ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุนันทา สุวรรโฌดม
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศิริวรรณ ศิริบุญ 11
2 บุศริน บางแก้ว 6
3 ณิฎฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ 4
4 สนิท อักษรแก้ว 3
5 อิชณิกา ศิวายพราหมณ์ 2
6 นันทนา เลิศประสบสุข 2
7 เสาวภา อังสุภานิช 2
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
9 กัลยา วัฒยากร 2
10 ชเนตตี มิลินทางกูร 2
11 รักชนก คชานุบาล 2
12 สมถวิล จริตควร 2
13 เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ 2
14 สุธาวัลย์ เสถียรไทย 2
15 จินตนา สงค์ประเสริฐ 2
16 พงศกร สุจริตกุล 2
17 ชาญวิทย์ วสยางกูร 2
18 จันทร์เพ็ญ แสงเทียนฉาย 2
19 นิพนธ์ เทพวัลย์ 1
20 ดิเรก กฤชสินชัย 1
21 พรรณี กรานแก้ว 1
22 วรนุช เจริญศักดิ์ 1
23 ภาสกร สุภาพงษ์ 1
24 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชากรศาสตร์ 1
25 ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ 1
26 พรพิพัฒน์ เลขธรากร 1
27 อัจฉราภรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์ 1
28 อรพินท์ บุนนาค 1
29 ภัสสร ลิมานนท์ 1
30 มาลินี ชอุ่มพฤกษ์ 1
31 ณิฏฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์ 1
32 นิตยา ชูตินันทน์ 1
33 รุ่งทิพย์ พานิช 1
34 ผกาทิพย์ กระหม่อมทอง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2544 1
2 2543 1
3 2542 1
4 2530 1
5 2529 1
6 2527 1
7 2525 1
8 2524 1
9 2523 1
10 2522 2
11 2521 1
12 543 20
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2544
1 การเปรียบเทียบความสนใจต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมของประชากรไทย ในปี พ.ศ.2536 และ พ.ศ. 2541
ปี พ.ศ. 2543
2 ความคิดเห็นของหัวหน้าครัวเรือนเกี่ยวกับการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในบริเวณใกล้ หรือภายในชุมชนที่อยู่อาศัย
ปี พ.ศ. 2542
3 เงื่อนไขเบื้องต้นของการฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรประมง ในระบบนิเวศปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร : กำลังผลิตทางชีวภาพและทัศนคติของประชากรในชุมชนชายฝั่งทะเล
ปี พ.ศ. 2530
4 ปัจจัยที่มีผลต่อจำนวนบุตรที่คาดหวังของสตรีในชนบท
ปี พ.ศ. 2529
5 นิเวศน์วิทยาป่าชายเลน : ผลกระทบจากกิจกรรมมนุษย์
ปี พ.ศ. 2527
6 ความพร้อมในการประกอบอาชีพประมงและปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อความต้องการย้ายถิ่นของประชากรหมู่บ้านประมง
ปี พ.ศ. 2525
7 ทัศนคติของข้าราชการครูต่อมาตรการทางประชากร ด้านสวัสดิการสังคมของรัฐ
ปี พ.ศ. 2524
8 อิทธิพลทางเศรษฐกิจ สังคม ประชากร และสื่อมวลชนที่มีต่อการเลื่อนชั้นทางสังคม : ศึกษาเฉพาะอำเภอธัญบุรี และอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ปี พ.ศ. 2523
9 ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และประชากร ของผู้ย้ายถิ่นเข้ากรุงเทพมหานคร ที่สัมพันธ์กับการเข้าร่วมแรงงานในลักษณะอาชีพต่าง ๆ
ปี พ.ศ. 2522
10 ลักษณะทางประชากรและความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติทางด้านสุขภาพอนามัยกับจำนวนบุตรที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันของสตรีในเขตอำเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
11 การศึกษาเปรียบเทียบความมุ่งหวังของบิดาเกี่ยวกับการศึกษา ของบุตรในเขตเมืองและชนบทของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2521
12 ลักษณะทางประชากรและการใช้พื้นที่ในเขตการชลประทานป่าสักใต้