ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุพจน์ เตชวรสินสกุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5
2 สิริชัย เพชร์รุ่ง 2
3 พิพัฒน์ ทองฉิม 2
4 พิธาน ไพโรจน์ 2
5 อาณัติ เรืองรัศมี 2
6 รัตมณี นันทสาร 2
7 อภิชัย อึ้งประเสริฐ 2
8 อนุกัลย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา 1
9 ธีรินทร์ อมรวิทยารักษ์ 1
10 กิตติพงษ์ สกุลศรีจิรวัฒน์ 1
11 ศุภกิจ อัมพรพะงา 1
12 วลาวัต บินอุมาร์ 1
13 มนตรี มัสกุล 1
14 ปราถนา บุญชาญ 1
15 จิตติ มณีไพโรจน์ 1
16 กมล สุทธิจันทร์นภา 1
17 ชาติชาย พรวนพิทักษ์ 1
18 ก้องเกียรติ วิเศษรัตน์ 1
19 วีระพล กิติพงศ์ไพโรจน์ 1
20 วีรเดช ธนพลังกร 1
21 ณรงค์เดช อินทรัตน์ชัยกิจ 1
22 นล อนนตะชัย 1
23 ธิติรักษ์ อัครกุล 1
24 สุริยาวุธ ประอ้าย 1
25 กษิดิศ สินโน 1
26 นคร ภู่วโรดม 1
27 พงษ์ศักดิ์ มาลัย 1
28 วรันธร ก่อกิจสุนทรสาร 1
29 วัชร จิตใจงาม 1
30 เป็นหนึ่ง วานิชชัย 1
31 โกวิทย์ ทศศิริ, 2521- 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 1
3 2554 3
4 2553 6
5 2552 2
6 2550 4
7 2549 1
8 2548 3
9 2547 3
10 2546 6
11 2545 2
12 2544 6
13 2543 2
14 2542 1
15 2541 2
16 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การวิเคราะห์ระดับอันตรายจากแผ่นดินไหวในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2557
2 โอกาสเกิดทรายเหลวเนื่องจากแผ่นดินไหวในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
3 อัตราการขยายตัวของคลื่นแผ่นดินไหวในพื้นที่เสี่ยงภัย
4 การศึกษากลไกการเกิด Localization ในดินทรายโดยการตรวจวัดการเคลื่อนตัวของคลื่นแรงเฉือน
5 การศึกษาความสัมพันธ์การลดทอนคลื่นสั่นสะเทือนของพื้นดินจากการใช้ วัตถุระเบิด
ปี พ.ศ. 2553
6 การลดทอนคลื่นของแผ่นดินไหวระยะไกลในประเทศไทย
7 การประเมินค่าความต้านทานการเกิดร่องล้อของถนนไร้ผิวทางผสมสารผสมเพิ่ม
8 การลดทอนคลื่นของแผ่นดินไหวระยะไกลในประเทศไทย
9 อัตราการขยายตัวของคลื่นแผ่นดินไหวในพื้นที่เสี่ยงภัย
10 การประเมินค่าความต้านทานการเกิดร่องล้อของถนนไร้ผิวทางผสมสารผสมเพิ่ม
11 การศึกษากลไกลการเกิด Localization ในดินทรายโดยการตรวจวัดการเคลื่อนตัวของคลื่นแรงเฉือน
ปี พ.ศ. 2552
12 การเดินทางของคลื่นแรงเฉือนระหว่างการวิบัติของดินทรายในการทดสอบแรงอัดสามแกน
13 การเดินทางของคลื่นแรงเฉือนระหว่างการวิบัติของดินทรายในการทดสอบแรงอัดสามแกน
ปี พ.ศ. 2550
14 การวิเคราะห์จีโอทยูบเพื่อการป้องกันชายฝั่ง
15 พฤติกรรมของจุดต่อชิ้นส่วนอุโมงค์ในอุโมงค์ชนิดประกอบแยกส่วน
16 การประเมินความเสี่ยงของดินถล่มโดยใช้ตัวแปรความชื้นของดิน
17 การวิเคราะห์จีโอทยูบเพื่อการป้องกันชายฝั่ง
ปี พ.ศ. 2549
18 การศึกษาการเพิ่มความรุนแรงของแผ่นดินไหวเนื่องมาจากสภาพดิน (Site Amplication) ในบริเวณกรุงเทพมหานคร และจังหวัดเชียงราย
ปี พ.ศ. 2548
19 ผลกระทบของแอนไอโซโทรปีเนื่องจากโครงสร้างและหน่วยแรงต่อค่าโมดูลัสแบบเฉือนของทราย
20 การแบ่งถ่ายน้ำหนักบรรทุกระหว่างเสาเข็มเสียดทานและตอม่อ
21 การศึกษาการเพิ่มความรุนแรงของแผ่นดินไหว เนื่องมาจากสภาพดิน (Site Amplification) ในบริเวณกรุงเทพมหานครและจังหวัดเชียงราย
ปี พ.ศ. 2547
22 คลื่นแผ่นดินไหวที่ตรวจวัดได้ในจังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย
23 กำลังเสียดทานที่ผิวสัมผัสของวัสดุจีโอซินเทติกส์
24 ผลกระทบของทิศทางของหน่วยแรงประสิทธิผลต่อค่าโมดูลัสแบบเฉือนของดินเหนียวกรุงเทพ
ปี พ.ศ. 2546
25 ผลกระทบของอัตราเร็วของแรงกระทำแบบวัฏจักรต่อพฤติกรรมทางกลศาสตร์ของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ
26 ปัจจัยทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อการเลือกสถานที่ก่อสร้างอู่ซ่อมเรือ
27 กลไกการเกิดแรงเสียดทานที่ผิวสัมผัสระหว่างดินเหนียวกับวัสดุโครงสร้าง
28 ผลกระทบของสภาวะหน่วยแรงต่อโมดูลัสแรงเฉือนของดินเหนียวกรุงเทพ
29 การวิเคราะห์การทรุดตัวของโครงสร้างปรับสภาพการทรุดตัวที่บริเวณคอสะพาน
30 การพัฒนาโปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับการออกแบบกำแพงกันดิน
ปี พ.ศ. 2545
31 คุณสมบัติทางวิศวกรรมของกากของเสียจากอุตสาหกรรมกระดาษ
32 ความสัมพันธ์ของการสูญเสียมวลดินกับสภาวะหน่วยแรงรอบอุโมงค์
ปี พ.ศ. 2544
33 การทำนายพฤติกรรมด้วยแบบจำลองของดินเหนียวภายใต้การกระทำของแรงแบบวัฏจักร
34 แรงเสียดทานที่ผิวสัมผัสระหว่างดินเหนียวกับวัสดุโครงสร้าง
35 การลดการหลุดร่อนของพื้นผิวดินลูกรังบดอัดแน่นโดยใช้สารเคมี
36 คุณสมบัติการไหลซึมของของไหลที่มีสารปนเปื้อนผ่านวัสดุผสมระหว่างทรายกับเบนโทไนต์บดอัด
37 ผลกระทบของแรงซ้ำซากต่อพฤติกรรมการรับน้ำหนักแบกทานของดินเหนียว
38 ความเร็วของคลื่นแรงเฉือนโดยเบนเดอร์อิลีเมนต์ระหว่างการทดสอบแบบอัดสามแกน
ปี พ.ศ. 2543
39 ความสามารถในการปรับสภาพกรดและเบสของดินเหนียวบดอัด
40 ความเค้นที่สูญหายของมวลดินขณะการก่อสร้างอุโมงค์
ปี พ.ศ. 2542
41 การควบคุมฝุ่นละอองจากถนนที่ไม่ได้ปูผิวทาง
ปี พ.ศ. 2541
42 ผลกระทบของการเกิดรอยแตกร้าวขนาดเล็กเนื่องจากแรงดันน้ำต่อคุณสมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุผสมระหว่างทรายกับเบนโทไนต์
43 คุณสมบัติทางด้านพลศาสตร์ของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