ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุนันท์ ปัทมาคม
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- สุนันท์ ปัทาคม
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 12
2 สมเชาว์ เนตรประเสริฐ 5
3 ศรีเพ็ญ ศุภพิทยากุล 2
4 วิรุฬห์ ลีลาพฤทธิ์ 2
5 ชนิดา เอี่ยมประเสริฐ 1
6 เบญจวรรณ วัฒนเสรี 1
7 นิรมล จิตทักษะ 1
8 เรวดี สุวรรณวิทยา 1
9 วิเศษศักดิ์ โคตรอาษา 1
10 วิสิฏ พงษ์ประดิษฐ์ 1
11 สมปอง มากแจ้ง 1
12 รุจา เถาวงศ์ 1
13 โกสุม เจริญรวย 1
14 วารยา ขุนทอง 1
15 วนิดา วิศววรบุตร 1
16 ยุพดี งามศรีสิทธิศักดิ์ 1
17 วัฒนะ จูฑะวิภาต 1
18 ประวิทย์ เนยบาง 1
19 ไพบูลย์ เทวรักษ์ 1
20 สมพร มันทนานุชาติ 1
21 สมเดช ธัชประมุข 1
22 สุวรรณา โชติสุกานต์ 1
23 สมิตา บุญวาศ 1
24 พัฒนา เกียรติสมบูรณ์ 1
25 นวลจันทร์ มาลากรอง 1
26 สุรชัย ประเสริฐสรวย 1
27 ชัยยงค์ พรหมวงศ์ 1
28 วิชัย นิ่มทรงธรรม 1
29 วาสนา ทวีกุลทรัพย์ 1
30 ทิพพาพร ปัญชรเทวกุล 1
31 จีรารัตน์ ชิรเวทย์ 1
32 ศิริอร สุขตระกูลเวศ 1
33 อดุลย์ ดวงสุวรรณ 1
34 ประกายรัตน์ ทินกร ณ อยุธยา 1
35 พีรนุช ภาสุรภัทร 1
36 วิพร เหลืองวิริยะแสง 1
37 กิตติพงษ์ พนมวัน ณ อยุธยา 1
38 พรประภา จุลพ์ปสาสน์ 1
39 วีรยุทธ บุณยะไวโรจน์ 1
40 ไพศาล แสงแก้ว 1
41 โกสินทร์ จันทร์ช่วงโชติ 1
42 วินัย ศรีกนก 1
43 นพดล สหชัยเสรี 1
44 โกวิท ฉิมทับ 1
45 ขวัญใจ คงทรัพย์ 1
46 จรัสโฉม นาโค 1
47 มุกดา เศรษฐบุตร 1
48 นงลักษณ์ น้ำผุด 1
49 พิบูลย์ศรี วาสนสมสิทธิ์ 1
50 อนันต์ ชูยิ่งสกุลทิพย์ 1
51 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 1
52 นันทนา แสนสาคร 1
53 พนม อินวกูล 1
54 พร เจริญสุข 1
55 เพ็ญศรี สร้อยเพชร 1
56 พจนีย์ จันเกษม 1
57 กอแก้ว เพชรบุตร 1
58 สมชัย ช่อไสว 1
59 สุมิตรา อังวัฒนกุล 1
60 อัจจิมา เทวกุล 1
61 สุเมธ อิ่มศักดิ์วาสนา 1
62 อัมพร ห้อคนดี 1
63 น้ำทิพย์ ไชยสวัสดิ์ 1
64 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.บัณฑิตวิทยาลัย 1
65 ปราสาท กระตุฤกษ์ 1
66 สถาพร พรหมเมศร์ 1
67 นันทวัน พรหมผลิน 1
68 สุกรี วัชรพรรณ 1
69 สมชาติ ประเสริฐ 1
70 กิตติมา พิศาลคุณากิจ 1
71 พิทยา จำเริญจรัสวิทย์ 1
72 บุญส่ง แจ้งสว่าง 1
73 เบญจวรรณ อรสุทธิกุลชัย 1
74 เริงรัชนี นิ่มนวล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2541 1
2 2539 1
3 2532 1
4 2531 2
5 2529 5
6 2528 7
7 2527 4
8 2526 3
9 2525 4
10 2524 12
11 2523 5
12 2521 3
13 2520 5
14 2519 3
15 2518 4
16 2516 1
17 2515 3
18 2513 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2541
1 ความคิดเห็นของครูและนักเรียนเกี่ยวกับการใช้สื่อการสอนเพื่อการเรียนรู้ด้านจิตพิสัยตามหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในระดับประถมศึกษา
ปี พ.ศ. 2539
2 ผลของภาพชุดแสดงพฤติกรรมตัวแบบประกอบคำบรรยาย ที่มีต่อความเข้าใจในการเรียนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ปี พ.ศ. 2532
3 สไลด์มัลติวิชั่น
ปี พ.ศ. 2531
4 การนำเสนอรูปแบบการจัดตั้งศูนย์วิทยบริการ จากห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร
5 สภาพ ความค้องการและปัญหาเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2529
6 การนำเสนอระบบการใช้โทรศัพท์เพื่อการศึกษาทางไกล ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการนำเสนอ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่มีต่อสัมฤทธิผลทางการเรียนวิชากลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
8 การเปรียบเทียบความคงทนในการจำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนจากบทเรียนแบบโปรแกรมชนิดร้อยกรองและร้อยแก้ว
9 การเปรียบเทียบผลการระลึกได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากการเรียนด้วยวิธีกสอนแบบบรรยายที่ใช้การทบทวนต่างแบบกัน
10 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านพุทธิพิสัย ในวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยบทเรียนแบบโปรแกรมที่มีการชี้นำที่หลักการ และการชี้นำที่วิธีแก้ปัญหา
ปี พ.ศ. 2528
11 สภาพการและความต้องการในการใช้สื่อการสอนของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
12 ความคิดเห็นของกลุ่มผู้ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา เกี่ยวกับรูปแบบการนำเสนอและเทคนิคการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ เพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
13 ปฏิสัมพันธ์ของรูปแบบการสอนของการสอนแบบโปรแกรม ในการสอนทักษะโสตทัศนูปกรณ์ กับนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและการเรียนต่ำ
14 ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหนคร เกี่ยวกับสื่อการสอนสาขาช่างอุตสาหกรรม
15 การวิเคราะห์การใช้สื่อเพื่อการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยสำหรับประชาชนของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขในกรุงเทพมหานคร
16 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง "อากาศ" โดยใช้ภาพถ่ายกับภาพถ่ายการ์ตูนประกอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน
17 ความคิดเห็นของบัณฑิตสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ที่มีต่อสื่อเสริม ในระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปี พ.ศ. 2527
18 ความคิดเห็นของนักศึกษาฝึกสอนวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา เกี่ยวกับการใช้สื่อการสอนศิลปศึกษา
19 การสร้างสไลด์เทปโปรแกรมเรื่อง "การปฐมนิเทศห้องสมุด" สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
20 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษา โดยใช้หนังสือแบบเรียนซึ่งมีตำแหน่งการวางเนื้อหา และภาพประกอบต่างกัน
21 ผลของการเพิ่มคำชี้นำที่มีต่อความเข้าใจในการอ่าน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่ง
ปี พ.ศ. 2526
22 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง "ความรุ่งเรืองของอาณาจักรสุโขทัย" ระหว่างการสอนโดยใช้บทเรียนแบบโปรแกรมสไลด์-เทป เป็นกลุ่มกับเป็นรายบุคคล
23 การเปรียบเทียบคะแนนวิชาช่างไม้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สอง ระหว่างการสอนโดยใช้สไลด์-เทปกับการสอนด้วยการสาธิต
24 ความคิดเห็นของครูและนักเรียนในโรงเรียนอาชีวศึกษา สาขาช่างอุตสาหกรรม เกี่ยวกับการใช้สื่อการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปี พ.ศ. 2525
25 สื่อการสอนขั้นพื้นฐานในระดับประถมศึกษา
26 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมสไลด์-เทปวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง "กริยาช่วย" สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
27 การเปรียบเทียบความสามารถในการรับรู้ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่เรียนด้วยวิธีเสนอภาพแบบเดี่ยวและวิธีเสนอภาพแบบผสม
28 ความต้องการในการใช้สื่อการสอนของคณาจารย์ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2524
29 การสร้างชุดการสอนเรื่อง "การใช้โสตทัศนูปกรณ์ประกอบการสอน" วิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 1 สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีวิทยาลัยครูนครปฐม
30 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมสไลด์เทปเรื่อง "สีสรรพ์" สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
31 การสร้างชุดการสอนเรื่อง "การสือสาร" วิชามนุษย์กับสังคม สำหรับนิสิตระดับอุดมศึกษาตามโครงการการศึกษาทั่วไป ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
32 การสร้างแบบโปรแกรมสื่อประสมในการใช้และบำรุงรักษาเครื่องฉายภาพยนตร์ เครื่อฉายภาพทึบ กล้องถ่ายรูปสำหรับครูมัธยม สังกัดกรมสามัญศึกษา
33 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมสไลด์เทป เรื่อง เสภาขุนช้างขุนแผน ตอน พลายแก้ววแต่งงานกับนางพิม ในวิชาวรรณคดีไทย สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
34 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการเรียนภาษาฝรั่งเศส ด้วยวิธีการสอนแบบเดิมกับการสอนในแนวใหม่
