ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุนันท์ อัญชลีนุกูล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- สุนันท์ อัญชลีนุกุล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 กลวิธีการเขียนเพื่อโน้มน้าวใจในคอลัมน์หมวดแฟชั่นในนิตยสาร SPICY พ.ศ.2549
2 กลวิธีการเขียนเพื่อโน้มน้าวใจ ในคอลัมน์หมวดแฟชั่นในนิตยสาร SPICY พ.ศ.2549
ปี พ.ศ. 2550
3 Ladder of Knowledge : มาตรฐานและคุณภาพแบบเรียนวิชาภาษาอังกฤษในสมัยปฏิรูปการศึกษา
4 การศึกษาประโยคความซ้อนที่ใช้ "ที่ ซึ่ง อัน" ตามแนวภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ในเรียงความชนะเลิศรางวัลทุนภูมิพล พ.ศ. 2522-2547
5 การศึกษาคำนามแสดงอุปกรณ์ด้านวิทยาศาสตร์แนวภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2548
6 การศึกษาพัฒนาการของหลักภาษาไทย : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2547
7 การศึกษาประโยคคำถามแบบเลือกตอบในข้อสอบวิชาภาษาไทยของทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541-2545
8 พระราชดำรัส "แม่ของแผ่นดิน" สู่ความสุขสมบูรณ์ของอาณาประชาไทย
ปี พ.ศ. 2520
9 การสร้างคำและการใช้คำไทยในมหาชาติคำหลวง