ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุปรีชา หิรัญโร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- สุปรีชา หิรัญไร
- สุปรีชา หิรัญไร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 9
2 ยุวดี ศิริ 8
3 อินทิรา บางภิภพ 5
4 ชวลิต นิตยะ 4
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 4
6 กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์ 3
7 เสริชย์ โชติพานิช 3
8 มานพ พงศทัต 3
9 ชนานนท์ หลิวสิริจิรากุล 2
10 สรวุฒิ อัครวัชรางกูร 2
11 ธรา พงศ์ธรานนท์ 2
12 พงศ์ธร รัตนประทีป 2
13 นันทวัลภ์ วุฒินันท์ 1
14 ประภากร รัตนประดิษฐ 1
15 อรรณพ ศรีวาณัติ 1
16 ธีรนันท์ โอภาสสัมพันธ์ 1
17 นันทวัน กนกอุดม 1
18 นิติ สุนทรวิเศษ 1
19 ชาญณรงค์ สุทธิลักษณ์สกุล 1
20 วิมลสิทธิ์ หรยางกูร 1
21 ศิวัช อิสสระปัญโญภาส 1
22 อานนท์ กระออมแก้ว 1
23 สุรพล มนูญผล 1
24 รวิวรรณ เดชานุภาพฤทธา 1
25 ณัฐวุฒิ ทาสุวรรณ 1
26 ณรงค์ หาเรือนเงิน 1
27 กิตติ พัฒนพงศ์พิบูล 1
28 เสาวลักษณ์ รอดสมัย 1
29 ปัญชลีย์ แสงคง 1
30 ปรีดิ์ บุรณศิริ 1
31 ชลธิดา แก้วจินดา 1
32 วัฒนา เอื้ออนุกูลพงษ์ 1
33 ทวีศักดิ์ สุทธิเสริม 1
34 สมพิศ ดวงคำ 1
35 ราชศักดิ์ จงวิลาส 1
36 วันวิสา งามวัฒนาเจริญ 1
37 ลาวัณย์ จุลพัลลภ 1
38 สมเกียรติ ปีติบรรเจิดพงศ์ 1
39 สรรเพชญ นนทภักดิ์ 1
40 นิพนธ์ ลาวัณย์โกวิท 1
41 จันทราวรรณ อุดมลาภประสิทธิ์ 1
42 สุภาวดี อนันฤทธิ์ 1
43 ปัญญชา ชะนะยุทธ 1
44 มรกต อรรถวิภัชน์ 1
45 เกศสุดา ลิ่มศิลา 1
46 อวยชัย วุฒิโฆสิต 1
47 นันทิชา ขันธวิจารณ์ 1
48 ประภัสสร ใจกล้า 1
49 ปิยดา พันสนิท 1
50 วิวัฒน์ ศิริมหัทธโน 1
51 กรกฎ ยอดศึกษา 1
52 ธนวัฒน์ ใฝ่รัชตพาณิช 1
53 อารยา แสงวิโรจน์กุล 1
54 พิชิต ตรีเทพาสัมพันธ์ 1
55 อำนาจ สุกใส 1
56 เสาวณีย์ นวกิจไพฑูรย์ 1
57 ธีรวัฒน์ โป่งรักษ์ 1
58 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาปัตยกรรมศาสตร์ 1
59 ณัฐพนธ์ บุญขันตินาถ 1
60 นิมิตร โออุไร 1
61 ดวงพร สังข์เกตุ 1
62 ประหยัก ครุฑกล่อม 1
63 ไตรรัตน์ จารุทัศน์ 1
64 สิงหา สิงหรานนท์ 1
65 จักรกฤษณ์ ขันติวงษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 4
3 2553 1
4 2552 8
5 2551 5
6 2550 1
7 2549 2
8 2547 3
9 2546 1
10 2545 10
11 2544 1
12 2543 3
13 2542 1
14 2540 8
15 2539 10
16 2538 2
17 2536 1
18 2535 1
19 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 แนวทางการปรับปรุงโรงแรมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวมุสลิม : กรณีศึกษา โรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2554
2 แนวทางการตัดสินใจซื้อทาวน์เฮ้าส์จากกรมบังคับคดีของกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจซื้อขายบ้านมือสอง
3 ความต้องการที่อยู่อาศัยหลังเกษียณของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 ปัจจัยการเลือกที่พักของนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรี : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาลัยเขตสุวรรณภูมิ
5 ปัญหาเอกสารในการขออนุญาตจัดสรรที่ดินในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2553
6 การบริหารชุมชนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร โครงการจัดสรรขนาดกลาง: กรณีศึกษา หมู่บ้านเบญญาภาราชพฤกษ์และณัฐชากรีนวิลล์ จังหวัดนนทบุรี
ปี พ.ศ. 2552
7 ผลบรรลุและอุปสรรคการพัฒนาที่อยู่อาศัยประเภทหอพักเชิงกายภาพ : กรณีศึกษาโครงการเคเคเพลส ตำบลช้างเผือก จังหวัดเชียงใหม่
8 การใช้พื้นที่ในบ้านเดี่ยวของโครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิต คลอง 3
9 พัฒนาการรูปแบบอาคารที่อยู่อาศัยตามแนวราบในเคหะชุมชนของการเคหะแห่งชาติระหว่างปี 2516-2549 : กรณีศึกษาที่อยู่อาศัยสำหรับกลุ่มระดับรายได้ ก. เช่า-ซื้อ
10 แนวทางพัฒนาอาคารสวัสดิการพักอาศัยข้าราชการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย : กรณีศึกษาอาคาร T13 และ T14 เมืองทองธานี
