ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุพักตร์ พิบูลย์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การพัฒนารูปแบบประเมินสมรรถนะด้านการดูแลอย่างเอื้ออาทร ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
ปี พ.ศ. 2554
2 การพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายวิจัยการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2554
3 การพัฒนาระบบประเมินพัฒนาการด้านความรู้ความสามารถของพยาบาล งานการพยาบาลผ่าตัด โรงพยาบาลศิริราช
ปี พ.ศ. 2552
4 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อประเมินคุณภาพการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองเบตง จังหวัดยะลา
5 การพัฒนาตัวชี้วัด การปฏิบัติงานแบบธรรมาภิบาล สำหรับองค์กรนักเรียนโรงเรียนมัธยมป่ากลาง จังหวัดน่าน
6 การพัฒนามาตรฐานเครือข่ายวิจัยทางการศึกษาระดับจังหวัด
7 การพัฒนามาตรฐานคุณภาพการจัดการความรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
8 การพัฒนาตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพของชุมชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนในจังหวัดนนทบุรี
ปี พ.ศ. 2551
9 การประเมินประสิทธิภาพงานการวัดและประเมินผล ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิเขต 1
10 การประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 3
11 การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพกลุ่มโรงเรียนเอกชนสามัญ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
ปี พ.ศ. 2527
12 การประยุกต์ใช้แบบจำลองเคาน์ทิแนนซ์ของสเต็ก ในการประเมินกิจกรรมของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตจังหวัดขอนแก่น