ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุนันทา สุวรรโณดม
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศิริวรรณ ศิริบุญ 11
2 บุศริน บางแก้ว 6
3 ณิฎฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ 4
4 สนิท อักษรแก้ว 3
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
6 รักชนก คชานุบาล 2
7 ชเนตตี มิลินทางกูร 2
8 จินตนา สงค์ประเสริฐ 2
9 นันทนา เลิศประสบสุข 2
10 สมถวิล จริตควร 2
11 เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ 2
12 จันทร์เพ็ญ แสงเทียนฉาย 2
13 อิชณิกา ศิวายพราหมณ์ 2
14 ชาญวิทย์ วสยางกูร 2
15 พงศกร สุจริตกุล 2
16 เสาวภา อังสุภานิช 2
17 กัลยา วัฒยากร 2
18 สุธาวัลย์ เสถียรไทย 2
19 ภัสสร ลิมานนท์ 1
20 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชากรศาสตร์ 1
21 วรนุช เจริญศักดิ์ 1
22 มาลินี ชอุ่มพฤกษ์ 1
23 ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ 1
24 รุ่งทิพย์ พานิช 1
25 อรพินท์ บุนนาค 1
26 ดิเรก กฤชสินชัย 1
27 ผกาทิพย์ กระหม่อมทอง 1
28 นิตยา ชูตินันทน์ 1
29 ภาสกร สุภาพงษ์ 1
30 พรรณี กรานแก้ว 1
31 นิพนธ์ เทพวัลย์ 1
32 พรพิพัฒน์ เลขธรากร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2550 4
2 2547 1
3 2546 3
4 2545 2
5 2544 2
6 2543 2
7 2542 1
8 2541 1
9 2540 2
10 2536 1
11 2534 1
12 2532 1
13 2530 1
14 2529 2
15 2527 1
16 2525 1
17 2524 1
18 2523 1
19 2522 2
20 2521 1
21 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 การจัดการสอนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย
2 การจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสาน เพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย แนวทางการพัฒนาและฟื้นฟูป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน
3 การจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสาน เพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : การศึกษาเปรียบเทียบความต้องการเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนของประชาชนในชุมชนชายฝั่งทะเล
4 การจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : ทัศนะที่มีต่อป่าชายเลนของผู้อยู่อาศัยในชุมชนเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง : กรณีศึกษาที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปี พ.ศ. 2547
5 การจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย (ส่วนเศรษฐกิจและสังคม)
ปี พ.ศ. 2546
6 โครงการการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย
7 โครงการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสาน เพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : การศึกษาเปรียบเทียบความต้องการเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนของประชาชนในชุมชนชายฝั่งทะเล
8 โครงการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย : ทัศนะที่มีต่อป่าชายเลนของผู้อยู่อาศัยในชุมชนเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง : กรณีศึกษาที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปี พ.ศ. 2545
9 การจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย (ส่วนเศรษฐกิจและสังคม)
10 โครงการจัดการสวนป่าชายเลนแบบผสมผสาน เพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย แนวทางการพัฒนาและฟื้นฟูป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน
ปี พ.ศ. 2544
11 การเปรียบเทียบความสนใจต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมของประชากรไทย ในปี พ.ศ.2536 และ พ.ศ. 2541
12 โครงการศึกษาประชากรและสิ่งแวดล้อม : ปัจจัยทางประชากรและเศรษฐกิจ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงป่าชายเลนไปเป็นนากุ้งในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2543
13 ความคิดเห็นของหัวหน้าครัวเรือนเกี่ยวกับการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในบริเวณใกล้ หรือภายในชุมชนที่อยู่อาศัย
14 โครงการศึกษาประชากรและสิ่งแวดล้อม : ปัจจัยทางประชากรและเศรษฐกิจ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงป่าชายเลนไปเป็นนากุ้งในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2542
15 เงื่อนไขเบื้องต้นของการฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรประมง ในระบบนิเวศปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร : กำลังผลิตทางชีวภาพและทัศนคติของประชากรในชุมชนชายฝั่งทะเล
ปี พ.ศ. 2541
16 ประมวลสถิติและการวิเคราะห์ทางประชากรการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรเปรียบเทียบระหว่าง พ.ศ.2535 และ พ.ศ.2538 และ พ.ศ.2539
ปี พ.ศ. 2540
17 ประมวลสถิติและการวิเคราะห์ทางประชากร การเลือกตั้งผู้แทนราษฎรเปรียบเทียบระหว่าง พ.ศ.2535 และ พ.ศ.2538 และ พ.ศ.2539
18 การยอมรับของชาวประมงในกลุ่มประมงพื้นบ้าน ในการเลี้ยงหอยนางรมแบบครบวงจรชีวิต : กรณีศึกษา จังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2536
19 การยอมรับของชาวประมงในกลุ่มประมงพื้นบ้าน ในการเลี้ยงหอยนางรมแบบครบวงจรชีวิต : กรณีศึกษา จังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2534
20 ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นเมืองกับการพัฒนาประเทศ
ปี พ.ศ. 2532
21 ค่านิยมในการพัฒนาตนเองและสังคมของเยาวชนไทย
ปี พ.ศ. 2530
22 ปัจจัยที่มีผลต่อจำนวนบุตรที่คาดหวังของสตรีในชนบท
ปี พ.ศ. 2529
23 ค่านิยมในการพัฒนาตนเองและสังคมของเยาวชนไทย
24 นิเวศน์วิทยาป่าชายเลน : ผลกระทบจากกิจกรรมมนุษย์
ปี พ.ศ. 2527
25 ความพร้อมในการประกอบอาชีพประมงและปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อความต้องการย้ายถิ่นของประชากรหมู่บ้านประมง
ปี พ.ศ. 2525
26 ทัศนคติของข้าราชการครูต่อมาตรการทางประชากร ด้านสวัสดิการสังคมของรัฐ
ปี พ.ศ. 2524
27 อิทธิพลทางเศรษฐกิจ สังคม ประชากร และสื่อมวลชนที่มีต่อการเลื่อนชั้นทางสังคม : ศึกษาเฉพาะอำเภอธัญบุรี และอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ปี พ.ศ. 2523
28 ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และประชากร ของผู้ย้ายถิ่นเข้ากรุงเทพมหานคร ที่สัมพันธ์กับการเข้าร่วมแรงงานในลักษณะอาชีพต่าง ๆ
ปี พ.ศ. 2522
29 ลักษณะทางประชากรและความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติทางด้านสุขภาพอนามัยกับจำนวนบุตรที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันของสตรีในเขตอำเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
30 การศึกษาเปรียบเทียบความมุ่งหวังของบิดาเกี่ยวกับการศึกษา ของบุตรในเขตเมืองและชนบทของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2521
31 ลักษณะทางประชากรและการใช้พื้นที่ในเขตการชลประทานป่าสักใต้
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
32 ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นเมืองกับการพัฒนาประเทศ