ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุบรรณ โสภา
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การศึกษาต้นแบบของการส่งเสริมองค์ความรู้การใช้ปุ๋ยเคมีร่วมปุ๋ยอินทรีย์ที่ดี และเหมาะสมต่อการเพิ่มผลผลิตหม่อนไหมในระดับเกษตรกร
ปี พ.ศ. 2556
2 การศึกษากระบวนการผลิตผ้าไหมมัดหมี่สีเคมีแบบไม่ใช้สารกัดสี
3 การผลิตเส้นขนมจีนผสมน้ำลูกหม่อน
ปี พ.ศ. 2555
4 การศึกษารูปแบบและระบบการผลิตเส้นไหมไทยมาตรฐานมกษ.8000-2548และประสิทธิภาพการผลิตผ้าไหมที่ใช้เส้นไหมมาตรฐาน มกษ.8000-2548
ปี พ.ศ. 2545
5 การศึกษาอายุไข่ไหมและระยะเวลาการเก็บรักษาที่มีผลต่อการฟักออกของไหมพันธุ์นางลาย
6 การศึกษาอายุไข่ไหมและระยะเวลาการเก็บรักษาที่มีผลต่อการฟักออกของไหมพันธุ์นางลาย