ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุนัน ปานสาคร
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- สุนัน ปาสาคร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ผลของการใช้ความร้อนต่อปริมาณการเปลี่ยนแปลงกรดแกมมาแอมิโนบิวทิริกในกระบวนการผลิตข้าวกล้องงอกและอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอก
ปี พ.ศ. 2554
2 ศึกษากระบวนการผลิตงางอกร่วมกับการออกแบบและสร้างเครื่องคั่วงางอกเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตร
ปี พ.ศ. 2552
3 ศึกษาผลของอุณหภูมิในการลดความชื้น ที่มีต่อปริมาณกรดแกมมาแอมิโนบิวทิริก ในผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอกเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตร
ปี พ.ศ. 2549
4 ศึกษากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องหุงสุกในรีทอร์ดเพาร์
5 ศึกษากระบวนการและคุณภาพของสาโทที่ผลิตจากข้าวเม่า
ปี พ.ศ. 2547
6 โครงการการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตข้าวนึ่งจากข้าวกล้อง
ปี พ.ศ. 2546
7 การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตข้าวนึ่งจากข้าวกล้อง
ปี พ.ศ. 2545
8 เครื่องทอดสุญญากาศเพื่อการเรียนการสอน