35 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาชีววิทยาเรื่อง "ยีนทำงานได้อย่างไร" สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
36 การสร้างชุดการสอน เรื่องสังคมและวัฒนธรรม วิชามนุษย์กับสังคม สำหรับนิสิตระดับอุดมศึกษาของโครงการการศึกษาทั่วไป ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
37 การสร้างบทเรียนโปรแกรมสื่อประสมในการใช้ และบำรุงรักษาเครื่องฉายไสลต์ เครื่องฉายฟิล์มตริป เครื่องฉายข้ามศีรษะ เครื่องบันทึกเสียง สำหรับครูมัธยม สังกัดกรมสามัญศึกษา
38 การสร้างชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง "คำที่เป็นคำถาม" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่ง
39 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่องหนังสืออ้างอิง สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
40 การผลิตและการใช้โสตทัศนวัสดุของครูในโรงเรียนเด็กปัญญาอ่อน
ปี พ.ศ. 2523
41 แนวความคิดในการจัดตั้งศูนย์วิทยบริการในสถาบันการศึกษา
42 การสร้างชุดการสอนสำหรับห้องเรียนแบบศูนย์การเรียนวิชา "พื้นฐานสถาปัตยกรรมภายใน" สำหรับนักศึกษาภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ
43 ปัญหาเกี่ยวกับการใช้สื่อการสอนในการฝึกสอน ของนักศึกษาวิทยาลัยครูสวนสุนันทา
44 การสร้างชุดการสอนรายบุคคลเรื่อง "สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ" สำหรับการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จระดับ 4 ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนในประเทศไทย
45 บทบาทและฐานะของครูโสตทัศนศึกษาในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2521
46 การสร้างโมดูลการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง "พลังงานและการเปลี่ยนแปลง" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
47 การสร้างชุดการสอนสำหรับห้องเรียนแบบศูนย์การเรียน วิชาภาษาไทย สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่หก
48 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาภูมิศาสตร์จากห้องเรียน แบบศูนย์การเรียนกับห้องเรียนที่มีครูเป็นศูนย์กลาง
ปี พ.ศ. 2520
49 การสร้างสไลด์แบบโปรแกรมเรื่อง "การแบ่งเซล" สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
50 การสร้างชุดการสอนตามเอกัตภาพวิชาหลักการสอน และการเตรียมประสบการณ์ภาคปฏิบัติระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง
51 การใช้ภาพโปร่งแสงในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แสง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
52 การสร้างสไลด์แบบโปรแกรมเรื่อง "พัฒนาการของทารกในครรภ์" สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
53 การสร้างสไลด์แบบโปรแกรมเรื่อง "การทำงานของหัวใจ" สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปี พ.ศ. 2519
54 การสร้างชุดการสอนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยอุเทนถวาย ชั้นปีที่หนึ่ง
55 การสร้างตำราแบบโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สี่
56 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชา "สื่อมวลชนเพื่อการประชาสัมพันธ์" สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยปีที่ 4
ปี พ.ศ. 2518
57 แบบจำลองการสอนจุลภาคเรื่อง "การใช้กระดานดำ"
58 การจัดระบบชุดการสอนสำหรับวิชาการจัดการศึกษานอกสถานที่
59 การสร้างชุดเรียนเบ็ดเสร็จรายบุคคล "วิชาวัสดุและการออกแบบ" สำหรับนิสิตแผนกศิลปศึกษา
60 การสร้างสถานการณ์จำลอง ปัญหาความประพฤตินักเรียน
ปี พ.ศ. 2516
61 ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่มีต่อการใช้โทรทัศน์วงจรปิดเพื่อการศึกษา
ปี พ.ศ. 2515
62 การทดลองสอนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ภาพยนตร์และสไลด์
63 การทดลองใช้ภาพโปร่งแสงแบบเคลื่อนไหวประกอบการสอนชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
64 ประสิทธิภาพของการศึกษานอกสถานที่ ประกอบการสอนวิชาสังคมศึกษา ในระดับประถมศึกษาตอนปลาย
ปี พ.ศ. 2513
65 หลักเกณฑ์ในการสร้างภาพประกอบหนังสือแบบเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย