ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุนีย์ จันทร์มหเสถียร
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การพัฒนารูปแบบความร่วมมือเพื่อประสิทธิภาพในการจัดการตนเองของผู้ป่วย โรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน : กรณีศึกษาพื้นที่ตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
ปี พ.ศ. 2549
2 ความทุกข์ทรมานและความเจ็บปวดของผู้ป่วยขณะที่ได้รับการล้างกระเพาะปัสสาวะแบบต่อเนื่อง
ปี พ.ศ. 2548
3 ระดับความทุกข์ทรมานและระดับความเจ็บปวดของผู้ป่วย ขณะที่ได้รับการใส่คาสายยางในกระเพาะอาหาร
4 การประเมินหลักสูตร การจัดการศึกษา และปัจจัยเกื้อหนุน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 ความทุกข์ทรมานและความเจ็บปวดของผู้ป่วย ขณะที่ได้รับการล้างกระเพาะปัสสาวะแบบต่อเนื่อง
ปี พ.ศ. 2547
6 ความทุกข์ทรมานและความเจ็บปวดของผู้ป่วยขณะที่ได้รับการล้างกระเพาะปัสสาวะแบบต่อเนื่อง
ปี พ.ศ. 2546
7 การประเมินหลักสูตร การจัดการศึกษา และปัจจัยเกื้อหนุน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2545
8 ระดับความทุกข์ทรมานและระดับความเจ็บปวดของผู้ป่วย ขณะที่ได้รับการใส่คาสายยางในกระเพาะอาหาร
ปี พ.ศ. 2544
9 ระดับความทุกข์ทรมานและระดับความเจ็บปวดของผู้ป่วย ขณะที่ได้รับการใส่คาสายยางในกระเพาะอาหาร
ปี พ.ศ. 2541
10 ความวิตกกังวลก่อนผ่าตัดในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดใหญ่
ปี พ.ศ. 2540
11 ความวิตกกังวลก่อนผ่าตัดในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดใหญ่
12 ความวิตกกังวลของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเต้านมทิ้ง
ปี พ.ศ. 2538
13 ความวิตกกังวลของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเต้านมทิ้ง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
14 การพัฒนารูปแบบความร่วมมือเพื่อประสิทธิภาพในการจัดการตนเองของผู้ป่วย โรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน : กรณีศึกษาพื้นที่ตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน