ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุนันทา โอศิริ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 คนึงนิจ อุสิมาศ 12
2 สถาพร บัวธรา 12
3 มยุรี พิทักษ์ศิลป์ 12
4 พัชชาพลอย ศรีประเสริฐ 12
5 นภาภรณ์ เอื้อวงศ์ญาติ 11
6 จันทรวรรณ แสงแข 11
7 สมสุข มัจฉาชีพ 6
8 Sunantha Osiri 4
9 รตีวรรณ อ่อนรัศมี 2
10 อรพิน ทองดี 2
11 พัชนี สุวรรณศรี 2
12 รจฤดี โชติกาวินทร์ 2
13 ปิยะชนก บุปผาชาติ 2
14 Phacharaporn Phanyawutikhain 2
15 มูลนิธิกลุ่มเภสัชกรชุมชน 2
16 Khata Banditanukul 2
17 Pacharee Suwansri 2
18 Rajarudee Chotikawin 2
19 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
20 Burapha University. Faculty of Public Health 2
21 Saksit Kulawong 2
22 คทา บัณฑิตานุกูล 2
23 Phaweena Meephradit 2
24 Orapin Thongdee 2
25 Piyachanok Buphachat 2
26 Rateewan Onratsamee 2
27 Suriyon Kongkasawad 2
28 ณัฐนิชา หมัดหลี 2
29 นลินรัตน์ น้อยประเสริฐ 2
30 พรชัย พัฒนโภครัตนา 2
31 จงจิตร เถลิงพงษ์ 2
32 สุพัทรา ชลพนารักษ์ 2
33 ประมุข โอศิริ 2
34 จีระสันต์ มีรัตน์ 2
35 รติกร ประเสริฐไทยเจริญ 2
36 ฉัตรวรัญ องคสิงห์ 2
37 ดำรงศักดิ์ ชูศรีทอง 2
38 ศูนย์จัดการงานวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออก, อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์, มหาวิทยาลัยบูรพา, ชลบุรี 20131 2
39 Eastern Health Systems Research Management Center, Medical Science Building, Burapha University, Chon Buri 20131 2
40 พัชราภรณ์ ปัญญาวุฒิไกร 2
41 นริศรา เลิศสมบูรณ์สุข 2
42 สุริยล คงคาสวัสดิ์ 2
43 พรรณราย พิทักเจริญ 2
44 วรางค์ภรณ์ ไตรติลานันท์ 2
45 วารุณี พาหะนิชย์ 2
46 Chtrawarun Ongsingha 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2554 1
3 2552 5
4 2550 1
5 2548 1
6 2547 2
7 2539 1
8 543 32
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การตายของเซลล์มะเร็งแบบอะโพโทซิสโดยสารสกัดผักบุ้งทะเลที่สกัดโดยวิธีที่แตกต่างกัน
2 การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทย
ปี พ.ศ. 2554
3 บริการด้านอนามัยเจริญพันธุ์ในร้านยาจังหวัดชลบุรี.
ปี พ.ศ. 2552
4 สถานการณ์ ปัจจัยเสี่ยง และการจัดการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยของอาหารทะเล ในภาคตะวันออก
5 แพทย์พื้นบ้านกับการใช้พืชสมุนไพร ในจังหวัดชลบุรี
6 แพทย์พื้นบ้านกับการใช้พืชสมุนไพร ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
7 แพทย์พื้นบ้านกับการใช้พืชสมุนไพร ในจังหวัดจันทบุรี
8 แพทย์พื้นบ้านกับการใช้พืชสมุนไพร ในจังหวัดระยอง
ปี พ.ศ. 2550
9 ภาพเตือนสติบนซองบุหรี่กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่
ปี พ.ศ. 2548
10 ยุทธศาสตร์การจัดการงานวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออก
ปี พ.ศ. 2547
11 อนาคตระบบยาของคนไทยในระบบสุขภาพแห่งชาติในอีก 10 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2546-2555)
12 เอกสารสรุปประเด็นสำคัญ (Issues Paper) ระบบยา-ระบบสุขภาพ : ข้อมูลเบื้องต้นในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องอนาคตระบบยาของคนไทยในระบบสุขภาพแห่งชาติ (พ.ศ. 2546-2555) 15-16 สิงหาคม 2546
ปี พ.ศ. 2539
13 การติดตามการใช้ยาดิจอกซินในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวที่โรงพยาบาลฉะเชิงเทรา