ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุพล ดุรงค์วัฒนา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 15
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 6
3 แสงรวี วิฑูรย์พันธุ์ 4
4 ภัทราพร ทองนิ่ม 4
5 ธารี หิรัญรัศมี 3
6 วิษารัช สัญญาลักษณ์ฤาชัย 2
7 วิโรจน์ วาทินพงศ์พันธ์ 2
8 บำเพ็ญ สิงหาพันธ์ 2
9 มลุลี คงสกุล 2
10 ชลลดา กล้วยไม้ 2
11 ธิติมา วงศ์อินตา 2
12 กัญญ์พิชญา พุทธะไชยทัศน์ 2
13 ศุภรัตน์ ดิษบรรจง 2
14 พุทธธิดา ภู่ตระกูล 2
15 พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ 2
16 เทอดศักดิ์ รองวิริยะพาณิช 2
17 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 2
18 ศิลป์ชัย ปวีณพงษ์พัฒน์ 2
19 ศุภกานต์ พิมลธเรศ 2
20 เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา 2
21 กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ 2
22 เกษม ชูจารุกุล 2
23 วัฒนชัย สมิทธากร 1
24 วิลาสินี จันทราวุฒิ 1
25 พิมพ์พนา ปีตธวัชชัย 1
26 Wilai Anomasiri 1
27 กานธนิกา ชุณหะวัต 1
28 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
29 กมลกิจ ประศาสน์วุฒิ 1
30 พรพล คงอิ่ม 1
31 Kittisak Likhitwitayawuid 1
32 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
33 กาญจนา แก้วเทพ 1
34 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
35 ธีระพร วีระถาวร 1
36 ศศิธร เจษฎาฐิติกุล 1
37 ศุภลักษณ์ กรรณิกา 1
38 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
39 เกรียงศักดิ์ เกียรติกังวานกุล 1
40 ศิริชัย ศิริกายะ 1
41 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
42 สิริอร หาสจิตโต 1
43 มยุรี ตันติสิระ 1
44 พรประสิทธิ์ เด่นโมฬี 1
45 ไพจิตร สิงหาโชติ 1
46 Sumphan Wongseripipatana 1
47 Garnpimol C. Ritthidej 1
48 อรไท สงวนสินธ์ 1
49 Vimolmas Lipipun 1
50 ณัฏฐา บุรุษนารีรัตน์ 1
51 Somying Tumwasorn 1
52 นริศรา วิเชียรเจริญ 1
53 วิศรุต ดิฐสถาพรเจริญ 1
54 คัคนางค์ มณีศรี 1
55 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
56 นภวรรณ เชิดชูวุฒิกุล 1
57 นรินทร์ทิพย์ เทียนสว่าง 1
58 อุดมลักษณ์ ราชสมบัติ 1
59 อิสราภรณ์ พลนารักษ์ 1
60 ฐิติกา จันทร์หล้า 1
61 ชุติมา โศจิพันธุ์ 1
62 มงคล ลีลาไพบูลย์ 1
63 มนชยา เจียงประดิษฐ์ 1
64 วิไล ชินธเนศ 1
65 ไม่มีข้อมูล 1
66 นิ่มนวล เขียวรัตน์ 1
67 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
68 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
69 นันทพล พงษ์ไพบูลย์ 1
70 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
71 ศิรารักษ์ ชลารักษ์ 1
72 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
73 Sompol Sanguanrungsirikul 1
74 อุทัย บุญประเสริฐ 1
75 กฤษณา ปุณณยางกูร 1
76 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
77 วรรณภา วัดบุญเลี้ยง 1
78 เปรมวดี ชูไสว 1
79 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
80 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
81 พรทิพย์ คำหล้า 1
82 ศริญณา มาปลูก 1
83 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
84 สมชัย วัฒนการุณ 1
85 ศิวรัตน์ รสจันทร์ 1
86 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
87 กุลพัชร หมื่นมา 1
88 วิศรุต ศรีบุญนาค 1
89 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
90 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
91 ณรงค์ฤทธิ์ ชาญสุวรรณ 1
92 Chariya Uiyyasathian 1
93 อรุณรัตน์ โพธิ์คำ 1
94 กระมล ทองธรรมชาติ 1
95 ปาริชาต บุตรวงศ์ 1
96 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
97 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
98 ศษิวิมล อิ๋วสกุล 1
99 อวย เกตุสิงห์ 1
100 ประพจน์ ดำรงค์สุทธิพงศ์ 1
101 Suchin Arunsawatwong 1
102 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
103 บุญจิรา มากอ้น 1
104 ประหยัด แสงงาม 1
105 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
106 บุญชัย ลาภสุมน 1
107 กิตติพงษ์ ไตรทิพย์พานิชย์ 1
108 Kasidit Nootong 1
109 ชอุ่ม มลิลา 1
110 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
111 ดนุชา คุณพนิชกิจ 1
112 สุมิตรา พูลทอง 1
113 รวิช วงศ์สวัสดิ์ 1
114 นันทรัตน์ ด้วงพจน์ 1
115 Chakkaphan Sutthirat 1
116 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
117 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
118 วิมล เหมะจันทร 1
119 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
120 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
121 กำจัด มงคลกุล 1
122 อวิกา โรจน์วิรัตน์ 1
123 วริดา พลาศรี 1
124 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
125 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
126 สิทธิพร แอกทอง 1
127 ศรีวิตรา ศิริวิสุทธิรัตน์ 1
128 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
129 พวงเพ็ญ ชูรินทร์ 1
130 ณัฐฐิกาญจน์ วิรัตน์ 1
131 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
132 Phanphen Wattanaarsakit 1
133 พงศ์พรต ฉัตราภรณ์ 1
134 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
135 Kitpramuk Tantayaporn 1
136 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
137 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
138 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
139 Boonchai Sangpetngam 1
140 Chalermpol Leevailoj 1
141 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
142 Srilert Chotpantarat 1
143 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
144 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
145 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
146 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
147 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
148 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
149 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
150 Vanida Chantarateptawan 1
151 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
152 บรรจง คณะวรรณ 1
153 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
154 Ampa Luiengpirom 1
155 Naiyana Chaiyabutr 1
156 Puttipongse Varavudhi 1
157 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
158 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
159 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
160 Jaitip Paiboon 1
161 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
162 Panee Boonthavi 1
163 Supa Chantharasakul 1
164 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
165 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
166 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
167 เอกชัย อดุลยธรรม 1
168 Pornpimol Muanjai 1
169 นภาภรณ์ ทักษิณนิมิตร 1
170 นวทิพย์ ไมตรี 1
171 Thada Jirajaras 1
172 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
173 สุวดี ยาป่าคาย 1
174 Thanathon Sesuk 1
175 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
176 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
177 กมลชนก ยวดยง 1
178 พรพิมล อุดมมาลัย 1
179 วิศรุต กิมชัยวงศ์ 1
180 สำเริง แย้มโสภี 1
181 วัลลภ แย้มเหมือน 1
182 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
183 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
184 ธวัชชัย สันติสุข 1
185 สุวิชา ทองสิมา 1
186 สมพร พรมดี 1
187 สิวะโชติ ศรีสุทธิยากร 1
188 จารุตา ฤทธิ์เดชะ 1
189 วิศวัฒน์ รสหวาน 1
190 สายฝน ควรผดุง 1
191 สิริพร สิวราวุฒิ 1
192 ละอองทิพย์ เหมะ 1
193 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
194 วรรณภา วิจิตรจรรยา 1
195 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
196 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
197 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
198 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
199 ยุพิน คำเหม็ง 1
200 ไววิทย์ พุทธารี 1
201 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
202 Walaisiri Muangsiri 1
203 นิภาพรรณ ไพจินดา 1
204 Varunee Padmasankh 1
205 มยุรี จิรธนสมบัติ 1
206 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
207 นุชจิรัตน์ ธีระกนก 1
208 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
209 สุภาพร เชิงเอี่ยม 1
210 พิมพลอย ภูววิเชียรฉาย 1
211 บุญสม หรรษาศิริพจน์ 1
212 พัชริสร์ พวงแก้ว 1
213 เฉลิมสิน สิงห์สนอง 1
214 ไพโรจน์ มีทอง 1
215 กิตติ วารีรัตน์ 1
216 วาสนา เสียงดัง 1
217 อัมพร ชาตบุษยมาส 1
218 ปราณี ศรีภา 1
219 พรรณวดี โงวหจินตนา 1
220 เด่นนภา จุลเพชร 1
221 Rajalida Lipikorn 1
222 วโรภาส ประดิษฐกำจรชัย 1
223 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
224 Yeshey Penjor 1
225 นภสร โกวรรธนะกุล 1
226 วินัย งามแสง 1
227 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
228 รุ่งราวี ทองกันยา 1
229 ๋Janes, Gavin W. 1
230 สุมา เมืองใย 1
231 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
232 พรรณี กาญจนพลู 1
233 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
234 ประคอง ชอบเสียง 1
235 Chonticha Srisawang 1
236 Jittima Chatchawansaisin 1
237 Pantharee Boonsatorn 1
238 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
239 ศุกันยา ห้วยผัด 1
240 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
241 ประธาน ดาบเพชร 1
242 Acom Sornsute 1
243 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
244 Anawatch Mitpratan 1
245 Chayaporn Supachartwong 1
246 Waraporn Siriterm 1
247 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
248 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
249 อมตา เลิศนาคร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 4
2 2556 1
3 2555 5
4 2554 5
5 2553 6
6 2552 8
7 2551 9
8 2550 9
9 2549 3
10 2548 5
11 2547 7
12 2546 4
13 2545 9
14 2544 2
15 2543 4
16 2542 3
17 2539 1
18 2537 1
19 2536 1
20 2535 1
21 2532 3
22 2531 2
23 2530 1
24 2529 1
25 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ระบบการประเมินความสามารถทางนวัตกรรมของสถานทูตต่างประเทศในประเทศไทย
2 การจำแนกกลุ่มข้อมูลโดยอัลกอริทึม ANOVAID
3 การจำแนกกลุ่มข้อมูลโดยอัลกอริทึม MODIFIED REGRESSION TREE
4 การจำแนกกลุ่มข้อมูลโดยอัลกอริทึม CHAID
ปี พ.ศ. 2556
5 การประมาณค่าพารามิเตอร์ที่มีการปรับค่าเอนเอียงด้วยวิธีบูทสแตรปสำหรับตัวแบบถดถอยเมื่อความคลาดเคลื่อนมีอัตตสัมพันธ์อันดับหนึ่ง
ปี พ.ศ. 2555
6 ระบบการประเมินการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพื่อบ่งชี้ความสามารถทางนวัตกรรมขององค์กร
7 การเปรียบเทียบการประมาณค่าพารามิเตอร์ระหว่างวิธีกำลังสองน้อยสุดเชิงส่วนและวิธีกำลังสองน้อยสุดด้วยวิธีการแปลงข้อมูลแบบกรามชมิดต์ สำหรับตัวแบบความถดถอยพหุเชิงเส้นที่เกิดพหุสัมพันธ์
8 การแก้ไขปัญหาการประมาณค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบความถดถอยพหุเชิงเส้นที่เกิดปัญหาพหุสัมพันธ์ด้วยวิธีการวิเคราะห์ตัวประกอบหลัก
9 การวิเคราะห์ปริมาตรแบบไฮเปอร์ใต้โค้งอาร์โอซีสำหรับตัวแบบโลจิสติกพหุนาม
10 การหาจุดแบ่งของตัวแบบการถดถอยโลจิสติกแบบ 2 ประเภท สำหรับการพยากรณ์การจำแนกข้อมูลโดยใช้ฟังก์ชันโพรบิตเป็นฟังก์ชันเชื่อมโยง
ปี พ.ศ. 2554
11 การคัดเลือกตัวแบบไม่ติดกลุ่มอย่างสมบูรณ์ของตัวแบบการถดถอยโลจิสติกแบบ 2 ประเภทโดยใช้ฟังก์ชันโลจิทเป็นฟังก์ชันเชื่อมโยง
12 การคัดเลือกตัวแบบไม่ติดกลุ่มอย่างสมบูรณ์ของตัวแบบถดถอยโลจิสติกทวินามโดยใช้ฟังก์ชันคอมพลีเมนทารี ล็อก-ล็อก เป็นฟังก์ชันเชื่อมโยง
13 การหาจุดแบ่งของตัวแบบการถดถอยโลจิสติกแบบ 2 ประเภทสำหรับการพยากรณ์การจำแนกข้อมูลโดยใช้ฟังก์ชันโลจิทเป็นฟังก์ชันเชื่อมโยง
14 การหาจุดแบ่งของตัวแบบการถดถอยโลจิสติกแบบ 2 ประเภทสำหรับการพยากรณ์การจำแนกข้อมูลโดยใช้ฟังก์ชันคอมพลีเมนทารี ล็อก ล็อก เป็นฟังก์ชันเชื่อมโยง
15 การคัดเลือกตัวแบบไม่ติดกลุ่มอย่างสมบูรณ์ของตัวแบบการถดถอยโลจิสติกแบบ 2 ประเภท โดยใช้ฟังก์ชันโพรบิตเป็นฟังก์ชันเชื่อมโยง
ปี พ.ศ. 2553
16 ตัวแบบโพรบิตแบบ 2 ประเภท สำหรับการพยากรณ์การจำแนกข้อมูลไม่จำกัดกลุ่ม
17 ตัวแบบการถดถอยโลจิสติกแบบ 2 ประเภท สำหรับการพยากรณ์การจำแนกข้อมูลไม่จัดกลุ่ม
18 การกำจัดตัวแปรอิสระแบบถอยหลังในตัวแบบโพรบิท
19 List assignment problems
20 ตัวแบบโพรบิตแบบ 2 ประเภท สำหรับการพยากรณ์การจำแนกข้อมูลไม่จัดกลุ่ม
21 ตัวแบบการถดถอยโลจิสติกแบบ 2 ประเภท สำหรับการพยากรณ์การจำแนกข้อมูลไม่จัดกลุ่ม
ปี พ.ศ. 2552
22 การแปลงข้อมูลด้วยวิธีการแปลงข้อมูลแบบ Box-cox สำหรับแผนแบบการทดลองสุ่มตลอด ที่มีความไม่เป็นเอกภาพของความแปรปรวน
23 การเปรียบเทียบการวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลจำแนกประเภท และการวิเคราะห์การถดถอยมัลติโนเมียลโลจิสติค สำหรับข้อมูลระยะยาว
24 ผลกระทบจากการรับรู้และเปิดเผยรายการต่อมูลค่ายุติธรรมของส่วนของผู้ถือหุ้น : กรณีศึกษางบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
25 การเปรียบเทียบวิธีการประมาณการแจกแจงของข้อมูลสมมาตรและไม่สมมาตรด้วยวิธีแจ็คไนฟ์ กับ วิธีบูตสแตรป
26 การประมาณค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอยเชิงพหุสัมพันธ์ด้วยวิธีความถดถอยบูตสแตรปแบบริดจ์
27 การเปรียบเทียบวิธีการประมาณการแจกแจงของข้อมูลสมมาตรและไม่สมมาตร ด้วยวิธีแจ็คไนฟ์ กับ วิธีบูตสแตรป
28 การแปลงข้อมูลด้วยวิธีการแปลงข้อมูลแบบ Box-Cox สำหรับแผนแบบการทดลองสุ่มตลอด ที่มีความไม่เป็นเอกภาพของความแปรปรวน
29 การเปรียบเทียบการวิเคราะห์ข้อมูล ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลจำแนกประเภท และการวิเคราะห์การถดถอยมัลติโนเมียลโลจิสติค สำหรับข้อมูลระยะยาว
ปี พ.ศ. 2551
30 การประมาณค่าผลกระทบจากวิธีทดลองสำหรับแผนแบบข้ามปัจจัยทดลองที่มี 2 ช่วงระยะเวลา
31 การแก้ไขปัญหาข้อมูลตอบสนองที่มีการแจกแจงแบบไม่ปกติในแผนแบบการทดลองสุ่มในบล็อกสมบูรณ์
32 การเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบโลจิท ตัวแบบโพรบิทและตัวแบบคอมพลีเมนทารี ล็อก-ล็อก เมื่อตัวแปรตอบสนองมี 2 กลุ่ม
33 การเปรียบเทียบตัวสถิติทดสอบเอฟและตัวสถิติทดสอบมอนติคาร์โลอัตราส่วนความควรจะเป็นสำหรับแผนการทดลองแบบสุ่มตลอดที่ปัจจัยทดลองสุ่ม
34 การเปรียบเทียบตัวสถิติทดสอบแบบนอนพาราเมตริกสำหรับแผนแบบทดลองสุ่มในบล็อกสมบูรณ์
35 การเปรียบเทียบวิธีการวิเคราะห์จำแนกประเภทกับการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติกอันดับสำหรับการจำแนกกลุ่มแบบอันดับ
36 การเปรียบเทียบตัวสถิติทดสอบเอฟ และตัวสถิติทดสอบมอนติคาร์โล อัตราส่วนความควรจะเป็น สำหรับแผนการทดลองแบบสุ่ม ตลอดที่ปัจจัยทดลองสุ่ม
37 การประมาณค่าผลกระทบจากวิธีทดลองสำหรับแผนแบบข้ามปัจจัยทดลองที่มี 2 ช่วงระยะเวลา
38 การเปรียบเทียบตัวสถิติทดสอบแบบนอนพาราเมตริก สำหรับแผนแบบทดลองสุ่ม ในบล็อกสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2550
39 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวสถิติทดสอบสำหรับตัวแบบแผนแบบทดลอง 2 ปัจจัยทดลองข้ามกลุ่มเมื่อความคลาดเคลื่อนสุ่มมีการแจกแจงปัวซอง
40 การจำลองตัวแบบความถดถอยเชิงลำดับชั้นเมื่อความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนสุ่มในระดับที่ 1 ไม่เท่ากัน
41 การเปรียบเทียบตัวสถิติบูทสแตรปแอนเดอร์สัน-ดาร์ลิง กับตัวสถิติบูทสแตรปแชปิโร-วิลค์สำหรับการตรวจสอบการแจกแจงไม่เป็นปกติของความคลาดเคลื่อนสุ่มในตัวแบบความถดถอยเชิงเส้น
42 การเปรียบเทียบสถิติเดอร์บินวัตสัน สถิติวอลลิส กับตัวสถิติบูทสแตรปสำหรับการตรวจสอบอัตตสหสัมพันธ์ของความคลาดเคลื่อนในตัวแบบถดถอยเชิงเส้น
43 คุณค่าส่วนเพิ่มของการเปิดเผยข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน
44 ระดับการประยุกต์การบริหารฐานกิจกรรมและผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัทในอุตสาหกรรมไทย
45 ตัวสถิติทดสอบมอนติคาร์โลอัตราส่วนภาวะน่าจะเป็นสำหรับแผนแบบจตุรัสลาตินที่ปัจจัยทดลองและปัจจัยบล็อกเป็นปัจจัยคงที่
46 การเปรียบเทียบตัวสถิติบูทแสตรปของไวน์ ตัวสถิติบูทแสตรปของบรูชและพาแกน และตัวสถิติบูทแสตรปของสโรเดอร์ สำหรับการทดสอบความไม่คงที่ของความแปรปรวนในตัวแบบความถดถอยเชิงเส้น
47 การจำลองตัวแบบความถดถอยเชิงลำดับชั้น เมื่อการแจกแจงความคลาดเคลื่อนสุ่มไม่ได้มีการแจกแจงปกติ
ปี พ.ศ. 2549
48 การศึกษาความไวเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ของแผนการทดลองจัตุรัสลาตินและแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์
49 การเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าสูญหายในการวางแผนการทดลองแบบจัตุรัสละติน
50 การศึกษาความไวเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ของแผนการทดลองแบบสุ่มตลอดในบล็อกสมบูรณ์ และแผนการทดลองแบบสุ่มตลอดสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2548
51 การศึกษาสำรวจเส้นทางการขนส่งทางน้ำของสินค้าตู้ กรุงเทพ-คุนหมิง : รายงานการวิจัย
52 ความสัมพันธ์ระหว่างการกระจายการลงทุนกับผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
53 การเปรียบเทียบวิธีการแก้ไขพหุสัมพันธ์ในการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ
54 การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความไม่เป็นเอกภพของความแปรปรวนในแผนแบบการทดลองสุ่มตลอด
55 การบริหารการจัดซื้อของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์
ปี พ.ศ. 2547
56 การทดสอบมอนติคาร์โลอัตราส่วนภาวะน่าจะเป็นสำหรับแผนการทดลองแบบบล็อกสุ่มสมบูรณ์ที่มีปัจจัยทดลองและปัจจัยบล็อกคงที่
57 การประมาณค่าพารามิเตอร์ในสมการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายของข้อมูลระยะยาว
58 การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความเป็นอิสระของตัวแบบล็อกการิทึมเชิงเส้นที่มีการแจกแจงพหุนาม
59 การประมาณค่าผลกระทบตกค้างในแผนการทดลองข้ามปัจจัยแบบสมดุลเมื่อผลกระทบตกค้างเป็นสัดส่วนกับผลกระทบโดยตรง
60 วิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์สำหรับแผนการทดลองจัตุรัสละตินที่มีอิทธิพลปัจจัยคงที่ ด้วยข้อมูลระยะยาว
61 ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ของตัวแบบแผนการทดลองแบบสุ่มตลอดในบล็อกสมบูรณ์
62 การเปรียบเทียบการทดสอบอัตรารส่วนความควรจะเป็นแบบปกติ และการทดสอบอัตราส่วนความควรจะเป็นแบบมอนติคาร์โล สำหรับการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ
ปี พ.ศ. 2546
63 การเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปีของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : กรณีศึกษาของบริษัทในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และอุตาหกรรมวัสดุก่อสร้างและเครื่องตกแต่ง
64 ตัวสถิติแบบเบส์สำหรับการทดสอบสมมูลของตัวแปรสุ่มทวินาม
65 การเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าสูญหายในการวางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อคสมบูรณ์
66 การใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในโดยผู้สอบบัญชีอิสระในการตรวจสอบงบการเงินของธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2545
67 การประมาณค่าองค์ประกอบความแปรปรวนของแผนแบบเชิงชั้น กรณีแผนแบบสมดุลอย่างสุ่ม
68 การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสามารถ ของกำไรทางบัญชีและมูลค่าตามบัญชี ในการใช้อธิบายราคาหลักทรัพย์หุ้นสามัญ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
69 การเปรียบเทียบวิธีการทดสอบความเป็นอิสระระหว่างตัวแปร 2 ตัวแปร ที่มีการแจกแจงหหุนาม
70 การเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์สำหรับแผนแบบสุ่มตลอดในบล็อกสมบูรณ์อิทธิพลคงที่กรณีข้อมูลระยะยาว
71 การประมาณค่าพารามิเตอร์สำหรับตัวแบบถดถอยเชิงเส้นปัวส์ซง
72 การประมาณค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบถดถอยโลจิสติค ด้วยวิธีความควรจะเป็นสูงสุดแบบอะซิมโตติคและวิธีมอนติคาร์โล
73 การประมาณค่าพารามิเตอร์สำหรับแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ปัจจัยคงที่ กรณีข้อมูลระยะยาว
74 การเปรียบเทียบการทดสอบเอฟและการทดสอบมอนติคาร์โลด้วยอัตราส่วนภาวะน่าจะเป็น สำหรับแผนการทดลองแบบสุ่มตลอดที่ปัจจัยทดลองคงที่
75 การเปรียบเทียบเกณฑ์การคัดเลือกตัวแบบถดถอยแบบไม่ติดกลุ่ม
ปี พ.ศ. 2544
76 ผลกระทบของความสัมพันธ์ระหว่างอุตสาหกรรมที่มีต่อผลการดำเนินงานของอุตสาหกรรม และการส่งผ่านข้อมูล
77 ผลกระทบของความสัมพันธ์ระหว่างอุตสาหกรรมที่มีต่อผลการดำเนินงานของอุตสาหกรรม และการส่งผ่านข้อมูล
ปี พ.ศ. 2543
78 การประมาณค่าองค์ประกอบความแปรปรวน สำหรับการทดลองปัจจัยพหุด้วยวิธีบูตสแตรป
79 การประมาณส่วนประกอบความแปรปรวนของตัวแบบสองปัจจัยข้ามกลุ่มด้วยวิธีการเฉลี่ยตัวแบบ
80 การทดสอบความเป็นอิสระแบบเบส์สำหรับการแจกแจงพหุนาม โดยใช้การแจกแจงก่อนที่เป็นอิสระต่อกัน
81 การวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อสร้างตัวชี้วัดคุณภาพชีวิต ของคนไทยในชนบท
ปี พ.ศ. 2542
82 การประมาณค่าองค์ประกอบความแปรปรวนแบบเบส์สำหรับตัวแบบข้ามกลุ่ม 2 ปัจจัยเชิงสุ่ม
83 การประมาณค่าองค์ประกอบความแปรปรวนแบบเบส์สำหรับตัวแบบลาตินสแควร์
84 การประมาณค่าองค์ประกอบความแปรปรวนแบบเบส์ สำหรับตัวแบบสุ่มตลอดในบล็อกสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2539
85 ผลกระทบของการประกาศกำไรสุทธิทางบัญชีต่อราคาหลักทรัพย์ ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : กรณีความแตกต่างในความพร้อมของข้อมูล
ปี พ.ศ. 2537
86 การตรวจหาและปรับแก้ค่าสังเกตที่ผิดปกติในข้อมูลอนุกรมเวลาคงที่
ปี พ.ศ. 2536
87 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเลือกเทคนิคการพยากรณ์เชิงสถิติ สำหรับข้อมูลอนุกรมเวลา
ปี พ.ศ. 2535
88 การเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าสูญหายในข้อมูลอนุกรมเวลา
ปี พ.ศ. 2532
89 การเปรียบเทียบวิธีวิเคราะห์เมื่อข้อมูลสูญหายทั้งบล็อคในแผนการทดลองแบบบล็อคไม่สมบูรณ์สมดุลย์
90 การประมาณค่าพารามิเตอร์ของการแจกแจงของผลิตภัณฑ์ชำรุด ในงานควบคมุคุณภาพ
91 วิธีการตรวจสอบค่าผิดปกติในสมการการถดถอยเชิงเส้นพหุ
ปี พ.ศ. 2531
92 การเปรียบเทียบอำนาจการทดสอบแบบพาราเมตริกซ์กับนอนพาราเมตริกซ์ในการวิเคราะห์โควาเรียนซ์ ของแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด
93 การวิเคราะห์ความถดถอยเมื่อตัวแปรตามบางค่ามีค่าขาดหาย
ปี พ.ศ. 2530
94 การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบถดถอยเชิงเส้นโดยการแบ่งข้อมูล ด้วยวิธีดูเพล็กซ์
ปี พ.ศ. 2529
95 การเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าแวแรียนซ์คอมโพเนนท์ โดยเทคนิคมันติคาร์โล ในแผนแบบไม่สมดุลย์ กรณีข้อมูลมีการแจกแจง 2 ทาง