ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุพล ลิมวัฒนานนท์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 29
2 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 19
3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 17
4 Chulaporn Limwattananon 13
5 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 11
6 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 10
7 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 10
8 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 9
9 ภูษิต ประคองสาย 8
10 กัญจนา ติษยาธิคม 8
11 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7
12 วลัยพร พัชรนฤมล 7
13 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 6
14 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 5
15 Walaiporn Patcharanarumol 5
16 พัชนี ธรรมวันนา 4
17 Thananan Rattanachotphanit 4
18 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 4
19 พรพิศ ศิลขวุธท์ 4
20 จามรี ธีรตกุลพิศาล 4
21 ภพ โกศลารักษ์ 4
22 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 3
23 นพคุณ ธรรมธัชอารี 3
24 ภาณุมาศ ภูมาศ 3
25 Onanong Waleekhachonloet 3
26 ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ 3
27 พัฒนาวิไล อินใหม 3
28 วิชช์ เกษมทรัพย์ 3
29 Supon Limwattananonta 3
30 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อุดหนุนทั่วไป) 3
31 สุรัชดา ชนโสภณ 2
32 Thananan Rattanachodpanich 2
33 เขมจรีย์ โรจนพรทิพย์ 2
34 Kanang Kantamaturapoj 2
35 คนางค์ คันธมธุรพจน์ 2
36 เยาวลักษณ์ แหวนวงษ์ 2
37 โรงพยาบาลลำปาง 2
38 ถาวร สกุลพาณิชย์ 2
39 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 2
40 คุณากร เอี้ยวสุวรรณ 2
41 Patchanee Thamwanna 2
42 Weerasak putthasri 2
43 Pornpit Silkavute 2
44 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 2
45 อาทร ริ้วไพบูลย์ 2
46 ตวงรัตน์ โพธะ 2
47 วิษณุ ธรรมลิขิตกุล 2
48 ประไพร อุตมา 2
49 ผกากรอง ลุมพิกานนท์ 2
50 สุอร ชัยนันท์สมิตย์ 2
51 ศรีเวียง ไพโรจน์กุล 2
52 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 2
53 อรุณี เจตศรีสุภาพ 2
54 อัญชลี จิตรักนที 2
55 Thunthita Wisaijohn 2
56 สุรพล เวียงนนท์ 2
57 ณรงค์ เดชชัยวัมนา 2
58 พนิดา ธนาวิรัตนานิจ 2
59 Rapeepong Suphanchaimat 2
60 สมรัก ธีรตกุลพิศาล 2
61 รุ่งทิวา หมื่นปา 2
62 ธัญธิตา วิสัยจร 2
63 สุรีพร ตนุภัทรชัย 2
64 ปริญดา เสนีย์รัตนประยูร 2
65 Vijj Kasemsup 2
66 Areewan Cheawchanwattana 1
67 ชมพูนุท โตโพธิ์ไทย 1
68 Chompoonut Topothai 1
69 Phusit Prakongsait 1
70 วิชชุกร สุริยะวงศ์ไพศาล 1
71 Wichukorn Suriyawongpaisan 1
72 Nucharapon Liangruenrom 1
73 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
74 นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ 1
75 รังสรรค์ ศรีภิรมย์ 1
76 Rangsan Sripirom 1
77 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์, กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
78 สุมนต์ สกลไชย 1
79 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
80 ชาฮีดา วิริยาทร 1
81 Yaowaluk Wanwong 1
82 Amonrat Manawatthanawong 1
83 สุรศักดิ์ ไชยสงค์ 1
84 Shaheda Viriyathorn 1
85 ฐิติกร โตโพธิ์ไทย 1
86 เชิดชัย สุนทรภาส 1
87 โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
88 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 1
89 รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ 1
90 หนึ่งฤทัย สุกใส 1
91 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
92 ศิริพา อุดมอักษร 1
93 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1
94 ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ 1
95 สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์ 1
96 พิมประภา กิจวิธี 1
97 ธนภร ชัยจิต 1
98 ประภาพร นพรัตยาภรณ์ 1
99 วราภรณ์ ปวงกันทา 1
100 สิรินาฏ นิภาพร 1
101 Parinda Seneerattanaprayul 1
102 จุฑาทิพ ทั่งทอง 1
103 Kunakorn Aewsuwan 1
104 อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 1
105 Jutatip Thungthong 1
106 Kunakorn Ieawsuwan 1
107 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
108 มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
109 Lampang Hospital 1
110 Rungtiwa Hmuenpha 1
111 วุฒิพันธุ์ วงษ์มงคล 1
112 Khon Kaen University. Facalty of Pharmacy 1
113 Naresuan University 1
114 Mahasarakham University. Faculty of Pharmacy 1
115 กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ 1
116 Suraphon Limwatananon 1
117 ไม่มีข้อมูล 1
118 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
119 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
120 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
121 เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข 1
122 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
123 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
124 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
125 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
126 limw0002@kku.ac.th 1
127 กนกพร ปูผ้า 1
128 Vich Kasemsup 1
129 ชลธิป พงศ์สกุล 1
130 ทวี ศิริวงศ์ 1
131 ชมนาด โนนคู่เขตโขง 1
132 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
133 วรนัดดา ศรีสุพรรณ 1
134 สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 1
135 กนิษฐา บุญธรรมเจริญ 1
136 ประสิทธิ บุญเกิด 1
137 ไพทิพย์ เหลืองเรืองรอง 1
138 ชุลีกร เหล่าวชิระสุวรรณ 1
139 โรงพยาบาลขอนแก่น 1
140 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 1
141 Kanokporn Poopha 1
142 Phisitt Vejakama 1
143 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 1
144 เจริญ ตรีศักดิ์ 1
145 Phatthanawilai Inmai 1
146 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 1
147 บัญญัติ สิทธิธัญกิจ 1
148 กรแก้ว จันทภาษา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 8
2 2559 2
3 2557 2
4 2556 3
5 2555 6
6 2554 1
7 2549 2
8 2548 1
9 2547 4
10 2546 1
11 2545 1
12 543 54
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การใช้บริการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน และความจำเป็นทางสุขภาพที่ไม่ได้รับการตอบสนองของประชากรเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558
2 การใช้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ในสถานพยาบาลประเภทต่างๆ ของประชากรไทย พ.ศ. 2558
3 ผู้ป่วยด้วย NCD มีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพอยู่มากน้อยแค่ไหน: รายงานจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
4 คนไทยใช้พลังงานในกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมเนือยนิ่งเท่าไร: ข้อมูลจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
5 สถานการณ์การเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลและการมีผู้ดูแลในขณะพักฟื้นของผู้สูงอายุในประเทศไทย
6 การจัดระบบและคาดการณ์งบประมาณเพื่อชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินและภาวะวิกฤตสำหรับบุคคลต่างด้าวที่ตกหล่นจากการประกันสุขภาพ
7 การใช้บริการรักษาพยาบาลของคนไทยที่ไม่มีหรือไม่ทราบสิทธิประกันสุขภาพ
8 การดูแลรักษาพยาบาลตนเองของประชาชนไทยโดยการซื้อยาจากร้านขายยาแผนปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2559
9 ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น
10 ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2557
11 การพัฒนาระบบการติดตามราคายาระดับประเทศ
12 การบริหารจัดการระดับประเทศเพื่อเพิ่มการเข้าถึงยาของกองทุนประกันสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2556
13 การประเมินผลโครงการวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2553-2555
14 การศึกษาการบริหารจัดการ การดำเนินการของสถานพยาบาลภายใต้นโยบายการให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 23 มีนาคม 2553
15 การศึกษาความเป็นไปได้ในการคำนวณดัชนีราคายา ผู้ให้บริการสุขภาพสำหรับโรงพยาบาลในประเทศไทยจากข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันปี 2555
ปี พ.ศ. 2555
16 รูปแบบการจัดการระบบการศึกษาทางเภสัชศาสตร์ที่ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
17 ผลกระทบด้านสุขภาพและเศรษฐศาสตร์จากการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทย : การศึกษาเบื้องต้น
18 ประสิทธิผล-ต้นทุนของมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย
19 ประสิทธผล-ต้นทุนของมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย
20 ประสิทธิผล-ต้นทุนของมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย
21 ประสิทธผล-ต้นทุนของมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย
ปี พ.ศ. 2554
22 สถานการณ์ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันและหลอดเลือดสมองตีบหรือแตก
ปี พ.ศ. 2549
23 ต้นทุน-ประสิทธิผลในการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมียด้วยมาตรการวิธีการตรวจคัดกรองก่อนการสมรสและการตรวจคัดกรองหญิงมีครรภ์เมื่อไปฝากครรภ์
24 ต้นทุน-ประสิทธิผลในการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมียด้วยมาตรการวิธีการตรวจคัดกรองก่อนการสมรสและการตรวจคัดกรองหญิงมีครรภ์เมื่อไปฝากครรภ์
ปี พ.ศ. 2548
25 ความเป็นธรรมของการใช้บริการสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2547
26 ต้นทุน-ประสิทธิผลในการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมียด้วยมาตรการวิธีการตรวจคัดกรองก่อนการสมรสและการตรวจคัดกรองหญิงมีครรภ์เมื่อไปฝากครรภ์
27 ประสิทธิผล-ต้นทุนของมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย
28 ค่าใช้จ่ายและการใช้ยาในศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
29 การประยุกต์แบบจำลองคอมพิวเตอร์ เพื่อลดเวลารอคอยของผู้ป่วยที่แผนกผู้ป่วยนอก ที่โรงพยาบาลโนนสะอาด อุดรธานี
ปี พ.ศ. 2546
30 ประสิทธิผล-ต้นทุนของมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย II
ปี พ.ศ. 2545
31 ประสิทธผล-ต้นทุนของมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
32 การประเมินผลรูปแบบการจ่ายเงินของกองทุนโรคเรื้อรัง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : กรณีศึกษา 2 จังหวัด
33 การประเมินมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยาของโรงพยาบาล
34 ผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อครัวเรือนจากความเจ็บป่วยที่ได้รับการส่งต่อโรงพยาบาล