ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุนันท์ สายกระสุน
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 โชคชัย วิริยะพงษ์ 2
2 ชนิดาพร ตุ้มปี่สุวรรณ 2
3 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 2
4 จินดาวัลย์ วิบูลย์อุทัย 2
5 วรรณา กาญจนมยูร 1
6 ปิยมาศ นานอก 1
7 จันทิมา พลพินิจ 1
8 ชาติไทย แก้วทอง 1
9 สงครามชัย ลีทองดี 1
10 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
11 นงนิตย์ มรกต 1
12 เมธิน ผดุงกิจ 1
13 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
14 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
15 สุริทอง ศรีสะอาด 1
16 บรรจบ วันโน 1
17 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
18 อนุชิตา มุ่งงาม 1
19 วรากร สีโย 1
20 บังอร กองอิ้ม 1
21 ทองใบ บุษกร 1
22 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
23 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
24 ชวลิต บุญปก 1
25 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
26 สุภลักษณ์ อรรถรังสรรค์ 1
27 เอริกา พฤฒิกิตติ 1
28 อุทัย สาขี 1
29 ดรุณี บุญชารี 1
30 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
31 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
32 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
33 สมชาย แก้ววังชัย 1
34 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
35 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
36 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
37 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
38 นเรศ มีโส 1
39 ศุภชัย สมัปปิโต 1
40 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
41 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
42 สุกัญญา ลีทองดี 1
43 วัลยา สุทธิขำ 1
44 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
45 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 1
46 โครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากเงินอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2549. 1
47 โครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากเงินอุดหนุนการวิจัยจาก งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2548 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
48 เที่ยง ภูมิสะอาด 1
49 ธีระ รุ่งธีระ 1
50 ขจี บุญหล้า 1
51 สกอ. 1
52 รายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
53 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
54 ปรีชา ประเทพา 1
55 รพีพร ช่ำชอง 1
56 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 1
57 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
58 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
59 นริศ สินศิริ 1
60 ธวัชชัย ชมศิริ 1
61 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
62 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
63 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
64 วราวุธ สุธีธร 1
65 เรือน สมณะ 1
66 ถวิล ชนะบุญ 1
67 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
68 ศรัณยู คำเมือง 1
69 รักฤดี สารธิมา 1
70 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 1
3 2556 5
4 2555 6
5 2554 2
6 2553 5
7 2552 7
8 2551 7
9 2550 7
10 2549 6
11 2548 7
12 2547 3
13 2546 1
14 2545 2
15 2541 1
16 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 -
ปี พ.ศ. 2557
2 การใช้ประโยชน์จากเส้นใยใบสับปะรดในการเป็นตัวเสริมแรงสำหรับชีววัสดุพอลิเมอร์เชิงประกอบ
ปี พ.ศ. 2556
3 Kinetic analysis of thermal and thermo-oxidative decomposition of recycled PE/PALF bio-based composites
4 -
5 -
6 -
7 -
ปี พ.ศ. 2555
8 การเตรียมและพัฒนาเส้นใยเชิงประกอบของ LCP/HDPE และ rPET/HDPE และ วัสดุเชิงประกอบของเส้นใย
9 การเตรียมและพัฒนาเส้นใยพอลิเมอร์เชิงประกอบเทอร์โมพลาสติกที่มีการเสริมแรงแบบอิน-ซิทู ด้วยเส้นใยขนาดเล็กของพอลิเอทีลีน เทอเรพทาเลต ที่ผ่านกระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่
10 Thermal stability of styrene-(ethylene butylene)-styrene-based elastomer composites modified by liquid crystalline polymer, clay, and carbon nanotube
11 -
12 -
13 -
ปี พ.ศ. 2554
14 Generalized m-Closed Sets in Biminimal Structure Space.
15 -
ปี พ.ศ. 2553
16 Thermal decomposition behavior and mechanical properties of elastomeric composites based on polyolefinic thermoplastic elastomer and organomontmorillonite
17 พฤติกรรมวัฏภาคและสมบัติของคอมโพสิทระหว่างสไตรีนิกพอลิเมอร์ที่มีการเสริมแรงด้วยเส้นใยขนาดเล็กของพอลิเอทิลีน เทอเรพทาเลต ที่ผ่านการใช้งาน
18 Acknowledgement in theses written in French by Thai graduate students: A generic structure and socio-cultural aspects
19 Reinforcing performance of recycled PET microfibrils in comparison with liquid crystalline polymer for polypropylene based composite fibers
20 Thermal stability of styrene-(ethylene butylene)-styrene-based elastomer composites modified by liquid crystalline polymer, clay, and carbon nanotube
ปี พ.ศ. 2552
21 Special M-hyperidentities in Biregular Leftmost Graph Varieties of Type (2,0).
22 Potential Use of Recycled PET in Comparison with Liquid Crystalline Polyester as a Dual Functional Additive for Enhancing Heat Stability and Reinforcement for High Density Polyethylene Composite Fibers
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
ปี พ.ศ. 2551
28 Influence of liquid crystalline polymer and recycled PET as minor blending components on rheological behavior, morphology, and thermal properties of thermoplastic blends
29 Thermo-oxidative decomposition kinetics of elastomeric composites based on styrene-(ethylene-butylene)-styrene triblock copolymer and organomontmorillonite
30 Molecular dynamics simulationofsolvent transport in styrenicbaser themoplastic elastomer and liquid crystalline polymer
31 การศึกษาฤทธืต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดในอาหารพืชผักพื้นบ้านที่ปรุงสำเร็จ
32 The antifungal activity of essential oils from Basil oil (Ocimum basilicum Linn) and Fennel sweet (Ocimum gratissimum Linn): An alternative strategies to control economically pathogenic fungi in organic rice cv. KDML 105 production
33 การศึกษาฤทธืต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดในอาหารพืชผักพื้นบ้านที่ปรุงสำเร็จ
34 -
ปี พ.ศ. 2550
35 พฤติกรรมวัฏภาคและสมบัติของคอมโพสิทระหว่างสไตรีนิกพอลิเมอร์ที่มีการเสริมแรงด้วยเส้นใยขนาดเล็กของพอลิเอทิลีน เทอเรพทาเลต ที่ผ่านการใช้งาน
36 Effect of LCP and rPET as reinforcing materials on rheology, morphology, and thermal properties of in situ microfibrillar-reinforced elastomer composites
37 Comparative study on phase and properties between rPET/PS and LCP/PS in situ microfibrillar-reinforced composites
38 Phase behavior and thermal properties of polypropylene in situ reinforced with liquid crystalline polymer and rPET
39 Isothermal decomposition behavior and dynamic mechanical properties of in situ-reinforcing elastomer composites based on thermoplastic elastomers and thermotropic liquid crystalline polymer
40 -
41 -
ปี พ.ศ. 2549
42 พฤติกรรมวัฏภาคและสมบัติของพอลิเมอร์ผสมแบบอิน-ซิทู ระหว่างพอลิเมอร์ผลึกเหลวและยางเทอร์โมพลาสติก
43 สมบัติเชิงกลพลวัตและพฤติกรรมการเสื่อมสภาพด้วยความร้อนแบบอุณหภูมิคงที่ของพอลิเมอร์ผสมแบบอิน-ซิทูระหว่างพอลิเมอร์ผลึกเหลวและยางเทอร์โมพลาสติก
44 พฤติกรรมวัฏภาคและสมบัติของคอมโพสิทที่มีการเสริมแรงด้วยเส้นใยขนาดเล็กระหว่างเทอร์โมพลาสติกและพอลิเอทิลีน เทอเรพทาเลตที่ผ่านกระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่
45 Phase behavior and properties of in situ-reinforcing elastomer composites based on thermoplastic elastomers and thermotropic liquid crystalline copolyester
46 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
47 -
ปี พ.ศ. 2548
48 การปรับปรุงการติดสีย้อมที่ได้จากธรรมชาติของเส้นใยไหมโดยการปรับแต่งผิวเส้นใยด้วยวิธีพลาสมา
49 Isothermal decomposition behavior and dynamic mechanical properties of in situ-reinforcing elastomer composites based on thermoplastic elastomers and thermotropic liquid crystalline polymer
50 Thermal decomposition behavior of in situ reinforcing elastomer composite based on thermoplastic elastomer and thermotropic liquid crystalline polymer
51 Self-reinforcing elastomer composites based on polyolefinic thermoplastic elastomer and thermotropic liquid crystalline polymer
52 Anisotropic mechanical properties of thermoplastic elastomers in situ reinforced with thermotropic liquid-crystalline polymer fibers revealed by biaxial deformations
53 -
54 -
ปี พ.ศ. 2547
55 พฤติกรรมวัฏภาคและสมบัติของพอลิเมอร์ผสมแบบอิน-ซิทู ระหว่างพอลิเมอร์ผลึกเหลวและยางเทอร์โมพลาสติก
56 Phase behavior and properties of in situ-reinforcing elastomer composites based on thermoplastic elastomers and thermotropic liquid crystalline copolyester
57 Thermal decomposition kinetics of thermotropic liquid crystalline p-hydroxy benzoic acid/poly(ethylene terephthalate) copolyester
ปี พ.ศ. 2546
58 Anisotropic mechanical properties of thermoplastic elastomers in situ reinforced with thermotropic liquid-crystalline polymer fibers revealed by biaxial deformations
ปี พ.ศ. 2545
59 หอยทากบกในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์.
60 หอยทากบกในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์.
ปี พ.ศ. 2541
61 คอมโพสิทระหว่างเส้นใยเคฟลาร์ที่ผ่านกระบวนการทางเคมีกับยางเทอร์โมพลาสติก : สมบัติเชิงกลและลักษณะโครงสร้างสัณฐาน