ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุนิดา ปรีชาวงษ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 16
2 ชนกพร จิตปัญญา 12
3 สมหญิง หาญธงชัย 5
4 สิริรัตน์ กนกอุรุโรจน์ 5
5 สุมารินทร์ รักษาวงษ์ 5
6 รัตติกาล เหมือนสุทธิวงค์ 5
7 ธีระพล ชัยสงคราม 2
8 พรรณนิภา หงษ์อินทร์ 2
9 สุรีพร ธนศิลป์ 2
10 จรรยา ฉิมหลวง 2
11 รุ่งราวี ทองกันยา 2
12 ธิรานี โหมขุนทด 2
13 ผกามาศ อ่อนขาว 2
14 นันท์ธิยาภรณ์ มะละศิลป์ 2
15 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
16 Chariya Uiyyasathian 1
17 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
18 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
19 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
20 Waraporn Siriterm 1
21 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
22 สิทธิพร แอกทอง 1
23 Anawatch Mitpratan 1
24 Kasidit Nootong 1
25 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
26 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
27 Chayaporn Supachartwong 1
28 Suchin Arunsawatwong 1
29 ประนอม รอดคำดี 1
30 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
31 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
32 กระมล ทองธรรมชาติ 1
33 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
34 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
35 สมชัย วัฒนการุณ 1
36 Acom Sornsute 1
37 วินัย งามแสง 1
38 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
39 สุมิตรา พูลทอง 1
40 Yeshey Penjor 1
41 กำจัด มงคลกุล 1
42 ๋Janes, Gavin W. 1
43 ชอุ่ม มลิลา 1
44 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
45 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
46 ประคอง ชอบเสียง 1
47 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
48 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
49 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
50 Chonticha Srisawang 1
51 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
52 Jittima Chatchawansaisin 1
53 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
54 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
55 นภสร โกวรรธนะกุล 1
56 Phanphen Wattanaarsakit 1
57 จารุวรรณ บัวสุวรรณ 1
58 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
59 อรทิพย์ เอ่งฉ้วน 1
60 Thada Jirajaras 1
61 เอกชัย อดุลยธรรม 1
62 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
63 Pornpimol Muanjai 1
64 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
65 กมลชนก ยวดยง 1
66 Thanathon Sesuk 1
67 สุวดี ยาป่าคาย 1
68 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
69 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
70 ปุณยวีย์ ลิ้มสุวรรณ 1
71 เมธิกานต์ ทิมูลนีย์ 1
72 วันทนา รัตนมณี 1
73 วิศนี ตันติเสวี 1
74 เกศรางค์ เสียงไพโรจน์ 1
75 สุทิน พิศาลวาปี 1
76 ฐิตินันท์ อ้วนล่ำ 1
77 รัชนีกร อุปเสน 1
78 อวยพร สวัสดี 1
79 ชนิดาภา แก้วกัญญา 1
80 พิรุณพร ประเสริฐ 1
81 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
82 ศุกันยา ห้วยผัด 1
83 Chakkaphan Sutthirat 1
84 Walaisiri Muangsiri 1
85 วิมลรัตน์ ผลงาม 1
86 Varunee Padmasankh 1
87 Rajalida Lipikorn 1
88 จินตนา บัวทองจันทร์ 1
89 อวย เกตุสิงห์ 1
90 วัชรวรรณ จันทรอินทร์ 1
91 ประธาน ดาบเพชร 1
92 วชิรา สุทธิธรรม 1
93 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
94 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
95 นัฐิยา เพียรสูงเนิน 1
96 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
97 Pantharee Boonsatorn 1
98 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
99 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
100 ธนธรณ์ เก็บไว้ 1
101 ไววิทย์ พุทธารี 1
102 วราภรณ์ ดีเสียง 1
103 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
104 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
105 คัคนางค์ มณีศรี 1
106 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
107 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
108 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
109 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
110 สิริชยา อังกูรขจร 1
111 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
112 เขมิกา ปาหา 1
113 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
114 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
115 วิไล ชินธเนศ 1
116 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
117 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
118 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
119 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
120 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
121 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
122 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
123 อุทัย บุญประเสริฐ 1
124 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
125 Somying Tumwasorn 1
126 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
127 วรวรรธน์ ลิ้มทองกุล 1
128 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
129 สายฝน ควรผดุง 1
130 จุฑาวดี วงษ์สมบัติ 1
131 สิริพร สิวราวุฒิ 1
132 สว่างวรรณ พิทยานฤมาน 1
133 วาสนา เสียงดัง 1
134 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
135 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
136 วราภรณ์ สิทธาจารย์ 1
137 วไลพรรณ เอี่ยมกมล 1
138 สมพร พรมดี 1
139 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
140 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
141 นันทยา เสนีย์ 1
142 ธวัชชัย สันติสุข 1
143 สำเริง แย้มโสภี 1
144 วัลลภ แย้มเหมือน 1
145 รัตนา จักกะพาก 1
146 สุวิชา ทองสิมา 1
147 วรารัฐ กีฬาแปง 1
148 Boonchai Sangpetngam 1
149 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
150 บรรจง คณะวรรณ 1
151 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
152 Ampa Luiengpirom 1
153 Sompol Sanguanrungsirikul 1
154 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
155 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
156 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
157 Vimolmas Lipipun 1
158 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
159 มยุรี ตันติสิระ 1
160 Naiyana Chaiyabutr 1
161 Kitpramuk Tantayaporn 1
162 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
163 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
164 สุมา เมืองใย 1
165 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
166 วิมล เหมะจันทร 1
167 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
168 Puttipongse Varavudhi 1
169 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
170 ละอองทิพย์ เหมะ 1
171 Garnpimol C. Ritthidej 1
172 Supa Chantharasakul 1
173 ศิริชัย ศิริกายะ 1
174 Vanida Chantarateptawan 1
175 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
176 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
177 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
178 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
179 Chalermpol Leevailoj 1
180 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
181 Srilert Chotpantarat 1
182 กาญจนา แก้วเทพ 1
183 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
184 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
185 Kittisak Likhitwitayawuid 1
186 Panee Boonthavi 1
187 Sumphan Wongseripipatana 1
188 วัฒนชัย สมิทธากร 1
189 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
190 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
191 Jaitip Paiboon 1
192 Wilai Anomasiri 1
193 พรรณี กาญจนพลู 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2557 5
3 2556 3
4 2555 3
5 2554 3
6 2553 3
7 2552 12
8 2551 5
9 2550 1
10 2549 5
11 2548 3
12 2547 1
13 2535 1
14 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ผลของโปรแกรมการสร้างแรงจูงใจเพื่อการเลิกบุหรี่ในผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก
2 ผลของโปรแกรมการสร้างแรงจูงใจเพื่อการเลิกบุหรี่ในผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก
3 ผลของโปรแกรมการจัดการอาการโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวต่ออาการทางบวกของผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน
ปี พ.ศ. 2557
4 ผลของโปรแกรมการให้คำปรึกษาและส่งเสริมการเดินออกกำลังกายต่อพฤติกรรมการเลิกบุหรี่ของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง, คลินิกเลิกบุหรี่
5 ปัจจัยคัดสรรทำนายภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง
6 ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับความเหนื่อยล้าในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
7 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดในพนักงานทำความสะอาดวัยก่อนหมดประจำเดือน
8 ผลของการให้คำปรึกษาร่วมกับเทคนิคการผ่อนคลายต่ออาการถอนนิโคตินของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ
ปี พ.ศ. 2556
9 ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพตามแนวคิดของเพนเดอร์ ต่อการปฏิบัติตามคำแนะนำในการรักษาของผู้ป่วยวัยผู้ใหญ่ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว
10 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการได้รับควันบุหรี่มือสองของผู้ป่วยโรคเรื้อรังในกรุงเทพมหานคร
11 ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลตามแนวคิดแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพต่อความร่วมมือในการรักษาของผู้ป่วยโรคต้อหิน
ปี พ.ศ. 2555
12 ผลของการให้คำปรึกษาเพื่อการเลิกบุหรี่ร่วมกับการนวด กดจุดสะท้อนต่ออาการถอนนิโคตินและพฤติกรรมการเลิกบุหรี่ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
13 ปัจจัยทำนายความตั้งใจเลิกสูบบุหรี่ของข้าราชการตำรวจ
14 ผลของการให้คำปรึกษาเพื่อการเลิกบุหรี่ร่วมกับการนวด กดจุดสะท้อนต่ออาการถอนนิโคตินและพฤติกรรมการเลิกบุหรี่ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ปี พ.ศ. 2554
15 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะวัยผู้ใหญ่
16 ประสิทธิผลของสื่อรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในเยาวชนอายุระหว่าง 15-24 ปี
17 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการฟื้นฟูสภาพของผู้ป่วยกระดูกขาหักที่ได้รับการผ่าตัดใส่โลหะยึดตรึงภายใน
ปี พ.ศ. 2553
18 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วย ความปวด แรงสนับสนุนทางสังคมกับภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลังระดับเอวเสื่อม
19 List assignment problems
20 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วย ความปวด แรงสนับสนุนทางสังคมกับภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลังระดับเอวเลื่อน
ปี พ.ศ. 2552
21 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการบริโภคอาหารเกลือต่ำ ต่อพฤติกรรมการบริโภคเกลือของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
22 ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันโรคกระดูกพรุนของเจ้าหน้าที่ชายในโรงพยาบาล
23 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันอาการปวดหลังส่วนล่างของกลุ่มผู้ใช้แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม
24 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการดูแลสุขภาพดวงตาของนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ใช้เลนส์สัมผัสในเขตกรุงเทพมหานคร
25 การศึกษาเปรียบเทียบกลุ่มอาการของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายในภาคใต้ ประเทศไทย
26 การศึกษาความง่วงของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
27 ผลของการนวดกดจุดสะท้อนในโปรแกรมส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่ต่ออาการถอนนิโคตินของเจ้าหน้าที่ในวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
28 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันอาการปวดหลังส่วนล่างของกลุ่มผู้ใช้แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม
29 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการบริโภคอาหารเกลือต่ำ ต่อพฤติกรรมการบริโภคเกลือของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
30 การศึกษาความง่วงของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
31 ผลของการนวดกดจุดสะท้อนในโปรแกรมส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่ ต่ออาการถอนนิโคตินของเจ้าหน้าที่ในวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
32 ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันโรคกระดูกพรุนของเจ้าหน้าที่ชายในโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2551
33 ผลของโปรแกรมการสอนแนะต่อความรู้และการปฏิบัติของพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ
34 ผลของโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนในการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพต่อเส้นรอบเอว ดัชนีมวลกาย และความดันโลหิต ของผู้ใหญ่ที่มีน้ำหนักตัวเกิน
35 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารและพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
36 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตน ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และพฤติกรรมการออกกำลังกาย ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
37 ผลของการพยาบาลโดยใช้โปรแกรมการจัดการตนเอง ต่อสมรรถภาพปอด และค่า C-reactive protein ของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
ปี พ.ศ. 2550
38 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการพยาบาลต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวาน : การวิเคราะห์อภิมาน
ปี พ.ศ. 2549
39 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพต่อระดับน้ำตาลเกาะเม็ดเลือดแดงในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
40 ผลของการให้ข้อมูลด้านสุขภาพร่วมกับการสนันสนุนด้านอารมณ์ ต่อการปรับตัวทางจิตสังคมของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง
41 ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในการควบคุมน้ำหนักตัวของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน
42 ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อระดับฮีโมโกลบินที่มีน้ำตาลเกาะและระดับโคเลสเตอรอลในเลือดชนิดความหนาแน่นต่ำของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
43 ผลของโปรแกรมการจัดการกับอาการหายใจลำบากโดยเน้นการบริหารกาย-จิตด้วยซีกงต่อคุณภายชีวิตของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
ปี พ.ศ. 2548
44 ผลของการปฎิบัติพยาบาลตามแนวคิดพันธมิตรสุขภาพต่อพฤติกรรมของมารดาในการป้องกันการเกิดภยันตรายในเด็กวัยเตาะแตะในชุมชน
45 ผลของโปรแกรมการจัดการกับอาการร่วมกับการบริหารกาย - จิตแบบชี่กงต่อความเหนื่อยล้าของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัด
46 ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่ออาการหายใจลำบากในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เขตภาคใต้ตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2547
47 ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในการควบคุมน้ำหนักตัวของผู้ใหญ่ที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2535
48 มาตรการทางกฎหมาย ในการคุ้มครองสิทธิ ของผู้ไม่สูบบุหรี่ ตามทัศนะของนักศึกษาแพทยศาสตร์ นิติศาสตร์ และนิเทศศาสตร์