ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุพจน์ หาญหนองบัว
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชินพงษ์ กฤตยากรนุพงศ์ 6
2 Supot Hannongbua 5
3 ประยง ดวงดี 4
4 ปิยรัตน์ นิมมาณพิภักดิ์ 4
5 ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ 4
6 เทวัญ เริ่มสูงเนิน 4
7 ศิริรัตน์ ก๊กผล 4
8 สมศักดิ์ เพียรวณิช 3
9 จุฬารัตน์ เอี่ยมสมัย 3
10 อภินันท์ สุทธิธารธวัช 3
11 อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย 3
12 Apinan Soottitantawat 3
13 วนิดา หลายวัฒนไพศาล 2
14 อุษากร คุณานุวัฒน์ 2
15 วิชาภรณ์ อินทรชูติ 2
16 ธรรมรัตน์ อารีย์ 2
17 ชาคร ชินวงศ์อมร 2
18 Karl.Heinzinger Mac 2
19 อรวรรณ ชัยลภากุล 2
20 ปราณี เลิศสุทธิวงค์ 2
21 ชุตินธร พันธ์วงศ์ 2
22 Siegfried Fritzsche 2
23 อมราวรรณ อินทศิริ 2
24 Todd J. Martinez 2
25 วัชรพงษ์ อนันต์ชื่น 2
26 ศรเทพ วรรณรัตน์ 2
27 Chularat Iamsamai 2
28 สัญชัย พยุงภร 2
29 เกตุ กรุดพันธ์ 2
30 Sornthep Vannarat 2
31 วันชัย ดีเอกนามกูล 2
32 อภิรดี เทียมบุญเลิศ 2
33 คณิศักดิ์ อรวีระกุล 2
34 รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช 2
35 สุชาดา เกี่ยวศรีกุล 2
36 อัจฉรา เพียรวณิช 1
37 ณรงค์เดช สรุโฆษิต 1
38 อรพรรณ แสงสว่าง 1
39 ทรงวุฒิ สุรมิตร 1
40 ภาลาวัณย์ เกเนสท์ (ฉุยฉาย) 1
41 สมศักดิ์ ตนหมั่นเพียร 1
42 อุบลทิพย์ นิมมานนิตย์ 1
43 Suwalee Chandrkrachang 1
44 W. Meeto 1
45 สุทธิรัตน์ ลิศนันท์ 1
46 Pranee Lertsutthiwong 1
47 กฤษณา ศิรเลิศมุกุล 1
48 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
49 Pranee Rattanawaleedirojn 1
50 สุวลี จันทร์กระจ่าง 1
51 Krisana Siraleartmukul 1
52 สุภา หารหนองบัว 1
53 อุทุมพร อาสว่าง 1
54 อาทิตย์ วงศ์อัจฉริยา 1
55 Chularat Iamsamai 1
56 ธัญญดา รุ่งโรจน์มงคล 1
57 Arthit Vongachariya 1
58 Thanyada Rungrotmongkol 1
59 Uthumporn Arsawang 1
60 Stephan Thierry Dubas 1
61 วุฒิชัย พาราสุข 1
62 พรเทพ สมพรพิสุทธิ์ 1
63 วรรณจันทร์ แสงหิรัญ 1
64 วสันต์ จันทราทิตย์ 1
65 จักร แสงมา 1
66 ปิยวุฒิ ศรีชัยกุล 1
67 Piyawut Srichaikul 1
68 Songwut Suramitr 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 3
2 2555 2
3 2554 2
4 2552 3
5 2551 4
6 2550 3
7 2549 2
8 2547 1
9 2546 2
10 543 39
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2 โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3 การศึกษากระบวนการโฟโตไอโซเมอไรเซชันที่ขึ้นอยู่กับ pH ของ retinal protonated Schiff base ในโปรตีน proteorhodopsin ด้วยแบบจำลอง QM/MM
ปี พ.ศ. 2555
4 การออกแบบเชิงโมเลกุลของวัสดุและยาโดยวิธีการทางเคมีคอมพิวเตอร์:มุ่งเป้าหาสารยับยั้งไข้หวัดนก H5N1
5 เกสต์โมเลกุลดูดซับและแพร่ผ่านสารโลหะอินทรีย์ที่มีรูพรุนได้อย่างไร: การคำนวณด้วยวิธีทางเคมีควอนตัมและการจำลองพลวัตเชิงโมเลกุล
ปี พ.ศ. 2554
6 Increased dispersion and solubility of carbon nanotubes noncovalently modified by the polysaccharide biopolymer, chitosan: MD simulations
7 Simple method for the layer-by-layer surface modification of multiwall carbon nanotubes
ปี พ.ศ. 2552
8 The effect of the degree of deacetylation of chitosan on its dispersion of carbon nanotubes
9 การศึกษาสมบัติทางโครงสร้างและพลังงานของดีเอ็นเอและพีเอ็นเอ โดยวิธีทางเคมีคอมพิวเตอร์
10 สมบัติทางโครงสร้างและพลศาสตร์ของสารละลายไอออนโดยใช้วิธีการจำลองทางพลวัตเชิงโมเลกุลที่รวมระเบียบวิธี แอบ อินิชิโอ กลศาสตร์ควอนตัมและกลศาสตร์โมเลกุล
ปี พ.ศ. 2551
11 การคาดการณ์สถานภาพการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์กายภาพของคณะวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยของรัฐ 8 แห่ง
12 การคำนวณแบบพลวัตโมเลกุล และระเบียบวิธีผสมกลศาสตร์ควอนตัม/กลศาสตร์โมเลกุล เพื่อศึกษาคุณสมบัติการยึดเหนี่ยวของไครัลเปปไทด์นิวคลีอิกแอซิคที่มีโพรลิว -2-อะมิโนไซโคลเพนเทนคาร์บอกซิลิค แอซิด (ACPA) เป็นแกนหลัก
13 Structural and Electronic Properties of Poly(fluorene-vinylene) Copolymer and Its Derivatives: Time-Dependent Density Functional Theory Investigation
14 การพัฒนาแคปซูลระดับนาโนที่บรรจุน้ำมันขมิ้นชัน เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
ปี พ.ศ. 2550
15 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 106
16 การศึกษาสมบัติทางโครงสร้างและอันตรกิริยา ของไครัลเปปไทด์นิวคลีอิกแอซิค โดยวิธีการจำลองทางพลศาสตร์เชิงโมเลกุล
17 สมบัติทางโครงสร้างและพลศาสตร์ของโลหะทรานซิชันในน้ำ โดยวิธีการจำลองทางพลวัตเชิงโมเลกุลที่รวมกลศาสตร์ควอนตัม และกลศาสตร์โมเลกุล
ปี พ.ศ. 2549
18 การศึกษาการเข้าจับระหว่างเอชไอวี-1 อินติเกรสกับตัวยับยั้ง ด้วยวิธีโมเลคิวลาร์ไดนามิกส์ซิมุเลชัน
19 การศึกษาการจับระหว่างสารสกัดจากเมล็ดลิ้นจี่และกับเอช ไอ วี-1 โพรทีเอส
ปี พ.ศ. 2547
20 การศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพของโรงงานผู้ผลิตและตลาดการใช้ไคตินและไคโตซาน
ปี พ.ศ. 2546
21 การศึกษาสมบัติเชิงโครงสร้างและสมบัติเชิงพลวัตของสารละลายโลหะแอมโมเนียโดยวิธีโมเลกุลไดนามิกส์
22 จากโครงสร้างของเอนไซม์สู่การวิจัยเพื่อออกแบบ และค้นหายารักษาโรคโดยวิธีการทางเคมีคอมพิวเตอร์