ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุพล อนันตา
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- สุพล อนันตา,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 รัตติกร ยิ้มนิรัญ 26
2 รศ.ดร.สุพล อนันตา 24
3 ทวี ตันฆศิริ 14
4 ผศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ 11
5 ยงยุทธ เหล่าศิริถาวร 9
6 อรวรรณ คำมั่น 9
7 ดร.อรวรรณ คำมั่น 8
8 กอบวุฒิ รุจิจนากุล 8
9 ดร.อธิพงศ์ งามจารุโรจน 5
10 ปิยชนน์ เกษสุวรรณ 4
11 รุ่งนภา ทิพากรฐิติกุล 4
12 เมืองใจ อุ่นเรือน 4
13 อรรถวิทย์ พิสิฐอนุสรณ์ 4
14 นรินทร์ สิริกุลรัตน์ 4
15 จีระพงษ์ ตันตระกูล 4
16 ผศ.ดร.ปิยชนน์ เกษสุวรรณ 3
17 ผศ.ดร.รุ่งนภา ทิพากรฐิติกุล 3
18 นฤทธิ์ ตรีอำนรรค 3
19 ดร.เมืองใจ อุ่นเรือน 3
20 สุคนธ์ พานิชพันธ์ 3
21 ดร.ละอองนวล ศรีสมบัติ 3
22 รศ.ดร.ยงยุทธ เหล่าศิริถาวร 3
23 นายนฤทธิ์ ตรีอำนรรค 2
24 อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ 2
25 Supon Ananta 2
26 กระหยิ่ม ศานต์ตระกูล 2
27 สมนึก ศิริสุนทร 2
28 ผศ.ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ 1
29 กมลพรรณ เพ็งพัด 1
30 ผศ.ดร.วรรณวิลัย วิทยากร 1
31 ผศ.ดร.กมลพรรณ เพ็งพัด 1
32 ศักดิพล เทียนเสม 1
33 มาลินี เผือดโพธิ์ 1
34 เนติมา รัตนวิทย์ 1
35 ดร.เนติมา รัตนวิทย์ 1
36 วรรณวิลัย วิทยากร 1
37 พรรัตน์ วัฒนกสิวิชช์ 1
38 Pitak Laoratanakul 1
39 พิทักษ์ เหล่ารัตนกุล 1
40 Rattikorn Yimnirun 1
41 วันดี ธรรมจารี 1
42 Tawee Tunkasiri 1
43 Wandee Thamjaree 1
44 Gobwute Rujijanagul 1
45 ดร.พรรัตน์ วัฒนกสิวิชช์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2554 6
3 2553 12
4 2552 13
5 2551 13
6 2550 11
7 2549 7
8 2548 2
9 2547 13
10 2546 5
11 2545 3
12 2544 1
13 2543 4
14 2542 7
15 543 39
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 Measurement of thermal strain and total polarization estimation of lead zirconate titanate-lead zinc niobate ceramics
2 Phase formation and transitions in the lead nickel niobate-lead zirconate titanate system
ปี พ.ศ. 2554
3 Effects of parallel and perpendicular compressive stresses on the dielectric and ferroelectric properties of soft PZT ceramics
4 Development of perovskite ferroelectric lead zinc niobate
5 The fourier analysis of ferromagnetic hysteresis properties in two dimensional ising model
6 Dielectric aging behavior in A-site hybrid-doped BaTiO 3 ceramics
7 Surface characterisation of the corundum-route lead magnesium niobate ferroelectric ceramics
8 อิทธิพลของการเติมเซอร์โคเนียต่อโครงสร้างจุลภาค และสมบัติเชิงกลของพอร์ซเลนเซรามิกนาโนคอมโพสิต
ปี พ.ศ. 2553
9 การประดิษฐ์เซรามิกฉลาด PMN-PT โดยใช้เทคนิคนาโนคอมโพสิต
10 Analyzing multiple-choice questions by model analysis and item response curves
11 Electrical and aging properties of doped barium titanate ceramics
12 Extended X-ray absorption fine structure and X-ray diffraction studies of Mn-doped PZN-PZT ceramics
13 Surface characterization of PZN ceramics prepared by a columbite B-site precursor
14 Hysteresis scaling relations in polycrystalline BaTiO 3 bulk ceramics
15 Monte carlo investigation of ferromagnetic properties under compressive stress
16 Effect of vibro- milling time on phase formation and particle size of ZnNbO6 nano-powders
17 Composition, structure and properties of PZT-BT ceramics prepared by two-stage sintering
18 Dynamic hysteresis scaling in BaTiO3 bulk ceramics
19 Effects of iron additio on aging behavior of barium titanate ceramics under compressive stress
20 การปรับปรุงสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกเฟร์โรอิเล็กทริกที่มีเลดซิงค์ไนโอเบตเป็นองค์ประกอบหลักด้วยการใช้สารตั้งต้นแบบโคลัมไบด์และการเติมสารออกไซด์
ปี พ.ศ. 2552
21 การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ รีแลกเซอร์เฟร์โรอิเล็กทริกชนิด Pb(B1/3 Nb2/3) O3 ด้วยวิธีการใช้สารตั้งต้นแบบ B-Site
22 การตรวจวิเคราะห์วัสดุพิโซอิเล็กทริกทรานฟอร์เมอร์ Mn เจือ PZN-PZT ด้วยเทคนิค XAS
23 การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุรีแลกเซอร์เฟร์โรอิเล็กทริกชนิด Pb(B1/3Nb2/3)O3 ด้วยวิธีการใช้สารตั้งต้นแบบ B-site
24 อิทธิพลของการเติมเซอร์โคเนียต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติเชิงกลของพอร์ซเลนเซรามิกนาโนคอมโพสิต
25 Mean-field analysis of the ising hysteresis relaxation time
26 Ferroelectric properties of (1 - X)Bi(Zn1/2Ti 1/2)O3-xPbZrO3 ceramics
27 Phase formation, microstructure, and dielectric properties of (1 - x)PZT-(x)PCN ceramics
28 Electrical properties of Nb-DOPED Pb(Zr0.52Ti 0.48)O3 ceramics
29 Effect of vibro-milling time on phase formation and particle size of barium titanate nanopowders
30 Preparation and characterization of ceramic nanocomposites in the PZT-BT system
31 Effects of compressive stress on the dielectric properties of PIN-PT ceramics
32 Model analysis: A quantum approach to analyze understanding
33 การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุรีแลกเซอร์เฟร์โรอิเล็กทริกชนิด Pb [B1/3Nb2/3]O3 ด้วยวิธีการใช้สารตั้งต้นแบบ B-site
ปี พ.ศ. 2551
34 Effect of nickel niobate B-site precursors on phase formation, microstructure and dielectric properties of perovskite PNN ceramics
35 การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดเพียโซอิเล็กทริกเพื่อการใช้ทดแทนในอุปกรณ์บัลลาสต์
36 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 9 นางสาวอรวรรณ คำมั่น
37 คอมโพสิท PNN - PZT ( คปก. รุ่นที่ 8 )
38 โครงการปริญญาเอการญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 8 นางสาวอรวรรณ คำมั่น
39 Changes in ferroelectric properties of 0.7PMN-0.3PT ceramic with compressive stress
40 Phase formation and dielectric properties of Ba(Zn1/3Nb 2/3)0.75Ti0.25O3 ceramic
41 Effects of uniaxial stress on dielectric properties of 0.9PMN-0.1PT ceramics
42 Synthesis and properties of Pb(Co1/3Nb2/3)O3 ceramics
43 Preparation of perovskite nanopowders by vibro-milling technique
44 Artificial neural network modeling of ceramics powder preparation: Application to NiNb2O6
45 Dielectric and ferroelectric properties of lead indium niobate ceramic prepared by wolframite method
46 Effect of vibro-milling time on phase formation and particle size of nickel niobate nanopowders
ปี พ.ศ. 2550
47 Effect of Nb-doping on electrical properties of Pb(Zr0.52Ti 0.48)O3 ceramics
48 A two-stage solid-state reaction to lead nickel niobate powders
49 Scaling behavior of dynamic ferroelectric hysteresis in soft PZT ceramic: Stress dependence
50 Changes in ferroelectric properties of barium titanate ceramic with compressive stress
51 A two-stage solid-state reaction to lead zirconate titanate powders
52 Temperature scaling of ferroelectric hysteresis in hard lead zirconate titanate bulk ceramic
53 Two-stage sintering of barium titanate ceramic and resulting characteristics
54 Phase and morphology evolution of corundum-type Ni4Nb2O9 powders synthesized by solid-state reaction
55 Effect of vibro-milling time on phase formation and particle size of lead zirconate nanopowders
56 Dynamic hysteresis and scaling behavior of hard lead zirconate titanate bulk ceramics
57 Temperature scaling of dynamic hysteresis in soft lead zirconate titanate bulk ceramic
ปี พ.ศ. 2549
58 อิทธิพลของปัจจัยในกระบวนการเตรียมต่อการเกิดเฟส โครงสร้างจุลภาคและสมบัติไดอิเล็กตริกของสารเซรามิก PBZT-PMNT
59 Scaling behavior of dynamic hysteresis in soft lead zirconate titanate bulk ceramics
60 Phase development and dielectric properties of (1-x)Pb(Zr0.52Ti0.48)O3-xBaTiO3 ceramics
61 Effects of uniaxial stress on dielectric properties of ferroelectric ceramics
62 Phase formation and transitions in the lead magnesium niobate-lead zirconate titanate system
63 โครงการ อิทธิพลของปัจจัยในกระบวนการเตรียมต่อการเกิดเฟส โครงสร้างจุลภาคและสมบัติไดอิเล็กตริกของสารเซรามิก PBZT-PMNT : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Effect of processing parameter on the phase formation, microstructure and dielectric property of PBZT-PMNT cerami
64 อิทธิพลของปัจจัยในกระบวนการเตรียม ต่อการเกิดเฟสโครงสร้างจุลภาคและสมบัติไดอิเล็กตริกของสารเซรามิก PBZT-PMNT
ปี พ.ศ. 2548
65 อิทธิพลของปัจจัยในกระบวนการเตรียมต่อการเกิดเฟสโครงสร้างจุลภาคและสมบัติไดอิเล็กตริกของสารเซรามิก PBZT-PMNT
66 Uniaxial stress dependence of ferroelectric properties of xPMN-(1-x)PZT ceramic systems
ปี พ.ศ. 2547
67 The effects of the spinodal microstructure on the electrical properties of TiO2-SnO2 ceramics
68 Phase and morphology evolution of magnesium niobate powders synthesized by solid-state reaction
69 Synthesis, formation and characterization of Mg4Nb 2O9 powders
70 The phase formation of lead titanate powders prepared by solid-state reaction
71 Highly dense lead titanate ceramics from refined processing
72 Chemical synthesis of magnesium niobate powders
73 A modified two-stage mixed oxide synthetic route to lead zirconate titanate powders
74 Effects of starting precursor and calcination condition on phase formation characteristics of Mg4Nb2O9 powders
75 Synthesis of barium titanate-lead zirconate titanate solid solutions by a modified mixed-oxide synthetic route
76 Effect of calcination condition on phase formation and particle size of lead titanate powders synthesized by the solid-state reaction
77 A modified two stage mixed oxide synthetic route to lead zirconate titanate powders
78 Synthesis of barium titanate lead zirconate titanate solid solutions by a modified mixed-oxide synthetic route
79 การศึกษาเปรียบเทียบอิทธิพล ของแคลเซียมไฮดรอกไซด์และของผสมโซเดียมไฮดรอกไซด์กับแคลเซียมไฮดรอกไซด์ที่มีต่อโครงสร้างของเถ้าลอยและของผสมของเถ้าลอย/เพอร์ไลด์/ดินขาว /
ปี พ.ศ. 2546
80 การประดิษฐ์วัสดุผสมเพียโซอิเล็กตริก สำหรับการสร้างภาพด้วยคลื่นเหนือเสียงในทางการแพทย์ (ปีที่ 2)
81 การพัฒนาวัสดุผสมสำหรับประยุกต์ใช้เป็นไฮโดรโฟน
82 Development of an improved dental porcelain on the basis of flow materials from Thailand
83 Synthesis, formation and characterization of zirconium titanate (ZT) powders
84 Perovskite system La(Mg 2/3Nb 1/3)O 3 I. Synthesis, formation and characterisation of powders
ปี พ.ศ. 2545
85 การพัฒนากระบวนการเตรียมสาร PZT โดยวิธีการประยุกต์กระบวนการผสมออกไซด์
86 การพัฒนากระบวนการเตรียมสาร PZT โดยวิธีการประยุกต์กระบวนการผสมออกไซด์
87 การออกแบบและสร้างชุดอุปกรณ์วงจร Sawyer-Tower สำหรับการวัดอีสเทอรีซีสในวัสดุเฟร์โรอิเล็คตริก
ปี พ.ศ. 2544
88 การพัฒนากระบวนการเตรียมสาร DZT โดยวิธีการประยุกต์กระบวนการผสมออกไซด์
ปี พ.ศ. 2543
89 การพัฒนาวัสดุผสมเพียโซสำหรับประยุกต์ใช้ในอุปกรณ์อุลตร้าโซนิกทางการแพทย์
90 Perovskite system La(Mg 2/3Nb 1/3)O 3 II. A neutron powder diffraction study
91 Investigation of the structure of the relaxor ferroelectric Pb(Fe 1/2Nb 1/2)O 3 by neutron powder diffraction
