ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุพล ดุรงค์วัฒนา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 15
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 6
3 ภัทราพร ทองนิ่ม 4
4 แสงรวี วิฑูรย์พันธุ์ 4
5 ธารี หิรัญรัศมี 3
6 พุทธธิดา ภู่ตระกูล 2
7 วิษารัช สัญญาลักษณ์ฤาชัย 2
8 วิโรจน์ วาทินพงศ์พันธ์ 2
9 ศุภรัตน์ ดิษบรรจง 2
10 พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ 2
11 บำเพ็ญ สิงหาพันธ์ 2
12 ชลลดา กล้วยไม้ 2
13 กัญญ์พิชญา พุทธะไชยทัศน์ 2
14 มลุลี คงสกุล 2
15 ศิลป์ชัย ปวีณพงษ์พัฒน์ 2
16 ธิติมา วงศ์อินตา 2
17 ศุภกานต์ พิมลธเรศ 2
18 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 2
19 กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ 2
20 เกษม ชูจารุกุล 2
21 เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา 2
22 เทอดศักดิ์ รองวิริยะพาณิช 2
23 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
24 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
25 พวงเพ็ญ ชูรินทร์ 1
26 พงศ์พรต ฉัตราภรณ์ 1
27 สุมา เมืองใย 1
28 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
29 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
30 Puttipongse Varavudhi 1
31 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
32 อวิกา โรจน์วิรัตน์ 1
33 ละอองทิพย์ เหมะ 1
34 Phanphen Wattanaarsakit 1
35 ณัฐฐิกาญจน์ วิรัตน์ 1
36 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
37 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
38 กิตติพงษ์ ไตรทิพย์พานิชย์ 1
39 ๋Janes, Gavin W. 1
40 กำจัด มงคลกุล 1
41 รุ่งราวี ทองกันยา 1
42 วิศรุต ศรีบุญนาค 1
43 Kasidit Nootong 1
44 ศรีวิตรา ศิริวิสุทธิรัตน์ 1
45 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
46 วริดา พลาศรี 1
47 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
48 สิทธิพร แอกทอง 1
49 ประคอง ชอบเสียง 1
50 พรรณี กาญจนพลู 1
51 Chakkaphan Sutthirat 1
52 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
53 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
54 วิมล เหมะจันทร 1
55 Panee Boonthavi 1
56 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
57 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
58 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
59 สิริอร หาสจิตโต 1
60 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
61 Sompol Sanguanrungsirikul 1
62 Kitpramuk Tantayaporn 1
63 Jaitip Paiboon 1
64 Supa Chantharasakul 1
65 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
66 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
67 บรรจง คณะวรรณ 1
68 Ampa Luiengpirom 1
69 สุมิตรา พูลทอง 1
70 Naiyana Chaiyabutr 1
71 ชอุ่ม มลิลา 1
72 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
73 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
74 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
75 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
76 นันทรัตน์ ด้วงพจน์ 1
77 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
