ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุนีย์ มัลลิกะมาลย์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- สุนีย์ มัลลิกามาลย์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 12
2 สมชาย รัตนโกมุท 2
3 เสถียร รุจิรวนิช 2
4 ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ 2
5 สุจินดา โกวิทยานนท์ 2
6 วีณา เรืองสกุล 2
7 รังสรรค์ แสงสุข 2
8 ธงชัย พรรณสวัสดิ์ 2
9 อัมพร ด่านนภา 1
10 พิพัฒน์ นรัจฉริยางกูร 1
11 ดำริห์ โชตเศรษฐ์ 1
12 สุชินต์ ดรุณพันธ์ 1
13 วิโรจน์ หล่าสกุล 1
14 ดารารัตน์ พุ่มอ่อน 1
15 สมชาย อัศวลิขิตเพชร 1
16 สัจจา เขม้นงาน 1
17 จรัสพงศ์ จักขุทิพย์ 1
18 จิรศักดิ์ จิรวดี 1
19 ธวัชชัย เทพรัตน์ 1
20 กิตติ ยิ่งปัญญาโชค 1
21 ภูมิชัย สุวรรณดี 1
22 พรพิมล เรืองกิจ 1
23 ชลิดา วัชรศิษย์ 1
24 เอกชัย ฤทธิภักดี 1
25 เอกชัย เหลี่ยมไพศาล 1
26 นัทมน คงเจริญ 1
27 วิชัย อริยะนันทกะ 1
28 เทวพงษ์ สุดแดน 1
29 ไกรสร เลี้ยงสมบูรณ์ 1
30 นรินทร์ ทองธิว 1
31 อารยา หุณฑนะเสวี 1
32 คนึง ฦาไชย 1
33 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.บัณฑิตวิทยาลัย 1
34 อรวรรณ จันทร์ทอง 1
35 วิริยะ ว่องวาณิช 1
36 บุญชนะ ยี่สารพัฒน์ 1
37 โกเมท ทองภิญโญชัย 1
38 ไพศาล ภู่ไพบูลย์ 1
39 วานิช ชุติวงศ์ 1
40 ศุภกิจ บุญญฤทธิพงษ์ 1
41 สมชาย ม้าหาญศึก 1
42 นันทพล กาญจนวัฒน์ 1
43 Sunee Mullikamal 1
44 สมศักดิ์ เธียรจรูญกุล 1
45 สุภาพร เนตรเขียน 1
46 สมชาย ธรรมสุทธิวัฒน์ 1
47 ดนัยยศ ศรลัมพ์ 1
48 กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ 1
49 ชนภัทร วินยวัฒน์ 1
50 ทรงพล พลเยี่ยม 1
51 ปราโมทย์ ศรีสมัย 1
52 กตัญญู ภู่ประเสริฐ 1
53 ไม่มีข้อมูล 1
54 วินัย สมบูรณ์ 1
55 วิมลศิริ ชำนาญเวช 1
56 ดำริห์ บูรณะนนท์ 1
57 ธงทอง จันทรางศุ 1
58 ศรวณีย์ อินทสอน 1
59 กรรณิกา พลเยี่ยม 1
60 ศิรินรัตน์ รัตนพันธุ์ 1
61 กาญจนา นิมมานเหมินทร์ 1
62 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
63 เสถียร รุจิระวณิช 1
64 ธนพรรณ สุนทระ 1
65 วีระพงษ์ บุญโญภาส 1
66 ไชยยศ เหมะรัชตะ 1
67 วิษณุ เครืองาม 1
68 ภัทรดาลิน เย็นมั่นคง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2546 2
2 2544 1
3 2543 3
4 2542 3
5 2541 3
6 2540 7
7 2539 5
8 2538 4
9 2537 5
10 2536 1
11 2535 1
12 2534 1
13 2533 1
14 2532 1
15 2531 1
16 2529 1
17 2526 1
18 2525 2
19 2519 1
20 543 22
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2546
1 วิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อมของศาลปกครอง
2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรประมง
ปี พ.ศ. 2544
3 มาตรการทางกฎหมายในการจัดการสวนป่ายั่งยืนในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2543
4 บทบาทของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
5 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณ์ มลพิษจาก โรงงานอุตสาหกรรม
6 การนำมาตรการชะลอการฟ้องมาใช้ ในการป้องกันปัญหามลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2542
7 แนวทางการอนุวัตการกฎหมายไทยตามอนุสัญญาว่าด้วย ความหลากหลายทางชีวภาพ : ศึกษากรณีชนิดพันธุ์ต่างถิ่น
8 กฎหมายเพื่อป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมือง
9 องค์การการค้าโลกกับกฎหมายเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ของประเทศอุตสาหกรรม : ผลกระทบต่อประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2541
10 แนวทางการพัฒนากฎหมายไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศในเรื่องฉลากผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (อนุกรม ISO 14020)
11 การให้อำนาจพนักงานอัยการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนผู้เสียหายในคดีมลพิษ
12 การพัฒนากฎหมายในส่วนของการมีส่วนร่วมขององค์การพัฒนาเอกชนในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2540
13 มาตรการทางกฎหมายในการจัดการเพื่อการพิทักษ์แนวปะการังในประเทศไทย
14 การบังคับใช้มาตรการการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
15 การวิเคราะห์กฎหมายเพื่อการคุ้มครอง ภูมิปัญญาชาวบ้านว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
16 มาตรการทางกฎหมายในการจัดการและการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำธรรมชาติในประเทศไทย
17 สถานภาพทางกฎหมายต่อการนำมาตรฐานระหว่างประเทศ ว่าด้วยการจัดการสิ่งแวดล้อมมาใช้เพื่อป้องกันมลพิษ จากโรงงานอุตสาหกรรม
18 การใช้อำนาจของฝ่ายปกครองในการบริหารจัดการมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม
19 มาตรการทางกฎหมายในการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมืองแร่
ปี พ.ศ. 2539
20 การนำวิธีการเพื่อความปลอดภัยมาใช้เพื่อการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ประเภทป่าไม้
21 ปัญหาสิ่งแวดล้อมทางน้ำ : ศึกษาเฉพาะกรณีการควบคุมกำจัดวัชพืชน้ำชนิดร้ายแรง
22 อาชญากรรมสิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีโรงงานอุตสาหกรรม
23 ข้อพิจารณาของไทยในด้านทรัพยากรพันธุกรรมพืชสำหรับการเข้าร่วม อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
24 การประกันภัยสิ่งแวดล้อมจากมลพิษอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2538
25 บทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศไทย ในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พุทธศักราช 2535 : รายงานผลการวิจัย
26 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในแหล่งท่องเที่ยว : ศึกษาเฉพาะกรณีระบบอุทยานแห่งชาติทางบก
27 การใช้กฎหมายเพื่อการอนุรักษ์ช้างในประเทศไทย
28 มาตรการกฎหมายในการจัดการน้ำเสียจากการเพาะปลูกและการปศุสัตว์
ปี พ.ศ. 2537
29 มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันมลพิษจากเรือกล : ศึกษาเฉพาะกรณีเรือกลในคลองแสนแสบ
30 ข้อขัดข้องในทางวิธีพิจารณาความของผู้เสียหายในคดีสิ่งแวดล้อม
31 การระงับข้อพิพาทสิ่งแวดล้อมโดยอนุญาโตตุลาการ
32 มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและควบคุมปัญหาน้ำจากสนามกอล์ฟ
33 มาตรการทางอาญากับปัญหาการก่อให้เกิดมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2536
34 อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของนายอำเภอในการบริหาร เพื่อการการควบคุมปัญหามลพิษจากอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2535
35 มาตรการทางกฏหมายในการรักษาคุณภาพน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง : ศึกษาเฉพาะกรณีน้ำเสียจากชุมชน
ปี พ.ศ. 2534
36 การใช้กฎหมายในการป้องกันและแก้ไขมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2533
37 ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษจากของเสียที่เป็นอันตราย : ศึกษาปัญหาเฉพาะกรณี ของเสียที่เป็นอันตรายที่ขนย้ายมาจากประเทศอื่นและตกค้างอยู่ในเขต ท่าเรือกรุงเทพ
ปี พ.ศ. 2532
38 ปัญหาความผิดเกี่ยวกับการค้าประเวณี : ศึกษาเฉพาะกรณีการไปค้าประเวณีในต่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2531
39 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกองทุนทดแทน ความเสียหายต่อสุขภาพจากมลพิษ : รายงานผลงานวิจัย
ปี พ.ศ. 2529
40 การวิเคราะห์กฎหมายเกี่ยวกับปัญหาน้ำเสียในประเทศไทย / ไพศาล ภู่ไพบูลย์
ปี พ.ศ. 2526
41 กฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการเมืองพัทยา
ปี พ.ศ. 2525
42 วิวัฒนาการของกฎหมายไทยในรอบสองร้อยปี : รายงานผลการวิจัย
43 ค่าทดแทนในกรณีสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
ปี พ.ศ. 2519
44 สิทธิของผู้ต้องหาคดีอาญาในระหว่างสืบสวนและสอบสวน