ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุพล ลิมวัฒนานนท์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 22
2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 14
3 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 12
4 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 8
5 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 8
6 Chulaporn Limwattananon 7
7 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 7
8 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7
9 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 6
10 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 6
11 ภูษิต ประคองสาย 6
12 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 5
13 ภพ โกศลารักษ์ 4
14 พรพิศ ศิลขวุธท์ 4
15 จามรี ธีรตกุลพิศาล 4
16 นพคุณ ธรรมธัชอารี 3
17 พัชนี ธรรมวันนา 3
18 Thananan Rattanachotphanit 3
19 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 3
20 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อุดหนุนทั่วไป) 3
21 โรงพยาบาลลำปาง 2
22 รุ่งทิวา หมื่นปา 2
23 Supon Limwattananonta 2
24 พัฒนาวิไล อินใหม 2
25 กัญจนา ติษยาธิคม 2
26 Patchanee Thamwanna 2
27 สุรีพร ตนุภัทรชัย 2
28 Onanong Waleekhachonloet 2
29 ภาณุมาศ ภูมาศ 2
30 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 2
31 Pornpit Silkavute 2
32 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 2
33 สุรพล เวียงนนท์ 2
34 อัญชลี จิตรักนที 2
35 สมรัก ธีรตกุลพิศาล 2
36 ผกากรอง ลุมพิกานนท์ 2
37 อรุณี เจตศรีสุภาพ 2
38 พนิดา ธนาวิรัตนานิจ 2
39 วิชช์ เกษมทรัพย์ 2
40 ศรีเวียง ไพโรจน์กุล 2
41 ณรงค์ เดชชัยวัมนา 2
42 สุอร ชัยนันท์สมิตย์ 2
43 ไพทิพย์ เหลืองเรืองรอง 1
44 เขมจรีย์ โรจนพรทิพย์ 1
45 สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 1
46 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 1
47 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
48 วิษณุ ธรรมลิขิตกุล 1
49 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1
50 วรนัดดา ศรีสุพรรณ 1
51 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
52 ชุลีกร เหล่าวชิระสุวรรณ 1
53 โรงพยาบาลขอนแก่น 1
54 Phatthanawilai Inmai 1
55 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 1
56 อาทร ริ้วไพบูลย์ 1
57 ชมนาด โนนคู่เขตโขง 1
58 ชลธิป พงศ์สกุล 1
59 ถาวร สกุลพาณิชย์ 1
60 ทวี ศิริวงศ์ 1
61 ประไพร อุตมา 1
62 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
63 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 1
64 รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ 1
65 หนึ่งฤทัย สุกใส 1
66 โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
67 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
68 Kanang Kantamaturapoj 1
69 สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์ 1
70 ศิริพา อุดมอักษร 1
71 พิมประภา กิจวิธี 1
72 ธนภร ชัยจิต 1
73 Areewan Cheawchanwattana 1
74 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 1
75 ตวงรัตน์ โพธะ 1
76 Phusit Prakongsait 1
77 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์, กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
78 เชิดชัย สุนทรภาส 1
79 อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 1
80 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
81 Khon Kaen University. Facalty of Pharmacy 1
82 ไม่มีข้อมูล 1
83 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
84 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
85 วุฒิพันธุ์ วงษ์มงคล 1
86 Rungtiwa Hmuenpha 1
87 Naresuan University 1
88 มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
89 Lampang Hospital 1
90 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
91 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
92 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
93 เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข 1
94 ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ 1
95 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
96 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
97 limw0002@kku.ac.th 1
98 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
99 Suraphon Limwatananon 1
100 กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ 1
101 ปริญดา เสนีย์รัตนประยูร 1
102 Rapeepong Suphanchaimat 1
103 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 1
104 Thunthita Wisaijohn 1
105 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 1
106 คนางค์ คันธมธุรพจน์ 1
107 เจริญ ตรีศักดิ์ 1
108 Weerasak putthasri 1
109 ธัญธิตา วิสัยจร 1
110 ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ 1
111 Vich Kasemsup 1
112 กนกพร ปูผ้า 1
113 Mahasarakham University. Faculty of Pharmacy 1
114 Phisitt Vejakama 1
115 วลัยพร พัชรนฤมล 1
116 Vijj Kasemsup 1
117 Kanokporn Poopha 1
118 บัญญัติ สิทธิธัญกิจ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2557 2
4 2556 7
5 2555 9
6 2554 6
7 2552 2
8 2550 1
9 2549 3
10 2548 2
11 2547 7
12 2546 2
13 2545 2
14 2544 2
15 543 24
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2558
2 การศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การให้บริการด้านการแพทย์และการจัดการเครือข่ายบริการของโรงพยาบาลรัฐและเอกชน กรณีโรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง
ปี พ.ศ. 2557
3 การพัฒนาระบบการติดตามราคายาระดับประเทศ
4 การบริหารจัดการระดับประเทศเพื่อเพิ่มการเข้าถึงยาของกองทุนประกันสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2556
