ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุนีย์ เลี่ยวเพ็ญวงษ์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- สุนีย์ เลี่ยวเพ็ญวงศ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 3
3 2555 1
4 2554 3
5 2553 2
6 2552 2
7 2551 3
8 2549 2
9 2545 2
10 543 26
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ศูนย์วิจัยการท่องเที่ยวภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
ปี พ.ศ. 2556
2 ศูนย์วิจัยการท่องเที่ยวภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
3 ศักยภาพและความพร้อมชุมชนเพื่อรองรับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งเดียวอาเซียน (ชุดโครงการ ศักยภาพการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู่การเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงประชาคมอมเซียน)
4 ศักยภาพการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู่การเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน
ปี พ.ศ. 2555
5 ศูนย์วิจัยการท่องเที่ยวภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
ปี พ.ศ. 2554
6 ศูนย์วิจัยการท่องเที่ยวภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
7 การศึกษาศักยภาพเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยววัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไท บ้านหนองห้าง ตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ (เพิ่มเติม 2552)
8 การศึกษาศักยภาพเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยววัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไท บ้านหนองห้าง ตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ (เพิ่มเติม 2552)
ปี พ.ศ. 2553
9 ศูนย์วิจัยการท่องเที่ยวภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
10 การศึกษาศักยภาพเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยววัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไท บ้านหนองห้าง ตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ (เพิ่มเติม 2552)
ปี พ.ศ. 2552
11 ศูนย์วิจัยการท่องเที่ยวภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
12 การศึกษาศักยภาพเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยววัฒนธรรม กลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไท บ้านหนองห้าง ตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ปี พ.ศ. 2551
13 โครงการศึกษาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว
14 ศูนย์วิจัยการท่องเที่ยวภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
15 การพัฒนากิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้สำหรับเยาวชน
ปี พ.ศ. 2549
16 การพัฒนาศักยภาพในการนำเที่ยวของชุมชนโดยรอบโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่โคกภูตากา อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
17 การพัฒนาศักยภาพในการนำเที่ยวของชุมชนโดยรอบโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่โคกภูตากา อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2545
18 เพลงกล่อมเด็กอีสาน
19 " การพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพการจัดการท่องเที่ยวบ้านโคกโก่ง" ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์