ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุพล ลิมวัฒนานนท์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 22
2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 14
3 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 12
4 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 8
5 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 8
6 Chulaporn Limwattananon 7
7 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 7
8 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7
9 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 6
10 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 6
11 ภูษิต ประคองสาย 6
12 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 5
13 จามรี ธีรตกุลพิศาล 4
14 ภพ โกศลารักษ์ 4
15 พรพิศ ศิลขวุธท์ 4
16 นพคุณ ธรรมธัชอารี 3
17 พัชนี ธรรมวันนา 3
18 Thananan Rattanachotphanit 3
19 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 3
20 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อุดหนุนทั่วไป) 3
21 อรุณี เจตศรีสุภาพ 2
22 สุรพล เวียงนนท์ 2
23 Patchanee Thamwanna 2
24 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 2
25 อัญชลี จิตรักนที 2
26 ณรงค์ เดชชัยวัมนา 2
27 Onanong Waleekhachonloet 2
28 ศรีเวียง ไพโรจน์กุล 2
29 พนิดา ธนาวิรัตนานิจ 2
30 ผกากรอง ลุมพิกานนท์ 2
31 สุอร ชัยนันท์สมิตย์ 2
32 Supon Limwattananonta 2
33 สมรัก ธีรตกุลพิศาล 2
34 วิชช์ เกษมทรัพย์ 2
35 Pornpit Silkavute 2
36 กัญจนา ติษยาธิคม 2
37 สุรีพร ตนุภัทรชัย 2
38 รุ่งทิวา หมื่นปา 2
39 ภาณุมาศ ภูมาศ 2
40 พัฒนาวิไล อินใหม 2
41 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 2
42 โรงพยาบาลลำปาง 2
43 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
44 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 1
45 โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
46 ศิริพา อุดมอักษร 1
47 ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ 1
48 เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข 1
49 สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์ 1
50 รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ 1
51 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์, กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
52 Phusit Prakongsait 1
53 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
54 Areewan Cheawchanwattana 1
55 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 1
56 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
57 อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 1
58 พิมประภา กิจวิธี 1
59 ธนภร ชัยจิต 1
60 เชิดชัย สุนทรภาส 1
61 หนึ่งฤทัย สุกใส 1
62 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
63 Khon Kaen University. Facalty of Pharmacy 1
64 มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
65 Lampang Hospital 1
66 Naresuan University 1
67 Suraphon Limwatananon 1
68 ตวงรัตน์ โพธะ 1
69 Mahasarakham University. Faculty of Pharmacy 1
70 กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ 1
71 Rungtiwa Hmuenpha 1
72 วุฒิพันธุ์ วงษ์มงคล 1
73 limw0002@kku.ac.th 1
74 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
75 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
76 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
77 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
78 ไม่มีข้อมูล 1
79 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
80 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
81 บัญญัติ สิทธิธัญกิจ 1
82 Thunthita Wisaijohn 1
83 ปริญดา เสนีย์รัตนประยูร 1
84 Rapeepong Suphanchaimat 1
85 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 1
86 Weerasak putthasri 1
87 Kanang Kantamaturapoj 1
88 คนางค์ คันธมธุรพจน์ 1
89 เจริญ ตรีศักดิ์ 1
90 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 1
91 ธัญธิตา วิสัยจร 1
92 Phisitt Vejakama 1
93 Vich Kasemsup 1
94 กนกพร ปูผ้า 1
95 วลัยพร พัชรนฤมล 1
96 Kanokporn Poopha 1
97 ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ 1
98 Vijj Kasemsup 1
99 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 1
100 Phatthanawilai Inmai 1
101 ไพทิพย์ เหลืองเรืองรอง 1
102 สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 1
103 เขมจรีย์ โรจนพรทิพย์ 1
104 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 1
105 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1
106 อาทร ริ้วไพบูลย์ 1
107 วิษณุ ธรรมลิขิตกุล 1
108 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
109 วรนัดดา ศรีสุพรรณ 1
110 ประไพร อุตมา 1
111 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
112 ชุลีกร เหล่าวชิระสุวรรณ 1
113 โรงพยาบาลขอนแก่น 1
114 ชมนาด โนนคู่เขตโขง 1
115 ทวี ศิริวงศ์ 1
116 ชลธิป พงศ์สกุล 1
117 ถาวร สกุลพาณิชย์ 1
118 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2557 2
4 2556 7
5 2555 9
6 2554 6
7 2552 2
8 2550 1
9 2549 5
10 2548 2
11 2547 8
12 2546 2
13 2545 2
14 2544 3
15 543 20
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2558
2 การศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การให้บริการด้านการแพทย์และการจัดการเครือข่ายบริการของโรงพยาบาลรัฐและเอกชน กรณีโรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง
ปี พ.ศ. 2557
3 การพัฒนาระบบการติดตามราคายาระดับประเทศ
4 การบริหารจัดการระดับประเทศเพื่อเพิ่มการเข้าถึงยาของกองทุนประกันสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2556
5 การประเมินผลโครงการวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2553-2555
6 การทบทวนกลไก วิธีการ หรือ รูปแบบในการจัดการให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ
7 การศึกษาการบริหารจัดการ การดำเนินการของสถานพยาบาลภายใต้นโยบายการให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 23 มีนาคม 2553
8 การประเมินผลการเข้าถึงบริการและการจัดบริการทดแทนไต ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพในประเทศไทย
9 การศึกษาความเป็นไปได้ในการคำนวณดัชนีราคายา ผู้ให้บริการสุขภาพสำหรับโรงพยาบาลในประเทศไทยจากข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันปี 2555
10 ความไม่เป็นธรรมระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ
11 มาตรการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในโรงพยาบาลภาครัฐ: การทบทวนและวิเคราะห์กลไกเชิงนโยบายระดับชาติ
ปี พ.ศ. 2555
12 รูปแบบการจัดการระบบการศึกษาทางเภสัชศาสตร์ที่ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
13 การวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายราคายา
14 ผลกระทบด้านสุขภาพและเศรษฐศาสตร์จากการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทย : การศึกษาเบื้องต้น
15 การควบคุมราคายา: บทเรียนจากอดีต ข้อค้นพบปัจจุบัน และข้อเสนอสำหรับอนาคต
16 ผลกระทบด้านสุขภาพและเศรษฐศาสตร์จากการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทย
17 ประสิทธิผล-ต้นทุนของมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย
18 ประสิทธผล-ต้นทุนของมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย
19 ประสิทธิผล-ต้นทุนของมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย
20 ประสิทธผล-ต้นทุนของมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย
ปี พ.ศ. 2554
21 การเปลี่ยนแปลงภาวะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนจากการวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจเพื่อติดตามภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน(โดยใช้ตัวอย่างซ้ำ) 2548-2553
22 สถานการณ์ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันและหลอดเลือดสมองตีบหรือแตก
23 ค่าใช้จ่ายของสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการกับการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ
24 ศักยภาพการประหยัดค่าใช้จ่ายจากการกำหนดอัตราเบิกจ่ายค่ายาผู้ป่วยนอกสำหรับสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการปี 2553
25 การลดความยากจนจากรายจ่ายด้านสุขภาพ : ผลลัพธ์ของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศไทย
26 ค่าใช้จ่ายที่พยากรณ์จากการใช้ยาราคาแพงของสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ : เปรียบเทียบกับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2552
27 การวิเคราะห์และพยากรณ์ค่าใช้จ่ายด้านยาผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
28 สถานการณ์ระบบยาประเทศไทยรู้เท่าทันกระแสโลก
ปี พ.ศ. 2550
29 บุหรี่และสุรา : ความแตกต่างของปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ ระหว่างครัวเรือนไทยที่มีเศรษฐานะและระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2549
30 Development of measure for efficiency evaluation of hospital pharmacy service in district hospitals
31 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผล ความปลอดภัย และผลลัพธ์ ทางเศรษฐศาสตร์ของการบริหารยา amikacin แบบวันละครั้งกับแบบแบ่งให้วันละสองครั้งในผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะ febrile neutropenia
32 การประเมินต้นทุนประสิทธิผลของการใช้ Dexamethasone เปรียบเทียบกับการใช้ Placebo ในการรักษาภาวะ Acute Bronchiolitis
33 ต้นทุน-ประสิทธิผลในการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมียด้วยมาตรการวิธีการตรวจคัดกรองก่อนการสมรสและการตรวจคัดกรองหญิงมีครรภ์เมื่อไปฝากครรภ์
34 ต้นทุน-ประสิทธิผลในการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมียด้วยมาตรการวิธีการตรวจคัดกรองก่อนการสมรสและการตรวจคัดกรองหญิงมีครรภ์เมื่อไปฝากครรภ์
ปี พ.ศ. 2548
35 การแทนยาฉีดด้วยยารับประทานในผู้ป่วยที่นอนรักษาในโรงพยาบาล
36 ความเป็นธรรมของการใช้บริการสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2547
37 ต้นทุน-ประสิทธิผลในการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมียด้วยมาตรการวิธีการตรวจคัดกรองก่อนการสมรสและการตรวจคัดกรองหญิงมีครรภ์เมื่อไปฝากครรภ์
38 การประเมินต้นทุนประสิทธิผลของการใช้ Dexamethasone เปรียบเทียบกับการใช้ Placebo ในการรักษาภาวะ Acute Bronchiolitis
39 ค่าใช้จ่ายและการใช้ยาของผู้ป่วยที่รับการรักษาจากโรงพยาบาล : ผลกระทบของนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
40 แนวโน้มการใช้ยาตามนโยบายบัญชียาหลักแห่งชาติของโรงพยาบาลในปัจจุบัน
41 พรมแดนแห่งความรู้: หนึ่งทศวรรษของการประเมินการใช้ยาในโรงพยาบาล
42 ประสิทธิผล-ต้นทุนของมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย
43 ค่าใช้จ่ายและการใช้ยาในศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
44 การประยุกต์แบบจำลองคอมพิวเตอร์ เพื่อลดเวลารอคอยของผู้ป่วยที่แผนกผู้ป่วยนอก ที่โรงพยาบาลโนนสะอาด อุดรธานี
ปี พ.ศ. 2546
45 ประสิทธิผล-ต้นทุนของมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย II
46 การวิเคราะห์ต้นทุนอรรถประโยชน์ของการฟอกเลือดกับการล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่องในผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2545
47 ประสิทธผล-ต้นทุนของมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย
48 การไม่ได้รับยาของผู้ป่วยที่รับการรักษาจากโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2544
49 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผล ความปลอดภัย และผลลัพธ์ ทางเศรษฐศาสตร์ของการบริหารยา amikacin แบบวันละครั้งกับแบบแบ่งให้วันละสองครั้งในผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะ febrile neutropenia
50 ระบบประกันสุขภาพชนิดใหม่
51 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ใครได้-ใครเสีย : กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
52 การประเมินผลรูปแบบการจ่ายเงินของกองทุนโรคเรื้อรัง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : กรณีศึกษา 2 จังหวัด
53 การประเมินมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยาของโรงพยาบาล
54 ผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อครัวเรือนจากความเจ็บป่วยที่ได้รับการส่งต่อโรงพยาบาล