92 การพัฒนากระบวนการเตรียมสาร PZT โดยวิธีการประยุกต์กระบวนการผสมออกไซด์
ปี พ.ศ. 2542
93 Fabrication of PMN and PFN ceramics by a two-stage sintering technique
94 New evidence for rhombohedral symmetry in the relaxor ferroelectric Pb(Mg 1/3Nb 2/3)O 3
95 Synthesis, formation and characterisation of FeNbO 4 powders
96 Synthesis, formation and Characterisation of MgNb 2O 6 Powder in a Columbite-like Phase
97 A modified two-Stage mixed oxide synthetic route to lead magnesium niobate and lead iron niobate
98 Relationships between sintering conditions, microstructure and dielectric properties of lead iron niobate
99 Relationships between sintering conditions, microstructure and dielectric properties of lead magnesium niobate
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
100 Phase formation, dielectric and magnetic properties of bismuth ferrite-lead magnesium niobate multiferroic composites
101 Dielectri Relaxation Time Behavior of B-site Hybrid-doped BaTiO3 Ceramics
102 Phase formation, microstructure and magnetic properties of (1-x)BiFeO3-x(0.9PbMg1/3Nb2/3O3) system
103 Effects of Zirconia Content on Leucite Crystallization and Microstructural Evolution of Dental Porcelain Ceramic-Nanocomposites
104 Phase formation, morphology and magnetic properties of MgFe2O4 nanoparticles synthesized by hydrothermal technique
105 Effects of B-site precursors on perovskite phase formation and characteristics of lead-based smart materials
106 Effects of zinc niobate precursor and calcination on phase formation and morphology of perovskite piezoelectric PZN-based powders
107 Phase formation and microstructural evolution of perovskite ferroelectric PZN-PZT ceramics derived from a novel Zn2Nb34O87 precursor
108 Preparation of Ag/Au/Pt Nanoparticles and Their Catalytic Properties
109 The Potential of B-site Precursor Approach via a Rapid Vibro-milling Technique on Perovskite Phase Formation and Characteristics of Lead-based Ferroelectric Ceramics
110 EXAFS study of perovskite ferroelectrics Mn-doped PZN-PZT ceramics
111 Influences of sandblasting on surface roughness and bonding characteristic of the interfacial nanolayers in zirconia/porcelain ceramics
112 Synthesis, formation and characterization of lead zirconate titatante-lead zinc niobate powders
113 Two-stage sintering of multiferroic PZT-based ceramics
114 Characterization of 0.93Pb(Zn1/3Nb2/3)O3-0.07BaTiO3 Ceramics Derived from a Novel Zn3Nb2O8 B-Site Precursor
115 Effects of Calcination Conditions on Phase Formation and Particle Size of Zn2Nb34O87 Powders Synthesized by Solid-State Reaction
116 Effects of Calcination Temperature on Phase Formation and Particle Size of Zn2Nb34O87 Powder Synthesized by Solid-State Reaction
117 Microstructure and Dielectric Properties of Zn3Nb2O8 Ceramics Prepared by a Two-Stage Sintering Method
118 Phase Formation and Magnetic Properties of Bismuth Ferrite-Lead Titanate Multiferroic Composites
119 Thermal expansion and polarization behavior in lead titanate/zinc oxide nanocomposite ceramics
120 Probing local structure of pyrochlore lead zinc niobate with synchrotron x-ray absorption spectroscopy technique
121 Effects of sandblasting time and abrasive particle type on surface characteristics and chemical composition of the zirconia dental ceramics
122 Potential of modified two-stage sintering technique for fabrication of perovskite multiferroic ceramics