ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุนันท์ พงษ์สามารถ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ธิติรัตน์ ปานม่วง 12
2 วิมลมาศ ลิปิพันธ์ 8
3 ไม่มีข้อมูล 6
4 นรานินทร์ มารคแมน 6
5 พนิดา วยัมหสุวรรณ 6
6 พสุธา ธัญญะกิจไพศาล 5
7 มณีวรรณ สุขสมทิพย์ 5
8 เครือวัลย์ เอกรักษาศิลป์ชัย 4
9 จงดี ว่องพินัยรัตน์ 3
10 นิจศิริ เรืองรังษี 3
11 เรวดี ธรรมอุปกรณ์ 3
12 วิจิตร บรรลุนารา 3
13 นฤพร สุตัณฑวิบูลย์ 3
14 พวงทิพย์ คุณานุสรณ์ 2
15 ณัฎฐิกานต์ จิรัณชนัฐ 2
16 สุกัญญา เจษฎานนท์ 2
17 ปริรัตน์ คนสูง 2
18 จิตติมา ชัชวาลย์สายสินธ์ 2
19 อำไพ ปั้นทอง 2
20 ปิยวรรณ์ สุรินทร์รัฐ 2
21 ลำดวน เศวตมาลย์ 2
22 ประเสริฐ วุฒิคัมภีร์ 2
23 พันธุ์ทวี ภักดีดินแดน 2
24 สุนันทา วงศ์ปิยชน 1
25 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
26 ชุติมา ไตรรัตน์วรกุล 1
27 สัญญา หกพุดซา 1
28 ไกรสีห์ อัมพรายน์ 1
29 แสงนวล ทองเพียร 1
30 เครือวัลย์ เอกรักษาศิลปชัย 1
31 สง่า ภู่ตระกูล 1
32 พิมล บำรุง 1
33 พรชัย จันศิษย์ยานนท์ 1
34 ปาริชาต ภู่สว่าง 1
35 ดวงเดือน เมฆสุริเยนทร์ 1
36 สุชาดา สุขหร่อง 1
37 นรามินทร์ มารคแมน 1
38 สุรางค์ อัศวมั่นคง 1
39 ปิยา บุรณศิริ 1
40 สินธุ์ชัย แก้วกิติชัย 1
41 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 1
42 ปฏิภาณี ขันธโภค 1
43 สุรรางค์ อัศวมั่นคง 1
44 พัฒนะ ภวะนันท์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 1
3 2553 1
4 2552 1
5 2551 6
6 2550 3
7 2549 2
8 2548 2
9 2547 1
10 2546 2
11 2545 1
12 2544 3
13 2543 1
14 2542 1
15 2541 2
16 2534 2
17 2533 2
18 2532 7
19 2531 1
20 2529 1
21 2528 4
22 2517 1
23 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 พัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำมะขามเพื่อใช้เป็นยาระบาย
ปี พ.ศ. 2554
2 การศึกษาผลของสารอะซีแมนแนนจากส่วนวุ้นว่านหางจระเข้ในการลดการเกิดเบ้าฟันอักเสบภายหลังการถอนฟันและเร่งการสร้างเนื้อฟันซ่อมเสริมในฟันที่ผุใกล้ทะลุโพรงฟัน
ปี พ.ศ. 2553
3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบยาสีฟันและน้ำยาบ้วนปากสมุนไพร ที่มีส่วนผสมของสารโพลีแซคคาไรด์สกัดจากเปลือกทุเรียน ระยะที่ 1
ปี พ.ศ. 2552
4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบยาสีฟัน และน้ำยาบ้วนปากสมุนไพร ที่มีส่วนผสมของสารโพลีแซคคาไรด์ สกัดจากเปลือกทุเรียน ระยะที่ 1
ปี พ.ศ. 2551
5 องค์ประกอบของสารหลักในเนื้อและเมล็ดมะขามเพื่อการใช้ประโยชน์ทางยาและเครื่องสำอาง
6 : พัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำมะขามเพื่อใช้เป็นยาระบาย
7 แผนงานวิจัยบูรณาการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางยาและเครื่องสำอางจากพืชเศรษฐกิจไทย
8 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบยาสมานแผลในช่องปากที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากส่วนวุ้นของว่านหางจระเข้
9 องค์ประกอบของสารสกัดในเนื้อและเมล็ดมะขาม และข้าวไทย เพื่อการใช้ประโยชน์ทางยาและเครื่องสำอาง
10 พัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำมะขามเพื่อใช้เป็นยาระบาย
ปี พ.ศ. 2550
11 โลชั่นสำหรับสิวเตรียมจากเจลทุเรียนและผลิตภัณฑ์ยาธรรมชาติ
12 ผลิตภัณฑ์เจลและแผ่นแปะแผลของสารสกัดพอลิแซคคาไรด์จากเปลือกทุเรียน
13 ลายพิมพ์ดีเอ็นเอและการประเมินทางเคมีของมะขามบางสายพันธุ์ที่มีฤทธิ์เป็นยาระบายที่ดี
ปี พ.ศ. 2549
14 ผลิตภัณฑ์เจลและแผ่นแปะแผลของสารสกัดพอลิแซคคาไรด์จากเปลือกทุเรียน : รายงานการวิจัย
15 โลชั่นสำหรับสิวเตรียมจากเจลทุเรียนและผลิตภัณฑ์ยาธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2548
16 ผลิตภัณฑ์เจลและแผ่นแปะแผลของสารสกัดพอลิแซคคาไรด์จากเปลือกทุเรียน
17 ศึกษาสารสกัดโพลีแซคคาไรด์จากเปลือกของผลทุเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
ปี พ.ศ. 2547
18 โลชั่นสำหรับสิวเตรียมจากเจลทุเรียนและผลิตภัณฑ์ยาธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2546
19 ศึกษาสารสกัดโพลีแซคคาไรด์จากเปลือกของผลทุเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
20 การศึกษาผลต่อการดูดซึมสารอาหารไขมันของสารโพลีแซคคาไรด์จากเปลือกผลทุเรียนในหลอดทดลอง
ปี พ.ศ. 2545
21 ศึกษาสารสกัดโพลีแซคคาไรด์จากเปลือกของผลทุเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
ปี พ.ศ. 2544
22 การพัฒนาสารโพลี่แซคคาไรด์จากเปลือกของผลทุเรียน เพื่อใช้ทางการเภสัชกรรม : รายงานการวิจัย
23 การพัฒนาสารโพลี่แซคคาไรด์จากเปลือกของผลทุเรียนเพื่อใช้ในทางเภสัชกรรม
24 การพัฒนาสารโพลี่แซคคาไรด์จากเปลือกของผลทุเรียนเพื่อใช้ในทางเภสัชกรรม
ปี พ.ศ. 2543
25 การบูรณาการการสอนและการวิจัยของอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2542
26 ความปลอดภัยของการบริโภคสารสกัดเปลือกทุเรียนและการทำสารให้บริสุทธิ์
ปี พ.ศ. 2541
27 ความปลอดภัยของการบริโภคสารสกัดเปลือกทุเรียน และการทำสารให้บริสุทธิ์ : รายงานผลการวิจัย
28 ความปลอดภัยของการบริโภคสารสกัดเปลือกทุเรียนและการทำสารให้บริสุทธิ์
ปี พ.ศ. 2534
29 การศึกษาสารสกัดคาร์โบฮัยเดรตจากเปลือกทุเรียนเพื่อใช้เป็นสารแขวนตะกอน
30 การศึกษาสารคาร์โบไฮเดรทจากเปลือกทุเรียนในการเตรียมผลิตภัณฑ์ยาน้ำและผลิตภัณฑ์อาหาร
ปี พ.ศ. 2533
31 การสำรวจ คุณค่าอาหารของเห็ด
32 การประเมินทางชีวเคมีและทางชีวภาพ ของคุณค่าทาง โภชนาการของเห็ด
ปี พ.ศ. 2532
33 การศึกษาความปลอดภัยและความเป็นพิษของการบริโภค สารสกัดคล้ายเพคตินจากเปลือกทุเรียน : รายงานวิจัย
34 การศึกษาสารคาร์โบไฮเดรตจากเปลือกทุเรียนในการเตรียมผลิตภัณฑ์ยาน้ำและผลิตภัณฑ์อาหาร
35 การสกัดสารคล้ายเพคตินและการทำให้บริสุทธิ์จากเปลือกผลไม้ไทย : รายงานวิจัย
36 การศึกษาสารสกัดคาร์โบฮัยเดรตจากเปลือกทุเรียนเพื่อใช้เป็นสารแขวนตะกอน
37 การศึกษาสารคาร์โบไฮเดรทจากเปลือกทุเรียนในการเตรียมผลิตภัณฑ์ยาน้ำและผลิตภัณฑ์อาหาร
38 การศึกษาความปลอดภัย และความเป็นพิษของการบริโภคสาร คล้ายเพคตินจากเปลือกทุเรียน
39 การสกัดสารคล้ายเพคติน และการทำให้บริสุทธิ์ จากเปลือกผลไม้ไทย
ปี พ.ศ. 2531
40 การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ จากข้าวพันธุ์ใหม่ : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2529
41 การสำรวจคุณภาพของโปรตีนในเห็ด : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2528
42 การสำรวจคุณค่าอาหารของเห็ด : รายงานการวิจัย
43 ไดฮัยโดรโฟเลทรีดักเทสในเซลล์มะเร็งของคนและสารต้านเอ็นซัยม์ : รายงานการวิจัย
44 การสำรวจ คุณค่าอาหารของเห็ด
45 การประเมินทางชีวเคมีและทางชีวภาพ ของคุณค่าทาง โภชนาการของเห็ด
ปี พ.ศ. 2517
46 การสังเคราะห์สายโกลบินในฮีโมโกลบินไทย (คอนสแตนท์ สปริง)
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
47 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบยาสีฟันและน้ำยาบ้วนปากสมุนไพร ที่มีส่วนผสมของสารโพลีแซคคาไรด์สกัดจากเปลือกทุเรียน ระยะที่ 1