ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุปราณี สิทธิพรหม
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- Supranee Sitihiphrom
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 2
2 2556 1
3 2553 4
4 2552 3
5 2551 7
6 2550 1
7 2549 1
8 2538 1
9 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 คุณลักษณะประจำพันธุ์และเครื่องหมายโมเลกุลติดตามการทนแล้งในข้าวพันธุ์พื้นเมือง จังหวัดเลย
2 พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของพืชสมุนไพรและผักพื้นบ้านในชุดสำรับ/ตำรับอาหารท้องถิ่น ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย
ปี พ.ศ. 2556
3 คุณสมบัติของยีนที่เข้ารหัสเอ็นไซม์ไพลีการแคลทูโรเนา
ปี พ.ศ. 2553
4 การสำรวจและรวบรวมพรรณไม้ตามโครงการในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในหมู่บ้านหินสอ ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
5 ความหลากชนิดของผีเสื้อกลางวันในเขตอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
6 คุณสมบัติของยีนที่เข้ารหัสเอ็นไซม์โพลีกาแลคทูโรเนส ในข้าวขาวหอมมะลิ 105
7 คุณสมบัติของยีนที่เข้ารหัสเอ็นไซม์โพลีกาแลคทูโรเนส ในข้าวขาวดอกมะลิ 105
ปี พ.ศ. 2552
8 คุณสมบัติของยีนที่เข้ารหัสเอ็นไซม์โพลีกาแลคทูโรเนสในข้าวดอกมะลิ 105
9 ความหลากชนิดของผีเสื้อกลางวันในเขตป่าธรรมชาติหมู่บ้านหินสอ ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย
10 คุณสมบัติของยีนที่เข้ารหัสเอ็นไซม์โพลีกาแลคทูโรเนสในข้าวขาวดอกมะลิ 105 ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2551
11 การสำรวจและรวบรวมพรรณไม้ตามโครงการในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในหมู่บ้านหินสอ ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
12 ความหลากชนิดของผีเสื้อกลางวันในเขตอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
13 ความหลากหลายของเฟิร์นในป่าธรรมชาติเขต อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
14 ความหลากหลายชนิดของผีเสื้อกลางวันในเขตอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
15 คุณสมบัติของยีนที่เข้ารหัสเอ็นไซม์โพลีกาแลคทูโรเนสในข้าวขาวดอกมะลิ 105
16 การประเมินคุณภาพน้ำทางชีวภาพแบบเร็วด้วยสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินในแม่น้ำเลย จังหวัดเลย
17 การสำรวจและรวบรวมพรรณไม้ตามโครงการในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในหมู่บ้านหินสอ ตำบลปลาบ่า อำเภอเมือง จังหวัดเลย
ปี พ.ศ. 2550
18 โครงการสำรวจและรวบรวมพรรณไม้ตามโครงการในพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯในหมู่บ้านหินสอ ตำบลปลาม่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
ปี พ.ศ. 2549
19 Molecular identification of dimocarpus Longan L., Curcuma SPP., Pueraria SPP. and Ficus SPP. by scar markers = การระบุระดับโมเลกุลพันธุ์ลำไย ปทุมมา กวาวเครือ และมะเดื่อโดยใช้เครื่องหมาย SCAR / Supranee Sitihiphrom
ปี พ.ศ. 2538
20 การจำแนกและการบ่งบอกสายพันธุ์ข้าวขึ้นน้ำและข้าวไร่ (Oryza sativa var. indica L.) ด้วยไอโซไซม์ / สุปราณี สิทธิพรหม