ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุนันทา วงศ์ปิยะชน
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- สุนันทา วงศ์ปิยชน
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กัญญา เชื้อพันธุ์ 5
2 วัชรี สุขวิวัฒน์ 4
3 วาสนา พันธุ์เพ็ง 4
4 กาญจนา กล้าแข็ง 3
5 อดุลย์ กฤษวะดี 3
6 กิ่งแก้ว คุณเขต 3
7 สุนิยม ตาปราบ 3
8 อัญชลี ประเสริฐศักดิ์ 3
9 ประนอม มงคลบรรจง 3
10 บังอร ธรรมสามิสรณ์ 3
11 สุภาวิณี สวงโท 3
12 ลือชัย อารยะรังสฤษฎ์ 3
13 เกษม สุนทราจารย์ 3
14 สมศักดิ์ ทองดีแท้ 2
15 ศุภางค์ ทิพย์พิทักษ์ 2
16 สุรัตน์ นักหล่อ 2
17 อภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ 2
18 สาธิต ทยาพัชร 2
19 สมทรง โชติชื่น 2
20 วราภรณ์ แสงทอง 2
21 รังสิต เส็งหะพันธุ์ 2
22 สุรพล จัตุพร 2
23 รชฏ พันธุ์ทิพย์แพทย์ 2
24 ศิริวรรณ ตั้งวิสุทธิจิต 2
25 รุจี กุลประสูติ 2
26 ชวลิต หาญดี 2
27 สุรพงศ์ โพธิพิบูลย์ 2
28 สุนันทา หมื่นพล 2
29 โอภาส วรวาท 2
30 เกริก เกษโกศล 2
31 เฉลิมชาติ ฤาไชยคาม 2
32 สุชาติ นักปราชญ์ 2
33 ผกาวรรณ ควรประเสริฐ 2
34 อมรรัตน์ อินทร์มั่น 2
35 สุรินทร์ ไตรติลานันท์ 2
36 นิตยา รื่นสุข 2
37 สุภาพร จันทรบัวทอง 2
38 กษิณ ขําเลขะสิงห์ 2
39 ดารา เจนตะจิตร 2
40 อภิชาติ ลาวัณย์ ประเสริฐ 2
41 สมคิด วรวาท 2
42 พากเพียร อรัญนารท 2
43 มาลี ธนเศรษฐ์ 2
44 อาภรณ์ สุขสวัสดิ์ 1
45 อัมพร ทองไชย 1
46 เอกราช แก้วนางโอ 1
47 ภคินี อัครเวสสะพงศ์ 1
48 ประจักษ์ เหล็งบำรุง 1
49 นิธิศ แสงอรุณ 1
50 เฉลิมขวัญ ฉิมวัย 1
51 วัลภา เตปินตา 1
52 สำเริง แซ่ตัน 1
53 งามชื่น คงเสรี 1
54 จรูญ ศรีสุวรรณ 1
55 รื่นฤดี แก้วชื่นชัย 1
56 Ngamchuen Kongseree 1
57 ขุน พุฒสกุล 1
58 กัณธิกานต์ ปลอดปล้อง 1
59 กฤษณะ ศิริรัตน์ 1
60 อังศุธรย์ วสุสัณห์ 1
61 บุญนะ หนูคง 1
62 สมบูรณ์ สุวรรณโณ 1
63 ปรีดา เสียงใหญ่ 1
64 ปาริชาติ ภู่สว่าง 1
65 อัจฉราพร ณ ลำปาง เนินพลับ 1
66 นลินี เจียงวรรธนะ 1
67 จิตติมา ชัชวาลย์สายสินธ์ 1
68 สัญญา หกพุดซา 1
69 วิมลมาศ ลิปิพันธ์ 1
70 สุนันท์ พงษ์สามารถ 1
71 เครือวัลย์ เอกรักษาศิลป์ชัย 1
72 ปิยะพันธ์ ศรีคุ้ม 1
73 ดวงใจ สุริยาอรุณโรจน์ 1
74 วารินทร์ ศรีถัด 1
75 สุภาพร จันทร์บัวทอง 1
76 ประกอบกิจ ดังไธสง 1
77 วันชัย โรจนหัสดินทร์ 1
78 รณชัย ช่างศรี 1
79 เปรมฤดี ปินทยา 1
80 พันนิภา ยาใจ 1
81 สุวัฒน์ เจียระคงมั่น 1
82 มานิกา น้อยเอี่ยม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 1
3 2553 2
4 2551 1
5 2550 1
6 2545 1
7 2538 1
8 543 10