
16 กิ่งกมน ทวิชชาติวิทยากุล 2
17 อมตา เวชพฤติ 2
18 นิภาพร รัตนพฤกษ์ 2
19 จรัสศรี ศรีสัญญาพานิชย์ 2
20 อัญฑิการ์ โรงสะอาด 2
21 วิชาญ เลิศวิภาตระกูล 2
22 ฝอยฝา พันธุ์ฟัก 1
23 เสาวภา จึงพัฒนาพงษ์ 1
24 คมสัน เอี่ยมจำรัส 1
25 สุจิตรา สวัสดิวงษ์ 1
26 ปราโมทย์ ครองบุญศรี 1
27 สุมน บุณยะชัย 1
28 ศิริชัย กาญจนวาสี 1
29 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันภาษา 1
30 ภามณี ขจรบุญ 1
31 ฝอยฝา พันธุฟัก 1
32 วรนุช แหยมแสง 1
33 ลักษมี กิตติสาเรศ 1
34 กรรณิกา วงศ์สารเสริฐ 1
35 ทรงพร อิศโรวุธกุล 1
36 วัลยา นาวีการ 1
37 ฝอยฝา พันธุฝัก 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2547 3
2 2544 1
3 2543 1
4 2542 1
5 2541 5
6 2540 1
7 2537 1
8 2536 1
9 2535 1
10 2534 4
11 2533 5
12 2532 2
13 2530 2
14 2529 2
15 2527 1
16 2526 1
17 2524 1
18 2523 2
19 543 19
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2547
1 การประเมินผลความต่อเนื่องและความเหมาะสมของหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ใช้ในคณะต่าง ๆ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัย
2 การสร้างและพัฒนาโปรแกรมระบบการทดสอบ
3 การสร้างและพัฒนาโปรแกรมระบบการทดสอบ
ปี พ.ศ. 2544
4 บทปริทัศน์บทความเรื่อง วิธีวิทยาการวิจัยสหวิทยาการ : กรณีการวิจัยเทคโนโลยีทางภาษา
ปี พ.ศ. 2543
5 การสร้างและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบสื่อหลากหลายเพื่อสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2542
6 การสร้างและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบสื่อหลากหลายเพื่อสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
ปี พ.ศ. 2541
7 การพัฒนาเกณฑ์ความสามารถด้านสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาไทยและบุคคลทั่วไป
8 การสร้างและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบสื่อหลากหลายเพื่อสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 : รายงานการวิจัย
9 ชนิด ปริมาณ และความต่อเนื่องของคำศัพท์ในตำราเรียนภาษาอังกฤษของสถาบันภาษาที่ใช้สอนในคณะเศรษฐศาสตร์และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี : รายงานการวิจัย
10 การสร้างและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบสื่อหลากหลายเพื่อสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
11 ชนิด ปริมาณ และความต่อเนื่องของคำศัพท์ในตำราเรียนภาษาอังกฤษของสถาบันภาษาที่ใช้สอนในคณะเศรษฐศาสตร์และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ปี พ.ศ. 2540
12 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการอ้างอิงสรุปเพื่อให้คะแนนการสอบเรียงความ และการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้งาน
ปี พ.ศ. 2537
13 การพัฒนากระบวนการตรวจสอบความเป็นเอกมิติของแบบสอบ
ปี พ.ศ. 2536
14 คุณภาพและประสิทธิภาพของการทดสอบปรับเปลี่ยนโยงเนื้อหาโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของแบบทดสอบอิงปริเขต : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2535
15 การอภิวิเคราะห์และการสังเคราะห์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในระหว่างปี พ.ศ. 2515-2530 : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2534
16 การวิเคราะห์วิถีสัมพันธ์ของตัวประกอบที่มีผลต่อสัมฤทธิผล ในการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตชั้นปีที่ 2 : รายงานการวิจัย
17 การวิเคราะห์ความลำเอียงของข้อทดสอบภาษาอังกฤษเข้ามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2531-2533 : รายงานการวิจัย
18 การวิเคราะห์ความลำเอียงของข้อทดสอบภาษาอังกฤษ เข้ามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2531-2533
19 การวิเคราะห์วิถีสัมพันธ์ของตัวประกอบ ที่มีผลต่อสัมฤทธิผล ในการเรียนภาษาอังกฤษ ของนิสิตชั้นปีที่ 2
ปี พ.ศ. 2533
20 การศึกษาติดตามสัมฤทธิผลในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษต่างๆ ของนิสิตที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา FE I และที่ไม่ได้รับการยกเว้นในระหว่างปี พ.ศ. 2528-2530 : รายงานการวิจัย
21 แนวโน้มระดับสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ ของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกที่สนใจ ปี พ.ศ. 2533 : รายงานการวิจัย ฉบับที่ 1 ในโครงการการสร้างและพัฒนาคุณภาพ ของแบบทดสอบวัดสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ และระบบการทดสอบที่เกี่ยวข้อง
22 แนวโน้มระดับสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ ของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกที่สนใจ ปี พ.ศ. 2533 : รายงานการวิจัย ฉบับที่ 1 ในโครงการการสร้างและพัฒนาคุณภาพ ของแบบทดสอบวัดสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ และระบบการทดสอบที่เกี่ยวข้อง
23 การวิเคราะห์วิถีสัมพันธ์ของตัวประกอบที่มีผลต่อสัมฤทธิผลในการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตชั้นปีที่ 2
24 ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังนักเรียน แรงจูงใจ และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2532
25 การอภิวิเคราะห์และการสังเคราะห์งานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระหว่างปี พ.ศ. 2515-2530 : รายงานวิจัย
26 การอภิวิเคราะห์และการสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในระหว่างปี พ.ศ. 2515-2530
ปี พ.ศ. 2530
27 แบบทดสอบโคลซและการประยุกต์ใช้
28 นานาปัจจัยที่มีผลต่อความเที่ยงและความตรงของแบบทดสอบ
ปี พ.ศ. 2529
29 การประเมินผลหลักสูตรภาษาอังกฤษพื้นฐาน : รายงานการวิจัย
30 ผลของการกำหนดน้ำหนักคะแนนต่อคุณภาพของแบบสอบ
ปี พ.ศ. 2527
31 การศึกษาการเรียนการสอนแบบซ่อมเสริม เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาของผู้เรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มซึ่งจัดโดย สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2526
32 ความสำคัญและปัญหาของการทดสอบจัดระดับ
ปี พ.ศ. 2524
33 การวิจัยเชิงสำรวจเกี่ยวกับลักษณะภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ตามความต้องการของคณะต่างๆ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2523
34 การวิจัยความก้าวหน้าในด้านสมิทธิภาพภาษาอังกฤษของบุคลากรจุฬาฯ ผู้ผ่านการอบรมภาษาอังกฤษ (ปีการศึกษา 2523)
35 การวิจัยสำรวจความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามความสามารถของแต่ละบุคคล (วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 ปีการศึกษา 2522)