ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุพรรณี อึ้งปัญสัตวงศ์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ความสัมพันธ์ระหว่างแบบลายนิ้วมือและศักยภาพพหุปัญญาของนักเรียน : ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2554
2 การทดลองทางคลินิกของผลิตภัณฑ์แช่ฟันเทียมจากน้ำมันตะไคร้ในรูปแบบสารละลายเข้มข้นต่อปริมาณเชื้อแคนดิดา อัลบิแคนส์บนฐานฟันเทียมอะคริลิก
3 ความสัมพันธ์ระหว่างแบบลายนิ้วมือและศักยภาพพหุปัญญาของนักเรียน : ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2553
4 ความสัมพันธ์ระหว่างแบบลายนิ้วมือและศักยภาพพหุปัญญาของนักเรียน : ระยะที่ 1 ภายใต้ชุดโครงการ "ระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดขอนแก่น"
ปี พ.ศ. 2552
5 ความสัมพันธ์ระหว่างแบบลายนิ้วมือและศักยภาพพหุปัญญาของนักเรียน
6 การจัดกลุ่มสถาบันการศึกษาตามข้อมูลการดำเนินงานของสถาบัน
7 การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาในจังหวัดขอนแก่น
8 การปรับค่าคงที่ในการทำให้เรียบสำหรับการพยากรณ์ด้วยเทคนิคการปรับให้เรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียลอย่างง่าย
9 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง สัมพันธภาพ ระหว่างคู่สมรสการสนับสนุนทางสังคม กับความผาสุกทางจิตใจของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นครรภ์แรก
10 ผลการใช้ชุดการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ วิชาภาษาอังกฤษ เรื่องลมฟ้าอากาศ และฤดูกาล สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสนามบิน
ปี พ.ศ. 2550
11 การวิจัยในชั้นเรียนวิชา 000161
12 การบูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียงในรายวิชา 000161 การประยุกต์คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
ปี พ.ศ. 2549
13 โครงการประเมินความพึงพอใจต่อการบริการผู้ป่วยของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
14 โครงการประเมินความพึงพอใจต่อการบริการผู้ป่วยของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
ปี พ.ศ. 2548
15 โครงการประเมินความพึงพอใจต่อการบริการของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ครั้งที่ 1/2548
ปี พ.ศ. 2547
16 โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อตลาดสดเทศบาล เทศบาลนครขอนแก่น
17 โครงการประเมินความพึงพอใจต่อการบริการของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ครั้งที่2/2547
18 โครงการประเมินความพึงพอใจต่อการบริการของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ครั้งที่2/2547
ปี พ.ศ. 2546
19 การสอบ Entrance และการรับรู้ข่าวสารของนักเรียน
ปี พ.ศ. 2545
20 การสอบ Entrance และการรับรู้ข่าวสารของนักเรียน
ปี พ.ศ. 2542
21 ผลกระทบของการปัดเศษของข้อมูลที่มีต่อระดับนัยสำคัญของสถิติทดสอบปกติบางตัว
ปี พ.ศ. 2540
22 ผลกระทบของการปัดเศษของข้อมูลที่มีต่อระดับนัยสำคัญของสถิติทดสอบปกติบางตัว
23 ผลกระทบของการปัดเศษของข้อมูลที่มีต่อระดับนัยสำคัญของสถิติทดสอบปกติบางตัว
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
24 การพยากรณ์ด้วยวิธีรวมสำหรับเทคนิคการทำให้เรียบ แบบเอ็กซ์โพเนนเชียลอย่างง่าย
25 การประมาณค่าคงที่ในการทำให้เรียบแบบปรับได้สำหรับเทคนิคการทำให้เรียบแบบเอ็กซ์โปเนนเชียลอย่างง่าย
26 การจัดกลุ่มคำอธิบายรายวิชาภาษาไทย
27 การวิเคราะห์เชิงสถิติของประชากรสูงอายุในประเทศไทย
28 การปรับค่าคงที่ในการทำให้เรียบสำหรับการพยากรณ์ด้วยเทคนิคการปรับให้เรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียลอย่างง่าย
29 การวิเคราะห์หลายตัวแปรของคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี
30 ความสัมพันธ์ระหว่างแบบลายนิ้วมือและศักยภาพพหุปัญญาของนักเรียน : ระยะที่ 1 ภายใต้ชุดโครงการ "ระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดขอนแก่น"