ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุผานิต เกิดสมเกียรติ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- สุผานิต เกิดสมเกียรติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์ 9
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 4
3 วีระ ไกรกาบแก้ว 2
4 สุภัทรา สุขปาณี 2
5 สมชาย พิพุธวัฒน์ 2
6 วีระพงษ์ บุญโญภาส 2
7 ลีลา ทิพย์ธาร 2
8 ธัญสุดา ไพบูลย์ 2
9 จุมพล ภิญโญสินวัฒน์ 1
10 ฉัตรแก้ว นิธิอุทัย 1
11 ชัชชม อรรฆภิญญ์ 1
12 กนกวรรณ ภิบาลชนม์ 1
13 นันทชัย เพียรสนอง 1
14 เข็มชัย ชุติวงศ์ 1
15 วิมลจันทร์ งามวิทยานนท์ 1
16 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.คณะนิติศาสตร์ 1
17 เพ็ญพิรุฬห์ เจริญค้า 1
18 ตะวัน พึ่งพุทธารักษ์ 1
19 วรรณิภรณ์ โล่ห์นิมิตร 1
20 ปาริยฉัตร ทิชากร 1
21 ลักษณาวลัย พงศ์สมัย 1
22 กอบกูล จันทวโร 1
23 กฤษณะ บวรรัตนารักษ์ 1
24 จันทิมา ลิมปานนท์ 1
25 ธงไท รัมมะศักดิ์ 1
26 ทัศนีย์ จรรยาชูกุล 1
27 รินทร์ธิยา เธียรธิติกุล 1
28 อุมาพร ดะสูงเนิน 1
29 กิตติ โอสถเจริญผล 1
30 วิสูตร ตุวยานนท์ 1
31 สรศักดิ์ วาจาสิทธิศิลป์ 1
32 มธุศร เลิศพานิช 1
33 แก้วตา พันธ์อุไร 1
34 พงศ์ธร บุญอารีย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2556 2
3 2555 4
4 2553 4
5 2552 3
6 2550 1
7 2549 1
8 2548 1
9 2547 1
10 2546 1
11 2545 3
12 2544 2
13 2542 1
14 2540 1
15 2538 1
16 2536 1
17 2535 1
18 2534 1
19 2532 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 พัฒนาการของพิธีสารเพื่อการแก้ไขอนุสัญญาว่าด้วยความผิดและการกระทำอื่นๆ บางประการที่กระทำในอากาศยาน และผลต่อประเทศไทย: ศึกษากรณีผู้โดยสารประพฤติตนไม่เหมาะสม
ปี พ.ศ. 2556
2 พัฒนาการของการคุ้มครองผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิงในกระบวนพิจารณาคดีของศาลอาญาระหว่างประเทศ
3 พัฒนาการของอนุสัญญาว่าด้วยการปราบปรามการกระทำโดยมิชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ค.ศ. 2010 : ข้อพิจารณาในทางกฎหมายของประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคี
ปี พ.ศ. 2555
4 แนวทางการขยายความรับผิดของบริษัทภายใต้ศาลอาญาระหว่างประเทศ
5 การเยียวยาเหยื่ออาชญากรรมข้ามชาติที่ได้รับผลกระทบตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ.2000 : ศึกษากรณีการพัฒนากฎหมายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเยียวยาเหยื่ออาชญากรรมข้ามชาติของประเทศไทย
6 การเยียวยาเหยื่ออาชญากรรมข้ามชาติที่ได้รับผลกระทบตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ.2000 : ศึกษากรณีการพัฒนากฎหมายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเยียวยาเหยื่ออาชญากรรมข้ามชาติของประเทศไทย
7 แนวทางการขยายความรับผิดของบริษัทภายใต้ศาลอาญาระหว่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2553
8 พัฒนาการแนวคิดการชำระล้างเผ่าพันธุ์ตามกฎหมายระหว่างประเทศ
9 อนุสัญญาว่าด้วยค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายของบุคคลที่สามอันเป็นผลมาจากการกระทำการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับอากาศยาน : ผลกระทบต่อประเทศไทย
10 พัฒนาการแนวคิดการชำระล้างเผ่าพันธุ์ตามกฎหมายระหว่างประเทศ
11 อนุสัญญาว่าด้วยค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายของบุคคลที่สามอันเป็นผลมาจากการกระทำการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับอากาศยาน :
ปี พ.ศ. 2552
12 การเป็นภาคีในอนุสัญญาสากลไปรษณีย์และพิธีสารต่อท้าย ค.ศ.2008 ของประเทศไทย
13 ผลกระทบทางด้านกฎหมายต่อประเทศไทยหากเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาของสภายุโรปว่าด้วยอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ค.ศ.2001
14 การเป็นภาคีในอนุสัญญาสากลไปรษณีย์และพิธีสารต่อท้าย ค.ศ.2008 ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
15 อนุสัญญาเพื่อการปราบปรามการกระทำอันมิชอบด้วยกฎหมายต่อความปลอดภัยในการเดินเรือทางทะเล ค.ศ.1988 : ศึกษาการเข้าร่วมเป็นภาคีของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
16 แนวคำพิพากษาของศาลอาญาระหว่างประเทศอดีตยูโกสลาเวียเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญา ของผู้บังคับบัญชาต่อการกระทำของผู้ใต้บังคับบัญชา
ปี พ.ศ. 2548
17 ผลกระทบของธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศต่อรัฐและคนชาติของรัฐที่ไม่เป็นภาคี : ศึกษากรณีประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547
18 ปัญหาและแนวทางว่าด้วยความคุ้มกันของกองกำลังสหประชาชาติในการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในบริบทของศาลอาญาระหว่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2546
19 ปัญหาการส่งผู้ร้ายข้ามแดนในคดีอาญากรรมคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2545
20 ความคุ้มกันของผู้นำรัฐกับอาชญากรรมระหว่างประเทศ : ศึกษากรณีคดีพลเอกออกุสโต ปิโนเช่
21 การกระทำความผิดและการประพฤติตนไม่เหมาะสมบนอากาศยานพลเรือน : ศึกษากรณีอำนาจผู้ควบคุมอากาศยาน
22 การกระทำรุนแรงทางเพศในกรอบของศาลอาญาระหว่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2544
23 เขตอำนาจรัฐสากลเหนืออาชญากรรมระหว่างประเทศ
24 มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์จำเป็นที่ใช้ในการผลิตยาเสพติด: กรณีศึกษาความร่วมมืออนุภูมิภาคระหว่างประเทศลาว ประเทศพม่า และประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2542
25 เขตอำนาจรัฐทางอาญาของรัฐผู้ให้สัญชาติอากาศยาน
ปี พ.ศ. 2540
26 ปัญหากฎหมายและแนวทางเยียวยาเกี่ยวกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
ปี พ.ศ. 2538
27 อาชญากรสงคราม : ปัญหา และลู่ทางในการดำเนินคดีและการลงโทษ อาชญากรสงคราม
ปี พ.ศ. 2536
28 ความร่วมมือระหว่างประเทศในการริบทรัพย์สิน
ปี พ.ศ. 2535
29 ความรับผิดของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศและผู้ประกอบการให้บริการ ควบคุมจราจรทางอากาศ
ปี พ.ศ. 2534
30 ความร่วมมือในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาระหว่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2532
31 ปัญหาการก่อการร้ายระหว่างประเทศ