ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุพล ดุรงค์วัฒนา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 15
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 6
3 แสงรวี วิฑูรย์พันธุ์ 4
4 ภัทราพร ทองนิ่ม 4
5 ธารี หิรัญรัศมี 3
6 ศุภรัตน์ ดิษบรรจง 2
7 มลุลี คงสกุล 2
8 พุทธธิดา ภู่ตระกูล 2
9 ชลลดา กล้วยไม้ 2
10 ศิลป์ชัย ปวีณพงษ์พัฒน์ 2
11 วิษารัช สัญญาลักษณ์ฤาชัย 2
12 ศุภกานต์ พิมลธเรศ 2
13 พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ 2
14 กัญญ์พิชญา พุทธะไชยทัศน์ 2
15 กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ 2
16 วิโรจน์ วาทินพงศ์พันธ์ 2
17 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 2
18 เกษม ชูจารุกุล 2
19 เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา 2
20 ธิติมา วงศ์อินตา 2
21 เทอดศักดิ์ รองวิริยะพาณิช 2
22 บำเพ็ญ สิงหาพันธ์ 2
23 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
24 วริดา พลาศรี 1
25 สิทธิพร แอกทอง 1
26 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
27 Kasidit Nootong 1
28 ศรีวิตรา ศิริวิสุทธิรัตน์ 1
29 Phanphen Wattanaarsakit 1
30 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
31 กิตติพงษ์ ไตรทิพย์พานิชย์ 1
32 ณัฐฐิกาญจน์ วิรัตน์ 1
33 พงศ์พรต ฉัตราภรณ์ 1
34 พวงเพ็ญ ชูรินทร์ 1
35 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
36 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
37 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
38 ศริญณา มาปลูก 1
39 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
40 อวิกา โรจน์วิรัตน์ 1
41 ศิวรัตน์ รสจันทร์ 1
42 สมชัย วัฒนการุณ 1
43 พรทิพย์ คำหล้า 1
44 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
45 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
46 วิศรุต ศรีบุญนาค 1
47 ณรงค์ฤทธิ์ ชาญสุวรรณ 1
48 Chariya Uiyyasathian 1
49 กุลพัชร หมื่นมา 1
50 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
51 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
52 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
53 เกรียงศักดิ์ เกียรติกังวานกุล 1
54 ศุภลักษณ์ กรรณิกา 1
55 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
56 สิริอร หาสจิตโต 1
57 มยุรี ตันติสิระ 1
58 พรประสิทธิ์ เด่นโมฬี 1
59 ไพจิตร สิงหาโชติ 1
60 Sumphan Wongseripipatana 1
61 Garnpimol C. Ritthidej 1
62 อรไท สงวนสินธ์ 1
63 Vimolmas Lipipun 1
64 Sompol Sanguanrungsirikul 1
65 Kitpramuk Tantayaporn 1
66 ชอุ่ม มลิลา 1
67 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
68 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
69 สุมิตรา พูลทอง 1
70 รวิช วงศ์สวัสดิ์ 1
71 นันทรัตน์ ด้วงพจน์ 1
72 Chakkaphan Sutthirat 1
73 อรุณรัตน์ โพธิ์คำ 1
74 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
75 วิมล เหมะจันทร 1
76 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
77 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
78 กำจัด มงคลกุล 1
79 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
80 กิตติ วารีรัตน์ 1
81 เด่นนภา จุลเพชร 1
82 ไพโรจน์ มีทอง 1
83 พิมพลอย ภูววิเชียรฉาย 1
84 บุญสม หรรษาศิริพจน์ 1
85 สุภาพร เชิงเอี่ยม 1
86 พรรณวดี โงวหจินตนา 1
87 ปราณี ศรีภา 1
88 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
89 นุชจิรัตน์ ธีระกนก 1
90 อัมพร ชาตบุษยมาส 1
91 วาสนา เสียงดัง 1
92 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
93 พัชริสร์ พวงแก้ว 1
94 เฉลิมสิน สิงห์สนอง 1
95 นรินทร์ทิพย์ เทียนสว่าง 1
96 อุดมลักษณ์ ราชสมบัติ 1
97 วิศรุต ดิฐสถาพรเจริญ 1
98 นริศรา วิเชียรเจริญ 1
99 คัคนางค์ มณีศรี 1
100 มนชยา เจียงประดิษฐ์ 1
101 มงคล ลีลาไพบูลย์ 1
102 ดนุชา คุณพนิชกิจ 1
103 อมตา เลิศนาคร 1
104 ฐิติกา จันทร์หล้า 1
105 อิสราภรณ์ พลนารักษ์ 1
106 ชุติมา โศจิพันธุ์ 1
107 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
108 ยุพิน คำเหม็ง 1
109 ปาริชาต บุตรวงศ์ 1
110 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
111 ณัฏฐา บุรุษนารีรัตน์ 1
112 ศษิวิมล อิ๋วสกุล 1
113 อวย เกตุสิงห์ 1
114 ประพจน์ ดำรงค์สุทธิพงศ์ 1
115 Suchin Arunsawatwong 1
116 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
117 บุญจิรา มากอ้น 1
118 ประหยัด แสงงาม 1
119 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
120 บุญชัย ลาภสุมน 1
121 ประธาน ดาบเพชร 1
122 วโรภาส ประดิษฐกำจรชัย 1
123 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
124 ไววิทย์ พุทธารี 1
125 วรรณภา วิจิตรจรรยา 1
126 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
127 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
128 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
129 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
130 นิภาพรรณ ไพจินดา 1
131 Rajalida Lipikorn 1
132 Walaisiri Muangsiri 1
133 Varunee Padmasankh 1
134 มยุรี จิรธนสมบัติ 1
135 กระมล ทองธรรมชาติ 1
136 กมลกิจ ประศาสน์วุฒิ 1
137 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
138 สุวดี ยาป่าคาย 1
139 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
140 กมลชนก ยวดยง 1
141 Thada Jirajaras 1
142 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
143 Thanathon Sesuk 1
144 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
145 Acom Sornsute 1
146 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
147 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
148 Pantharee Boonsatorn 1
149 ศุกันยา ห้วยผัด 1
150 เอกชัย อดุลยธรรม 1
151 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
152 สายฝน ควรผดุง 1
153 วิศวัฒน์ รสหวาน 1
154 สิริพร สิวราวุฒิ 1
155 สมพร พรมดี 1
156 สุวิชา ทองสิมา 1
157 สิวะโชติ ศรีสุทธิยากร 1
158 จารุตา ฤทธิ์เดชะ 1
159 นภาภรณ์ ทักษิณนิมิตร 1
160 Pornpimol Muanjai 1
161 นวทิพย์ ไมตรี 1
162 พรพิมล อุดมมาลัย 1
163 วิศรุต กิมชัยวงศ์ 1
164 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
165 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
166 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
167 ละอองทิพย์ เหมะ 1
168 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
169 สุมา เมืองใย 1
170 พรรณี กาญจนพลู 1
171 Puttipongse Varavudhi 1
172 Naiyana Chaiyabutr 1
173 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
174 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
175 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
176 บรรจง คณะวรรณ 1
177 Ampa Luiengpirom 1
178 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
179 ประคอง ชอบเสียง 1
180 Jittima Chatchawansaisin 1
181 Chonticha Srisawang 1
182 Chayaporn Supachartwong 1
183 Anawatch Mitpratan 1
184 Waraporn Siriterm 1
185 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
186 วินัย งามแสง 1
187 รุ่งราวี ทองกันยา 1
188 ๋Janes, Gavin W. 1
189 Yeshey Penjor 1
190 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
191 นภสร โกวรรธนะกุล 1
192 วัลลภ แย้มเหมือน 1
193 สำเริง แย้มโสภี 1
194 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
195 ศิรารักษ์ ชลารักษ์ 1
196 นิ่มนวล เขียวรัตน์ 1
197 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
198 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
199 นันทพล พงษ์ไพบูลย์ 1
200 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
201 วรรณภา วัดบุญเลี้ยง 1
202 อุทัย บุญประเสริฐ 1
203 ไม่มีข้อมูล 1
204 Somying Tumwasorn 1
205 กฤษณา ปุณณยางกูร 1
206 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
207 เปรมวดี ชูไสว 1
208 ศิริชัย ศิริกายะ 1
209 วัฒนชัย สมิทธากร 1
210 วิลาสินี จันทราวุฒิ 1
211 พิมพ์พนา ปีตธวัชชัย 1
212 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
213 กานธนิกา ชุณหะวัต 1
214 Wilai Anomasiri 1
215 ศศิธร เจษฎาฐิติกุล 1
216 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
217 พรพล คงอิ่ม 1
218 กาญจนา แก้วเทพ 1
219 ธีระพร วีระถาวร 1
220 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
221 วิไล ชินธเนศ 1
222 นภวรรณ เชิดชูวุฒิกุล 1
223 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
224 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
225 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
226 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
227 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
228 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
229 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
230 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
231 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
232 ธวัชชัย สันติสุข 1
233 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
234 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
235 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
236 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
237 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
238 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
239 Panee Boonthavi 1
240 Supa Chantharasakul 1
241 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
242 Jaitip Paiboon 1
243 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
244 Chalermpol Leevailoj 1
245 Boonchai Sangpetngam 1
246 Srilert Chotpantarat 1
247 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
