ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุนิดา ปรีชาวงษ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 16
2 ชนกพร จิตปัญญา 12
3 สิริรัตน์ กนกอุรุโรจน์ 5
4 สุมารินทร์ รักษาวงษ์ 5
5 รัตติกาล เหมือนสุทธิวงค์ 5
6 สมหญิง หาญธงชัย 5
7 นันท์ธิยาภรณ์ มะละศิลป์ 2
8 พรรณนิภา หงษ์อินทร์ 2
9 ธิรานี โหมขุนทด 2
10 จรรยา ฉิมหลวง 2
11 ผกามาศ อ่อนขาว 2
12 สุรีพร ธนศิลป์ 2
13 รุ่งราวี ทองกันยา 2
14 ธีระพล ชัยสงคราม 2
15 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
16 Vanida Chantarateptawan 1
17 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
18 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
19 ศิริชัย ศิริกายะ 1
20 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
21 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
22 Boonchai Sangpetngam 1
23 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
24 Chalermpol Leevailoj 1
25 Srilert Chotpantarat 1
26 วัฒนชัย สมิทธากร 1
27 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
28 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
29 Kittisak Likhitwitayawuid 1
30 Panee Boonthavi 1
31 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
32 Wilai Anomasiri 1
33 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
34 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
35 Jaitip Paiboon 1
36 กาญจนา แก้วเทพ 1
37 อุทัย บุญประเสริฐ 1
38 สิริชยา อังกูรขจร 1
39 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
40 คัคนางค์ มณีศรี 1
41 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
42 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
43 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
44 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
45 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
46 เขมิกา ปาหา 1
47 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
48 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
49 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
50 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
51 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
52 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
53 Somying Tumwasorn 1
54 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
55 วิไล ชินธเนศ 1
56 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
57 Sumphan Wongseripipatana 1
58 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
59 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
60 Thada Jirajaras 1
61 เอกชัย อดุลยธรรม 1
62 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
63 Pornpimol Muanjai 1
64 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
65 กมลชนก ยวดยง 1
66 Thanathon Sesuk 1
67 สุวดี ยาป่าคาย 1
68 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
69 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
70 ปุณยวีย์ ลิ้มสุวรรณ 1
71 เมธิกานต์ ทิมูลนีย์ 1
72 วันทนา รัตนมณี 1
73 วิศนี ตันติเสวี 1
74 เกศรางค์ เสียงไพโรจน์ 1
75 สุทิน พิศาลวาปี 1
76 ฐิตินันท์ อ้วนล่ำ 1
77 รัชนีกร อุปเสน 1
78 อวยพร สวัสดี 1
79 ชนิดาภา แก้วกัญญา 1
80 พิรุณพร ประเสริฐ 1
81 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
82 ศุกันยา ห้วยผัด 1
83 วรวรรธน์ ลิ้มทองกุล 1
84 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
85 บรรจง คณะวรรณ 1
86 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
87 มยุรี ตันติสิระ 1
88 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
89 Garnpimol C. Ritthidej 1
90 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
91 Vimolmas Lipipun 1
92 Ampa Luiengpirom 1
93 Sompol Sanguanrungsirikul 1
94 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
95 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
96 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
97 Pantharee Boonsatorn 1
98 ละอองทิพย์ เหมะ 1
99 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
100 Naiyana Chaiyabutr 1
101 Kitpramuk Tantayaporn 1
102 Puttipongse Varavudhi 1
103 Supa Chantharasakul 1
104 สุวิชา ทองสิมา 1
105 Chayaporn Supachartwong 1
106 สิทธิพร แอกทอง 1
107 Anawatch Mitpratan 1
108 Kasidit Nootong 1
109 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
110 Jittima Chatchawansaisin 1
111 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
112 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
113 Chonticha Srisawang 1
114 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
115 Waraporn Siriterm 1
116 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
117 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
118 Acom Sornsute 1
119 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
120 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
121 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
122 Chariya Uiyyasathian 1
123 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
124 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
125 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
126 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
127 วินัย งามแสง 1
128 พรรณี กาญจนพลู 1
129 Chakkaphan Sutthirat 1
130 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
131 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
132 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
133 สุมา เมืองใย 1
134 วิมล เหมะจันทร 1
135 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
136 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
137 ประคอง ชอบเสียง 1
138 ชอุ่ม มลิลา 1
139 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
140 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
141 นภสร โกวรรธนะกุล 1
142 Phanphen Wattanaarsakit 1
143 กำจัด มงคลกุล 1
144 Yeshey Penjor 1
145 ๋Janes, Gavin W. 1
146 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
147 สุมิตรา พูลทอง 1
148 สมชัย วัฒนการุณ 1
149 กระมล ทองธรรมชาติ 1
150 วาสนา เสียงดัง 1
151 สว่างวรรณ พิทยานฤมาน 1
152 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
153 สายฝน ควรผดุง 1
154 วราภรณ์ สิทธาจารย์ 1
155 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
156 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
157 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
158 นัฐิยา เพียรสูงเนิน 1
159 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
160 จุฑาวดี วงษ์สมบัติ 1
161 สิริพร สิวราวุฒิ 1
162 สำเริง แย้มโสภี 1
163 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
164 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
165 นันทยา เสนีย์ 1
166 วัลลภ แย้มเหมือน 1
167 วรารัฐ กีฬาแปง 1
168 วไลพรรณ เอี่ยมกมล 1
169 สมพร พรมดี 1
170 รัตนา จักกะพาก 1
171 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
172 วราภรณ์ ดีเสียง 1
173 จารุวรรณ บัวสุวรรณ 1
174 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
175 อวย เกตุสิงห์ 1
176 วัชรวรรณ จันทรอินทร์ 1
177 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
178 ประนอม รอดคำดี 1
179 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
180 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
181 Suchin Arunsawatwong 1
182 ประธาน ดาบเพชร 1
183 จินตนา บัวทองจันทร์ 1
184 วชิรา สุทธิธรรม 1
185 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
186 ธนธรณ์ เก็บไว้ 1
187 ไววิทย์ พุทธารี 1
188 Varunee Padmasankh 1
189 วิมลรัตน์ ผลงาม 1
190 Rajalida Lipikorn 1
191 อรทิพย์ เอ่งฉ้วน 1
192 Walaisiri Muangsiri 1
193 ธวัชชัย สันติสุข 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2557 5
3 2556 3
4 2555 3
5 2554 3
6 2553 3
7 2552 12
8 2551 5
9 2550 1
10 2549 5
11 2548 3
12 2547 1
13 2535 1
14 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ผลของโปรแกรมการสร้างแรงจูงใจเพื่อการเลิกบุหรี่ในผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก
2 ผลของโปรแกรมการสร้างแรงจูงใจเพื่อการเลิกบุหรี่ในผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก
3 ผลของโปรแกรมการจัดการอาการโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวต่ออาการทางบวกของผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน
ปี พ.ศ. 2557
4 ผลของโปรแกรมการให้คำปรึกษาและส่งเสริมการเดินออกกำลังกายต่อพฤติกรรมการเลิกบุหรี่ของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง, คลินิกเลิกบุหรี่
5 ปัจจัยคัดสรรทำนายภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง
6 ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับความเหนื่อยล้าในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
7 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดในพนักงานทำความสะอาดวัยก่อนหมดประจำเดือน
8 ผลของการให้คำปรึกษาร่วมกับเทคนิคการผ่อนคลายต่ออาการถอนนิโคตินของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ
ปี พ.ศ. 2556
9 ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพตามแนวคิดของเพนเดอร์ ต่อการปฏิบัติตามคำแนะนำในการรักษาของผู้ป่วยวัยผู้ใหญ่ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว
10 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการได้รับควันบุหรี่มือสองของผู้ป่วยโรคเรื้อรังในกรุงเทพมหานคร
11 ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลตามแนวคิดแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพต่อความร่วมมือในการรักษาของผู้ป่วยโรคต้อหิน
ปี พ.ศ. 2555
12 ผลของการให้คำปรึกษาเพื่อการเลิกบุหรี่ร่วมกับการนวด กดจุดสะท้อนต่ออาการถอนนิโคตินและพฤติกรรมการเลิกบุหรี่ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
13 ปัจจัยทำนายความตั้งใจเลิกสูบบุหรี่ของข้าราชการตำรวจ
14 ผลของการให้คำปรึกษาเพื่อการเลิกบุหรี่ร่วมกับการนวด กดจุดสะท้อนต่ออาการถอนนิโคตินและพฤติกรรมการเลิกบุหรี่ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ปี พ.ศ. 2554
15 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะวัยผู้ใหญ่
16 ประสิทธิผลของสื่อรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในเยาวชนอายุระหว่าง 15-24 ปี
17 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการฟื้นฟูสภาพของผู้ป่วยกระดูกขาหักที่ได้รับการผ่าตัดใส่โลหะยึดตรึงภายใน
ปี พ.ศ. 2553
18 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วย ความปวด แรงสนับสนุนทางสังคมกับภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลังระดับเอวเสื่อม
19 List assignment problems
20 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วย ความปวด แรงสนับสนุนทางสังคมกับภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลังระดับเอวเลื่อน
ปี พ.ศ. 2552
21 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการบริโภคอาหารเกลือต่ำ ต่อพฤติกรรมการบริโภคเกลือของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
22 ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันโรคกระดูกพรุนของเจ้าหน้าที่ชายในโรงพยาบาล
23 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันอาการปวดหลังส่วนล่างของกลุ่มผู้ใช้แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม
24 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการดูแลสุขภาพดวงตาของนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ใช้เลนส์สัมผัสในเขตกรุงเทพมหานคร
25 การศึกษาเปรียบเทียบกลุ่มอาการของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายในภาคใต้ ประเทศไทย
26 การศึกษาความง่วงของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
27 ผลของการนวดกดจุดสะท้อนในโปรแกรมส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่ต่ออาการถอนนิโคตินของเจ้าหน้าที่ในวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
28 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันอาการปวดหลังส่วนล่างของกลุ่มผู้ใช้แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม
29 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการบริโภคอาหารเกลือต่ำ ต่อพฤติกรรมการบริโภคเกลือของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
30 การศึกษาความง่วงของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
31 ผลของการนวดกดจุดสะท้อนในโปรแกรมส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่ ต่ออาการถอนนิโคตินของเจ้าหน้าที่ในวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
32 ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันโรคกระดูกพรุนของเจ้าหน้าที่ชายในโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2551
33 ผลของโปรแกรมการสอนแนะต่อความรู้และการปฏิบัติของพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ
34 ผลของโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนในการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพต่อเส้นรอบเอว ดัชนีมวลกาย และความดันโลหิต ของผู้ใหญ่ที่มีน้ำหนักตัวเกิน
35 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารและพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
36 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตน ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และพฤติกรรมการออกกำลังกาย ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
37 ผลของการพยาบาลโดยใช้โปรแกรมการจัดการตนเอง ต่อสมรรถภาพปอด และค่า C-reactive protein ของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
ปี พ.ศ. 2550
38 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการพยาบาลต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวาน : การวิเคราะห์อภิมาน
ปี พ.ศ. 2549
39 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพต่อระดับน้ำตาลเกาะเม็ดเลือดแดงในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
40 ผลของการให้ข้อมูลด้านสุขภาพร่วมกับการสนันสนุนด้านอารมณ์ ต่อการปรับตัวทางจิตสังคมของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง
41 ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในการควบคุมน้ำหนักตัวของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน
42 ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อระดับฮีโมโกลบินที่มีน้ำตาลเกาะและระดับโคเลสเตอรอลในเลือดชนิดความหนาแน่นต่ำของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
43 ผลของโปรแกรมการจัดการกับอาการหายใจลำบากโดยเน้นการบริหารกาย-จิตด้วยซีกงต่อคุณภายชีวิตของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
ปี พ.ศ. 2548
44 ผลของการปฎิบัติพยาบาลตามแนวคิดพันธมิตรสุขภาพต่อพฤติกรรมของมารดาในการป้องกันการเกิดภยันตรายในเด็กวัยเตาะแตะในชุมชน
45 ผลของโปรแกรมการจัดการกับอาการร่วมกับการบริหารกาย - จิตแบบชี่กงต่อความเหนื่อยล้าของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัด
46 ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่ออาการหายใจลำบากในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เขตภาคใต้ตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2547
47 ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในการควบคุมน้ำหนักตัวของผู้ใหญ่ที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2535
48 มาตรการทางกฎหมาย ในการคุ้มครองสิทธิ ของผู้ไม่สูบบุหรี่ ตามทัศนะของนักศึกษาแพทยศาสตร์ นิติศาสตร์ และนิเทศศาสตร์