ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุพจน์ หารหนองบัว
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชินพงษ์ กฤตยากรนุพงศ์ 6
2 Supot Hannongbua 5
3 คัชรินทร์ ศิริวงศ์ 4
4 ประยง ดวงดี 4
5 ปิยรัตน์ นิมมาณพิภักดิ์ 4
6 เทวัญ เริ่มสูงเนิน 4
7 ศิริรัตน์ ก๊กผล 4
8 ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ 4
9 อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย 3
10 จุฬารัตน์ เอี่ยมสมัย 3
11 Uracha Ruktanonchai 3
12 Apinan Soottitantawat 3
13 อภินันท์ สุทธิธารธวัช 3
14 ชุตินธร พันธ์วงศ์ 3
15 Todd J. Martinez 3
16 สมศักดิ์ เพียรวณิช 3
17 อุษากร คุณานุวัฒน์ 2
18 ชาคร ชินวงศ์อมร 2
19 วนิดา หลายวัฒนไพศาล 2
20 ธรรมรัตน์ อารีย์ 2
21 วิชาภรณ์ อินทรชูติ 2
22 Siegfried Fritzsche 2
23 อรวรรณ ชัยลภากุล 2
24 Stephan T. Dubas 2
25 Chularat Iamsamai 2
26 Karl.Heinzinger Mac 2
27 อมราวรรณ อินทศิริ 2
28 ปราณี เลิศสุทธิวงค์ 2
29 วัชรพงษ์ อนันต์ชื่น 2
30 เกตุ กรุดพันธ์ 2
31 ศรเทพ วรรณรัตน์ 2
32 สเตฟอน ดูบาส 2
33 สัญชัย พยุงภร 2
34 วันชัย ดีเอกนามกูล 2
35 Sornthep Vannarat 2
36 อภิรดี เทียมบุญเลิศ 2
37 สุชาดา เกี่ยวศรีกุล 2
38 คณิศักดิ์ อรวีระกุล 2
39 รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช 2
40 วรรณจันทร์ แสงหิรัญ ลี 2
41 สุวลี จันทร์กระจ่าง 1
42 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
43 Pranee Rattanawaleedirojn 1
44 ณรงค์เดช สรุโฆษิต 1
45 กฤษณา ศิรเลิศมุกุล 1
46 สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง 1
47 ภาลาวัณย์ เกเนสท์ (ฉุยฉาย) 1
48 Krisana Siraleartmukul 1
49 ธัญญดา รุ่งโรจน์มงคล 1
50 อัจฉรา เพียรวณิช 1
51 อุทุมพร อาสว่าง 1
52 อาทิตย์ วงศ์อัจฉริยา 1
53 Arthit Vongachariya 1
54 Uthumporn Arsawang 1
55 สุทธิรัตน์ ลิศนันท์ 1
56 Pranee Lertsutthiwong 1
57 Thanyada Rungrotmongkol 1
58 Suwalee Chandrkrachang 1
59 W. Meeto 1
60 สุภา หารหนองบัว 1
61 Piyawut Srichaikul 1
62 จักร แสงมา 1
63 ปิยวุฒิ ศรีชัยกุล 1
64 วุฒิชัย พาราสุข 1
65 Chularat Iamsamai 1
66 Stephan Thierry Dubas 1
67 วสันต์ จันทราทิตย์ 1
68 พรเทพ สมพรพิสุทธิ์ 1
69 ปิยรัตน์ นิมมานพิภักดิ์ 1
70 อุบลทิพย์ นิมมานนิตย์ 1
71 อรพรรณ แสงสว่าง 1
72 สมศักดิ์ ตนหมั่นเพียร 1
73 ทรงวุฒิ สุรมิตร 1
74 วรรณจันทร์ แสงหิรัญ 1
75 Songwut Suramitr 1
76 ชินพงษ์ กฤตยากรนุพงษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2557 3
3 2555 2
4 2554 2
5 2552 3
6 2551 4
7 2550 3
8 2549 2
9 2547 1
10 2546 2
11 543 40
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารหมักพื้นบ้านไทย ผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับกลุ่มเฉพาะ และผลิตภัณฑ์อาหารจากวัสดุอาหารผลพลอยได้ ให้มีมูลค่าเพิ่มและมีความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคและการค้า
ปี พ.ศ. 2557
2 โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3 โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4 การศึกษากระบวนการโฟโตไอโซเมอไรเซชันที่ขึ้นอยู่กับ pH ของ retinal protonated Schiff base ในโปรตีน proteorhodopsin ด้วยแบบจำลอง QM/MM
ปี พ.ศ. 2555
5 การออกแบบเชิงโมเลกุลของวัสดุและยาโดยวิธีการทางเคมีคอมพิวเตอร์:มุ่งเป้าหาสารยับยั้งไข้หวัดนก H5N1
6 เกสต์โมเลกุลดูดซับและแพร่ผ่านสารโลหะอินทรีย์ที่มีรูพรุนได้อย่างไร: การคำนวณด้วยวิธีทางเคมีควอนตัมและการจำลองพลวัตเชิงโมเลกุล
ปี พ.ศ. 2554
7 Increased dispersion and solubility of carbon nanotubes noncovalently modified by the polysaccharide biopolymer, chitosan: MD simulations
8 Simple method for the layer-by-layer surface modification of multiwall carbon nanotubes
ปี พ.ศ. 2552
9 The effect of the degree of deacetylation of chitosan on its dispersion of carbon nanotubes
10 การศึกษาสมบัติทางโครงสร้างและพลังงานของดีเอ็นเอและพีเอ็นเอ โดยวิธีทางเคมีคอมพิวเตอร์
11 สมบัติทางโครงสร้างและพลศาสตร์ของสารละลายไอออนโดยใช้วิธีการจำลองทางพลวัตเชิงโมเลกุลที่รวมระเบียบวิธี แอบ อินิชิโอ กลศาสตร์ควอนตัมและกลศาสตร์โมเลกุล
ปี พ.ศ. 2551
12 การคาดการณ์สถานภาพการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์กายภาพของคณะวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยของรัฐ 8 แห่ง
13 การคำนวณแบบพลวัตโมเลกุล และระเบียบวิธีผสมกลศาสตร์ควอนตัม/กลศาสตร์โมเลกุล เพื่อศึกษาคุณสมบัติการยึดเหนี่ยวของไครัลเปปไทด์นิวคลีอิกแอซิคที่มีโพรลิว -2-อะมิโนไซโคลเพนเทนคาร์บอกซิลิค แอซิด (ACPA) เป็นแกนหลัก
14 Structural and Electronic Properties of Poly(fluorene-vinylene) Copolymer and Its Derivatives: Time-Dependent Density Functional Theory Investigation
15 การพัฒนาแคปซูลระดับนาโนที่บรรจุน้ำมันขมิ้นชัน เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
ปี พ.ศ. 2550
16 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 106
17 การศึกษาสมบัติทางโครงสร้างและอันตรกิริยา ของไครัลเปปไทด์นิวคลีอิกแอซิค โดยวิธีการจำลองทางพลศาสตร์เชิงโมเลกุล
18 สมบัติทางโครงสร้างและพลศาสตร์ของโลหะทรานซิชันในน้ำ โดยวิธีการจำลองทางพลวัตเชิงโมเลกุลที่รวมกลศาสตร์ควอนตัม และกลศาสตร์โมเลกุล
ปี พ.ศ. 2549
19 การศึกษาการเข้าจับระหว่างเอชไอวี-1 อินติเกรสกับตัวยับยั้ง ด้วยวิธีโมเลคิวลาร์ไดนามิกส์ซิมุเลชัน
20 การศึกษาการจับระหว่างสารสกัดจากเมล็ดลิ้นจี่และกับเอช ไอ วี-1 โพรทีเอส
ปี พ.ศ. 2547
21 การศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพของโรงงานผู้ผลิตและตลาดการใช้ไคตินและไคโตซาน
ปี พ.ศ. 2546
22 การศึกษาสมบัติเชิงโครงสร้างและสมบัติเชิงพลวัตของสารละลายโลหะแอมโมเนียโดยวิธีโมเลกุลไดนามิกส์
23 จากโครงสร้างของเอนไซม์สู่การวิจัยเพื่อออกแบบ และค้นหายารักษาโรคโดยวิธีการทางเคมีคอมพิวเตอร์