ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุพรรณี สุ่มเล็ก
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2553 1
3 2552 6
4 2551 2
5 2550 1
6 2538 1
7 543 22
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การถอดบทเรียนศูนย์เด็กเล็กต้นแบบในสถาบัน การศึกษาพยาบาล
ปี พ.ศ. 2553
2 นวัตกรรมการมีส่วนร่วมให้ข้อมูลในการดูแลเด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง
ปี พ.ศ. 2552
3 นวัตกรรมการมีส่วนร่วมให้ข้อมูลในการดูแลเด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง II
4 นวัตกรรมการมีส่วนร่วมให้ข้อมูลในการดูแลเด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง
5 นวัตกรรมการมีส่วนร่วมให้ข้อมูลในการดูแลเด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง
6 นวัตกรรมการมีส่วนร่วมให้ข้อมูลในการดูแลเด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง
7 การรับรู้อาการอ่อนเปลี้ยของผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็ง ผู้ปกครอง และพยาบาล
8 ผลของการพัฒนาการรับรู้ความสามารถของผู้ดูแลที่มีบุตรป่วยด้วยโรคหืดที่ยังไม่สามารถควบคุมได้
ปี พ.ศ. 2551
9 นวัตกรรมการมีส่วนร่วมให้ข้อมูลในการดูแลเด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง
10 กระบวนการเสริมสร้างพลังอำนาจสำหรับเด็กโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว : การศึกษาแบบกรณีศึกษา
ปี พ.ศ. 2550
11 นวัตกรรมการมีส่วนร่วมให้ข้อมูลในการดูแลเด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง
ปี พ.ศ. 2538
12 รูปแบบเชิงสาเหตุของความสามารถในการดำรงบทบาทมารดาเป็นครั้งแรก
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
13 การฟื้นฟูสมรรถภาพปอดของเด็กโรคปอดบวมที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
14 การพัฒนาแนวปฏิบัติการให้นมแม่แก่ทารกคลอดก่อนกำหนดในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
15 การพัฒนาแนวปฏิบัติการให้นมแม่แก่ทารกที่คลอดก่อนกำหนดในโรงพยาบาลขอนแก่น
16 การประเมินสมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานหอผู้ป่วยเด็กของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
17 การเสริมสร้างสุขภาพเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดหลังการผ่าตัดของผู้ดูแล
18 การควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในศูนย์สาธิตการพัฒนาเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น