ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุนีย์ จันทร์สกาว
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- สุนีย์ จันทรสกาว
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ไชยวัฒน์ ไชยสุต 22
2 สถาพร วงศ์เจริญวนกิจ 12
3 ณกรณ์ ไกรอนุพงษา 12
4 สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด 12
5 วิโรจน์ แก้วเรือง 12
6 ธเนศ จันทร์เทศ 12
7 พิมพ์รำไพ ว่องไว 12
8 จินตนาภรณ์ วัฒนธร 12
9 สุรพล นธการกิจกุล 12
10 นางสาววิภาวี หีบแก้ว 11
11 วรรณนรี เจริญทรัพย์ 8
12 เฉลิมพงษ์ แสนจุ้ม 8
13 พิมพร ลีลาพรพิสิฐ 7
14 ปราโมทย์ ทิพย์ดวงตา 6
15 ศิริวุฒิ สุขขี 5
16 สุวรรณา เวชอภิกุล 5
17 ประสิทธิ์ สุวรรณเลิศ 5
18 พาณี ศิริสะอาด 4
19 อำไพ พฤติวรพงศ์กุล 4
20 สรินยา ขัดชุ่มแสง 4
21 สุชาติ ปันจัยสีห์ 4
22 วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ 3
23 วิสินี จันทร์มหเสถียร 3
24 กนกพร นิวัฒนนันท์ 3
25 สุพัตตา ธรรมซองเมือง 3
26 บุษบัน ศิริธัญญาลักษณ์ 3
27 จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ 3
28 วรรณดี แต้โสตถิกุล 3
29 วัชรี เนติสิงหะ 2
30 พรงาม ลิ้มตระกูล 2
31 สมพร ภูติยานันต์ 2
32 ชฎารัตน์ ดวงรัตน์ 2
33 ศุภวัชร สิงห์ทอง 2
34 โสระยา ร่วมรังษี 2
35 รจเลข คำเปียง 2
36 สุมาลี พฤกษากร 2
37 อรวรรณ คันธมาทน์ 2
38 อังคณา อินตา 2
39 สุวิเวก ลิปิกรโกศล 2
40 ดรุณี นาพรหม 2
41 ศรีสุลักษณ์ ธีรานุพัฒนา 2
42 เบญจพร ไชยวรรณ์ 2
43 Sunee Chansakaow 2
44 Chaiyavat Chaiyasut 2
45 ประภัสสร ทิพย์รัตน์ 1
46 พิภพ ชำนิวิกัยพงศ์ 1
47 Suchat Punjaisee 1
48 อาคม กาญจนประโชติ 1
49 S. Tharata 1
50 ชนกพร เผ่าศิริ 1
51 อรอนงค์ กิตติพงษ์พัฒนา 1
52 รวิวรรณ วงศ์ภูมิชัย 1
53 สุทัศน์ สุระวัง 1
54 ชัยวัฒน์ จาติเสถียร 1
55 C. Punjaisee 1
56 ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา 1
57 นิสิต กิตติพงษ์พัฒนา 1
58 สิโรตม์ ชูติวัตร 1
59 กนกวรรณ เกียรติสิน 1
60 วิภาวี ทูคำมี 1
61 ชลทิพย์ ทิพย์แก้ว 1
62 นงนุช เอื้อบัณฑิต 1
63 ปณคพร วรรณานนท์ 1
64 สุภาพร มัชฌิมะปุระ 1
65 ภาวี หีบแก้ว 1
66 สมชาย จอมดวง 1
67 สาร์ทจีน ภีระจันทร์ 1
68 Wonnop Visessanguan 1
69 วรรธิดา ชัยญาณะ 1
70 รัชชุพร สุขสถาน 1
71 จามจุรี โสตถิกุล 1
72 วรรณพ วิเศษสงวน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2557 1
3 2554 5
4 2553 4
5 2552 1
6 2551 4
7 2550 4
8 2549 4
9 2548 6
10 2536 1
11 543 62
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การวิจัยต่อยอดองค์ความรู้และสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรและยาพื้นบ้าน โครงการย่อยที่ 2 การวิจัยต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากน้ำมันว่านสาวหลง
ปี พ.ศ. 2557
3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพบำรุงสายตาจากผลหม่อน
ปี พ.ศ. 2554
4 8-Hydroxygenistein formation of soybean fermented with Aspergillus oryzae BCC 3088
5 การจัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์จากตำรับยาสมุนไพรพื้นบ้านล้านนา
6 การพัฒนาอัตลักษณ์ล้านนาด้วยผลิตภัณฑ์สปาจากดอกไม้หอมไทยและพืชหอมไทย
7 การจัดทำต้นแบบน้ำมันหอมระเหยอัตลักษณ์ล้านนาที่ผสมในการให้บริการนวด
8 การพัฒนาวัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพสำหรับสปาและธุรกิจสปา
ปี พ.ศ. 2553
9 การจัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมระเหยอัตลักษณ์ล้านนาที่ผสมผสานในการให้บริการนวด
10 การสกัดและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากเมล็ดลิ้นจี่
11 การใช้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์ และการเกษตรจากความหลากหลายของพืชและจุลินทรีย์เพื่อสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
12 การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์จากพืชบางชนิดที่พบในศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน
ปี พ.ศ. 2552
13 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไล่ยุงจากน้ำมันตะไคร้ต้น
ปี พ.ศ. 2551
14 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีคุณสมบัติต้านออกซิเดชันจากเปลือกส้มและเปลือกมะนาว โดยกระบวนการหมักด้วยเชื้อรา
15 องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของเขืองแข้งม้า
16 การตรวจสอบคุณภาพกานพลูและผลิตภัณฑ์ยาเตรียมสมุนไพร ที่มีกานพลูเป็นส่วนประกอบ
17 การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณสารองค์ประกอบสำคัญจากกวาวเครือขาวในช่วงเวลาต่างๆ
ปี พ.ศ. 2550
18 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสัตว์ Synbiotics สำหรับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสัตว์ปีกจากวัตถุดิบที่มีในประเทศไทย
19 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่มีคุณสมบัติต้านออกซิเดชันจากเปลือกส้มและเปลือกมะนาว
20 ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและการอักเสบของพืชผักพื้นบ้านและสมุนไพรไทยบางชนิด
21 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีคุณสมบัติต้านออกซิเดชันจากเปลือกส้ม และเปลือกมะนาว โดยกระบวนการหมักด้วยเชื้อรา
ปี พ.ศ. 2549
22 คุณสมบัติต้านออกซิเดชันของพืชและน้ำหนักชีวภาพจากพืช
23 โครงการจัดทำรายการคุณสมบัติหลักของวัตถุประสงค์ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน
24 การวิจัยองค์ประกอบทางเคมี พฤษเคมี และฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืช 2
25 ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและจลนพลศาสตร์ ของการหมักผลิตภัณฑ์น้ำถั่วเหลือง และน้ำถั่วเหลืองหมัก
ปี พ.ศ. 2548
26 ฤทธิ์ระงับการอักเสบของน้ำมันระเหยง่ายและสารสกัดจากพืชหอมไทยบางชนิด
27 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากตีผลา
28 การวิจัยองค์ประกอบทางเคมี พฤกษเคมี และฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของพืช และน้ำหมักจากชีวภาพจากพืช
29 การวิจัยองค์ประกอบทางเคมี พฤษเคมี และฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืช
30 การพัฒนาวิธีประเมิน DNA damage โดยอิเล็กโทรโฟรีซิส
31 การพัฒนาวิธีประเมิน DNA Damage โดยอิเล็กโทรโฟรีซิส
ปี พ.ศ. 2536
32 การศึกษาทางพฤกษเคมีของรากอบเชยเถา