ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุปราณี งามประสิทธิ์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมชัย ลิ่มอรุณ 17
2 สดใส ช่างสลัก 13
3 ธีระ สมหวัง 7
4 ธมลวรรณ ขิวรัมย์ 6
5 ถมยา ทองเหลือง 6
6 สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์ 6
7 สุขุม โชติช่วงมณีรัตน์ 6
8 โชคชัย เอกทัศนาวรรณ 6
9 สมชาย โพธิสาร 5
10 สุนันทา จันทกูล 5
11 สุเมศ ทับเงิน 5
12 นพพงศ์ จุลจอหอ 5
13 ประภาส ช่างเหล็ก 5
14 นพศูลย์ สมุทรทอง 4
15 สุวิทย์ พานิชยิ่ง 4
16 พรรณี ฟักคง 4
17 พชรดา ฉายศรี 4
18 เอ็จ สโรบล 4
19 สกล ฉายศรี 4
20 กิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ 3
21 แสงแข น้าวานิช 3
22 แอนนา สายมณีรัตน์ 3
23 สุรพล เช้าฉ้อง 3
24 ศานิต เก้าเอี้ยน 3
25 ปิยนุช ธนาวุฒิ 2
26 รังสิต สุวรรณเขตนิคม 2
27 พูนพิไล สุวรรณฤทธิ์ 2
28 ณรงค์ชัย บุญศรี 2
29 อมรา ทองปาน 2
30 ชูศักดิ์ จอมพุก 2
31 อภิรดี สุวรรณชัยรบ 2
32 สมชาย ปิยพันธวานนท์ 2
33 สามัคคี บุณยะวัฒน์ 2
34 พิทยาภรณ์ สุภรพัฒน์ 2
35 สุพจน์ เฟื่องฟูพงศ์ 2
36 เรืองศักดิ์ กมขุนทด 2
37 วราภรณ์ บุญเกิด 2
38 ราเชนทร์ ถิรพร 2
39 สำราญ ศรีชมพร 2
40 สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม 1
41 ชัยสิทธิ์ ทองจู 1
42 เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ 1
43 เอื้อ สิริจินดา 1
44 ธงไชย ศรีนพคุณ 1
45 นิภา เขื่อนควบ 1
46 รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ 1
47 ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ 1
48 ปิติ กันตังกุล 1
49 ประภา ศรีพิจิตต์ 1
50 สุดฤดี ประเทืองวงศ์ 1
51 สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช 1
52 นิรันดร์ จันทวงศ์ 1
53 สุดประสงค์ สุวรรณเลิศ 1
54 สุรเชษฐ จามรมาน 1
55 กฤษฎา สัมพันธารักษ์ 1
56 เวช เต๋จ๊ะ 1
57 ชะบา จำปาทอง 1
58 ประศาสตร์ เกื้อมณี 1
59 เบ็ญจารัชด ทองยืน 1
60 ฉัตรพงศ์ บาลลา 1
61 จักรกฤษณ์ พจนศิลป์ 1
62 นายประภาส ปิ่นวิเศษ 1
63 รศ. ดร. สุนันทา จันทกูล 1
64 จุฬาลักษณ์ จารุนุช 1
65 ชไมพร เอกทัศนาวรรณ 1
66 ถวิล นิลพยัคฆ์ 1
67 ศรัณย์ (เกษียณ) วรรธนัจฉริยา 1
68 วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล 1
69 รศ.ดร. สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์ 1
70 นางสำราญ ศรีชมพร 1
71 นางสาวกฤษณา ทิวาตรี 1
72 ดร. นัทฐา ทักษ์รัตนศรัณย์ 1
73 นางสาวจันทร์จิรา ศิริสุวรรณ 1
74 สุเทพ ทองแพ 1
75 ดร. สุพจน์ สุพจน์ กาเซ็ม 1
76 นายสุรพล เช้าฉ้อง 1
77 นายสุขุม โชติข่วงมณีรัตน์ 1
78 นางสาวแอนนา สายมณีรัตน์ 1
79 ปวีณา ทองเหลือง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 3
3 2555 3
4 2554 3
5 2553 2
6 2552 1
7 2551 1
8 2550 1
9 543 29
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การทดสอบพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง
ปี พ.ศ. 2556
2 การคัดเลือกพันธุ์มันส าปะหลังให้เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกโดยพิจารณาจากผลผลิตและปริมาณแป้งในหัวมันสด
3 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังโดยการจัดการดินในเชิงพื้นที่ (ชุดดินมาบบอน)
4 การทดสอบพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมแอนโทไซยานินสูง
ปี พ.ศ. 2555
5 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมน้ำมันสูงสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
6 อิทธิพลหญ้าแฝกร่วมกับการปลูกพืชคลุมดินที่มีต่อการอนุรักษ์ดินและน้ำในแปลงปลูกพืชของสถานีวิจัยพืชไร่สุวรรณวาจกกสิกิจ
7 อิทธิพลหญ้าแฝกร่วมกับการปลูกพืชคลุมดินที่มีต่อการอนุรักษ์ดินและน้ำในแปลงไม้ผลของสถานีวิจัยเขาหินซ้อน
ปี พ.ศ. 2554
8 โครงการผลิตมันสำปะหลังพันธุ์ดีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนต้นพันธุ์และความเสียหายของพันธุ์มันสำปะหลังจากการระบาดของเพลี้ยแป้ง
9 โครงการวิจัยเพิ่มผลผลิตของต้นสบู่ดำเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในอนาคต
10 การพัฒนาของเมล็ด และการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์สบู่ดำ (Jatropha curcas L.) Accession KUBP 74
ปี พ.ศ. 2553
11 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมเดี่ยวเพื่อผลผลิตและน้ำมันสูง
12 อิทธิพลหญ้าแฝกและพืชคลุมดินต่อการเปลี่ยนแปลง คุณสมบัติของชุดดินและผลผลิตพืชในระบบนิเวศเกษตรต่างๆ
ปี พ.ศ. 2552
13 การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมเดี่ยวที่ไม่ต้องถอดยอดพันธุ์ KBSC 605 สำหรับอุตสาหกรรมแปรรูป
ปี พ.ศ. 2551
14 การศึกษาวิธีวัดความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด เพื่อประเมินความงอกในสภาพไร่และศึกษาการใช้สารอินทรีย์คลุกเมล็ดพันธุ์ในการเก็บรักษา
ปี พ.ศ. 2550
15 โครงการวิจัยและถ่ายทอดงานวิจัยสู่ประชาชน : โครงการบรรเทาทุกผู้ประสบปัญหาอุทกภัยในปี2549 โครงการวิจัยที่ 2 โครงการเร่งรัดพัฒนาอาชีพการผลิตข้าวโพดหวานฝักสดแบบครบวงจรโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม สำหรับเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจัง