ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุพรรณี อึ้งปัญสัตวงศ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การทดลองทางคลินิกของผลิตภัณฑ์แช่ฟันเทียมจากน้ำมันตะไคร้ในรูปแบบสารละลายเข้มข้นต่อปริมาณเชื้อแคนดิดา อัลบิแคนส์บนฐานฟันเทียมอะคริลิก
2 ความสัมพันธ์ระหว่างแบบลายนิ้วมือและศักยภาพพหุปัญญาของนักเรียน : ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2552
3 ความสัมพันธ์ระหว่างแบบลายนิ้วมือและศักยภาพพหุปัญญาของนักเรียน
4 การจัดกลุ่มสถาบันการศึกษาตามข้อมูลการดำเนินงานของสถาบัน
5 การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาในจังหวัดขอนแก่น
6 การปรับค่าคงที่ในการทำให้เรียบสำหรับการพยากรณ์ด้วยเทคนิคการปรับให้เรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียลอย่างง่าย
7 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง สัมพันธภาพ ระหว่างคู่สมรสการสนับสนุนทางสังคม กับความผาสุกทางจิตใจของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นครรภ์แรก
8 ผลการใช้ชุดการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ วิชาภาษาอังกฤษ เรื่องลมฟ้าอากาศ และฤดูกาล สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสนามบิน
ปี พ.ศ. 2550
9 การวิจัยในชั้นเรียนวิชา 000161
10 การบูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียงในรายวิชา 000161 การประยุกต์คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
ปี พ.ศ. 2549
11 โครงการประเมินความพึงพอใจต่อการบริการผู้ป่วยของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
12 โครงการประเมินความพึงพอใจต่อการบริการผู้ป่วยของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
ปี พ.ศ. 2548
13 โครงการประเมินความพึงพอใจต่อการบริการของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ครั้งที่ 1/2548
ปี พ.ศ. 2547
14 โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อตลาดสดเทศบาล เทศบาลนครขอนแก่น
15 โครงการประเมินความพึงพอใจต่อการบริการของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ครั้งที่2/2547
16 โครงการประเมินความพึงพอใจต่อการบริการของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ครั้งที่2/2547
ปี พ.ศ. 2546
17 การสอบ Entrance และการรับรู้ข่าวสารของนักเรียน
ปี พ.ศ. 2545
18 การสอบ Entrance และการรับรู้ข่าวสารของนักเรียน
ปี พ.ศ. 2540
19 ผลกระทบของการปัดเศษของข้อมูลที่มีต่อระดับนัยสำคัญของสถิติทดสอบปกติบางตัว
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
20 การพยากรณ์ด้วยวิธีรวมสำหรับเทคนิคการทำให้เรียบ แบบเอ็กซ์โพเนนเชียลอย่างง่าย
21 การประมาณค่าคงที่ในการทำให้เรียบแบบปรับได้สำหรับเทคนิคการทำให้เรียบแบบเอ็กซ์โปเนนเชียลอย่างง่าย
22 การจัดกลุ่มคำอธิบายรายวิชาภาษาไทย
23 การวิเคราะห์เชิงสถิติของประชากรสูงอายุในประเทศไทย
24 การปรับค่าคงที่ในการทำให้เรียบสำหรับการพยากรณ์ด้วยเทคนิคการปรับให้เรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียลอย่างง่าย
25 การวิเคราะห์หลายตัวแปรของคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี