ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุพจน์ เตชวรสินสกุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5
2 อภิชัย อึ้งประเสริฐ 2
3 สิริชัย เพชร์รุ่ง 2
4 อาณัติ เรืองรัศมี 2
5 รัตมณี นันทสาร 2
6 พิธาน ไพโรจน์ 2
7 พิพัฒน์ ทองฉิม 2
8 ณรงค์เดช อินทรัตน์ชัยกิจ 1
9 นล อนนตะชัย 1
10 สุริยาวุธ ประอ้าย 1
11 กษิดิศ สินโน 1
12 ธิติรักษ์ อัครกุล 1
13 วีรเดช ธนพลังกร 1
14 วรันธร ก่อกิจสุนทรสาร 1
15 พงษ์ศักดิ์ มาลัย 1
16 จิตติ มณีไพโรจน์ 1
17 วัชร จิตใจงาม 1
18 เป็นหนึ่ง วานิชชัย 1
19 นคร ภู่วโรดม 1
20 ก้องเกียรติ วิเศษรัตน์ 1
21 วลาวัต บินอุมาร์ 1
22 กิตติพงษ์ สกุลศรีจิรวัฒน์ 1
23 กมล สุทธิจันทร์นภา 1
24 โกวิทย์ ทศศิริ, 2521- 1
25 ธีรินทร์ อมรวิทยารักษ์ 1
26 อนุกัลย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา 1
27 มนตรี มัสกุล 1
28 ชาติชาย พรวนพิทักษ์ 1
29 วีระพล กิติพงศ์ไพโรจน์ 1
30 ศุภกิจ อัมพรพะงา 1
31 ปราถนา บุญชาญ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 1
3 2555 1
4 2554 3
5 2553 7
6 2552 3
7 2550 6
8 2549 1
9 2548 3
10 2547 3
11 2546 6
12 2545 2
13 2544 6
14 2543 2
15 2542 1
16 2541 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การวิเคราะห์ระดับอันตรายจากแผ่นดินไหวในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2557
2 โอกาสเกิดทรายเหลวเนื่องจากแผ่นดินไหวในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
3 อัตราการขยายตัวของคลื่นแผนดินไหวในพื้นที่เสี่ยงภัย
ปี พ.ศ. 2554
4 อัตราการขยายตัวของคลื่นแผ่นดินไหวในพื้นที่เสี่ยงภัย
5 การศึกษากลไกการเกิด Localization ในดินทรายโดยการตรวจวัดการเคลื่อนตัวของคลื่นแรงเฉือน
6 การศึกษาความสัมพันธ์การลดทอนคลื่นสั่นสะเทือนของพื้นดินจากการใช้ วัตถุระเบิด
ปี พ.ศ. 2553
7 การลดทอนคลื่นของแผ่นดินไหวระยะไกลในประเทศไทย
8 การประเมินค่าความต้านทานการเกิดร่องล้อของถนนไร้ผิวทางผสมสารผสมเพิ่ม
9 การศึกษากลไกลการเกิด Localization ในดินทรายโดยการตรวจวัดการเคลื่อนตัวของคลื่นแรงเฉือน
10 การลดทอนคลื่นของแผ่นดินไหวระยะไกลในประเทศไทย
11 อัตราการขยายตัวของคลื่นแผ่นดินไหวในพื้นที่เสี่ยงภัย
12 การประเมินค่าความต้านทานการเกิดร่องล้อของถนนไร้ผิวทางผสมสารผสมเพิ่ม
13 การศึกษากลไกลการเกิด Localization ในดินทรายโดยการตรวจวัดการเคลื่อนตัวของคลื่นแรงเฉือน
ปี พ.ศ. 2552
14 โครงการศึกษาและพัฒนาการจัดระบบโครงข่ายทางเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การขนส่งสินค้า ในจังหวัดชลบุรี
15 การเดินทางของคลื่นแรงเฉือนระหว่างการวิบัติของดินทรายในการทดสอบแรงอัดสามแกน
16 การเดินทางของคลื่นแรงเฉือนระหว่างการวิบัติของดินทรายในการทดสอบแรงอัดสามแกน
ปี พ.ศ. 2550
17 การศึกษารูปแบบการก่อสร้างสายใต้ดินที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่การจ่ายไฟของการไฟฟ้านครหลวง
18 อัตราการขยายตัวของคลื่นแผ่นดินไหวในพื้นที่เสี่ยงภัย
19 การวิเคราะห์จีโอทยูบเพื่อการป้องกันชายฝั่ง
20 พฤติกรรมของจุดต่อชิ้นส่วนอุโมงค์ในอุโมงค์ชนิดประกอบแยกส่วน
21 การประเมินความเสี่ยงของดินถล่มโดยใช้ตัวแปรความชื้นของดิน
22 การวิเคราะห์จีโอทยูบเพื่อการป้องกันชายฝั่ง
ปี พ.ศ. 2549
23 การศึกษาการเพิ่มความรุนแรงของแผ่นดินไหวเนื่องมาจากสภาพดิน (Site Amplication) ในบริเวณกรุงเทพมหานคร และจังหวัดเชียงราย
ปี พ.ศ. 2548
24 ผลกระทบของแอนไอโซโทรปีเนื่องจากโครงสร้างและหน่วยแรงต่อค่าโมดูลัสแบบเฉือนของทราย
25 การแบ่งถ่ายน้ำหนักบรรทุกระหว่างเสาเข็มเสียดทานและตอม่อ
26 การศึกษาการเพิ่มความรุนแรงของแผ่นดินไหว เนื่องมาจากสภาพดิน (Site Amplification) ในบริเวณกรุงเทพมหานครและจังหวัดเชียงราย
ปี พ.ศ. 2547
27 คลื่นแผ่นดินไหวที่ตรวจวัดได้ในจังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย
28 กำลังเสียดทานที่ผิวสัมผัสของวัสดุจีโอซินเทติกส์
29 ผลกระทบของทิศทางของหน่วยแรงประสิทธิผลต่อค่าโมดูลัสแบบเฉือนของดินเหนียวกรุงเทพ
ปี พ.ศ. 2546
30 ผลกระทบของอัตราเร็วของแรงกระทำแบบวัฏจักรต่อพฤติกรรมทางกลศาสตร์ของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ
31 ปัจจัยทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อการเลือกสถานที่ก่อสร้างอู่ซ่อมเรือ
32 กลไกการเกิดแรงเสียดทานที่ผิวสัมผัสระหว่างดินเหนียวกับวัสดุโครงสร้าง
33 ผลกระทบของสภาวะหน่วยแรงต่อโมดูลัสแรงเฉือนของดินเหนียวกรุงเทพ
34 การวิเคราะห์การทรุดตัวของโครงสร้างปรับสภาพการทรุดตัวที่บริเวณคอสะพาน
35 การพัฒนาโปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับการออกแบบกำแพงกันดิน
ปี พ.ศ. 2545
36 คุณสมบัติทางวิศวกรรมของกากของเสียจากอุตสาหกรรมกระดาษ
37 ความสัมพันธ์ของการสูญเสียมวลดินกับสภาวะหน่วยแรงรอบอุโมงค์
ปี พ.ศ. 2544
38 การทำนายพฤติกรรมด้วยแบบจำลองของดินเหนียวภายใต้การกระทำของแรงแบบวัฏจักร
39 แรงเสียดทานที่ผิวสัมผัสระหว่างดินเหนียวกับวัสดุโครงสร้าง
40 การลดการหลุดร่อนของพื้นผิวดินลูกรังบดอัดแน่นโดยใช้สารเคมี
41 คุณสมบัติการไหลซึมของของไหลที่มีสารปนเปื้อนผ่านวัสดุผสมระหว่างทรายกับเบนโทไนต์บดอัด
42 ผลกระทบของแรงซ้ำซากต่อพฤติกรรมการรับน้ำหนักแบกทานของดินเหนียว
43 ความเร็วของคลื่นแรงเฉือนโดยเบนเดอร์อิลีเมนต์ระหว่างการทดสอบแบบอัดสามแกน
ปี พ.ศ. 2543
44 ความสามารถในการปรับสภาพกรดและเบสของดินเหนียวบดอัด
45 ความเค้นที่สูญหายของมวลดินขณะการก่อสร้างอุโมงค์
ปี พ.ศ. 2542
46 การควบคุมฝุ่นละอองจากถนนที่ไม่ได้ปูผิวทาง
ปี พ.ศ. 2541
47 ผลกระทบของการเกิดรอยแตกร้าวขนาดเล็กเนื่องจากแรงดันน้ำต่อคุณสมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุผสมระหว่างทรายกับเบนโทไนต์
48 คุณสมบัติทางด้านพลศาสตร์ของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