ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุนีย์ จันทร์สกาว
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- สุนีย์ จันทรสกาว
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ไชยวัฒน์ ไชยสุต 22
2 ณกรณ์ ไกรอนุพงษา 12
3 สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด 12
4 พิมพ์รำไพ ว่องไว 12
5 สถาพร วงศ์เจริญวนกิจ 12
6 วิโรจน์ แก้วเรือง 12
7 จินตนาภรณ์ วัฒนธร 12
8 สุรพล นธการกิจกุล 12
9 ธเนศ จันทร์เทศ 12
10 นางสาววิภาวี หีบแก้ว 11
11 วรรณนรี เจริญทรัพย์ 8
12 เฉลิมพงษ์ แสนจุ้ม 8
13 พิมพร ลีลาพรพิสิฐ 7
14 ปราโมทย์ ทิพย์ดวงตา 6
15 ประสิทธิ์ สุวรรณเลิศ 5
16 ศิริวุฒิ สุขขี 5
17 สุวรรณา เวชอภิกุล 5
18 อำไพ พฤติวรพงศ์กุล 4
19 สุชาติ ปันจัยสีห์ 4
20 พาณี ศิริสะอาด 4
21 สรินยา ขัดชุ่มแสง 4
22 กนกพร นิวัฒนนันท์ 3
23 วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ 3
24 วรรณดี แต้โสตถิกุล 3
25 วิสินี จันทร์มหเสถียร 3
26 สุพัตตา ธรรมซองเมือง 3
27 บุษบัน ศิริธัญญาลักษณ์ 3
28 จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ 3
29 ชฎารัตน์ ดวงรัตน์ 2
30 อรวรรณ คันธมาทน์ 2
31 วัชรี เนติสิงหะ 2
32 พรงาม ลิ้มตระกูล 2
33 สุมาลี พฤกษากร 2
34 รจเลข คำเปียง 2
35 ศุภวัชร สิงห์ทอง 2
36 สมพร ภูติยานันต์ 2
37 สุวิเวก ลิปิกรโกศล 2
38 ศรีสุลักษณ์ ธีรานุพัฒนา 2
39 เบญจพร ไชยวรรณ์ 2
40 อังคณา อินตา 2
41 โสระยา ร่วมรังษี 2
42 Sunee Chansakaow 2
43 Chaiyavat Chaiyasut 2
44 ดรุณี นาพรหม 2
45 รัชชุพร สุขสถาน 1
46 จามจุรี โสตถิกุล 1
47 ภาวี หีบแก้ว 1
48 วรรธิดา ชัยญาณะ 1
49 ชลทิพย์ ทิพย์แก้ว 1
50 สมชาย จอมดวง 1
51 วรรณพ วิเศษสงวน 1
52 S. Tharata 1
53 Suchat Punjaisee 1
54 C. Punjaisee 1
55 วิภาวี ทูคำมี 1
56 สาร์ทจีน ภีระจันทร์ 1
57 Wonnop Visessanguan 1
58 กนกวรรณ เกียรติสิน 1
59 สุทัศน์ สุระวัง 1
60 อาคม กาญจนประโชติ 1
61 สิโรตม์ ชูติวัตร 1
62 ประภัสสร ทิพย์รัตน์ 1
63 พิภพ ชำนิวิกัยพงศ์ 1
64 ชนกพร เผ่าศิริ 1
65 ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา 1
66 นิสิต กิตติพงษ์พัฒนา 1
67 สุภาพร มัชฌิมะปุระ 1
68 ปณคพร วรรณานนท์ 1
69 รวิวรรณ วงศ์ภูมิชัย 1
70 ชัยวัฒน์ จาติเสถียร 1
71 อรอนงค์ กิตติพงษ์พัฒนา 1
72 นงนุช เอื้อบัณฑิต 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2557 2
3 2556 3
4 2555 1
5 2554 6
6 2553 9
7 2552 4
8 2551 13
9 2550 8
10 2549 8
11 2548 11
12 2543 1
13 2536 1
14 543 25
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การวิจัยต่อยอดองค์ความรู้และสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรและยาพื้นบ้าน โครงการย่อยที่ 2 การวิจัยต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากน้ำมันว่านสาวหลง
ปี พ.ศ. 2557
3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพบำรุงสายตาจากผลหม่อน
4 การใช้ประโยชน์จากมะกิ้งเป็นอาหารสุขภาพ เครื่องสำอาง และสารช่วยทางเภสัชกรรม (ปีที่ 2)
ปี พ.ศ. 2556
5 ปัจจัยการเพิ่มผลผลิตการปลูกและการควบคุมคุณภาพพืชกัญชง
6 ความสามารถในการต้านออกซิเดชันและป้องกันการทะลายดีเอ็นเอของพืชผักพื้นบ้านและสมุนไพรไทยบางชนิด
7 การใช้ประโยชน์จากมะกิ้งเป็นอาหารสุขภาพ เครื่องสำอาง และสารช่วยทางเภสัชกรรม
ปี พ.ศ. 2555
8 การใช้ประโยชน์จากสมุนไพรเป็นอาหารสุขภาพและเครื่องสำอาง
ปี พ.ศ. 2554
9 8-Hydroxygenistein formation of soybean fermented with Aspergillus oryzae BCC 3088
10 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางจากสารสกัดมะเกี๋ยง
11 การจัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์จากตำรับยาสมุนไพรพื้นบ้านล้านนา
12 การพัฒนาอัตลักษณ์ล้านนาด้วยผลิตภัณฑ์สปาจากดอกไม้หอมไทยและพืชหอมไทย
13 การจัดทำต้นแบบน้ำมันหอมระเหยอัตลักษณ์ล้านนาที่ผสมในการให้บริการนวด
14 การพัฒนาวัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพสำหรับสปาและธุรกิจสปา
ปี พ.ศ. 2553
15 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสัตว์ Synbiotics สำหรับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสัตว์ปีกจากวัตถุดิบที่มีในประเทศไทย
16 ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและจลนพลศาสตร์ของการหมักผลิตภัณฑ์น้ำถั่วเหลือง และน้ำถั่วเหลืองหมัก
17 การสกัดและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากเมล็ดลิ้นจี่
18 การใช้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์จากพืชบางชนิดที่พบ ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน
19 การจัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมระเหยอัตลักษณ์ล้านนาที่ผสมผสานในการให้บริการนวด
20 การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์จากพืชบางชนิดที่พบในศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน
21 การสกัดและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากเมล็ดลิ้นจี่
22 การใช้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์ และการเกษตรจากความหลากหลายของพืชและจุลินทรีย์เพื่อสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
23 การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์จากพืชบางชนิดที่พบในศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน
ปี พ.ศ. 2552
24 การสกัดและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากเมล็ดลิ้นจี่
25 ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและการอักเสบของพืชผักพื้นบ้านและสมุนไพรไทยบางชนิด
26 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีคุณสมบัติต้านออกซิเดชันจากเปลือกส้มและเปลือกมะนาว โดยกระบวนการหมักด้วยเชื้อรา
27 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไล่ยุงจากน้ำมันตะไคร้ต้น
ปี พ.ศ. 2551
28 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีคุณสมบัติต้านออกซิเดชันจากเปลือกส้มและเปลือกมะนาว โดยกระบวนการหมักด้วยเชื้อรา
29 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสัตว์ Synbiotics สำหรับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสัตว์ปีกจากวัตถุดิบที่มีในประเทศไทย
30 ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและการอักเสบของพืชผักพื้นบ้านและสมุนไพรไทยบางชนิด
31 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีคุณสมบัติต้านออกซิเดชันจากเปลือกส้มและเปลือกมะนาว โดยกระบวนการหมักด้วยเชื้อรา
32 การวิเคราะห์หาปริมาณ Spilanthol ในผักคราดหัวแหวน
33 ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและการอักเสบของพืชผักพื้นบ้านและสมุนไพรไทยบางชนิด
34 ฤทธิ์ระงับการอักเสบของน้ำมันระเหยง่ายและสารสกัดจากพืชหอมไทยบางชนิด
35 การตรวจสอบคุณภาพกานพลูและผลิตภัณฑ์ยาเตรียมสมุนไพรที่มีกานพลูเป็นส่วนประกอบ
36 การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณสารองค์ประกอบสำคัญจากกวาวเครือขาวในช่วงเวลาต่างๆ
37 การตรวจสอบคุณภาพกานพลูและผลิตภัณฑ์ยาเตรียมสมุนไพร ที่มีกานพลูเป็นส่วนประกอบ
38 องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของเขืองแข้งม้า
39 การตรวจสอบคุณภาพกานพลูและผลิตภัณฑ์ยาเตรียมสมุนไพร ที่มีกานพลูเป็นส่วนประกอบ
40 การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณสารองค์ประกอบสำคัญจากกวาวเครือขาวในช่วงเวลาต่างๆ
ปี พ.ศ. 2550
41 ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและการอักเสบของพืชผักพื้นบ้านและสมุนไพรไทยบางชนิด
42 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณสมบัติทางออกซิเดชั่นจากเปลือกส้มและเปลือกมะนาว
43 การตรวจพิสูจน์โครงสร้างสารสำคัญชนิดใหม่ที่แสดงคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงลักษณะการดื้อยาจากสารสกัดมะระขี้นก (Momordica charantia Linn.)
44 มาตรฐานพืชสมุนไพรทางเภสัชเวท
45 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสัตว์ Synbiotics สำหรับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสัตว์ปีกจากวัตถุดิบที่มีในประเทศไทย
46 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่มีคุณสมบัติต้านออกซิเดชันจากเปลือกส้มและเปลือกมะนาว
47 ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและการอักเสบของพืชผักพื้นบ้านและสมุนไพรไทยบางชนิด
48 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีคุณสมบัติต้านออกซิเดชันจากเปลือกส้ม และเปลือกมะนาว โดยกระบวนการหมักด้วยเชื้อรา
ปี พ.ศ. 2549
49 คุณสมบัติต้านออกซิเดชันของพืชและน้ำหนักชีวภาพจากพืช
50 การตรวจพิสูจน์โครงสร้างสารสำคัญชนิดใหม่ที่แสดงคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงลักษณะการดื้อยาจากสารสกัดมะระขี้นก (Momordica charantia Linn.)
51 การพัฒนาเครื่องสำอางรักษาสิวรูปแบบเจลจากสารสกัดกระบือเจ็ดตัว
52 การพัฒนาวิธีประเมิน DNA Damage โดยอิเล็กโทรโฟรีซิส
53 การพัฒนาเครื่องสำอางรักษาสิวรูปแบบเจลจากสารสกัดกระบือเจ็ดตัว
54 โครงการจัดทำรายการคุณสมบัติหลักของวัตถุประสงค์ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน
55 การวิจัยองค์ประกอบทางเคมี พฤษเคมี และฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืช 2
56 ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและจลนพลศาสตร์ ของการหมักผลิตภัณฑ์น้ำถั่วเหลือง และน้ำถั่วเหลืองหมัก
ปี พ.ศ. 2548
57 ฤทธิ์ระงับการอักเสบของน้ำมันระเหยง่ายและสารสกัดจากพืชหอมไทยบางชนิด
58 การพัฒนาวิธีประเมิน DNA Damage โดยอิเล็กโทรโฟรีซิส
59 มาตรฐานพืชสมุนไพรทางเภสัชเวท
60 ฤทธิ์ระงับการอักเสบของน้ำมันระเหยง่ายและสารสกัดจากพืชหอมไทยบางชนิด
61 การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณสารองค์ประกอบสำคัญจากกวาวเครือขาวในช่วงเวลาต่างๆ
62 ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและจลนพลศาสตร์ของการหมักผลิตภัณฑ์น้ำถั่วเหลือง และน้ำถั่วเหลืองหมัก
63 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากตีผลา
64 การวิจัยองค์ประกอบทางเคมี พฤกษเคมี และฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของพืช และน้ำหมักจากชีวภาพจากพืช
65 การวิจัยองค์ประกอบทางเคมี พฤษเคมี และฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืช
66 การพัฒนาวิธีประเมิน DNA damage โดยอิเล็กโทรโฟรีซิส
67 การพัฒนาวิธีประเมิน DNA Damage โดยอิเล็กโทรโฟรีซิส
ปี พ.ศ. 2543
68 การตรวจสอบคุณภาพกานพลูและผลิตภัณฑ์ยาเตรียมสมุนไพรที่มีกานพลูเป็นส่วนประกอบ
ปี พ.ศ. 2536
69 การศึกษาทางพฤกษเคมีของรากอบเชยเถา
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
70 การวิเคราะห์หาปริมาณ Spilanthol ในผักคราดหัวแหวน