11 กระบวนการประมูลซื้อทาวน์เฮ้าส์ระดับราคาปานกลางจากกรมบังคับคดีในเขตอำนาจของศาลแพ่งในกรุงเทพมหานคร ระหว่างปี พ.ศ. 2546-2550
12 แนวทางพัฒนาอาคารสวัสดิการพักอาศัยข้าราชการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย : กรณีศึกษาอาคาร T13 และ T14 เมืองทองธานี
13 พัฒนาการรูปแบบอาคารที่อยู่อาศัยตามแนวราบในเคหะชุมชน ของการเคหะแห่งชาติระหว่างปี 2516-2549 : กรณีศึกษาที่อยู่อาศัยสำหรับกลุ่มระดับรายได้ ก.เช่า-ซื้อ
14 ผลบรรลุและอุปสรรคการพัฒนาที่อยู่อาศัยประเภทหอพักเชิงกายภาพ : กรณีศึกษาโครงการเคเคเพลส ตำบลช้างเผือก จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2551
15 การเปรียบเทียบอาคารชุด 8 ชั้นที่นำระบบผนังรับน้ำหนักเป็นผนังภายใน ร่วมกับ ระบบผนังก่ออิฐเป็นผนังภายนอก กับ ระบบผนังก่ออิฐเป็นผนังภายใน ร่วมกับ ระบบผนังค.ส.ล.สำเร็จรูป เป็นผนังภายนอก
16 การศึกษาเปรียบเทียบการใช้พื้นที่ภายในห้องพักของอาคารห้องพักอาศัยรวมประเภทให้เช่ากับเช่าซื้อสำหรับผู้มีรายได้น้อยของการเคหะแห่งชาติ : กรณีศึกษาเคหะชุมชนรามคำแหงกับเคหะชุมชนออเงิน ระยะ 1
17 แนวทางการแก้ปัญหาการปลูกสร้างที่อยู่อาศัยเมื่อวัสดุก่อสร้างมีราคาสูงขึ้นกว่าอัตราปกติ
18 การติดตามผลการนำระบบการก่อสร้างสำเร์จรูปมาใช้ในโครงการบ้านจัดสรรประเภทบ้านเดี่ยว
19 การเปรียบเทียบอาคารชุด 8 ชั้นที่นำระบบผนังรับน้ำหนักเป็นผนักภายใน ร่วมกับระบบผนังก่ออิฐเป็นผนังภายนอก กับระบบผนังก่ออิฐเป็นผนังภายใน ร่วมกับ ระบบผนัง ค.ส.ล.สำเร็จรูป เป็นผนังภายนอก
ปี พ.ศ. 2550
20 โครงการสินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้านภายใต้ความร่วมมือระหว่าง ธนาคารอาคารสงเคราะห์กับสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน
ปี พ.ศ. 2549
21 แนวทางการจัดสวัสดิการที่อยู่อาศัยสำหรับพนักงานศูนย์ไปรษณีย์หลักสี่ที่ปฏิบัติงานเป็นกะ
22 การพัฒนารูปแบบที่พักอาศัยชั่วคราวสำหรับคนงานก่อสร้าง:กรณีศึกษา ที่พักอาศัยชั่วคราวของคนงานก่อสร้าง บริษัท เวสท์คอน จำกัด กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2547
23 ที่อยู่อาศัยของพนักงานศูนย์การค้าซีคอนสแควร์, กรุงเทพมหานคร
24 การจัดเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อการดูแลสาธารณูปโภคส่วนกลางในหมู่บ้านและอาคารชุดที่อยู่ในโครงการเดียวกันกรณีศึกษา โครงการจอมเทียนคอนโดเทลและหมู่บ้าน ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
25 การปรับที่อยู่อาศัยเดิมเป็น "โฮมสเตย์" ของชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
ปี พ.ศ. 2546
26 ปัญหาที่พักอาศัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยที่มีสองวิทยาเขต กรณีศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต และวิทยาเขตกล้วยน้ำไท
ปี พ.ศ. 2545
27 การวางแผนทางการเงินเพื่อที่อยู่อาศัยของบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2539 ผู้กู้ "กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา"
28 การใช้พื้นที่ภายในห้องพัก ประเภทอาคารชุดราคาถูก : กรณีศึกษา โครงการสินธนาแมนชั่น (ถนนนวมินทร์), กรุงเทพมหานคร
29 ขั้นตอนและระยะเวลาเตรียมการเพื่อขออนุญาตจัดสรรที่ดิน : กรณีศึกษาโครงการขนาดใหญ่ในจังหวัดปทุมธานี
30 ทัศนคติและความพึงพอใจในการจัดเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อการดูแล สาธารณูปโภคส่วนกลางโดยผู้ประกอบการ คณะกรรมการหมู่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านที่มีองค์การบริหารส่วนตำบลร่วม บริหาร
31 สาธารณูปการที่จำเป็นสำหรับผู้อยู่อาศัยในบริเวณนิคมบ้านพักรถไฟ กม. 11
32 การบริหารทรัพย์ส่วนกลางของอาคารชุดเคหะชุมชนคลองจั่น
33 การบริหารจัดการอาคารชุดพักตากอากาศ : กรณีศึกษา โครงการสมบัติพัทยา คอนโดเทล
34 การใช้พื้นที่ภายในหน่วยพักอาศัยอาคารสวัสดิการกองบัญชาการทหารสูงสุดในพื้นที่กรมการสื่อสารทหาร (ทุ่งสีกัน) ดอนเมือง
35 สภาพและปัญหาของที่พักอาศัยของข้าราชการตำรวจรถไฟ : กรณีศึกษา นิคมบ้านพักรถไฟ กม. 11 และบ้านพักตู้รถไฟ
36 สภาพที่พักอาศัย และการพักอาศัยของลูกจ้างแรงงานในกลุ่มโรงงานขนาดใหญ่ ในเขตอุตสาหกรรมสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2544
37 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใช้บริการวิชาชีพบริหารงานก่อสร้างกรณีศึกษาโครงการก่อสร้างอาคารภาคราชการและภาคเอกชน
ปี พ.ศ. 2543
38 แนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยบนเกาะสีชัง
39 การประเมินสิ่งอำนวยความสะดวกโครงการเคหะชุมชนประชานิเวศน์ 3
40 การติดตามผลการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูเมืองประชานิเวศน์
ปี พ.ศ. 2542
41 การจัดการที่พักอาศัยของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจนครบาลปทุมวันและสถานีตำรวจดับเพลิงบรรทัดทอง เมื่อมีการย้ายตามแผนแม่บทเขตพาณิชย์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2540
42 อยู่อาศัยของแรงงานในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยา
43 การเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยของบุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อมีระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
44 การเปรียบเทียบทัศนคติของพนักงานเกี่ยวกับปัญหาที่อยู่อาศัย เนื่องจากการย้ายสำนักงานใหญ่ : กรณีศึกษา ธนาคารกสิกรไทยและธนาคารกรุงศรีอยุธยา
45 แนวทางการจัดตั้งองค์กรบริหารชุมชนสำหรับโครงการบ้านจัดสรร
46 การประเมินผลโครงการเคหะชุมชนคลองเตย
47 การจัดสวัสดิการที่อยู่อาศัย สำหรับพนักงานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
48 ความต้องการที่อยู่อาศัยของอาจารย์โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตชั้นในของกรุงเทพมหานคร
49 รูปแบบที่อยู่อาศัยและพฤติกรรมการอยู่อาศัยของผู้มีอาชีพ รับจ้างขนสินค้าย่านปากคลองตลาด
ปี พ.ศ. 2539
50 สภาพปัจจุบันและความต้องการที่พักอาศัยของนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
51 ศักยภาพในการพัฒนาที่ดินรอบสถานีรถไฟโพธินิมิตร เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย
52 ความต้องการและสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการและลูกจ้าง ที่มีรายได้น้อยของกรุงเทพมหานคร
53 การประเมินผลโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อเคหะสงเคราะห์ กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
54 ความต้องการที่อยู่อาศัยของข้าราชการครูชั้นผู้น้อย ในสังกัดสำนักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร
55 ความต้องการที่อยู่อาศัยของข้าราชการครูชั้นผู้น้อย ในสังกัดสำนักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร
56 การประเมินความพึงพอใจ "โครงการแบ่งปันที่ดินชุมชนเซ่งกี่"
57 วิวัฒนาการที่อยู่อาศัยแบบเบาบางมาสู่แบบหนาแน่น ในแขวงคลองเตยgเหนือ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
58 การเปรียบเทียบเคหะสงเคราะห์สำหรับตำรวจนครบาล : กรณีศึกษา สถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย เขต 1-2 สถานีตำรวจนครบาลปากคลองสาน-สมเด็จเจ้าพระยา สถานีตำรวจนครบาลบางชัน
59 การประเมินผลโครงการอาคารสงเคราะห์ของกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2538
60 การศึกษาความต้องการที่อยู่อาศัยของคนชั้นกลาง ที่ทำงานอยู่ในสำนักงานย่านอโศก-รัชดาภิเษก
61 การศึกษาที่พักอาศัยของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงในแขวงหัวหมาก กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2536
62 โครงการที่อยู่อาศัยประเภททาวน์เฮ้าส์ที่มีทรัพย์ส่วนกลาง : การศึกษาปัจจัยที่กำหนดการตัดสินใจซื้อของผู้อยู่อาศัย
ปี พ.ศ. 2535
63 ระบบการก่อสร้างอุตสาหกรรมสำหรับที่พักอาศัยของผู้มีรายได้ปานกลาง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล