ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุนีย์ มัลลิกะมาลย์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- สุนีย์ มัลลิกามาลย์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 12
2 สมชาย รัตนโกมุท 2
3 เสถียร รุจิรวนิช 2
4 ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ 2
5 สุจินดา โกวิทยานนท์ 2
6 วีณา เรืองสกุล 2
7 รังสรรค์ แสงสุข 2
8 ธงชัย พรรณสวัสดิ์ 2
9 สมชาย ธรรมสุทธิวัฒน์ 1
10 ศุภกิจ บุญญฤทธิพงษ์ 1
11 สมชาย ม้าหาญศึก 1
12 Sunee Mullikamal 1
13 ดนัยยศ ศรลัมพ์ 1
14 สุภาพร เนตรเขียน 1
15 นันทพล กาญจนวัฒน์ 1
16 กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ 1
17 ชนภัทร วินยวัฒน์ 1
18 เทวพงษ์ สุดแดน 1
19 สมศักดิ์ เธียรจรูญกุล 1
20 ทรงพล พลเยี่ยม 1
21 ปราโมทย์ ศรีสมัย 1
22 กตัญญู ภู่ประเสริฐ 1
23 วีระพงษ์ บุญโญภาส 1
24 วิมลศิริ ชำนาญเวช 1
25 ดำริห์ บูรณะนนท์ 1
26 ธงทอง จันทรางศุ 1
27 วานิช ชุติวงศ์ 1
28 ศิรินรัตน์ รัตนพันธุ์ 1
29 ศรวณีย์ อินทสอน 1
30 กาญจนา นิมมานเหมินทร์ 1
31 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
32 ธนพรรณ สุนทระ 1
33 วินัย สมบูรณ์ 1
34 เสถียร รุจิระวณิช 1
35 ไกรสร เลี้ยงสมบูรณ์ 1
36 วิษณุ เครืองาม 1
37 ไชยยศ เหมะรัชตะ 1
38 ไม่มีข้อมูล 1
39 นรินทร์ ทองธิว 1
40 พรพิมล เรืองกิจ 1
41 ภูมิชัย สุวรรณดี 1
42 วิโรจน์ หล่าสกุล 1
43 อัมพร ด่านนภา 1
44 พิพัฒน์ นรัจฉริยางกูร 1
45 ดำริห์ โชตเศรษฐ์ 1
46 กิตติ ยิ่งปัญญาโชค 1
47 สัจจา เขม้นงาน 1
48 ภัทรดาลิน เย็นมั่นคง 1
49 กรรณิกา พลเยี่ยม 1
50 วิริยะ ว่องวาณิช 1
51 จิรศักดิ์ จิรวดี 1
52 จรัสพงศ์ จักขุทิพย์ 1
53 สมชาย อัศวลิขิตเพชร 1
54 สุชินต์ ดรุณพันธ์ 1
55 บุญชนะ ยี่สารพัฒน์ 1
56 โกเมท ทองภิญโญชัย 1
57 อารยา หุณฑนะเสวี 1
58 เอกชัย เหลี่ยมไพศาล 1
59 นัทมน คงเจริญ 1
60 เอกชัย ฤทธิภักดี 1
61 ชลิดา วัชรศิษย์ 1
62 อรวรรณ จันทร์ทอง 1
63 ธวัชชัย เทพรัตน์ 1
64 ดารารัตน์ พุ่มอ่อน 1
65 ไพศาล ภู่ไพบูลย์ 1
66 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.บัณฑิตวิทยาลัย 1
67 คนึง ฦาไชย 1
68 วิชัย อริยะนันทกะ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2550 2
3 2546 3
4 2544 2
5 2543 5
6 2542 3
7 2541 4
8 2540 8
9 2539 5
10 2538 4
11 2537 5
12 2536 1
13 2535 1
14 2534 2
15 2533 1
16 2532 1
17 2531 1
18 2529 1
19 2528 1
20 2526 6
21 2525 2
22 2519 1
23 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนเมืองเพื่อลดภาวะโลกร้อน
ปี พ.ศ. 2550
2 เรื่อง ตำรวจมหาวิทยาลัย
3 เรื่อง ตำรวจมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2546
4 วิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง
5 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรประมง
6 โครงการศึกษาและพัฒนามาตรการทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อใชัควบคุมมลพิษจากกิจกรรมการเกษตร (กิจกรรมการเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด)
ปี พ.ศ. 2544
7 มาตรการทางกฎหมายในการจัดการสวนป่ายั่งยืนในประเทศไทย
8 โครงการศึกษาและพัฒนามาตรการทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อใชัควบคุมมลพิษจากกิจกรรมการเกษตร (กิจกรรมการเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด)
ปี พ.ศ. 2543
9 บทบาทของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
10 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณ์ มลพิษจาก โรงงานอุตสาหกรรม
11 การนำมาตรการชะลอการฟ้องมาใช้ ในการป้องกันปัญหามลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม
12 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะชุมชน
13 โครงการวิจัยการจัดการขยะชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ : รูปแบบและมาตรการทางสังคม เศรษฐศาสตร์ การจัดการ และกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาขยะชุมชน
ปี พ.ศ. 2542
14 แนวทางการอนุวัตการกฎหมายไทยตามอนุสัญญาว่าด้วย ความหลากหลายทางชีวภาพ : ศึกษากรณีชนิดพันธุ์ต่างถิ่น
15 กฎหมายเพื่อป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมือง
16 องค์การการค้าโลกกับกฎหมายเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ของประเทศอุตสาหกรรม : ผลกระทบต่อประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2541
17 แนวทางการพัฒนากฎหมายไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศในเรื่องฉลากผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (อนุกรม ISO 14020)
18 การให้อำนาจพนักงานอัยการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนผู้เสียหายในคดีมลพิษ
19 การพัฒนากฎหมายในส่วนของการมีส่วนร่วมขององค์การพัฒนาเอกชนในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
20 โครงการวิจัยการจัดการขยะชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ : รูปแบบและมาตรการทางสังคม เศรษฐศาสตร์ การจัดการ และกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาขยะชุมชน
ปี พ.ศ. 2540
21 มาตรการทางกฎหมายในการจัดการเพื่อการพิทักษ์แนวปะการังในประเทศไทย
22 การบังคับใช้มาตรการการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
23 การวิเคราะห์กฎหมายเพื่อการคุ้มครอง ภูมิปัญญาชาวบ้านว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
24 มาตรการทางกฎหมายในการจัดการและการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำธรรมชาติในประเทศไทย
25 สถานภาพทางกฎหมายต่อการนำมาตรฐานระหว่างประเทศ ว่าด้วยการจัดการสิ่งแวดล้อมมาใช้เพื่อป้องกันมลพิษ จากโรงงานอุตสาหกรรม
26 การใช้อำนาจของฝ่ายปกครองในการบริหารจัดการมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม
27 มาตรการทางกฎหมายในการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมืองแร่
28 บทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศไทยในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พุทธศักราช 2535
ปี พ.ศ. 2539
29 การนำวิธีการเพื่อความปลอดภัยมาใช้เพื่อการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ประเภทป่าไม้
30 ปัญหาสิ่งแวดล้อมทางน้ำ : ศึกษาเฉพาะกรณีการควบคุมกำจัดวัชพืชน้ำชนิดร้ายแรง
31 อาชญากรรมสิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีโรงงานอุตสาหกรรม
32 ข้อพิจารณาของไทยในด้านทรัพยากรพันธุกรรมพืชสำหรับการเข้าร่วม อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
33 การประกันภัยสิ่งแวดล้อมจากมลพิษอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2538
34 บทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศไทย ในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พุทธศักราช 2535 : รายงานผลการวิจัย
35 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในแหล่งท่องเที่ยว : ศึกษาเฉพาะกรณีระบบอุทยานแห่งชาติทางบก
36 การใช้กฎหมายเพื่อการอนุรักษ์ช้างในประเทศไทย
37 มาตรการกฎหมายในการจัดการน้ำเสียจากการเพาะปลูกและการปศุสัตว์
ปี พ.ศ. 2537
38 มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันมลพิษจากเรือกล : ศึกษาเฉพาะกรณีเรือกลในคลองแสนแสบ
39 ข้อขัดข้องในทางวิธีพิจารณาความของผู้เสียหายในคดีสิ่งแวดล้อม
40 การระงับข้อพิพาทสิ่งแวดล้อมโดยอนุญาโตตุลาการ
41 มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและควบคุมปัญหาน้ำจากสนามกอล์ฟ
42 มาตรการทางอาญากับปัญหาการก่อให้เกิดมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2536
43 อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของนายอำเภอในการบริหาร เพื่อการการควบคุมปัญหามลพิษจากอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2535
44 มาตรการทางกฏหมายในการรักษาคุณภาพน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง : ศึกษาเฉพาะกรณีน้ำเสียจากชุมชน
ปี พ.ศ. 2534
45 ตุลาการหมู่บ้าน
46 การใช้กฎหมายในการป้องกันและแก้ไขมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2533
47 ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษจากของเสียที่เป็นอันตราย : ศึกษาปัญหาเฉพาะกรณี ของเสียที่เป็นอันตรายที่ขนย้ายมาจากประเทศอื่นและตกค้างอยู่ในเขต ท่าเรือกรุงเทพ
ปี พ.ศ. 2532
48 ปัญหาความผิดเกี่ยวกับการค้าประเวณี : ศึกษาเฉพาะกรณีการไปค้าประเวณีในต่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2531
49 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกองทุนทดแทน ความเสียหายต่อสุขภาพจากมลพิษ : รายงานผลงานวิจัย
ปี พ.ศ. 2529
50 การวิเคราะห์กฎหมายเกี่ยวกับปัญหาน้ำเสียในประเทศไทย / ไพศาล ภู่ไพบูลย์
ปี พ.ศ. 2528
51 ตุลาการหมู่บ้าน
ปี พ.ศ. 2526
52 วิวัฒนาการของกฎหมายไทยในรอบสองร้อยปีภาค 1 : ภาคทั่วไป
53 วิวัฒนาการของกฎหมายไทยในรอบสองร้อยปีภาค 2 : ภาค กฎหมายมหาชน
54 วิวัฒนาการของกฎหมายไทยในรอบสองร้อยปีภาค 3 : ภาค ภาคกฎหมายสาระบัญญัติ
55 วิวัฒนาการของกฎหมายไทยในรอบสองร้อยปีภาค 4 : ภาค กฎหมายวิธีสบัญญัติ
56 วิวัฒนาการของกฎหมายไทยในรอบสองร้อยปีภาค 5 : ภาค กฎหมายมหาชนส่วนแพ่งหรือกฎหมายสังคม
57 กฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการเมืองพัทยา
ปี พ.ศ. 2525
58 วิวัฒนาการของกฎหมายไทยในรอบสองร้อยปี : รายงานผลการวิจัย
59 ค่าทดแทนในกรณีสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
ปี พ.ศ. 2519
60 สิทธิของผู้ต้องหาคดีอาญาในระหว่างสืบสวนและสอบสวน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
61 บทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศไทยในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พุทธศักราช 2535
62 วิวัฒนาการของกฎหมายไทยในรอบสองร้อยปีภาค 1 : ภาคทั่วไป
63 วิวัฒนาการของกฎหมายไทยในรอบสองร้อยปีภาค 2 : ภาค กฎหมายมหาชน
64 วิวัฒนาการของกฎหมายไทยในรอบสองร้อยปีภาค 3 : ภาค ภาคกฎหมายสาระบัญญัติ
65 วิวัฒนาการของกฎหมายไทยในรอบสองร้อยปีภาค 4 : ภาค กฎหมายวิธีสบัญญัติ
66 วิวัฒนาการของกฎหมายไทยในรอบสองร้อยปีภาค 5 : ภาค กฎหมายมหาชนส่วนแพ่งหรือกฎหมายสังคม