ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อนุชิต พลับรู้การ 11
2 นฤบดี ผดุงสมบัติ 5
3 สุวิภา อึ้งไพบูลย์ 4
4 ศิริมา มหัทธนาดุลย์ 4
5 งบประมาณแผ่นดิน 4
6 สนั่น ศุภธีรสกุล 4
7 จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์ 4
8 ฤดีกร วิวัฒนปฐพี 3
9 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 3
10 วิชาญ เกตุจินดา 3
11 ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ 3
12 ดำรงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง 3
13 กิจจา สว่างเจริญ 2
14 สมพร ศรีไตรรัตน์ชัย 2
15 นงพร โตวัฒนะ 2
16 นิซาอูดะห์ ระเด่นอาหมัด 2
17 สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร 2
18 อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ 2
19 ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล 1
20 บุญเอก ยิ่งยงณรงค์กุล 1
21 จักรี ทองเรือง 1
22 วรพงษ์ อัศวเกศมณี 1
23 ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล 1
24 กรกนก อิงคนินันท์ 1
25 สมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล 1
26 สมชัย บุศราวิช 1
27 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 1
28 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 1
29 ยุคล ทองตัน 1
30 รวี เถียรไพศาล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2561 1
3 2560 1
4 2558 1
5 2557 1
6 2556 2
7 2554 2
8 2553 1
9 2552 3
10 2551 7
11 2550 1
12 2549 1
13 2545 1
14 2542 2
15 2541 3
16 543 26
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 ผลในการต้านออกซิเดชั่นและการป้องกันแสงยูวีของสารสกัดและสารออกฤทธิ์จากเฟิร์น Cyclosorus terminans
ปี พ.ศ. 2561
2 การประเมินฤทธิ์ต้านเชื้อและฤทธิ์สมานแผลในปากของน้ำยาบ้วนปาก curcumin-chitosan ที่ปราศจากแอลกอฮอล์นอกกายและในกาย
ปี พ.ศ. 2560
3 ประสิทธิภาพของเจลทาเฉพาะที่สารสกัดผลยอด้วยน้ำต่อการเกิดแผลในช่องปาก
ปี พ.ศ. 2558
4 คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสคอนจุเกตเพื่อนำส่งอนุพันธ์ของ tetrahydrocurcumin ไปยังลำไส้ใหญ่อย่างจำเพาะ
ปี พ.ศ. 2557
5 คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสคอนจุเกตเพื่อนำส่งอนุพันธ์ของ tetrahydrocurcumin ไปยังลำไส้ใหญ่อย่างจำเพาะ
ปี พ.ศ. 2556
6 การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสาหร่ายทะเลบางชนิดจากจังหวัดภูเก็ต
7 การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสาหร่ายผมนางสีน้ำตาลและหญ้าทะเล
ปี พ.ศ. 2554
8 ประเมินฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ และหาสารประกอบฟีนอลของสารสกัดเอทานอลพืช 88 ตัวอย่างในเขื่อนรัชชประภา
9 ความสัมพันธ์ระหว่างสูตรโครงสร้างและการออกฤทธิ์ของเซสเตอร์เทอร์ปีนที่มีฤทธิ์ต้านวัณโรคและฤทธิ์เป็นพิษต่อเซลล์จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติทางทะเล
ปี พ.ศ. 2553
10 ฤทธิ์ต้านการอักเสบและต้านภูมิแพ้ของผลไม้ไทย
ปี พ.ศ. 2552
11 การศึกษาสารคาบ์เรไมด์ซีดีเมทธอกซีคาบ์เรไมด์ และเฮทาโรนีมิน ที่มีต่อการแตกหักของดีเอ็นเอและการแสดงออกของยีนในเซลล์มะเร็งเต้านม
12 ฤทธิ์ต้านการอักเสบและต้านภูมิแพ้ของผลไม้ไทย
13 การศึกษาสารคาบิเรไมด์ ซึ ดีเมทธอกซีคาบิเรไมด์ ซี และเฮทาโรนีมันที่มีต่อการแตกหักของดีเอ็นเอและการแสดงออกของยีนในเซลล์มะเร็งเต้านม
ปี พ.ศ. 2551
14 การศึกษาฤทธิ์และสมบัติของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลเพื่อสุขภาพ
15 ฤทธิ์ต้านเชื้อวัณโรคและความเป็นพิษต่อเซลล์ของเซสเตอร์เทอร์ปีนจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากทะเล : การประเมินฤทธิ์และขอบข่ายการออกฤทธิ์
16 ฤทธิ์ต้านเชื้อวัณโรคและความเป็นพิษต่อเซลล์ของเซสเตอร์เทอร์ปีนจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากทะเล : การประเมินฤทธิ์และขอบข่ายการออกฤทธิ์
17 ฤทธิ์ต้านเชื้อวัณโรคและความเป็นพิษต่อเซลล์ของเซสเตอร์เทอร์ปีนจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากทะเล : การประเมินฤทธิ์และขอบข่ายการออกฤทธิ์
18 ฤทธิ์ต้านเชื้อวัณโรคและความเป็นพิษต่อเซลล์ของเซสเตอร์เทอร์ปีนจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากทะเล : การประเมินฤทธิ์และขอบข่ายการออกฤทธิ์
19 การเตรียมสารสกัดมาตรฐานของเปลือกผลทับทิมและการประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดมาตรฐาน
20 ฤทธิ์ต้านเชื้อวัณโรคและความเป็นพิษต่อเซลล์ของเซสเตอร์เทอร์ปีนจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากทะเล : การประเมินฤทธิ์และขอบข่ายการออกฤทธิ์
ปี พ.ศ. 2550
21 สารที่มีฤทธิ์เป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งจากสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและจุลินทรีย์ในทะเลจากเขตอ่าวไทยตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2549
22 การเตรียมสารสกัดมาตรฐานของเปลือกผลทับทิมและการประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดมาตรฐาน
ปี พ.ศ. 2545
23 องค์ประกอบทางเคมีและการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากใบมันขี้หนู
ปี พ.ศ. 2542
24 องค์ประกอบทางเคมีและการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากใบมันขี้หนู
25 องค์ประกอบทางเคมีและการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากใบมันขี้หนู
ปี พ.ศ. 2541
26 ศึกษาคุณสมบัติในการเป็นสารยึดเกาะ และสารช่วยแตกกระจายตัวของแป้งจากเดือย เผือก มันเทศ และเมล็ดทุเรียน
27 ศึกษาคุณสมบัติในการเป็นสารยึดเกาะ และสารช่วยแตกกระจายตัวของแป้งจากเดือย เผือก มันเทศ และเมล็ดทุเรียน
28 ศึกษาคุณสมบัติในการเป็นสารยึดเกาะ และสารช่วยแตกกระจายตัวของแป้งจากเดือย เผือก มันเทศ และเมล็ดทุเรียน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
29 การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสาหร่ายผมนางสีน้ำตาลและหญ้าทะเล
30 การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสาหร่ายทะเลบางชนิดจากจังหวัดภูเก็ต