ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุพจน์ เกิดสุวรรณ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- สุพจน์ เกิดสุวรรณ,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การพัฒนาแบบทดสอบสมรรถนะนักศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครูแบบ พหุมิติที่มีการตรวจให้คะแนนแบบพหุวิภาค
ปี พ.ศ. 2553
2 การเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู้ เรื่องสมการและการแก้สมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 6 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับการเรียนรู้ตามคู่มือครู
ปี พ.ศ. 2552
3 การพัฒนาการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยวน เรื่องการตัดตุงไส้ช้าง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านม่วงฝ้าย อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
4 การพัฒนาการใช้พุทธวิธีสอนวิชาพระพุทธศาสนาของพระภิกษุสามเณรวัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
5 การพัฒนาพฤติกรรมการพึ่งตนเองตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพระพุทธบาท "พลานุกูลวิทยา" ตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
ปี พ.ศ. 2551
6 การพัฒนารูปแบบการเทียบโอนผลการเรียนภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ : การประยุกต์ใช้เทคนิคการสร้างคะแนนสอดคล้อง
ปี พ.ศ. 2545
7 การพัฒนาการวัดความรู้บางส่วนของผู้ตอบแบบสอบเลือกตอบ
8 การพัฒนาการวัดความรู้บางส่วนของผู้ตอบแบบสอบเลือกตอบ