ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุปราณี ธรรมพิทักษ์
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
และรู้จักในชื่อของ
- Supranee Thampitug
- สุปราณี ธนพิทักษ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พัชนีย์ ธระเสนา 15
2 อารยา ธนารักษ์ 9
3 พจีลักษณ์ ขวัญใจ 7
4 อรัชพร ศรีบูรณะ 7
5 เกรียงศักดิ์ แสงจันทร์ 6
6 ปทิตตา สินพิชัย 5
7 เชื่อง ชาตอริยะกุล 4
8 ประไพศรี จันทร์ทรง 3
9 ธนวัฒน์ พิมลจินดา 3
10 ฤทธิกร ศิริประเสริฐโชค 3
11 ศรุติ สกุลรัตน์ 2
12 สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์ 2
13 จุมพล หนิมพานิช 2
14 เทียนแก้ว เลี่ยมสวรรณ 2
15 โอม หุวะนันทน์ 2
16 เทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณ 1
17 กาญจนา บุญยัง 1
18 วรชัย ภิรมย์ 1
19 ดวงพร แสงทอง 1
20 ภควัต สมิธธิ์ 1
21 ยุทธกิจ เจียรสุวรรณภาส 1
22 อุษณากร ทาวะรมย์ 1
23 อรรณพ โพธิสุข 1
24 ลือชัย วงษ์ทอง 1
25 ดำรงค์ วัฒนา 1
26 ชิตพล ชัยมะดัน 1
27 โกวิท ชาญวิทยาพงศ์ 1
28 สมจินต์ สันถวรักษ์ 1
29 ชัยยุทธ์ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ 1
30 บุญสม หรรษาศิริพจน์ 1
31 คณิน วงศ์ใหญ่ 1
32 สุพรรณ กาญจนสุธรรม 1
33 เพียงทิพย์ อารยลักษณ์ 1
34 ปัณฑ์ภากร สมโรจน์รัตน์ 1
35 พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต 1
36 วิทยา พรพัชรพงศ์ 1
37 บุญศรี พรหมมาพันธุ์ 1
38 นันทวัน อินทชาติ 1
39 ภาวิดา แสงโสภณ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 3
2 2556 4
3 2555 4
4 2554 1
5 2553 3
6 2551 1
7 2542 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาโลจิสติกส์เพื่อการค้า การท่องเที่ยว และการขนส่งข้ามแดนที่เหมาะสมกับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกสู่ประชาคมอาเซียน
2 โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาโลจิสติกส์เพื่อการค้า การท่องเที่ยว และการขนส่งข้ามแดนที่เหมาะสมกับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลางสู่ประชาคมอาเซียน
3 โครงการวิจัยทัศนคติของประชาชนที่มีต่อกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ 2557
ปี พ.ศ. 2556
4 โครงการวิจัยการสำรวจทัศนคติของประชาชนที่มีต่อกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ 2556
5 โครงการจัดทำแผนที่การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกและจังหวัดกลุ่มภาคกลางตอนกลาง
6 โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการฐานข้อมูลกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกและกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง
7 โครงการศึกษาผลกระทบและกลยุทธ์การเจรจาที่เหมาะสมสำหรับไทยต่อการเข้าเป็นภาคีของฮ่องกงในความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน
ปี พ.ศ. 2555
8 โครงการศึกษาเพื่อวางแผน พัฒนา และแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
9 โครงการประเมินผลการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55
10 โครงการสำรวจทัศนคติของประชาชนต่อการดำเนินงานของกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ 2555
11 โครงการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พื้นที่ 4 ภาค
ปี พ.ศ. 2554
12 โครงการจัดทำแผนงานการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
ปี พ.ศ. 2553
13 โครงการวางระบบบริหารติดตามประเมินผลแผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
14 ทัศนคติของประชาชนต่อการเลือกตั้งในเขตจังหวัดชลบุรี
15 โครงการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพตามนโยบายที่สำคัญ เร่งด่วนของรัฐบาล
ปี พ.ศ. 2551
16 การศึกษาปัจจัยกำหนดราคาค่าเช่าหอพักด้วยวิธี hedonic pricing method :
ปี พ.ศ. 2542
17 ผลของการจัดกิจกรรมตามแนวคิดของโคลเบอร์กเพื่อพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
18 ผลของการจัดกิจกรรมตามแนวคิดของโคลเบอร์ก เพื่อพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษา