ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุพร ชัยเดชสุริยะ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมที่มีภูมิหลัง และการสนับสนุนทางด้านการเรียนของผู้ปกครองแตกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2553
2 ผลของการใช้สื่อในโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ที่มีต่อความรู้และการป้องกันตนเองจากการสูบบุหรี่ : กรณีศึกษา โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก
3 ผลของการใช้สื่อในโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ที่มีต่อความรู้และการป้องกันตนเองจากการสูบบุหรี่ : กรณีศึกษาโรงเรียนประถมทวีธาภิเศก
ปี พ.ศ. 2550
4 การพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาปัญญาบนพื้นฐานแนวคิดไทยของนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
ปี พ.ศ. 2524
5 สถานภาพและความต้องการศูนย์สื่อการศึกษา ของโรงเรียนสาธิตระดับประถมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร