ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุนันท์ พงษ์สามารถ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ธิติรัตน์ ปานม่วง 12
2 วิมลมาศ ลิปิพันธ์ 8
3 นรานินทร์ มารคแมน 6
4 พนิดา วยัมหสุวรรณ 6
5 ไม่มีข้อมูล 6
6 พสุธา ธัญญะกิจไพศาล 5
7 มณีวรรณ สุขสมทิพย์ 5
8 เครือวัลย์ เอกรักษาศิลป์ชัย 4
9 วิจิตร บรรลุนารา 3
10 นฤพร สุตัณฑวิบูลย์ 3
11 นิจศิริ เรืองรังษี 3
12 เรวดี ธรรมอุปกรณ์ 3
13 จงดี ว่องพินัยรัตน์ 3
14 ปริรัตน์ คนสูง 2
15 พวงทิพย์ คุณานุสรณ์ 2
16 จิตติมา ชัชวาลย์สายสินธ์ 2
17 อำไพ ปั้นทอง 2
18 ณัฎฐิกานต์ จิรัณชนัฐ 2
19 ประเสริฐ วุฒิคัมภีร์ 2
20 ลำดวน เศวตมาลย์ 2
21 สุกัญญา เจษฎานนท์ 2
22 พันธุ์ทวี ภักดีดินแดน 2
23 ปิยวรรณ์ สุรินทร์รัฐ 2
24 สง่า ภู่ตระกูล 1
25 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 1
26 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
27 พัฒนะ ภวะนันท์ 1
28 ชุติมา ไตรรัตน์วรกุล 1
29 พิมล บำรุง 1
30 พรชัย จันศิษย์ยานนท์ 1
31 ปฏิภาณี ขันธโภค 1
32 สุนันทา วงศ์ปิยชน 1
33 สัญญา หกพุดซา 1
34 ปิยา บุรณศิริ 1
35 สุรางค์ อัศวมั่นคง 1
36 แสงนวล ทองเพียร 1
37 เครือวัลย์ เอกรักษาศิลปชัย 1
38 ไกรสีห์ อัมพรายน์ 1
39 นรามินทร์ มารคแมน 1
40 สุชาดา สุขหร่อง 1
41 สุรรางค์ อัศวมั่นคง 1
42 สินธุ์ชัย แก้วกิติชัย 1
43 ดวงเดือน เมฆสุริเยนทร์ 1
44 ปาริชาต ภู่สว่าง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2552 1
3 2551 2
4 2550 1
5 2549 1
6 2546 2
7 2544 1
8 2541 1
9 2534 1
10 2532 6
11 2531 1
12 2529 1
13 2528 2
14 2517 1
15 543 25
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การศึกษาผลของสารอะซีแมนแนนจากส่วนวุ้นว่านหางจระเข้ในการลดการเกิดเบ้าฟันอักเสบภายหลังการถอนฟันและเร่งการสร้างเนื้อฟันซ่อมเสริมในฟันที่ผุใกล้ทะลุโพรงฟัน
ปี พ.ศ. 2552
2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบยาสีฟัน และน้ำยาบ้วนปากสมุนไพร ที่มีส่วนผสมของสารโพลีแซคคาไรด์ สกัดจากเปลือกทุเรียน ระยะที่ 1
ปี พ.ศ. 2551
3 องค์ประกอบของสารสกัดในเนื้อและเมล็ดมะขาม และข้าวไทย เพื่อการใช้ประโยชน์ทางยาและเครื่องสำอาง
4 พัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำมะขามเพื่อใช้เป็นยาระบาย
ปี พ.ศ. 2550
5 ลายพิมพ์ดีเอ็นเอและการประเมินทางเคมีของมะขามบางสายพันธุ์ที่มีฤทธิ์เป็นยาระบายที่ดี
ปี พ.ศ. 2549
6 ผลิตภัณฑ์เจลและแผ่นแปะแผลของสารสกัดพอลิแซคคาไรด์จากเปลือกทุเรียน : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2546
7 ศึกษาสารสกัดโพลีแซคคาไรด์จากเปลือกของผลทุเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
8 การศึกษาผลต่อการดูดซึมสารอาหารไขมันของสารโพลีแซคคาไรด์จากเปลือกผลทุเรียนในหลอดทดลอง
ปี พ.ศ. 2544
9 การพัฒนาสารโพลี่แซคคาไรด์จากเปลือกของผลทุเรียน เพื่อใช้ทางการเภสัชกรรม : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2541
10 ความปลอดภัยของการบริโภคสารสกัดเปลือกทุเรียน และการทำสารให้บริสุทธิ์ : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2534
11 การศึกษาสารสกัดคาร์โบฮัยเดรตจากเปลือกทุเรียนเพื่อใช้เป็นสารแขวนตะกอน
ปี พ.ศ. 2532
12 การศึกษาความปลอดภัยและความเป็นพิษของการบริโภค สารสกัดคล้ายเพคตินจากเปลือกทุเรียน : รายงานวิจัย
13 การศึกษาสารคาร์โบไฮเดรตจากเปลือกทุเรียนในการเตรียมผลิตภัณฑ์ยาน้ำและผลิตภัณฑ์อาหาร
14 การสกัดสารคล้ายเพคตินและการทำให้บริสุทธิ์จากเปลือกผลไม้ไทย : รายงานวิจัย
15 การศึกษาสารสกัดคาร์โบฮัยเดรตจากเปลือกทุเรียนเพื่อใช้เป็นสารแขวนตะกอน
16 การศึกษาความปลอดภัย และความเป็นพิษของการบริโภคสาร คล้ายเพคตินจากเปลือกทุเรียน
17 การสกัดสารคล้ายเพคติน และการทำให้บริสุทธิ์ จากเปลือกผลไม้ไทย
ปี พ.ศ. 2531
18 การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ จากข้าวพันธุ์ใหม่ : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2529
19 การสำรวจคุณภาพของโปรตีนในเห็ด : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2528
20 การสำรวจคุณค่าอาหารของเห็ด : รายงานการวิจัย
21 ไดฮัยโดรโฟเลทรีดักเทสในเซลล์มะเร็งของคนและสารต้านเอ็นซัยม์ : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2517
22 การสังเคราะห์สายโกลบินในฮีโมโกลบินไทย (คอนสแตนท์ สปริง)