ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุปราณี ชินบุตร
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2543
1 ชนิดและการกระจายของปรสิตปลิงใสในปลาไซพรินิดบางชนิด
ปี พ.ศ. 2542
2 การศึกษาโรคติดเชื้อมัยโคแบคทีเรียในปลาช่อน
ปี พ.ศ. 2541
3 การศึกษาการเกิดโรคและการป้องกันโรคดวงขาวในกุ้งกุลาดำ
ปี พ.ศ. 2539
4 ชนิดและการกระจายของปรสิตปลิงใสในปลาไซพรินิดบางชนิด
5 การศึกษาโรคเฮกซามิต้าในลำไส้ของปลาปอมปาดัวร์
ปี พ.ศ. 2536
6 การศึกษาโรคติดเชื้อมัยโคแบคทีเรียในปลาช่อน
ปี พ.ศ. 2535
7 โรคปลาช่อนในบ่อ
ปี พ.ศ. 2534
8 การศึกษาโรคเฮกซามิต้าในลำไส้ของปลาปอมปาดัวร์
9 การศึกษาเนื้อเยื่อปกติของปลาดุกด้าน
ปี พ.ศ. 2533
10 วิธีการเกิดโรคและทดลองการใช้สารเคมีรักษาโรคจากเชื้อบักเตรี Aeromonas hydrophila ในปลาดุกด้าน และปลาช่อน
ปี พ.ศ. 2532
11 การศึกษาพาราสิตของปลาน้ำจืดบางชนิดจากแม่น้ำแม่กลอง บริเวณเหนือเขื่อนวชิราลงกรณ์
12 วิธีการเกิดโรค และทดลองการใช้สารเคมีรักษาโรคจาก เชื้อบักเตรี Aeromonas hydrophila ในปลาดุกด้านและปลาช่อน.
ปี พ.ศ. 2531
13 การศึกษาทางฮีสโตพยาธิวิทยาของปลาดุกด้าน ที่เป็นโรคโคนครีบหูบวม เนื่องจากแบคทีเรีย Aeromonas hydrophila
14 ความชุกชุมของพาราสิต ที่พบในปลาตะเพียนขาวจากแม่น้ำ แม่กลอง บริเวณเหนือเขื่อนวชิราลงกรณ์
ปี พ.ศ. 2525
15 ความชุกชุมของพาราสิต ที่พบในปลาตะเพียนขาวจากแม่น้ำ แม่กลอง บริเวณเหนือเขื่อนวชิราลงกรณ์
ปี พ.ศ. 2524
16 การศึกษาพาราสิตของปลาน้ำจืดบางชนิดจากแม่น้ำแม่กลอง บริเวณเหนือเขื่อนวชิราลงกรณ์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
17 การศึกษาทางฮีสโตพยาธิวิทยาของปลาดุกด้าน ที่เป็นโรคโคนครีบหูบวม เนื่องจากแบคทีเรีย Aeromonas hydrophila
18 วิธีการเกิดโรค และทดลองการใช้สารเคมีรักษาโรคจาก เชื้อบักเตรี
19 การศึกษาเนื้อเยื่อปกติของปลาดุกด้าน
20 วิธีการเกิดโรคและทดลองการใช้สารเคมีรักษาโรคจากเชื้อบักเตรี Aeromonas hydrophila ในปลาดุกด้าน และปลาช่อน
21 โรคปลาช่อนในบ่อ