ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- สุนิสา ศิริพงศวุฒิกร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วรพงษ์ อัศวเกศมณี 13
2 งบประมาณแผ่นดิน 7
3 สันทัด วิเชียรโชติ 6
4 เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ 6
5 โครงการวิจัย Matching Fund 5
6 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 3
7 สุวรรณภรณ์ บุญเพ็ง 2
8 สมหวัง เล็กจริง 2
9 ฮาลาล 2
10 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 2
11 นวลพรรณ ศิรินุพงศ์ 2
12 จักรี ทองเรือง 2
13 ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล 2
14 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2
15 เบญจมาภรณ์ พิมพา 2
16 เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด 2
17 กิจจา สว่างเจริญ 2
18 อุกฤฌ น้านิรัติศัย 2
19 สมพร นิลมณี 2
20 นิซาอูดะห์ ระเด่นอาหมัด 2
21 สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์ 2
22 สันติสุข ไทยปาล 1
23 มณีย์ กรรณรงค์ 1
24 สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี 1
25 ประทุมวัลย์ เจริญพร 1
26 ธีรยา สรรพวรพงษ์ 1
27 สุวิท ชูช่วย 1
28 พงษ์เทพ วิไลพันธ์ 1
29 วรพงษ์ สุทธิรักษ์ 1
30 สุภาทินี โสบุญ 1
31 สกุลทิพย์ พุทธแก้ว 1
32 กานดา ค้ำชู 1
33 Sunisa Siripongvutikorn 1
34 ลักษณ์ศิริน ศิริเสถียร 1
35 ภูธร แคนยุกต์ 1
36 ส่าหรี บุญประสพ 1
37 จำเป็น อ่อนทอง 1
38 วิภากร เสือพยัคฆ์ 1
39 อภิรดี สว่างวงศ์ 1
40 สถาพร ดิเรกบุษราคม 1
41 เถวียน วิทยา 1
42 สมปอง เตชะโต 1
43 อรษา สุตเธียรกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 4
2 2560 2
3 2558 1
4 2556 2
5 2555 2
6 2553 1
7 2552 2
8 2551 4
9 2550 4
10 2549 4
11 2548 1
12 543 51
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 ต้นแบบของการผลิตเครื่องแกงและน้ำพริกพื้นบ้านภาคใต้สำเร็จรูป:ฤทธิ์ทางชีวภาพคุณค่าทางโภชนาการและอายุการเก็บรักษาเครื่องแกง
2 ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากเครื่องแกง ในรูปแบบซอลและผงโรยข้าวเพื่อการส่งออก
3 การพัฒนาส่วนผสมอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากข้าวพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้: พันธุ์เฉี้ยงพัทลุง
4 การผลิตเครื่องดื่มสุขภาพผงน้ำคั้นต้นอ่อนข้าวเสริมแร่ธาตุซีลีเนียมขณะปลูกที่มีการเพิ่มขึ้นของปริมาณแร่ธาตุซีลีเนียม ปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและการทดสอบความปลอดภัยในเซลล์ไลน์
ปี พ.ศ. 2560
5 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของหอยนางรมพาสเจอร์ไรส์ระหว่างการเก็บรักษาโดยการแช่เย็นภายใต้สภาวะดัดแปลงบรรยากาศ
6 การศึกษาคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระและการต้านความเป็นพิษของแคดเมียมของสารสกัดกระเทียมและการประยุกต์ใช้ในเนื้อปลาบด
ปี พ.ศ. 2558
7 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพระหว่างการเก็บรักษาหอยนางรม (Crassostrea belcheri) ในสภาวะต่าง ๆ
ปี พ.ศ. 2556
8 สมบัติต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบของสารออกฤทธิ์ในระดับเซลล์ : ผลของความเป็นกรด-ด่าง กระบวนการให้ความร้อนและระยะเวลาในการเก็บรักษาของแกงส้มภาคใต้
9 ผลของการมาริเนทด้วยเครื่องสะเต๊ะต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพและความปลอดภัยของเนื้อหอยนางรม
ปี พ.ศ. 2555
10 การสกัดและสมบัติการต้านออกซิเดชันของสมุนไพร/เครื่องเทศที่เป็นองค์ประกอบในเครื่องต้มข่าและการประยุกต์ใช้เครื่องต้มข่าในการมาริเนทในกุ้งขาวและเก็บรักษาแบบดัดแปลงบรรยากาศ
11 การผลิตชาจากใบเทพธาโร : ชาดำ
ปี พ.ศ. 2553
12 การพัฒนานักเกตจากเศษเนื้อปลาแซลมอนเสริมสมุนไพร/เครื่องเทศและอายุการเก็บรักษาภายใต้สภาวะการบรรจุแบบดัดแปลงบรรยากาศ
ปี พ.ศ. 2552
13 ปัจจัยที่มีผลต่อการแปลรูปไก่สะเต๊ะพร้อมปรุงและพร้อมบริโภคและอายุการเก็บรักษาภายใต้การบรรจุแบบดัดแปลงบรรยากาศ
14 ผลของเครื่องต้มยำต่อคุณภาพของเนื้อไก่ไข่ปลดระวาง และผลิตภัณฑ์ต้มยำไก่ไข่ปลดระวาง
ปี พ.ศ. 2551
15 การศึกษาฤทธิ์และสมบัติของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลเพื่อสุขภาพ
16 การประยุกต์ใช้เทคนิคเฮอร์เดิลต่อการยืดอายุการเก็บรักษาเครื่องแกงส้ม
17 การพัฒนาห่อหมกจากเศษเนื้อปลาแซลมอลและอายุการเก็บรักษาภายใต้สภาวะการบรรจุแบบดัดแปลงบรรยากาศ
18 ผลของเครื่องต้มยำต่อคุณภาพของเนื้อไก่ไข่ปลดระวางและผลิตภัณฑ์ต้มยำไก่ไข่ปลดระวาง
ปี พ.ศ. 2550
19 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กุ้งกุลาดำหมักเครื่องแกงต้มยำและเครื่องแกงเขียวหวาน
20 การเพิ่มประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระและประสิทธิภาพการต้านจุลินทรีย์ในเครื่องปรุงสะเต๊ะและการประยุกตใช้ในอาหาร
21 การเพิ่มสมบัติการต้านออกซิเดชั่นและการต้านจุลินทรีย์ในเครื่องปรุงสะเต๊ะและการประยุกต์ใช้ในกุ้งขาว
22 การยืดอายุการเก็บรักษาเนื้อย่อยปาลาแซลมอนโดยการใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพร/เครื่องเทศ
ปี พ.ศ. 2549
23 การพัฒนาเครื่องต้มยำส้มแขกชนิดก้อน
24 การพัฒนาสูตรเครื่องต้มยำส้มแขกและอายุการเก็บรักษา
25 เครื่องแกงเขียวหวานเพื่อใช้ในการหมักกุ้ง
26 ผลของการทำแห้งใบมะกรูดต่อปริมาณเบต้าแคโรทีน คุณสมบัติการต้านออกซิเดชั่นการต้านจุลินทรีย์และอายุการเก็บรักษา
ปี พ.ศ. 2548
27 คุณสมบัติในการต้านเชื้อแบคทีเรียของเครื่องต้มยำ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
28 การผลิตเครื่องแกงส้มภาคใต้ผงสำเร็จรูปฮาลาลและสมบัติเชิงหน้าที่ของเครื่องแกง : สมบัติการต้านออกซิเดชันและต้านการอักเสบระดับเซลล์
29 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของเครื่องแกงมัสมั่นในระหว่างการเก็บรักษา