ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุนีย์ กาศจำรูญ,
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- สุนีย์ กาศจำรูญ
- สุนีย์ กาศจำรุญ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มาลี อิศรานนท์ 4
2 วาสนา ฮุสตัน 4
3 อินทิรา ยั่งยืน 4
4 ภัทรภร ยวนพันธุ์ 1
5 ปราณี แสงจันทร์ 1
6 ยุพิน กาญจนารัตน์ 1
7 อัญมณี ศรีวัชรินทร์ 1
8 สมมาตร์ เสถียร 1
9 สุวิมล อังควานิช, 1
10 บงกช จันทรัตน์ 1
11 อัญชลี ยิ้มสมบูรณ์ 1
12 บุษกร แก้วพิทักษ์คุณ 1
13 อัญชลี พิจารณา 1
14 วริศรา โปรดปราน 1
15 ธนิสสรา คงฉิม 1
16 ภาษิณี ปานน้อย 1
17 อุมาภรณ์ ปิติชาญ 1
18 ชนันนา รอดสุทธฺ, 1
19 หทัยกานต์ วงศ์สวัสดิ์ 1
20 พวงเพ็ญ ชุณหปราณ 1
21 สุวิมล อังควานิช 1
22 วราภรณ์ ชูมณี 1
23 ปาริชาติ แสงระชัฎ 1
24 ยุวดี ชุนลิ้ม 1
25 สุภาพร เรืองปิยะเสรี 1
26 บุญศรี กิตติโชติพาณิชย์ 1
27 บุศรา โมลา 1
28 นิภารัตน์ ศรีสุชาติ 1
29 วราภรณ์ จุฑากร 1
30 สุรีพร กรวดสูงเนิน 1
31 ประทุมทิพย์ สุขราษฎร์ 1
32 กฤษณพล จันทร์พรหม 1
33 สราลี สงค์จำเริญ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 6
2 2553 12
3 2552 2
4 2551 7
5 2550 1
6 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การวิเคราะห์เนื้อหาข่าวและบทความในหนังสือพิมพ์ธุรกิจภาษาไทย ปี พ.ศ. 2552
2 การวิเคราะห์เนื้อหาจริยธรรมที่ปรากฎในพระคริสธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม หมวดบทกวีและวรรณกรรมปัญญา
3 การวิเคราะห์และบทความทางด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ในหนังสือพิมพ์ภาษาไทยระหว่างปี พ.ศ. 2551-2553
4 การรับรู้ของบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาต่อการจัดการความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
5 การจัดการความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
6 การวิเคราะห์เนื้อหาวารสารทางด้านสัตวแพทยศาสตร์ที่ตีพิมพ์ระหว่าง พ.ศ.2542-2551
ปี พ.ศ. 2553
7 การวิเคราะห์เนื้อหาวารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพภาษาไทยที่พิมพ์เผยแพร่โดยสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ระหว่างปีพ.ศ.2545-2549
8 การใช้งานคอมพิวเตอร์ในโครงการคอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษาของครูบรรณารักษ์โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
9 การวิเคราะห์เนื้อหาข่าวเศรษฐกิจในวารสารสยามจดหมายเหตุ ระหว่างปี พ.ศ.2542-2551
10 ความคาดหวังของบุคลากรห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐต่อคุณภาพการบริการของตัวแทนจำหน่ายระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
11 การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
12 การบริการสารสนเทศเชิงรุกของห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ
13 สมรรถนะตามสายงานบริการของบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
14 การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ในโครงการ ThaiLIS ของบุคลากรห้องสมุดในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
15 การวิเคราะห์เนื้อหาวารสารทางด้านจิตวิทยาระหว่างปี พ.ศ. 2542-2551
16 สภาพการจัดการและปัญหาในการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวัสดุไม่ตีพิมพ์ในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
17 ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
18 หัวเรื่องภาษาไทยสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม
ปี พ.ศ. 2552
19 การพัฒนาแหล่งสารสนเทศทางการพยาบาลบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
20 ความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปี พ.ศ. 2551
21 การใช้ศูนย์ข้อมูลหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ของผู้ปฏิบัติงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
22 การวิเคราะห์เนื้อหาวารสารทางประชากรศาสตร์ พ.ศ.2542-2548
23 การใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ในสำนักหอสมุดกลาง ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง
24 การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
25 การรับรู้สารสนเทศเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของประชาชน ในตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
26 พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของผู้ต้องขัง : กรณีศึกษาทัณฑสถานหญิงกลาง
27 การวิเคราะห์เนื้อหาวรรณกรรมแปลสำหรับเด็กที่จัดพิมพ์โดย บริษัท นามมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ จำกัด ระหว่างปีพ.ศ.2546-2549
ปี พ.ศ. 2550
28 บทบาทของบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน ในศตวรรษที่ 21 : กรณีศึกษาโรงเรียนนานาชาติ ในเขตกรุงเทพมหานคร