ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- สุนิสา ศิริพงศวุฒิกร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วรพงษ์ อัศวเกศมณี 13
2 งบประมาณแผ่นดิน 7
3 เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ 6
4 สันทัด วิเชียรโชติ 6
5 โครงการวิจัย Matching Fund 5
6 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 3
7 สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์ 2
8 นิซาอูดะห์ ระเด่นอาหมัด 2
9 สมพร นิลมณี 2
10 เบญจมาภรณ์ พิมพา 2
11 ฮาลาล 2
12 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 2
13 กิจจา สว่างเจริญ 2
14 อุกฤฌ น้านิรัติศัย 2
15 สุวรรณภรณ์ บุญเพ็ง 2
16 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2
17 เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด 2
18 ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล 2
19 สมหวัง เล็กจริง 2
20 นวลพรรณ ศิรินุพงศ์ 2
21 จักรี ทองเรือง 2
22 ประทุมวัลย์ เจริญพร 1
23 สันติสุข ไทยปาล 1
24 ธีรยา สรรพวรพงษ์ 1
25 กานดา ค้ำชู 1
26 มณีย์ กรรณรงค์ 1
27 Sunisa Siripongvutikorn 1
28 สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี 1
29 สุวิท ชูช่วย 1
30 วรพงษ์ สุทธิรักษ์ 1
31 สุภาทินี โสบุญ 1
32 สกุลทิพย์ พุทธแก้ว 1
33 จำเป็น อ่อนทอง 1
34 วิภากร เสือพยัคฆ์ 1
35 ลักษณ์ศิริน ศิริเสถียร 1
36 ภูธร แคนยุกต์ 1
37 ส่าหรี บุญประสพ 1
38 อภิรดี สว่างวงศ์ 1
39 สมปอง เตชะโต 1
40 อรษา สุตเธียรกุล 1
41 สถาพร ดิเรกบุษราคม 1
42 เถวียน วิทยา 1
43 พงษ์เทพ วิไลพันธ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 4
2 2560 2
3 2558 1
4 2556 2
5 2555 2
6 2554 1
7 2553 2
8 2552 5
9 2551 6
10 2550 6
11 2549 4
12 2548 1
13 1086 5
14 543 37
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 ต้นแบบของการผลิตเครื่องแกงและน้ำพริกพื้นบ้านภาคใต้สำเร็จรูป:ฤทธิ์ทางชีวภาพคุณค่าทางโภชนาการและอายุการเก็บรักษาเครื่องแกง
2 ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากเครื่องแกง ในรูปแบบซอลและผงโรยข้าวเพื่อการส่งออก
3 การพัฒนาส่วนผสมอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากข้าวพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้: พันธุ์เฉี้ยงพัทลุง
4 การผลิตเครื่องดื่มสุขภาพผงน้ำคั้นต้นอ่อนข้าวเสริมแร่ธาตุซีลีเนียมขณะปลูกที่มีการเพิ่มขึ้นของปริมาณแร่ธาตุซีลีเนียม ปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและการทดสอบความปลอดภัยในเซลล์ไลน์
ปี พ.ศ. 2560
5 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของหอยนางรมพาสเจอร์ไรส์ระหว่างการเก็บรักษาโดยการแช่เย็นภายใต้สภาวะดัดแปลงบรรยากาศ
6 การศึกษาคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระและการต้านความเป็นพิษของแคดเมียมของสารสกัดกระเทียมและการประยุกต์ใช้ในเนื้อปลาบด
ปี พ.ศ. 2558
7 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพระหว่างการเก็บรักษาหอยนางรม (Crassostrea belcheri) ในสภาวะต่าง ๆ
ปี พ.ศ. 2556
8 สมบัติต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบของสารออกฤทธิ์ในระดับเซลล์ : ผลของความเป็นกรด-ด่าง กระบวนการให้ความร้อนและระยะเวลาในการเก็บรักษาของแกงส้มภาคใต้
9 ผลของการมาริเนทด้วยเครื่องสะเต๊ะต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพและความปลอดภัยของเนื้อหอยนางรม
ปี พ.ศ. 2555
10 การสกัดและสมบัติการต้านออกซิเดชันของสมุนไพร/เครื่องเทศที่เป็นองค์ประกอบในเครื่องต้มข่าและการประยุกต์ใช้เครื่องต้มข่าในการมาริเนทในกุ้งขาวและเก็บรักษาแบบดัดแปลงบรรยากาศ
11 การผลิตชาจากใบเทพธาโร : ชาดำ
ปี พ.ศ. 2554
12 โครงการ การประเมินคุณภาพและความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่การผลิตหอบนางรม (Crassostrea belcheri) จากบริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. 2553
13 การพัฒนานักเกตจากเศษเนื้อปลาแซลมอนเสริมสมุนไพร/เครื่องเทศและอายุการเก็บรักษาภายใต้สภาวะการบรรจุแบบดัดแปลงบรรยากาศ
14 ผลของเครื่องต้มยำต่อคุณภาพของเนื้อไก่ไข่ปลดระวางและผลิตภัณฑ์ต้มยำไก่ไข่ปลดระวาง
ปี พ.ศ. 2552
15 ปัจจัยที่มีผลต่อการแปลรูปไก่สะเต๊ะพร้อมปรุงและพร้อมบริโภคและอายุการเก็บรักษาภายใต้การบรรจุแบบดัดแปลงบรรยากาศ
16 การพัฒนานักเกตจากเศษเนื้อปลาแซลมอนเสริมสมุนไพร/เครื่องเทศและอายุการเก็บรักษาภายใต้สภาวะการบรรจุแบบดัดแปลงบรรยากาศ
17 ปัจจัยที่มีผลต่อการแปรรูปไก่สะเต๊ะพร้อมปรุงและพร้อมบริโภคและอายุการเก็บรักษาภายใต้การบรรจุแบบดัดแปลงบรรยากาศ
18 การพัฒนานักเกตจากเศษเนื้อปลาแซลมอนเสริมสมุนไพร/เครื่องเทศและอายุการเก็บรักษาภายใต้สภาวะการบรรจุแบบดัดแปลงบรรยากาศ
19 ผลของเครื่องต้มยำต่อคุณภาพของเนื้อไก่ไข่ปลดระวาง และผลิตภัณฑ์ต้มยำไก่ไข่ปลดระวาง
ปี พ.ศ. 2551
20 การศึกษาฤทธิ์และสมบัติของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลเพื่อสุขภาพ
21 การประยุกต์ใช้เทคนิคเฮอร์เดิลต่อการยืดอายุการเก็บรักษาเครื่องแกงส้ม
22 การพัฒนาห่อหมกจากเศษเนื้อปลาแซลมอลและอายุการเก็บรักษาภายใต้สภาวะการบรรจุแบบดัดแปลงบรรยากาศ
23 ผลของเครื่องต้มยำต่อคุณภาพของเนื้อไก่ไข่ปลดระวางและผลิตภัณฑ์ต้มยำไก่ไข่ปลดระวาง
24 ผลของการทำแห้งใบมะกรูดต่อปริมาณเบต้าแคโรทีน คุณสมบัติการต้านออกซิเดชัน การต้านจุลินทรีย์และอายุการเก็บรักษา
25 ผลของเครื่องต้มยำต่อคุณภาพของเนื้อไก่พื้นเมืองไทยและผลิตภัณฑ์ต้มยำไก่พื้นเมือง
ปี พ.ศ. 2550
26 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กุ้งกุลาดำหมักเครื่องแกงต้มยำและเครื่องแกงเขียวหวาน
27 การเพิ่มประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระและประสิทธิภาพการต้านจุลินทรีย์ในเครื่องปรุงสะเต๊ะและการประยุกตใช้ในอาหาร
28 การเพิ่มสมบัติการต้านออกซิเดชั่นและการต้านจุลินทรีย์ในเครื่องปรุงสะเต๊ะและการประยุกต์ใช้ในกุ้งขาว
29 การยืดอายุการเก็บรักษาเนื้อย่อยปาลาแซลมอนโดยการใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพร/เครื่องเทศ
30 ผลของเครื่องต้มยำต่อคุณภาพของเนื้อไก่ไข่ปลดระวางและผลิตภัณฑ์ต้มยำไก่ไข่ปลดระวาง
31 การยืดอายุการเก็บรักษาเนื้อย่อยปาลาแซลมอนโดยการใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพร/เครื่องเทศ
ปี พ.ศ. 2549
32 การพัฒนาเครื่องต้มยำส้มแขกชนิดก้อน
33 การพัฒนาสูตรเครื่องต้มยำส้มแขกและอายุการเก็บรักษา
34 เครื่องแกงเขียวหวานเพื่อใช้ในการหมักกุ้ง
35 ผลของการทำแห้งใบมะกรูดต่อปริมาณเบต้าแคโรทีน คุณสมบัติการต้านออกซิเดชั่นการต้านจุลินทรีย์และอายุการเก็บรักษา
ปี พ.ศ. 2548
36 คุณสมบัติในการต้านเชื้อแบคทีเรียของเครื่องต้มยำ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
37 น้ำยาฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในผลผลิตทางการเกษตรที่มีสารสกัดจากธรรมชาติเป็นองค์ประกอบ
38 สูตรเครื่องต้มยำที่สามารถยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ และกรรมวิธีแปรรูปเนื้อสัตว์และอาหารทะเลหมักเครื่อง ต้มยำแบบดัดแปลงบรรยากาศ
39 สูตรเครื่องปรุงรสแกงเขียวหวานปรุงสำเร็จและกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
40 สูตรเครื่องปรุงรสสตูปรุงสำเร็จชนิดผงและกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
41 สูตรเครื่องปรุงรสต้มยำปรุงสำเร็จและกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
42 การผลิตเครื่องแกงส้มภาคใต้ผงสำเร็จรูปฮาลาลและสมบัติเชิงหน้าที่ของเครื่องแกง : สมบัติการต้านออกซิเดชันและต้านการอักเสบระดับเซลล์
43 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของเครื่องแกงมัสมั่นในระหว่างการเก็บรักษา