ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุนิสา ศิริพงศวุฒิกร
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วรพงษ์ อัศวเกศมณี 16
2 สันทัด วิเชียรโชติ 9
3 พรพงษ์ สุทธิรักษ์ 7
4 งบประมาณแผ่นดิน 7
5 เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ 6
6 โครงการวิจัย Matching Fund 5
7 เบญจมาภรณ์ พิมพา 3
8 สมพร นิลมณี 3
9 อุกฤฌ น้านิรัติศัย 3
10 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 3
11 เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด 3
12 จักรี ทองเรือง 3
13 สุวรรณภรณ์ บุญเพ็ง 3
14 นวลพรรณ ศิรินุพงศ์ 3
15 สมหวัง เล็กจริง 3
16 ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล 3
17 ฮาลาล 2
18 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 2
19 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2
20 นิซาอูดะห์ ระเด่นอาหมัด 2
21 สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์ 2
22 กิจจา สว่างเจริญ 2
23 ดาวริน สุขเกษม 1
24 สุภาทินี โสบุญ 1
25 สกุลทิพย์ พุทธแก้ว 1
26 ประทุมวัลย์ เจริญพร 1
27 กานดา ค้ำชู 1
28 วรพงษ์ สุทธิรักษ์ 1
29 วัชรี สีห์ชำนาญธุระกิจ 1
30 Sunisa Siripongvutikorn 1
31 สันติสุข ไทยปาล 1
32 จุฑา ทาคาฮาชิ ยูปันคิ 1
33 วรพนิต จันทร์สุวรรณ์ 1
34 วิโรจน์ ยูรวงศ์ 1
35 สุวิท ชูช่วย 1
36 ภูธร แคนยุกต์ 1
37 วิภากร เสือพยัคฆ์ 1
38 อภิรดี สว่างวงศ์ 1
39 ลักษณ์ศิริน ศิริเสถียร 1
40 ส่าหรี บุญประสพ 1
41 จำเป็น อ่อนทอง 1
42 สมปอง เตชะโต 1
43 เถวียน วิทยา 1
44 สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี 1
45 ธีรยา สรรพวรพงษ์ 1
46 พงษ์เทพ วิไลพันธ์ 1
47 อรษา สุตเธียรกุล 1
48 สถาพร ดิเรกบุษราคม 1
49 มณีย์ กรรณรงค์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 3
2 2561 4
3 2560 2
4 2558 1
5 2556 2
6 2555 2
7 2553 1
8 2552 2
9 2551 4
10 2550 4
11 2549 4
12 2548 1
13 543 57
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 ซอสแกงเขียวหวานและแกงเขียวหวานแห้งเสริมพรีไบโอติกและอายุการเก็บรักษาเพื่อการส่งออก
2 ต้นแบบของการผลิตเครื่องแกงและน้ำพริกพื้นบ้านภาคใต้สำเร็จรูป:ฤทธิ์ทางชีวภาพคุณค่าทางโภชนาการและอายุการเก็บรักษาเครื่องแกง
3 ต้นแบบการพัฒนาสี และกลิ่นรสของน้ำคั้นใบบัวบกที่ผ่านการให้ความร้อน:ฤทธิ์ทางชีวภาพ คุณค่าทางโภชนาการและอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์
ปี พ.ศ. 2561
4 การผลิตเครื่องดื่มสุขภาพผงน้ำคั้นต้นอ่อนข้าวเสริมแร่ธาตุซีลีเนียมขณะปลูกที่มีการเพิ่มขึ้นของปริมาณแร่ธาตุซีลีเนียม ปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและการทดสอบความปลอดภัยในเซลล์ไลน์
5 ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากเครื่องแกง ในรูปแบบซอลและผงโรยข้าวเพื่อการส่งออก
6 การผลิตเครื่องดื่มสุขภาพผสมไอโซมอลโตโอลิโกแซคคาไรด์จากสตารช์มันสำปะหลัง
7 การพัฒนาส่วนผสมอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากข้าวพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้: พันธุ์เฉี้ยงพัทลุง
ปี พ.ศ. 2560
8 การศึกษาคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระและการต้านความเป็นพิษของแคดเมียมของสารสกัดกระเทียมและการประยุกต์ใช้ในเนื้อปลาบด
9 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของหอยนางรมพาสเจอร์ไรส์ระหว่างการเก็บรักษาโดยการแช่เย็นภายใต้สภาวะดัดแปลงบรรยากาศ
ปี พ.ศ. 2558
10 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพระหว่างการเก็บรักษาหอยนางรม (Crassostrea belcheri) ในสภาวะต่าง ๆ
ปี พ.ศ. 2556
11 สมบัติต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบของสารออกฤทธิ์ในระดับเซลล์ : ผลของความเป็นกรด-ด่าง กระบวนการให้ความร้อนและระยะเวลาในการเก็บรักษาของแกงส้มภาคใต้
12 ผลของการมาริเนทด้วยเครื่องสะเต๊ะต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพและความปลอดภัยของเนื้อหอยนางรม
ปี พ.ศ. 2555
13 การสกัดและสมบัติการต้านออกซิเดชันของสมุนไพร/เครื่องเทศที่เป็นองค์ประกอบในเครื่องต้มข่าและการประยุกต์ใช้เครื่องต้มข่าในการมาริเนทในกุ้งขาวและเก็บรักษาแบบดัดแปลงบรรยากาศ
14 การผลิตชาจากใบเทพธาโร : ชาดำ
ปี พ.ศ. 2553
15 การพัฒนานักเกตจากเศษเนื้อปลาแซลมอนเสริมสมุนไพร/เครื่องเทศและอายุการเก็บรักษาภายใต้สภาวะการบรรจุแบบดัดแปลงบรรยากาศ
ปี พ.ศ. 2552
16 ปัจจัยที่มีผลต่อการแปลรูปไก่สะเต๊ะพร้อมปรุงและพร้อมบริโภคและอายุการเก็บรักษาภายใต้การบรรจุแบบดัดแปลงบรรยากาศ
17 ผลของเครื่องต้มยำต่อคุณภาพของเนื้อไก่ไข่ปลดระวาง และผลิตภัณฑ์ต้มยำไก่ไข่ปลดระวาง
ปี พ.ศ. 2551
18 การศึกษาฤทธิ์และสมบัติของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลเพื่อสุขภาพ
19 การประยุกต์ใช้เทคนิคเฮอร์เดิลต่อการยืดอายุการเก็บรักษาเครื่องแกงส้ม
20 การพัฒนาห่อหมกจากเศษเนื้อปลาแซลมอลและอายุการเก็บรักษาภายใต้สภาวะการบรรจุแบบดัดแปลงบรรยากาศ
21 ผลของเครื่องต้มยำต่อคุณภาพของเนื้อไก่ไข่ปลดระวางและผลิตภัณฑ์ต้มยำไก่ไข่ปลดระวาง
ปี พ.ศ. 2550
22 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กุ้งกุลาดำหมักเครื่องแกงต้มยำและเครื่องแกงเขียวหวาน
23 การเพิ่มประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระและประสิทธิภาพการต้านจุลินทรีย์ในเครื่องปรุงสะเต๊ะและการประยุกตใช้ในอาหาร
24 การเพิ่มสมบัติการต้านออกซิเดชั่นและการต้านจุลินทรีย์ในเครื่องปรุงสะเต๊ะและการประยุกต์ใช้ในกุ้งขาว
25 การยืดอายุการเก็บรักษาเนื้อย่อยปาลาแซลมอนโดยการใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพร/เครื่องเทศ
ปี พ.ศ. 2549
26 การพัฒนาเครื่องต้มยำส้มแขกชนิดก้อน
27 การพัฒนาสูตรเครื่องต้มยำส้มแขกและอายุการเก็บรักษา
28 เครื่องแกงเขียวหวานเพื่อใช้ในการหมักกุ้ง
29 ผลของการทำแห้งใบมะกรูดต่อปริมาณเบต้าแคโรทีน คุณสมบัติการต้านออกซิเดชั่นการต้านจุลินทรีย์และอายุการเก็บรักษา
ปี พ.ศ. 2548
30 คุณสมบัติในการต้านเชื้อแบคทีเรียของเครื่องต้มยำ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
31 การผลิตเครื่องแกงส้มภาคใต้ผงสำเร็จรูปฮาลาลและสมบัติเชิงหน้าที่ของเครื่องแกง : สมบัติการต้านออกซิเดชันและต้านการอักเสบระดับเซลล์
32 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของเครื่องแกงมัสมั่นในระหว่างการเก็บรักษา