ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุพรรณี วราทร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 6
2 สุพรรณี วราทร 2
3 สุชาดา เชิดชูธรรม 1
4 จ้อย นันทิวัชรินทร์ 1
5 เอื้อมพร เฮนะเกษตร 1
6 สริญญา นาชัย 1
7 สุภาวดี คงเจริญ 1
8 รุ่งฤดี สุดนักรบ 1
9 ปรีดาพร สุขสุเมฆ 1
10 กาญจนา พุทธนิมนต์ 1
11 สมปอง อ้นเดช 1
12 นาถอนงค์ ศรีจินดา 1
13 บารนี อาชวนิจกุล 1
14 ประสิทธิ์ จอมศรี 1
15 รัชนีกร อินเล็ก 1
16 ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ 1
17 จันทรกานต์ จินตนารักษ์ 1
18 ทิพวัลย์ ขันธมะ 1
19 ปัณฑ์ชนิต บาลีเขต 1
20 พรทิพย์ แจ้งสว่าง 1
21 ชมนาด บุญอารีย์ 1
22 ขนิษฐา จิตรหลัง 1
23 ลัดดา รุ่งวิสัย 1
24 เยาวดี วิบูลย์ 1
25 วนิดา ศรีประดิษฐ์ 1
26 สุมน ชูประสิทธิ์ 1
27 ศศิวิมล ชัยวีระไทย 1
28 ณรงค์ศักดิ์ จันทร์นวล 1
29 วราภรณ์ ภู่แย้ม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2549 1
2 2548 3
3 2547 1
4 2546 2
5 2545 4
6 2543 1
7 2539 1
8 2536 1
9 2535 3
10 2532 1
11 2531 1
12 2530 2
13 2529 1
14 2528 2
15 2527 1
16 2526 2
17 2525 1
18 2524 1
19 2516 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2549
1 ความต้องการบริการของผู้ใช้ห้องสมุดประชาชนกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2548
2 การดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลชุมชนในห้องสมุดประชาชน
3 ศาสตราจารย์สุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์ กับวรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน
4 50 ปี ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2547
5 เยาวชนไทยกับหนังสือบันเทิงคดีที่ได้รับรางวัลระดับชาติ
ปี พ.ศ. 2546
6 การวิเคราะห์หนังสือพุทธศาสนาประเภทบันเทิงคดีสำหรับเด็กก่อนวัยรุ่น
7 ความสนใจในการอ่านของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ปี พ.ศ. 2545
8 การใช้หนังสือหายากของผู้ใช้ห้องสมุดในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
9 การวิเคราะห์นวนิยายแปลจากภาษาตะวันออก ซึ่งตีพิมพ์ระหว่าง พ.ศ.2500-2544
10 การวิเคราะห์หนังสือบันเทิงคดีสำหรับเด็กก่อนวัยรุ่นที่ได้รับรางวัลในการประกวดหนังสือในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521-2544
11 การวิเคราะห์นวนิยายแปลสำหรับเยาวชนจากภาษาตะวันตกซึ่งจัดพิมพ์ระหว่าง พ.ศ.2532-2540
ปี พ.ศ. 2543
12 หนังสือที่ได้รับรางวัลในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ กับการเป็นทรัพยากรสารนิเทศที่มีคุณภาพ
ปี พ.ศ. 2539
13 การเผยแพร่สารนิเทศโรคเอดส์ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
ปี พ.ศ. 2536
14 ทัศนคติของผู้ใช้เอกสารภาษาไทยด้านการท่องเที่ยว ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2535
15 ความต้องการและการใช้สารนิเทศของมัคคุเทศก์
16 ผลการจัดแสดงหนังสือต่อการขอยืมหนังสือในห้องสมุดโรงเรียนจิตรลดา
17 ทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชต่อศูนย์บริการการศึกษา เฉพาะกิจมุม มสธ. ในจังหวัดภาคใต้
ปี พ.ศ. 2532
18 การเลือกซื้อหนังสือของผู้อ่านในร้านจำหน่ายหนังสือย่านสยามสแควร์
ปี พ.ศ. 2531
19 บทบาทผู้บริหารศูนย์การศึกษาโรงเรียนจังหวัดด้านห้องสมุดประชาชน
ปี พ.ศ. 2530
20 บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนรัฐบาลระดับมัธยมศึกษา ต่อห้องสมุดของโรงเรียน
21 ความสนใจในการอ่านและการใช้ห้องสมุดของนักเรียนนายเรือ
ปี พ.ศ. 2529
22 ความพึงพอใจด้านวัสดุการอ่านของผู้ใช้ห้องสมุดประชาชนสวนลุมพินี
ปี พ.ศ. 2528
23 ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแห่งเวลส์ ประเทศอังกฤษ
24 ความต้องการใช้บริการห้องสมุดของนักศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดสร็จ ระดับ 4 โรงเรียนผู้ใหญ่เฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2527
25 การศึกษาเปรียบเทียบการรับทราบข่าวสารและความรู้ ระหว่างผู้ใช้กับผู้ไม่ใช้ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้านถ้ำคะนอง ตำบลสากเหล็ก อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
ปี พ.ศ. 2526
26 การศึกษาผู้ใช้และผู้ไม่ใช้ห้องสมุดประชาชน จังหวัดเชียงใหม่
27 การประเมินคุณค่าหนังสือชีวประวัติของคนไทยที่พิมพ์จำหน่ายระหว่าง พ.ศ. 2475 - พ.ศ. 2523
ปี พ.ศ. 2525
28 บทแนะนำหนังสือในวารสารไทย (พ.ศ. 2521-พ.ศ. 2523) : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2524
29 การศึกษาการใช้ทรัพยากรห้องสมุดของ คณาจารย์วิทยาลัยครูยะลาเพื่อการสอน
ปี พ.ศ. 2516
30 ประวัตินวนิยายไทยตั้งแต่ปลายรัชกาลที่ 5 ถึงสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475