5 การประเมินผลโครงการวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2553-2555
6 การทบทวนกลไก วิธีการ หรือ รูปแบบในการจัดการให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ
7 การศึกษาการบริหารจัดการ การดำเนินการของสถานพยาบาลภายใต้นโยบายการให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 23 มีนาคม 2553
8 การประเมินผลการเข้าถึงบริการและการจัดบริการทดแทนไต ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพในประเทศไทย
9 การศึกษาความเป็นไปได้ในการคำนวณดัชนีราคายา ผู้ให้บริการสุขภาพสำหรับโรงพยาบาลในประเทศไทยจากข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันปี 2555
10 ความไม่เป็นธรรมระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ
11 มาตรการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในโรงพยาบาลภาครัฐ: การทบทวนและวิเคราะห์กลไกเชิงนโยบายระดับชาติ
ปี พ.ศ. 2555
12 รูปแบบการจัดการระบบการศึกษาทางเภสัชศาสตร์ที่ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
13 การวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายราคายา
14 ผลกระทบด้านสุขภาพและเศรษฐศาสตร์จากการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทย : การศึกษาเบื้องต้น
15 การควบคุมราคายา: บทเรียนจากอดีต ข้อค้นพบปัจจุบัน และข้อเสนอสำหรับอนาคต
16 ผลกระทบด้านสุขภาพและเศรษฐศาสตร์จากการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทย
17 ประสิทธิผล-ต้นทุนของมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย
18 ประสิทธผล-ต้นทุนของมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย
19 ประสิทธิผล-ต้นทุนของมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย
20 ประสิทธผล-ต้นทุนของมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย
ปี พ.ศ. 2554
21 การเปลี่ยนแปลงภาวะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนจากการวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจเพื่อติดตามภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน(โดยใช้ตัวอย่างซ้ำ) 2548-2553
22 สถานการณ์ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันและหลอดเลือดสมองตีบหรือแตก
23 ค่าใช้จ่ายของสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการกับการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ
24 ศักยภาพการประหยัดค่าใช้จ่ายจากการกำหนดอัตราเบิกจ่ายค่ายาผู้ป่วยนอกสำหรับสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการปี 2553
25 การลดความยากจนจากรายจ่ายด้านสุขภาพ : ผลลัพธ์ของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศไทย
26 ค่าใช้จ่ายที่พยากรณ์จากการใช้ยาราคาแพงของสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ : เปรียบเทียบกับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2552
27 การวิเคราะห์และพยากรณ์ค่าใช้จ่ายด้านยาผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
28 สถานการณ์ระบบยาประเทศไทยรู้เท่าทันกระแสโลก
ปี พ.ศ. 2550
29 บุหรี่และสุรา : ความแตกต่างของปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ ระหว่างครัวเรือนไทยที่มีเศรษฐานะและระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2549
30 Development of measure for efficiency evaluation of hospital pharmacy service in district hospitals
31 ต้นทุน-ประสิทธิผลในการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมียด้วยมาตรการวิธีการตรวจคัดกรองก่อนการสมรสและการตรวจคัดกรองหญิงมีครรภ์เมื่อไปฝากครรภ์
32 ต้นทุน-ประสิทธิผลในการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมียด้วยมาตรการวิธีการตรวจคัดกรองก่อนการสมรสและการตรวจคัดกรองหญิงมีครรภ์เมื่อไปฝากครรภ์
ปี พ.ศ. 2548
33 การแทนยาฉีดด้วยยารับประทานในผู้ป่วยที่นอนรักษาในโรงพยาบาล
34 ความเป็นธรรมของการใช้บริการสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2547
35 ต้นทุน-ประสิทธิผลในการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมียด้วยมาตรการวิธีการตรวจคัดกรองก่อนการสมรสและการตรวจคัดกรองหญิงมีครรภ์เมื่อไปฝากครรภ์
36 ค่าใช้จ่ายและการใช้ยาของผู้ป่วยที่รับการรักษาจากโรงพยาบาล : ผลกระทบของนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
37 แนวโน้มการใช้ยาตามนโยบายบัญชียาหลักแห่งชาติของโรงพยาบาลในปัจจุบัน
38 พรมแดนแห่งความรู้: หนึ่งทศวรรษของการประเมินการใช้ยาในโรงพยาบาล
39 ประสิทธิผล-ต้นทุนของมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย
40 ค่าใช้จ่ายและการใช้ยาในศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
41 การประยุกต์แบบจำลองคอมพิวเตอร์ เพื่อลดเวลารอคอยของผู้ป่วยที่แผนกผู้ป่วยนอก ที่โรงพยาบาลโนนสะอาด อุดรธานี
ปี พ.ศ. 2546
42 ประสิทธิผล-ต้นทุนของมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย II
43 การวิเคราะห์ต้นทุนอรรถประโยชน์ของการฟอกเลือดกับการล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่องในผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2545
44 ประสิทธผล-ต้นทุนของมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย
45 การไม่ได้รับยาของผู้ป่วยที่รับการรักษาจากโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2544
46 ระบบประกันสุขภาพชนิดใหม่
47 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ใครได้-ใครเสีย : กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
48 การประเมินผลรูปแบบการจ่ายเงินของกองทุนโรคเรื้อรัง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : กรณีศึกษา 2 จังหวัด
49 การประเมินมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยาของโรงพยาบาล
50 ผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อครัวเรือนจากความเจ็บป่วยที่ได้รับการส่งต่อโรงพยาบาล