ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุนันทา โอศิริ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มยุรี พิทักษ์ศิลป์ 12
2 คนึงนิจ อุสิมาศ 12
3 สถาพร บัวธรา 12
4 พัชชาพลอย ศรีประเสริฐ 12
5 นภาภรณ์ เอื้อวงศ์ญาติ 11
6 จันทรวรรณ แสงแข 11
7 สมสุข มัจฉาชีพ 6
8 วรางค์ภรณ์ ไตรติลานันท์ 2
9 นริศรา เลิศสมบูรณ์สุข 2
10 วารุณี พาหะนิชย์ 2
11 Sunantha Osiri 2
12 ประมุข โอศิริ 2
13 ดำรงศักดิ์ ชูศรีทอง 2
14 พรรณราย พิทักเจริญ 2
15 สุพัทรา ชลพนารักษ์ 2
16 จีระสันต์ มีรัตน์ 2
17 พรชัย พัฒนโภครัตนา 2
18 จงจิตร เถลิงพงษ์ 2
19 รติกร ประเสริฐไทยเจริญ 2
20 นลินรัตน์ น้อยประเสริฐ 2
21 ณัฐนิชา หมัดหลี 2
22 Phaweena Meephradit 1
23 Orapin Thongdee 1
24 Rateewan Onratsamee 1
25 พัชนี สุวรรณศรี 1
26 Piyachanok Buphachat 1
27 ปิยะชนก บุปผาชาติ 1
28 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
29 อรพิน ทองดี 1
30 Burapha University. Faculty of Public Health 1
31 Rajarudee Chotikawin 1
32 Saksit Kulawong 1
33 Pacharee Suwansri 1
34 Suriyon Kongkasawad 1
35 พัชราภรณ์ ปัญญาวุฒิไกร 1
36 ฉัตรวรัญ องคสิงห์ 1
37 Eastern Health Systems Research Management Center, Medical Science Building, Burapha University, Chon Buri 20131 1
38 ศูนย์จัดการงานวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออก, อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์, มหาวิทยาลัยบูรพา, ชลบุรี 20131 1
39 สุริยล คงคาสวัสดิ์ 1
40 Chtrawarun Ongsingha 1
41 คทา บัณฑิตานุกูล 1
42 รจฤดี โชติกาวินทร์ 1
43 มูลนิธิกลุ่มเภสัชกรชุมชน 1
44 Phacharaporn Phanyawutikhain 1
45 Khata Banditanukul 1
46 รตีวรรณ อ่อนรัศมี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2554 1
3 2552 5
4 2550 1
5 2548 1
6 2547 2
7 2539 1
8 543 28
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การตายของเซลล์มะเร็งแบบอะโพโทซิสโดยสารสกัดผักบุ้งทะเลที่สกัดโดยวิธีที่แตกต่างกัน
2 การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทย
ปี พ.ศ. 2554
3 บริการด้านอนามัยเจริญพันธุ์ในร้านยาจังหวัดชลบุรี.
ปี พ.ศ. 2552
4 สถานการณ์ ปัจจัยเสี่ยง และการจัดการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยของอาหารทะเล ในภาคตะวันออก
5 แพทย์พื้นบ้านกับการใช้พืชสมุนไพร ในจังหวัดชลบุรี
6 แพทย์พื้นบ้านกับการใช้พืชสมุนไพร ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
7 แพทย์พื้นบ้านกับการใช้พืชสมุนไพร ในจังหวัดจันทบุรี
8 แพทย์พื้นบ้านกับการใช้พืชสมุนไพร ในจังหวัดระยอง
ปี พ.ศ. 2550
9 Warning Pictures on Cigarette Packs and Smoking Behavior
ปี พ.ศ. 2548
10 ยุทธศาสตร์การจัดการงานวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออก
ปี พ.ศ. 2547
11 เอกสารสรุปประเด็นสำคัญ (Issues Paper) ระบบยา-ระบบสุขภาพ : ข้อมูลเบื้องต้นในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องอนาคตระบบยาของคนไทยในระบบสุขภาพแห่งชาติ (พ.ศ. 2546-2555) 15-16 สิงหาคม 2546
12 อนาคตระบบยาของคนไทยในระบบสุขภาพแห่งชาติในอีก 10 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2546-2555)
ปี พ.ศ. 2539
13 การติดตามการใช้ยาดิจอกซินในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวที่โรงพยาบาลฉะเชิงเทรา