ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุนิดา ปรีชาวงษ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 16
2 ชนกพร จิตปัญญา 12
3 สิริรัตน์ กนกอุรุโรจน์ 5
4 สุมารินทร์ รักษาวงษ์ 5
5 รัตติกาล เหมือนสุทธิวงค์ 5
6 สมหญิง หาญธงชัย 5
7 นันท์ธิยาภรณ์ มะละศิลป์ 2
8 สุรีพร ธนศิลป์ 2
9 ธิรานี โหมขุนทด 2
10 รุ่งราวี ทองกันยา 2
11 ผกามาศ อ่อนขาว 2
12 พรรณนิภา หงษ์อินทร์ 2
13 จรรยา ฉิมหลวง 2
14 ธีระพล ชัยสงคราม 2
15 Puttipongse Varavudhi 1
16 ละอองทิพย์ เหมะ 1
17 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
18 Kitpramuk Tantayaporn 1
19 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
20 Sompol Sanguanrungsirikul 1
21 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
22 บรรจง คณะวรรณ 1
23 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
24 Ampa Luiengpirom 1
25 Naiyana Chaiyabutr 1
26 Chakkaphan Sutthirat 1
27 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
28 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
29 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
30 ประคอง ชอบเสียง 1
31 พรรณี กาญจนพลู 1
32 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
33 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
34 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
35 สุมา เมืองใย 1
36 วิมล เหมะจันทร 1
37 Sumphan Wongseripipatana 1
38 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
39 Jaitip Paiboon 1
40 Wilai Anomasiri 1
41 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
42 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
43 กาญจนา แก้วเทพ 1
44 Vanida Chantarateptawan 1
45 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
46 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
47 วัฒนชัย สมิทธากร 1
48 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
49 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
50 Vimolmas Lipipun 1
51 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
52 มยุรี ตันติสิระ 1
53 Garnpimol C. Ritthidej 1
54 Supa Chantharasakul 1
55 Kittisak Likhitwitayawuid 1
56 Panee Boonthavi 1
57 ชอุ่ม มลิลา 1
58 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
59 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
60 Acom Sornsute 1
61 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
62 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
63 สมชัย วัฒนการุณ 1
64 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
65 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
66 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
67 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
68 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
69 Chariya Uiyyasathian 1
70 กระมล ทองธรรมชาติ 1
71 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
72 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
73 อวย เกตุสิงห์ 1
74 วัชรวรรณ จันทรอินทร์ 1
75 ประธาน ดาบเพชร 1
76 จารุวรรณ บัวสุวรรณ 1
77 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
78 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
79 Suchin Arunsawatwong 1
80 ประนอม รอดคำดี 1
81 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
82 Waraporn Siriterm 1
83 ศิริชัย ศิริกายะ 1
84 นภสร โกวรรธนะกุล 1
85 Phanphen Wattanaarsakit 1
86 วินัย งามแสง 1
87 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
88 กำจัด มงคลกุล 1
89 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
90 สุมิตรา พูลทอง 1
91 Yeshey Penjor 1
92 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
93 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
94 Chayaporn Supachartwong 1
95 สิทธิพร แอกทอง 1
96 Anawatch Mitpratan 1
97 Kasidit Nootong 1
98 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
99 Jittima Chatchawansaisin 1
100 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
101 Chonticha Srisawang 1
102 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
103 ๋Janes, Gavin W. 1
104 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
105 Walaisiri Muangsiri 1
106 วิมลรัตน์ ผลงาม 1
107 Varunee Padmasankh 1
108 วชิรา สุทธิธรรม 1
109 อรทิพย์ เอ่งฉ้วน 1
110 Rajalida Lipikorn 1
111 สุวดี ยาป่าคาย 1
112 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
113 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
114 จินตนา บัวทองจันทร์ 1
115 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
116 ธนธรณ์ เก็บไว้ 1
117 นัฐิยา เพียรสูงเนิน 1
118 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
119 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
120 วราภรณ์ สิทธาจารย์ 1
121 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
122 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
123 ไววิทย์ พุทธารี 1
124 วราภรณ์ ดีเสียง 1
125 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
126 Thanathon Sesuk 1
127 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
128 Pornpimol Muanjai 1
129 ปุณยวีย์ ลิ้มสุวรรณ 1
130 เมธิกานต์ ทิมูลนีย์ 1
131 อวยพร สวัสดี 1
132 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
133 เอกชัย อดุลยธรรม 1
134 กมลชนก ยวดยง 1
135 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
136 Thada Jirajaras 1
137 ชนิดาภา แก้วกัญญา 1
138 พิรุณพร ประเสริฐ 1
139 สุทิน พิศาลวาปี 1
140 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
141 Pantharee Boonsatorn 1
142 ศุกันยา ห้วยผัด 1
143 เกศรางค์ เสียงไพโรจน์ 1
144 วิศนี ตันติเสวี 1
145 รัชนีกร อุปเสน 1
146 ฐิตินันท์ อ้วนล่ำ 1
147 วันทนา รัตนมณี 1
148 วาสนา เสียงดัง 1
149 สว่างวรรณ พิทยานฤมาน 1
150 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
151 อุทัย บุญประเสริฐ 1
152 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
153 Somying Tumwasorn 1
154 วิไล ชินธเนศ 1
155 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
156 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
157 คัคนางค์ มณีศรี 1
158 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
159 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
160 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
161 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
162 Chalermpol Leevailoj 1
163 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
164 Srilert Chotpantarat 1
165 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
166 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
167 Boonchai Sangpetngam 1
168 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
169 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
170 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
171 สิริชยา อังกูรขจร 1
172 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
173 สมพร พรมดี 1
174 รัตนา จักกะพาก 1
175 สุวิชา ทองสิมา 1
176 วรารัฐ กีฬาแปง 1
177 วไลพรรณ เอี่ยมกมล 1
178 สิริพร สิวราวุฒิ 1
179 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
180 สายฝน ควรผดุง 1
181 จุฑาวดี วงษ์สมบัติ 1
182 วัลลภ แย้มเหมือน 1
183 สำเริง แย้มโสภี 1
184 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
185 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
186 เขมิกา ปาหา 1
187 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
188 วรวรรธน์ ลิ้มทองกุล 1
189 ธวัชชัย สันติสุข 1
190 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
191 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
192 นันทยา เสนีย์ 1
193 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2557 5
3 2556 3
4 2555 3
5 2554 3
6 2553 3
7 2552 12
8 2551 5
9 2550 1
10 2549 5
11 2548 3
12 2547 1
13 2535 1
14 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ผลของโปรแกรมการสร้างแรงจูงใจเพื่อการเลิกบุหรี่ในผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก
2 ผลของโปรแกรมการสร้างแรงจูงใจเพื่อการเลิกบุหรี่ในผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก
3 ผลของโปรแกรมการจัดการอาการโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวต่ออาการทางบวกของผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน
ปี พ.ศ. 2557
4 ผลของโปรแกรมการให้คำปรึกษาและส่งเสริมการเดินออกกำลังกายต่อพฤติกรรมการเลิกบุหรี่ของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง, คลินิกเลิกบุหรี่
5 ปัจจัยคัดสรรทำนายภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง
6 ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับความเหนื่อยล้าในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
7 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดในพนักงานทำความสะอาดวัยก่อนหมดประจำเดือน
8 ผลของการให้คำปรึกษาร่วมกับเทคนิคการผ่อนคลายต่ออาการถอนนิโคตินของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ
ปี พ.ศ. 2556
9 ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพตามแนวคิดของเพนเดอร์ ต่อการปฏิบัติตามคำแนะนำในการรักษาของผู้ป่วยวัยผู้ใหญ่ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว
10 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการได้รับควันบุหรี่มือสองของผู้ป่วยโรคเรื้อรังในกรุงเทพมหานคร
11 ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลตามแนวคิดแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพต่อความร่วมมือในการรักษาของผู้ป่วยโรคต้อหิน
ปี พ.ศ. 2555
12 ผลของการให้คำปรึกษาเพื่อการเลิกบุหรี่ร่วมกับการนวด กดจุดสะท้อนต่ออาการถอนนิโคตินและพฤติกรรมการเลิกบุหรี่ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
13 ปัจจัยทำนายความตั้งใจเลิกสูบบุหรี่ของข้าราชการตำรวจ
14 ผลของการให้คำปรึกษาเพื่อการเลิกบุหรี่ร่วมกับการนวด กดจุดสะท้อนต่ออาการถอนนิโคตินและพฤติกรรมการเลิกบุหรี่ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ปี พ.ศ. 2554
15 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะวัยผู้ใหญ่
16 ประสิทธิผลของสื่อรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในเยาวชนอายุระหว่าง 15-24 ปี
17 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการฟื้นฟูสภาพของผู้ป่วยกระดูกขาหักที่ได้รับการผ่าตัดใส่โลหะยึดตรึงภายใน
ปี พ.ศ. 2553
18 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วย ความปวด แรงสนับสนุนทางสังคมกับภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลังระดับเอวเสื่อม
19 List assignment problems
20 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วย ความปวด แรงสนับสนุนทางสังคมกับภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลังระดับเอวเลื่อน
ปี พ.ศ. 2552
21 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการบริโภคอาหารเกลือต่ำ ต่อพฤติกรรมการบริโภคเกลือของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
22 ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันโรคกระดูกพรุนของเจ้าหน้าที่ชายในโรงพยาบาล
23 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันอาการปวดหลังส่วนล่างของกลุ่มผู้ใช้แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม
24 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการดูแลสุขภาพดวงตาของนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ใช้เลนส์สัมผัสในเขตกรุงเทพมหานคร
25 การศึกษาเปรียบเทียบกลุ่มอาการของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายในภาคใต้ ประเทศไทย
26 การศึกษาความง่วงของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
27 ผลของการนวดกดจุดสะท้อนในโปรแกรมส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่ต่ออาการถอนนิโคตินของเจ้าหน้าที่ในวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
28 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันอาการปวดหลังส่วนล่างของกลุ่มผู้ใช้แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม
29 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการบริโภคอาหารเกลือต่ำ ต่อพฤติกรรมการบริโภคเกลือของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
30 การศึกษาความง่วงของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
31 ผลของการนวดกดจุดสะท้อนในโปรแกรมส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่ ต่ออาการถอนนิโคตินของเจ้าหน้าที่ในวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
32 ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันโรคกระดูกพรุนของเจ้าหน้าที่ชายในโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2551
33 ผลของโปรแกรมการสอนแนะต่อความรู้และการปฏิบัติของพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ
34 ผลของโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนในการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพต่อเส้นรอบเอว ดัชนีมวลกาย และความดันโลหิต ของผู้ใหญ่ที่มีน้ำหนักตัวเกิน
35 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารและพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
36 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตน ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และพฤติกรรมการออกกำลังกาย ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
37 ผลของการพยาบาลโดยใช้โปรแกรมการจัดการตนเอง ต่อสมรรถภาพปอด และค่า C-reactive protein ของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
ปี พ.ศ. 2550
38 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการพยาบาลต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวาน : การวิเคราะห์อภิมาน
ปี พ.ศ. 2549
39 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพต่อระดับน้ำตาลเกาะเม็ดเลือดแดงในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
40 ผลของการให้ข้อมูลด้านสุขภาพร่วมกับการสนันสนุนด้านอารมณ์ ต่อการปรับตัวทางจิตสังคมของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง
41 ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในการควบคุมน้ำหนักตัวของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน
42 ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อระดับฮีโมโกลบินที่มีน้ำตาลเกาะและระดับโคเลสเตอรอลในเลือดชนิดความหนาแน่นต่ำของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
43 ผลของโปรแกรมการจัดการกับอาการหายใจลำบากโดยเน้นการบริหารกาย-จิตด้วยซีกงต่อคุณภายชีวิตของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
ปี พ.ศ. 2548
44 ผลของการปฎิบัติพยาบาลตามแนวคิดพันธมิตรสุขภาพต่อพฤติกรรมของมารดาในการป้องกันการเกิดภยันตรายในเด็กวัยเตาะแตะในชุมชน
45 ผลของโปรแกรมการจัดการกับอาการร่วมกับการบริหารกาย - จิตแบบชี่กงต่อความเหนื่อยล้าของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัด
46 ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่ออาการหายใจลำบากในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เขตภาคใต้ตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2547
47 ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในการควบคุมน้ำหนักตัวของผู้ใหญ่ที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2535
48 มาตรการทางกฎหมาย ในการคุ้มครองสิทธิ ของผู้ไม่สูบบุหรี่ ตามทัศนะของนักศึกษาแพทยศาสตร์ นิติศาสตร์ และนิเทศศาสตร์