ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุนันทา โอศิริ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 คนึงนิจ อุสิมาศ 12
2 สถาพร บัวธรา 12
3 มยุรี พิทักษ์ศิลป์ 12
4 พัชชาพลอย ศรีประเสริฐ 12
5 นภาภรณ์ เอื้อวงศ์ญาติ 11
6 จันทรวรรณ แสงแข 11
7 สมสุข มัจฉาชีพ 6
8 Sunantha Osiri 4
9 วารุณี พาหะนิชย์ 2
10 สุริยล คงคาสวัสดิ์ 2
11 Suriyon Kongkasawad 2
12 วรางค์ภรณ์ ไตรติลานันท์ 2
13 ศูนย์จัดการงานวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออก, อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์, มหาวิทยาลัยบูรพา, ชลบุรี 20131 2
14 นริศรา เลิศสมบูรณ์สุข 2
15 พรรณราย พิทักเจริญ 2
16 ดำรงศักดิ์ ชูศรีทอง 2
17 Khata Banditanukul 2
18 มูลนิธิกลุ่มเภสัชกรชุมชน 2
19 รจฤดี โชติกาวินทร์ 2
20 รตีวรรณ อ่อนรัศมี 2
21 Phacharaporn Phanyawutikhain 2
22 พรชัย พัฒนโภครัตนา 2
23 พัชราภรณ์ ปัญญาวุฒิไกร 2
24 ฉัตรวรัญ องคสิงห์ 2
25 คทา บัณฑิตานุกูล 2
26 Eastern Health Systems Research Management Center, Medical Science Building, Burapha University, Chon Buri 20131 2
27 รติกร ประเสริฐไทยเจริญ 2
28 Orapin Thongdee 2
29 Piyachanok Buphachat 2
30 Pacharee Suwansri 2
31 Phaweena Meephradit 2
32 Rateewan Onratsamee 2
33 อรพิน ทองดี 2
34 พัชนี สุวรรณศรี 2
35 ปิยะชนก บุปผาชาติ 2
36 นลินรัตน์ น้อยประเสริฐ 2
37 Saksit Kulawong 2
38 สุพัทรา ชลพนารักษ์ 2
39 จงจิตร เถลิงพงษ์ 2
40 ณัฐนิชา หมัดหลี 2
41 Rajarudee Chotikawin 2
42 จีระสันต์ มีรัตน์ 2
43 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
44 Burapha University. Faculty of Public Health 2
45 ประมุข โอศิริ 2
46 Chtrawarun Ongsingha 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2554 1
3 2552 5
4 2550 1
5 2548 1
6 2547 2
7 2539 1
8 543 32
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การตายของเซลล์มะเร็งแบบอะโพโทซิสโดยสารสกัดผักบุ้งทะเลที่สกัดโดยวิธีที่แตกต่างกัน
2 การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทย
ปี พ.ศ. 2554
3 บริการด้านอนามัยเจริญพันธุ์ในร้านยาจังหวัดชลบุรี.
ปี พ.ศ. 2552
4 สถานการณ์ ปัจจัยเสี่ยง และการจัดการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยของอาหารทะเล ในภาคตะวันออก
5 แพทย์พื้นบ้านกับการใช้พืชสมุนไพร ในจังหวัดชลบุรี
6 แพทย์พื้นบ้านกับการใช้พืชสมุนไพร ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
7 แพทย์พื้นบ้านกับการใช้พืชสมุนไพร ในจังหวัดจันทบุรี
8 แพทย์พื้นบ้านกับการใช้พืชสมุนไพร ในจังหวัดระยอง
ปี พ.ศ. 2550
9 ภาพเตือนสติบนซองบุหรี่กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่
ปี พ.ศ. 2548
10 ยุทธศาสตร์การจัดการงานวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออก
ปี พ.ศ. 2547
11 อนาคตระบบยาของคนไทยในระบบสุขภาพแห่งชาติในอีก 10 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2546-2555)
12 เอกสารสรุปประเด็นสำคัญ (Issues Paper) ระบบยา-ระบบสุขภาพ : ข้อมูลเบื้องต้นในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องอนาคตระบบยาของคนไทยในระบบสุขภาพแห่งชาติ (พ.ศ. 2546-2555) 15-16 สิงหาคม 2546
ปี พ.ศ. 2539
13 การติดตามการใช้ยาดิจอกซินในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวที่โรงพยาบาลฉะเชิงเทรา