ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุปราณี พลธนะ
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การพัฒนาตนเองในการศึกษาต่อสาขาการพยาบาลของบุคลากร กรมแพทย์ทหารเรือ
2 ผลของโปรแกรมส่งเสริมทันตสุขภาพผู้สูงอายุในโครงการชมรมผู้สูงอายุ กรมแพทย์ทหารเรือ
ปี พ.ศ. 2550
3 การติดตามประเมินผลของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ระดับต้นจากโรงเรียนพยาบาล กองการศึกษา กรมแพทย์ทหารเรือ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
4 การพัฒนาตนเองในการศึกษาต่อสาขาการพยาบาลของบุคลากร กรมแพทย์ทหารเรือ
5 ผลของโปรแกรมส่งเสริมทันตสุขภาพผู้สูงอายุในโครงการชมรมผู้สูงอายุ กรมแพทย์ทหารเรือ
6 การติดตามประเมินผลของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ระดับต้นจากโรงเรียนพยาบาล กองการศึกษา กรมแพทย์ทหารเรือ