78 รวิช วงศ์สวัสดิ์ 1
79 ศริญณา มาปลูก 1
80 ประธาน ดาบเพชร 1
81 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
82 Acom Sornsute 1
83 วโรภาส ประดิษฐกำจรชัย 1
84 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
85 Rajalida Lipikorn 1
86 อวย เกตุสิงห์ 1
87 ศษิวิมล อิ๋วสกุล 1
88 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
89 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
90 ปาริชาต บุตรวงศ์ 1
91 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
92 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
93 นิภาพรรณ ไพจินดา 1
94 Walaisiri Muangsiri 1
95 Thanathon Sesuk 1
96 ไววิทย์ พุทธารี 1
97 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
98 สุวดี ยาป่าคาย 1
99 วรรณภา วิจิตรจรรยา 1
100 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
101 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
102 Varunee Padmasankh 1
103 Pantharee Boonsatorn 1
104 ศุกันยา ห้วยผัด 1
105 มยุรี จิรธนสมบัติ 1
106 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
107 ประพจน์ ดำรงค์สุทธิพงศ์ 1
108 Waraporn Siriterm 1
109 วินัย งามแสง 1
110 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
111 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
112 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
113 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
114 พรทิพย์ คำหล้า 1
115 นภสร โกวรรธนะกุล 1
116 Chariya Uiyyasathian 1
117 ณรงค์ฤทธิ์ ชาญสุวรรณ 1
118 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
119 กุลพัชร หมื่นมา 1
120 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
121 ศิวรัตน์ รสจันทร์ 1
122 สมชัย วัฒนการุณ 1
123 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
124 ประหยัด แสงงาม 1
125 Anawatch Mitpratan 1
126 บุญชัย ลาภสุมน 1
127 Suchin Arunsawatwong 1
128 Chayaporn Supachartwong 1
129 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
130 อรุณรัตน์ โพธิ์คำ 1
131 Chonticha Srisawang 1
132 กระมล ทองธรรมชาติ 1
133 Jittima Chatchawansaisin 1
134 บุญจิรา มากอ้น 1
135 Yeshey Penjor 1
136 Garnpimol C. Ritthidej 1
137 ฐิติกา จันทร์หล้า 1
138 ดนุชา คุณพนิชกิจ 1
139 อิสราภรณ์ พลนารักษ์ 1
140 ชุติมา โศจิพันธุ์ 1
141 มนชยา เจียงประดิษฐ์ 1
142 มงคล ลีลาไพบูลย์ 1
143 วิศวัฒน์ รสหวาน 1
144 อมตา เลิศนาคร 1
145 บุญสม หรรษาศิริพจน์ 1
146 จารุตา ฤทธิ์เดชะ 1
147 พัชริสร์ พวงแก้ว 1
148 สิวะโชติ ศรีสุทธิยากร 1
149 เฉลิมสิน สิงห์สนอง 1
150 อุดมลักษณ์ ราชสมบัติ 1
151 สายฝน ควรผดุง 1
152 นภวรรณ เชิดชูวุฒิกุล 1
153 สุวิชา ทองสิมา 1
154 วิไล ชินธเนศ 1
155 วัลลภ แย้มเหมือน 1
156 ไม่มีข้อมูล 1
157 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
158 สมพร พรมดี 1
159 วิศรุต ดิฐสถาพรเจริญ 1
160 นรินทร์ทิพย์ เทียนสว่าง 1
161 สิริพร สิวราวุฒิ 1
162 นริศรา วิเชียรเจริญ 1
163 คัคนางค์ มณีศรี 1
164 สุภาพร เชิงเอี่ยม 1
165 วิศรุต กิมชัยวงศ์ 1
166 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
167 นุชจิรัตน์ ธีระกนก 1
168 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
169 อัมพร ชาตบุษยมาส 1
170 วาสนา เสียงดัง 1
171 กมลชนก ยวดยง 1
172 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
173 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
174 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
175 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
176 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
177 ยุพิน คำเหม็ง 1
178 Thada Jirajaras 1
179 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
180 นวทิพย์ ไมตรี 1
181 กิตติ วารีรัตน์ 1
182 ไพโรจน์ มีทอง 1
183 พรพิมล อุดมมาลัย 1
184 พิมพลอย ภูววิเชียรฉาย 1
185 นภาภรณ์ ทักษิณนิมิตร 1
186 เด่นนภา จุลเพชร 1
187 ปราณี ศรีภา 1
188 เอกชัย อดุลยธรรม 1
189 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
190 พรรณวดี โงวหจินตนา 1
191 Pornpimol Muanjai 1
192 อุทัย บุญประเสริฐ 1
193 สำเริง แย้มโสภี 1
194 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
195 พิมพ์พนา ปีตธวัชชัย 1
196 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
197 กานธนิกา ชุณหะวัต 1
198 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
199 Kittisak Likhitwitayawuid 1
200 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
201 วัฒนชัย สมิทธากร 1
202 ศศิธร เจษฎาฐิติกุล 1
203 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
204 Wilai Anomasiri 1
205 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
206 วิลาสินี จันทราวุฒิ 1
207 ณัฏฐา บุรุษนารีรัตน์ 1
208 Sumphan Wongseripipatana 1
209 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
210 มยุรี ตันติสิระ 1
211 เกรียงศักดิ์ เกียรติกังวานกุล 1
212 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
213 Vanida Chantarateptawan 1
214 พรประสิทธิ์ เด่นโมฬี 1
215 Srilert Chotpantarat 1
216 ไพจิตร สิงหาโชติ 1
217 Boonchai Sangpetngam 1
218 Chalermpol Leevailoj 1
219 อรไท สงวนสินธ์ 1
220 Vimolmas Lipipun 1
221 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
222 ธีระพร วีระถาวร 1
223 ศิรารักษ์ ชลารักษ์ 1
224 ธวัชชัย สันติสุข 1
225 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
226 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
227 นิ่มนวล เขียวรัตน์ 1
228 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
229 วรรณภา วัดบุญเลี้ยง 1
230 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
231 Somying Tumwasorn 1
232 กฤษณา ปุณณยางกูร 1
233 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
234 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
235 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
236 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
237 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
238 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
239 กมลกิจ ประศาสน์วุฒิ 1
240 กาญจนา แก้วเทพ 1
241 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
242 พรพล คงอิ่ม 1
243 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
244 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
245 นันทพล พงษ์ไพบูลย์ 1
246 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
247 เปรมวดี ชูไสว 1
248 ศิริชัย ศิริกายะ 1
249 ศุภลักษณ์ กรรณิกา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 4
2 2556 1
3 2555 5
4 2554 5
5 2553 6
6 2552 8
7 2551 9
8 2550 9
9 2549 3
10 2548 5
11 2547 7
12 2546 4
13 2545 9
14 2544 2
15 2543 4
16 2542 3
17 2539 1
18 2537 1
19 2536 1
20 2535 1
21 2532 3
22 2531 2
23 2530 1
24 2529 1
25 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ระบบการประเมินความสามารถทางนวัตกรรมของสถานทูตต่างประเทศในประเทศไทย
2 การจำแนกกลุ่มข้อมูลโดยอัลกอริทึม ANOVAID
3 การจำแนกกลุ่มข้อมูลโดยอัลกอริทึม MODIFIED REGRESSION TREE
4 การจำแนกกลุ่มข้อมูลโดยอัลกอริทึม CHAID
ปี พ.ศ. 2556
5 การประมาณค่าพารามิเตอร์ที่มีการปรับค่าเอนเอียงด้วยวิธีบูทสแตรปสำหรับตัวแบบถดถอยเมื่อความคลาดเคลื่อนมีอัตตสัมพันธ์อันดับหนึ่ง
ปี พ.ศ. 2555
6 ระบบการประเมินการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพื่อบ่งชี้ความสามารถทางนวัตกรรมขององค์กร
7 การเปรียบเทียบการประมาณค่าพารามิเตอร์ระหว่างวิธีกำลังสองน้อยสุดเชิงส่วนและวิธีกำลังสองน้อยสุดด้วยวิธีการแปลงข้อมูลแบบกรามชมิดต์ สำหรับตัวแบบความถดถอยพหุเชิงเส้นที่เกิดพหุสัมพันธ์
8 การแก้ไขปัญหาการประมาณค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบความถดถอยพหุเชิงเส้นที่เกิดปัญหาพหุสัมพันธ์ด้วยวิธีการวิเคราะห์ตัวประกอบหลัก
9 การวิเคราะห์ปริมาตรแบบไฮเปอร์ใต้โค้งอาร์โอซีสำหรับตัวแบบโลจิสติกพหุนาม
10 การหาจุดแบ่งของตัวแบบการถดถอยโลจิสติกแบบ 2 ประเภท สำหรับการพยากรณ์การจำแนกข้อมูลโดยใช้ฟังก์ชันโพรบิตเป็นฟังก์ชันเชื่อมโยง
ปี พ.ศ. 2554
11 การคัดเลือกตัวแบบไม่ติดกลุ่มอย่างสมบูรณ์ของตัวแบบการถดถอยโลจิสติกแบบ 2 ประเภทโดยใช้ฟังก์ชันโลจิทเป็นฟังก์ชันเชื่อมโยง
12 การคัดเลือกตัวแบบไม่ติดกลุ่มอย่างสมบูรณ์ของตัวแบบถดถอยโลจิสติกทวินามโดยใช้ฟังก์ชันคอมพลีเมนทารี ล็อก-ล็อก เป็นฟังก์ชันเชื่อมโยง
13 การหาจุดแบ่งของตัวแบบการถดถอยโลจิสติกแบบ 2 ประเภทสำหรับการพยากรณ์การจำแนกข้อมูลโดยใช้ฟังก์ชันโลจิทเป็นฟังก์ชันเชื่อมโยง
14 การหาจุดแบ่งของตัวแบบการถดถอยโลจิสติกแบบ 2 ประเภทสำหรับการพยากรณ์การจำแนกข้อมูลโดยใช้ฟังก์ชันคอมพลีเมนทารี ล็อก ล็อก เป็นฟังก์ชันเชื่อมโยง
15 การคัดเลือกตัวแบบไม่ติดกลุ่มอย่างสมบูรณ์ของตัวแบบการถดถอยโลจิสติกแบบ 2 ประเภท โดยใช้ฟังก์ชันโพรบิตเป็นฟังก์ชันเชื่อมโยง
ปี พ.ศ. 2553
16 ตัวแบบโพรบิตแบบ 2 ประเภท สำหรับการพยากรณ์การจำแนกข้อมูลไม่จำกัดกลุ่ม
17 ตัวแบบการถดถอยโลจิสติกแบบ 2 ประเภท สำหรับการพยากรณ์การจำแนกข้อมูลไม่จัดกลุ่ม
18 การกำจัดตัวแปรอิสระแบบถอยหลังในตัวแบบโพรบิท
19 List assignment problems
20 ตัวแบบโพรบิตแบบ 2 ประเภท สำหรับการพยากรณ์การจำแนกข้อมูลไม่จัดกลุ่ม
21 ตัวแบบการถดถอยโลจิสติกแบบ 2 ประเภท สำหรับการพยากรณ์การจำแนกข้อมูลไม่จัดกลุ่ม
ปี พ.ศ. 2552
22 การแปลงข้อมูลด้วยวิธีการแปลงข้อมูลแบบ Box-cox สำหรับแผนแบบการทดลองสุ่มตลอด ที่มีความไม่เป็นเอกภาพของความแปรปรวน
23 การเปรียบเทียบการวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลจำแนกประเภท และการวิเคราะห์การถดถอยมัลติโนเมียลโลจิสติค สำหรับข้อมูลระยะยาว
24 ผลกระทบจากการรับรู้และเปิดเผยรายการต่อมูลค่ายุติธรรมของส่วนของผู้ถือหุ้น : กรณีศึกษางบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
25 การเปรียบเทียบวิธีการประมาณการแจกแจงของข้อมูลสมมาตรและไม่สมมาตรด้วยวิธีแจ็คไนฟ์ กับ วิธีบูตสแตรป
26 การประมาณค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอยเชิงพหุสัมพันธ์ด้วยวิธีความถดถอยบูตสแตรปแบบริดจ์
27 การเปรียบเทียบวิธีการประมาณการแจกแจงของข้อมูลสมมาตรและไม่สมมาตร ด้วยวิธีแจ็คไนฟ์ กับ วิธีบูตสแตรป
28 การแปลงข้อมูลด้วยวิธีการแปลงข้อมูลแบบ Box-Cox สำหรับแผนแบบการทดลองสุ่มตลอด ที่มีความไม่เป็นเอกภาพของความแปรปรวน
29 การเปรียบเทียบการวิเคราะห์ข้อมูล ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลจำแนกประเภท และการวิเคราะห์การถดถอยมัลติโนเมียลโลจิสติค สำหรับข้อมูลระยะยาว
ปี พ.ศ. 2551
30 การประมาณค่าผลกระทบจากวิธีทดลองสำหรับแผนแบบข้ามปัจจัยทดลองที่มี 2 ช่วงระยะเวลา
31 การแก้ไขปัญหาข้อมูลตอบสนองที่มีการแจกแจงแบบไม่ปกติในแผนแบบการทดลองสุ่มในบล็อกสมบูรณ์
32 การเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบโลจิท ตัวแบบโพรบิทและตัวแบบคอมพลีเมนทารี ล็อก-ล็อก เมื่อตัวแปรตอบสนองมี 2 กลุ่ม
33 การเปรียบเทียบตัวสถิติทดสอบเอฟและตัวสถิติทดสอบมอนติคาร์โลอัตราส่วนความควรจะเป็นสำหรับแผนการทดลองแบบสุ่มตลอดที่ปัจจัยทดลองสุ่ม
34 การเปรียบเทียบตัวสถิติทดสอบแบบนอนพาราเมตริกสำหรับแผนแบบทดลองสุ่มในบล็อกสมบูรณ์
35 การเปรียบเทียบวิธีการวิเคราะห์จำแนกประเภทกับการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติกอันดับสำหรับการจำแนกกลุ่มแบบอันดับ
36 การเปรียบเทียบตัวสถิติทดสอบเอฟ และตัวสถิติทดสอบมอนติคาร์โล อัตราส่วนความควรจะเป็น สำหรับแผนการทดลองแบบสุ่ม ตลอดที่ปัจจัยทดลองสุ่ม
37 การประมาณค่าผลกระทบจากวิธีทดลองสำหรับแผนแบบข้ามปัจจัยทดลองที่มี 2 ช่วงระยะเวลา
38 การเปรียบเทียบตัวสถิติทดสอบแบบนอนพาราเมตริก สำหรับแผนแบบทดลองสุ่ม ในบล็อกสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2550
39 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวสถิติทดสอบสำหรับตัวแบบแผนแบบทดลอง 2 ปัจจัยทดลองข้ามกลุ่มเมื่อความคลาดเคลื่อนสุ่มมีการแจกแจงปัวซอง
40 การจำลองตัวแบบความถดถอยเชิงลำดับชั้นเมื่อความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนสุ่มในระดับที่ 1 ไม่เท่ากัน
41 การเปรียบเทียบตัวสถิติบูทสแตรปแอนเดอร์สัน-ดาร์ลิง กับตัวสถิติบูทสแตรปแชปิโร-วิลค์สำหรับการตรวจสอบการแจกแจงไม่เป็นปกติของความคลาดเคลื่อนสุ่มในตัวแบบความถดถอยเชิงเส้น
42 การเปรียบเทียบสถิติเดอร์บินวัตสัน สถิติวอลลิส กับตัวสถิติบูทสแตรปสำหรับการตรวจสอบอัตตสหสัมพันธ์ของความคลาดเคลื่อนในตัวแบบถดถอยเชิงเส้น
43 คุณค่าส่วนเพิ่มของการเปิดเผยข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน
44 ระดับการประยุกต์การบริหารฐานกิจกรรมและผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัทในอุตสาหกรรมไทย
45 ตัวสถิติทดสอบมอนติคาร์โลอัตราส่วนภาวะน่าจะเป็นสำหรับแผนแบบจตุรัสลาตินที่ปัจจัยทดลองและปัจจัยบล็อกเป็นปัจจัยคงที่
46 การเปรียบเทียบตัวสถิติบูทแสตรปของไวน์ ตัวสถิติบูทแสตรปของบรูชและพาแกน และตัวสถิติบูทแสตรปของสโรเดอร์ สำหรับการทดสอบความไม่คงที่ของความแปรปรวนในตัวแบบความถดถอยเชิงเส้น
47 การจำลองตัวแบบความถดถอยเชิงลำดับชั้น เมื่อการแจกแจงความคลาดเคลื่อนสุ่มไม่ได้มีการแจกแจงปกติ
ปี พ.ศ. 2549
48 การศึกษาความไวเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ของแผนการทดลองจัตุรัสลาตินและแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์
49 การเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าสูญหายในการวางแผนการทดลองแบบจัตุรัสละติน
50 การศึกษาความไวเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ของแผนการทดลองแบบสุ่มตลอดในบล็อกสมบูรณ์ และแผนการทดลองแบบสุ่มตลอดสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2548
51 การศึกษาสำรวจเส้นทางการขนส่งทางน้ำของสินค้าตู้ กรุงเทพ-คุนหมิง : รายงานการวิจัย
52 ความสัมพันธ์ระหว่างการกระจายการลงทุนกับผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
53 การเปรียบเทียบวิธีการแก้ไขพหุสัมพันธ์ในการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ
54 การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความไม่เป็นเอกภพของความแปรปรวนในแผนแบบการทดลองสุ่มตลอด
55 การบริหารการจัดซื้อของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์
ปี พ.ศ. 2547
56 การทดสอบมอนติคาร์โลอัตราส่วนภาวะน่าจะเป็นสำหรับแผนการทดลองแบบบล็อกสุ่มสมบูรณ์ที่มีปัจจัยทดลองและปัจจัยบล็อกคงที่
57 การประมาณค่าพารามิเตอร์ในสมการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายของข้อมูลระยะยาว
58 การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความเป็นอิสระของตัวแบบล็อกการิทึมเชิงเส้นที่มีการแจกแจงพหุนาม
59 การประมาณค่าผลกระทบตกค้างในแผนการทดลองข้ามปัจจัยแบบสมดุลเมื่อผลกระทบตกค้างเป็นสัดส่วนกับผลกระทบโดยตรง
60 วิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์สำหรับแผนการทดลองจัตุรัสละตินที่มีอิทธิพลปัจจัยคงที่ ด้วยข้อมูลระยะยาว
61 ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ของตัวแบบแผนการทดลองแบบสุ่มตลอดในบล็อกสมบูรณ์
62 การเปรียบเทียบการทดสอบอัตรารส่วนความควรจะเป็นแบบปกติ และการทดสอบอัตราส่วนความควรจะเป็นแบบมอนติคาร์โล สำหรับการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ
ปี พ.ศ. 2546
63 การเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปีของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : กรณีศึกษาของบริษัทในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และอุตาหกรรมวัสดุก่อสร้างและเครื่องตกแต่ง
64 ตัวสถิติแบบเบส์สำหรับการทดสอบสมมูลของตัวแปรสุ่มทวินาม
65 การเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าสูญหายในการวางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อคสมบูรณ์
66 การใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายในโดยผู้สอบบัญชีอิสระในการตรวจสอบงบการเงินของธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2545
67 การประมาณค่าองค์ประกอบความแปรปรวนของแผนแบบเชิงชั้น กรณีแผนแบบสมดุลอย่างสุ่ม
68 การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสามารถ ของกำไรทางบัญชีและมูลค่าตามบัญชี ในการใช้อธิบายราคาหลักทรัพย์หุ้นสามัญ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
69 การเปรียบเทียบวิธีการทดสอบความเป็นอิสระระหว่างตัวแปร 2 ตัวแปร ที่มีการแจกแจงหหุนาม
70 การเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์สำหรับแผนแบบสุ่มตลอดในบล็อกสมบูรณ์อิทธิพลคงที่กรณีข้อมูลระยะยาว
71 การประมาณค่าพารามิเตอร์สำหรับตัวแบบถดถอยเชิงเส้นปัวส์ซง
72 การประมาณค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบถดถอยโลจิสติค ด้วยวิธีความควรจะเป็นสูงสุดแบบอะซิมโตติคและวิธีมอนติคาร์โล
73 การประมาณค่าพารามิเตอร์สำหรับแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ปัจจัยคงที่ กรณีข้อมูลระยะยาว
74 การเปรียบเทียบการทดสอบเอฟและการทดสอบมอนติคาร์โลด้วยอัตราส่วนภาวะน่าจะเป็น สำหรับแผนการทดลองแบบสุ่มตลอดที่ปัจจัยทดลองคงที่
75 การเปรียบเทียบเกณฑ์การคัดเลือกตัวแบบถดถอยแบบไม่ติดกลุ่ม
ปี พ.ศ. 2544
76 ผลกระทบของความสัมพันธ์ระหว่างอุตสาหกรรมที่มีต่อผลการดำเนินงานของอุตสาหกรรม และการส่งผ่านข้อมูล
77 ผลกระทบของความสัมพันธ์ระหว่างอุตสาหกรรมที่มีต่อผลการดำเนินงานของอุตสาหกรรม และการส่งผ่านข้อมูล
ปี พ.ศ. 2543
78 การประมาณค่าองค์ประกอบความแปรปรวน สำหรับการทดลองปัจจัยพหุด้วยวิธีบูตสแตรป
79 การประมาณส่วนประกอบความแปรปรวนของตัวแบบสองปัจจัยข้ามกลุ่มด้วยวิธีการเฉลี่ยตัวแบบ
80 การทดสอบความเป็นอิสระแบบเบส์สำหรับการแจกแจงพหุนาม โดยใช้การแจกแจงก่อนที่เป็นอิสระต่อกัน
81 การวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อสร้างตัวชี้วัดคุณภาพชีวิต ของคนไทยในชนบท
ปี พ.ศ. 2542
82 การประมาณค่าองค์ประกอบความแปรปรวนแบบเบส์สำหรับตัวแบบข้ามกลุ่ม 2 ปัจจัยเชิงสุ่ม
83 การประมาณค่าองค์ประกอบความแปรปรวนแบบเบส์สำหรับตัวแบบลาตินสแควร์
84 การประมาณค่าองค์ประกอบความแปรปรวนแบบเบส์ สำหรับตัวแบบสุ่มตลอดในบล็อกสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2539
85 ผลกระทบของการประกาศกำไรสุทธิทางบัญชีต่อราคาหลักทรัพย์ ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : กรณีความแตกต่างในความพร้อมของข้อมูล
ปี พ.ศ. 2537
86 การตรวจหาและปรับแก้ค่าสังเกตที่ผิดปกติในข้อมูลอนุกรมเวลาคงที่
ปี พ.ศ. 2536
87 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเลือกเทคนิคการพยากรณ์เชิงสถิติ สำหรับข้อมูลอนุกรมเวลา
ปี พ.ศ. 2535
88 การเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าสูญหายในข้อมูลอนุกรมเวลา
ปี พ.ศ. 2532
89 การเปรียบเทียบวิธีวิเคราะห์เมื่อข้อมูลสูญหายทั้งบล็อคในแผนการทดลองแบบบล็อคไม่สมบูรณ์สมดุลย์
90 การประมาณค่าพารามิเตอร์ของการแจกแจงของผลิตภัณฑ์ชำรุด ในงานควบคมุคุณภาพ
91 วิธีการตรวจสอบค่าผิดปกติในสมการการถดถอยเชิงเส้นพหุ
ปี พ.ศ. 2531
92 การเปรียบเทียบอำนาจการทดสอบแบบพาราเมตริกซ์กับนอนพาราเมตริกซ์ในการวิเคราะห์โควาเรียนซ์ ของแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด
93 การวิเคราะห์ความถดถอยเมื่อตัวแปรตามบางค่ามีค่าขาดหาย
ปี พ.ศ. 2530
94 การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบถดถอยเชิงเส้นโดยการแบ่งข้อมูล ด้วยวิธีดูเพล็กซ์
ปี พ.ศ. 2529
95 การเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าแวแรียนซ์คอมโพเนนท์ โดยเทคนิคมันติคาร์โล ในแผนแบบไม่สมดุลย์ กรณีข้อมูลมีการแจกแจง 2 ทาง