248 Vanida Chantarateptawan 1
249 Kittisak Likhitwitayawuid 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 4
2 2556 1
3 2555 5
4 2554 5
5 2553 7
6 2552 8
7 2551 9
8 2550 9
9 2549 3
10 2548 5
11 2547 7
12 2546 4
13 2545 9
14 2544 2
15 2543 4
16 2542 3
17 2539 1
18 2537 1
19 2536 1
20 2535 1
21 2532 3
22 2531 2
23 2530 1
24 2529 1
25 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ระบบการประเมินความสามารถทางนวัตกรรมของสถานทูตต่างประเทศในประเทศไทย
2 การจำแนกกลุ่มข้อมูลโดยอัลกอริทึม ANOVAID
3 การจำแนกกลุ่มข้อมูลโดยอัลกอริทึม MODIFIED REGRESSION TREE
4 การจำแนกกลุ่มข้อมูลโดยอัลกอริทึม CHAID
ปี พ.ศ. 2556
5 การประมาณค่าพารามิเตอร์ที่มีการปรับค่าเอนเอียงด้วยวิธีบูทสแตรปสำหรับตัวแบบถดถอยเมื่อความคลาดเคลื่อนมีอัตตสัมพันธ์อันดับหนึ่ง
ปี พ.ศ. 2555
6 ระบบการประเมินการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพื่อบ่งชี้ความสามารถทางนวัตกรรมขององค์กร
7 การเปรียบเทียบการประมาณค่าพารามิเตอร์ระหว่างวิธีกำลังสองน้อยสุดเชิงส่วนและวิธีกำลังสองน้อยสุดด้วยวิธีการแปลงข้อมูลแบบกรามชมิดต์ สำหรับตัวแบบความถดถอยพหุเชิงเส้นที่เกิดพหุสัมพันธ์
8 การแก้ไขปัญหาการประมาณค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบความถดถอยพหุเชิงเส้นที่เกิดปัญหาพหุสัมพันธ์ด้วยวิธีการวิเคราะห์ตัวประกอบหลัก
9 การวิเคราะห์ปริมาตรแบบไฮเปอร์ใต้โค้งอาร์โอซีสำหรับตัวแบบโลจิสติกพหุนาม
10 การหาจุดแบ่งของตัวแบบการถดถอยโลจิสติกแบบ 2 ประเภท สำหรับการพยากรณ์การจำแนกข้อมูลโดยใช้ฟังก์ชันโพรบิตเป็นฟังก์ชันเชื่อมโยง
ปี พ.ศ. 2554
11 การคัดเลือกตัวแบบไม่ติดกลุ่มอย่างสมบูรณ์ของตัวแบบการถดถอยโลจิสติกแบบ 2 ประเภทโดยใช้ฟังก์ชันโลจิทเป็นฟังก์ชันเชื่อมโยง
12 การคัดเลือกตัวแบบไม่ติดกลุ่มอย่างสมบูรณ์ของตัวแบบถดถอยโลจิสติกทวินามโดยใช้ฟังก์ชันคอมพลีเมนทารี ล็อก-ล็อก เป็นฟังก์ชันเชื่อมโยง
13 การหาจุดแบ่งของตัวแบบการถดถอยโลจิสติกแบบ 2 ประเภทสำหรับการพยากรณ์การจำแนกข้อมูลโดยใช้ฟังก์ชันโลจิทเป็นฟังก์ชันเชื่อมโยง
14 การหาจุดแบ่งของตัวแบบการถดถอยโลจิสติกแบบ 2 ประเภทสำหรับการพยากรณ์การจำแนกข้อมูลโดยใช้ฟังก์ชันคอมพลีเมนทารี ล็อก ล็อก เป็นฟังก์ชันเชื่อมโยง
15 การคัดเลือกตัวแบบไม่ติดกลุ่มอย่างสมบูรณ์ของตัวแบบการถดถอยโลจิสติกแบบ 2 ประเภท โดยใช้ฟังก์ชันโพรบิตเป็นฟังก์ชันเชื่อมโยง
ปี พ.ศ. 2553
16 ตัวแบบโพรบิตแบบ 2 ประเภท สำหรับการพยากรณ์การจำแนกข้อมูลไม่จำกัดกลุ่ม
17 ตัวแบบการถดถอยโลจิสติกแบบ 2 ประเภท สำหรับการพยากรณ์การจำแนกข้อมูลไม่จัดกลุ่ม
18 การกำจัดตัวแปรอิสระแบบถอยหลังในตัวแบบโพรบิท
19 การศึกษาการขนส่งด้วยรถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้างในเขตกรุงเทพฯ ที่เหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน
20 List assignment problems
21 ตัวแบบโพรบิตแบบ 2 ประเภท สำหรับการพยากรณ์การจำแนกข้อมูลไม่จัดกลุ่ม
22 ตัวแบบการถดถอยโลจิสติกแบบ 2 ประเภท สำหรับการพยากรณ์การจำแนกข้อมูลไม่จัดกลุ่ม
ปี พ.ศ. 2552
23 การแปลงข้อมูลด้วยวิธีการแปลงข้อมูลแบบ Box-cox สำหรับแผนแบบการทดลองสุ่มตลอด ที่มีความไม่เป็นเอกภาพของความแปรปรวน
24 การเปรียบเทียบการวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลจำแนกประเภท และการวิเคราะห์การถดถอยมัลติโนเมียลโลจิสติค สำหรับข้อมูลระยะยาว
25 ผลกระทบจากการรับรู้และเปิดเผยรายการต่อมูลค่ายุติธรรมของส่วนของผู้ถือหุ้น : กรณีศึกษางบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
26 การเปรียบเทียบวิธีการประมาณการแจกแจงของข้อมูลสมมาตรและไม่สมมาตรด้วยวิธีแจ็คไนฟ์ กับ วิธีบูตสแตรป
27 การประมาณค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอยเชิงพหุสัมพันธ์ด้วยวิธีความถดถอยบูตสแตรปแบบริดจ์
28 การเปรียบเทียบวิธีการประมาณการแจกแจงของข้อมูลสมมาตรและไม่สมมาตร ด้วยวิธีแจ็คไนฟ์ กับ วิธีบูตสแตรป
29 การแปลงข้อมูลด้วยวิธีการแปลงข้อมูลแบบ Box-Cox สำหรับแผนแบบการทดลองสุ่มตลอด ที่มีความไม่เป็นเอกภาพของความแปรปรวน
30 การเปรียบเทียบการวิเคราะห์ข้อมูล ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลจำแนกประเภท และการวิเคราะห์การถดถอยมัลติโนเมียลโลจิสติค สำหรับข้อมูลระยะยาว
ปี พ.ศ. 2551
31 การประมาณค่าผลกระทบจากวิธีทดลองสำหรับแผนแบบข้ามปัจจัยทดลองที่มี 2 ช่วงระยะเวลา
32 การแก้ไขปัญหาข้อมูลตอบสนองที่มีการแจกแจงแบบไม่ปกติในแผนแบบการทดลองสุ่มในบล็อกสมบูรณ์
33 การเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบโลจิท ตัวแบบโพรบิทและตัวแบบคอมพลีเมนทารี ล็อก-ล็อก เมื่อตัวแปรตอบสนองมี 2 กลุ่ม
34 การเปรียบเทียบตัวสถิติทดสอบเอฟและตัวสถิติทดสอบมอนติคาร์โลอัตราส่วนความควรจะเป็นสำหรับแผนการทดลองแบบสุ่มตลอดที่ปัจจัยทดลองสุ่ม
35 การเปรียบเทียบตัวสถิติทดสอบแบบนอนพาราเมตริกสำหรับแผนแบบทดลองสุ่มในบล็อกสมบูรณ์
36 การเปรียบเทียบวิธีการวิเคราะห์จำแนกประเภทกับการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติกอันดับสำหรับการจำแนกกลุ่มแบบอันดับ
37 การเปรียบเทียบตัวสถิติทดสอบเอฟ และตัวสถิติทดสอบมอนติคาร์โล อัตราส่วนความควรจะเป็น สำหรับแผนการทดลองแบบสุ่ม ตลอดที่ปัจจัยทดลองสุ่ม
38 การประมาณค่าผลกระทบจากวิธีทดลองสำหรับแผนแบบข้ามปัจจัยทดลองที่มี 2 ช่วงระยะเวลา
39 การเปรียบเทียบตัวสถิติทดสอบแบบนอนพาราเมตริก สำหรับแผนแบบทดลองสุ่ม ในบล็อกสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2550
40 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวสถิติทดสอบสำหรับตัวแบบแผนแบบทดลอง 2 ปัจจัยทดลองข้ามกลุ่มเมื่อความคลาดเคลื่อนสุ่มมีการแจกแจงปัวซอง
41 การจำลองตัวแบบความถดถอยเชิงลำดับชั้นเมื่อความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนสุ่มในระดับที่ 1 ไม่เท่ากัน
42 การเปรียบเทียบตัวสถิติบูทสแตรปแอนเดอร์สัน-ดาร์ลิง กับตัวสถิติบูทสแตรปแชปิโร-วิลค์สำหรับการตรวจสอบการแจกแจงไม่เป็นปกติของความคลาดเคลื่อนสุ่มในตัวแบบความถดถอยเชิงเส้น
43 การเปรียบเทียบสถิติเดอร์บินวัตสัน สถิติวอลลิส กับตัวสถิติบูทสแตรปสำหรับการตรวจสอบอัตตสหสัมพันธ์ของความคลาดเคลื่อนในตัวแบบถดถอยเชิงเส้น
44 คุณค่าส่วนเพิ่มของการเปิดเผยข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน
45 ระดับการประยุกต์การบริหารฐานกิจกรรมและผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัทในอุตสาหกรรมไทย
46 ตัวสถิติทดสอบมอนติคาร์โลอัตราส่วนภาวะน่าจะเป็นสำหรับแผนแบบจตุรัสลาตินที่ปัจจัยทดลองและปัจจัยบล็อกเป็นปัจจัยคงที่
47 การเปรียบเทียบตัวสถิติบูทแสตรปของไวน์ ตัวสถิติบูทแสตรปของบรูชและพาแกน และตัวสถิติบูทแสตรปของสโรเดอร์ สำหรับการทดสอบความไม่คงที่ของความแปรปรวนในตัวแบบความถดถอยเชิงเส้น
48 การจำลองตัวแบบความถดถอยเชิงลำดับชั้น เมื่อการแจกแจงความคลาดเคลื่อนสุ่มไม่ได้มีการแจกแจงปกติ
ปี พ.ศ. 2549
49 การศึกษาความไวเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ของแผนการทดลองจัตุรัสลาตินและแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์
50 การเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าสูญหายในการวางแผนการทดลองแบบจัตุรัสละติน
51 การศึกษาความไวเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ของแผนการทดลองแบบสุ่มตลอดในบล็อกสมบูรณ์ และแผนการทดลองแบบสุ่มตลอดสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2548
52 การศึกษาสำรวจเส้นทางการขนส่งทางน้ำของสินค้าตู้ กรุงเทพ-คุนหมิง : รายงานการวิจัย
53 ความสัมพันธ์ระหว่างการกระจายการลงทุนกับผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
54 การเปรียบเทียบวิธีการแก้ไขพหุสัมพันธ์ในการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ
55 การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความไม่เป็นเอกภพของความแปรปรวนในแผนแบบการทดลองสุ่มตลอด
56 การบริหารการจัดซื้อของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์
ปี พ.ศ. 2547
57 การทดสอบมอนติคาร์โลอัตราส่วนภาวะน่าจะเป็นสำหรับแผนการทดลองแบบบล็อกสุ่มสมบูรณ์ที่มีปัจจัยทดลองและปัจจัยบล็อกคงที่
58 การประมาณค่าพารามิเตอร์ในสมการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายของข้อมูลระยะยาว
59 การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความเป็นอิสระของตัวแบบล็อกการิทึมเชิงเส้นที่มีการแจกแจงพหุนาม
60 การประมาณค่าผลกระทบตกค้างในแผนการทดลองข้ามปัจจัยแบบสมดุลเมื่อผลกระทบตกค้างเป็นสัดส่วนกับผลกระทบโดยตรง
61 วิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์สำหรับแผนการทดลองจัตุรัสละตินที่มีอิทธิพลปัจจัยคงที่ ด้วยข้อมูลระยะยาว
62 ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ของตัวแบบแผนการทดลองแบบสุ่มตลอดในบล็อกสมบูรณ์
63 การเปรียบเทียบการทดสอบอัตรารส่วนความควรจะเป็นแบบปกติ และการทดสอบอัตราส่วนความควรจะเป็นแบบมอนติคาร์โล สำหรับการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ
ปี พ.ศ. 2546
64 การเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปีของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : กรณีศึกษาของบริษัทในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และอุตาหกรรมวัสดุก่อสร้างและเครื่องตกแต่ง
65 ตัวสถิติแบบเบส์สำหรับการทดสอบสมมูลของตัวแปรสุ่มทวินาม
66 การเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าสูญหายในการวางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อคสมบูรณ์
67 การใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในโดยผู้สอบบัญชีอิสระในการตรวจสอบงบการเงินของธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2545
68 การประมาณค่าองค์ประกอบความแปรปรวนของแผนแบบเชิงชั้น กรณีแผนแบบสมดุลอย่างสุ่ม
69 การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสามารถ ของกำไรทางบัญชีและมูลค่าตามบัญชี ในการใช้อธิบายราคาหลักทรัพย์หุ้นสามัญ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
70 การเปรียบเทียบวิธีการทดสอบความเป็นอิสระระหว่างตัวแปร 2 ตัวแปร ที่มีการแจกแจงหหุนาม
71 การเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์สำหรับแผนแบบสุ่มตลอดในบล็อกสมบูรณ์อิทธิพลคงที่กรณีข้อมูลระยะยาว
72 การประมาณค่าพารามิเตอร์สำหรับตัวแบบถดถอยเชิงเส้นปัวส์ซง
73 การประมาณค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบถดถอยโลจิสติค ด้วยวิธีความควรจะเป็นสูงสุดแบบอะซิมโตติคและวิธีมอนติคาร์โล
74 การประมาณค่าพารามิเตอร์สำหรับแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ปัจจัยคงที่ กรณีข้อมูลระยะยาว
75 การเปรียบเทียบการทดสอบเอฟและการทดสอบมอนติคาร์โลด้วยอัตราส่วนภาวะน่าจะเป็น สำหรับแผนการทดลองแบบสุ่มตลอดที่ปัจจัยทดลองคงที่
76 การเปรียบเทียบเกณฑ์การคัดเลือกตัวแบบถดถอยแบบไม่ติดกลุ่ม
ปี พ.ศ. 2544
77 ผลกระทบของความสัมพันธ์ระหว่างอุตสาหกรรมที่มีต่อผลการดำเนินงานของอุตสาหกรรม และการส่งผ่านข้อมูล
78 ผลกระทบของความสัมพันธ์ระหว่างอุตสาหกรรมที่มีต่อผลการดำเนินงานของอุตสาหกรรม และการส่งผ่านข้อมูล
ปี พ.ศ. 2543
79 การประมาณค่าองค์ประกอบความแปรปรวน สำหรับการทดลองปัจจัยพหุด้วยวิธีบูตสแตรป
80 การประมาณส่วนประกอบความแปรปรวนของตัวแบบสองปัจจัยข้ามกลุ่มด้วยวิธีการเฉลี่ยตัวแบบ
81 การทดสอบความเป็นอิสระแบบเบส์สำหรับการแจกแจงพหุนาม โดยใช้การแจกแจงก่อนที่เป็นอิสระต่อกัน
82 การวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อสร้างตัวชี้วัดคุณภาพชีวิต ของคนไทยในชนบท
ปี พ.ศ. 2542
83 การประมาณค่าองค์ประกอบความแปรปรวนแบบเบส์สำหรับตัวแบบข้ามกลุ่ม 2 ปัจจัยเชิงสุ่ม
84 การประมาณค่าองค์ประกอบความแปรปรวนแบบเบส์สำหรับตัวแบบลาตินสแควร์
85 การประมาณค่าองค์ประกอบความแปรปรวนแบบเบส์ สำหรับตัวแบบสุ่มตลอดในบล็อกสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2539
86 ผลกระทบของการประกาศกำไรสุทธิทางบัญชีต่อราคาหลักทรัพย์ ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : กรณีความแตกต่างในความพร้อมของข้อมูล
ปี พ.ศ. 2537
87 การตรวจหาและปรับแก้ค่าสังเกตที่ผิดปกติในข้อมูลอนุกรมเวลาคงที่
ปี พ.ศ. 2536
88 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเลือกเทคนิคการพยากรณ์เชิงสถิติ สำหรับข้อมูลอนุกรมเวลา
ปี พ.ศ. 2535
89 การเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าสูญหายในข้อมูลอนุกรมเวลา
ปี พ.ศ. 2532
90 การเปรียบเทียบวิธีวิเคราะห์เมื่อข้อมูลสูญหายทั้งบล็อคในแผนการทดลองแบบบล็อคไม่สมบูรณ์สมดุลย์
91 การประมาณค่าพารามิเตอร์ของการแจกแจงของผลิตภัณฑ์ชำรุด ในงานควบคมุคุณภาพ
92 วิธีการตรวจสอบค่าผิดปกติในสมการการถดถอยเชิงเส้นพหุ
ปี พ.ศ. 2531
93 การเปรียบเทียบอำนาจการทดสอบแบบพาราเมตริกซ์กับนอนพาราเมตริกซ์ในการวิเคราะห์โควาเรียนซ์ ของแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด
94 การวิเคราะห์ความถดถอยเมื่อตัวแปรตามบางค่ามีค่าขาดหาย
ปี พ.ศ. 2530
95 การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบถดถอยเชิงเส้นโดยการแบ่งข้อมูล ด้วยวิธีดูเพล็กซ์
ปี พ.ศ. 2529
96 การเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าแวแรียนซ์คอมโพเนนท์ โดยเทคนิคมันติคาร์โล ในแผนแบบไม่สมดุลย์ กรณีข้อมูลมีการแจกแจง 2 ทาง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
97 การศึกษาการขนส่งด้วยรถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้างในเขตกรุงเทพฯ ที่เหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน