ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุนันทา กิ่งไพบูลย์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การประเมินความชื้นและธาตุอาหารในดินโดยใช้ภาพถ่ายจาก UAV สำหรับเกษตรแม่นยำสูงในการปลูกข้าวโพด
ปี พ.ศ. 2560
2 การทำนายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากนาข้าว โดยการประยุกต์ใช้ดัชนีพืชพรรณร่วมกับการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก
ปี พ.ศ. 2559
3 การประมาณปริมาณน้ำไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำด้วยค่าไอน้ำฝนจากสัญญาณจีพีเอส
ปี พ.ศ. 2558
4 ดัชนีชี้วัดความรุนแรงของความแล้งวิธีการใหม่ด้วยค่าไอน้ำฝนจากสัญญาณ จีพีเอส
5 การหาวันเริ่มต้นและสิ้นสุดของฤดูฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทยด้วยค่าไอน้ำฝนจากข้อมูลระบบบอกตำแหน่งบนพื้นโลก
ปี พ.ศ. 2557
6 ระบบพยากรณ์และเตือนภัยฝนด้วยปริมาณน้ำฝนจากข้อมูลจีพีเอส ณ เวลาจริง
7 การประยุกต์ใช้ข้อมูลจากระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลกด้วยดาวเทียม(จีพีเอส) เป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ำฝน
ปี พ.ศ. 2554
8 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อปริมาณไอน้ำฝนและปริมาณฝน
9 การพยากรณ์ฝนด้วยปริมาณไอน้ำในบรรยากาศจากข้อมูลบันทึกด้วยจีพีเอสและตัวแปรทางอุตุนิยมวิทยา II
10 ระบบพยากรณ์และเตือนภัยฝนด้วยปริมาณน้ำฝนจากข้อมูลจีพีเอส ณ เวลาจริง
11 การพยากรณ์ฝนด้วยปริมาณไอน้ำในบรรยากาศจากข้อมูลบันทึกด้วยจีพีเอสและตัวแปรทางอุตุนิยมวิทยา
12 การคาดการณ์ฝนโดยใช้ค่าไอน้ำฝนที่บันทึกด้วยจีพีเอส
13 การพยากรณ์ฝนด้วยปริมาณไอน้ำในบรรยากาศจากข้อมูลบันทึกด้วยจีพีเอสและตัวแปรทางอุตุนิยมวิทยา
14 การคาดการณ์ฝนโดยใช้ค่าไอน้ำฝนที่บันทึกด้วยจีพีเอส
15 การพยากรณ์ฝนด้วยปริมาณไอน้ำในบรรยากาศจากข้อมูลบันทึกด้วยจีพีเอสและตัวแปรทางอุตุนิยมวิทยา
ปี พ.ศ. 2553
16 การพยากรณ์ฝนด้วยปริมาณไอน้ำในบรรยากาศจากข้อมูลบันทึกด้วยจีพีเอสและตัวแปรทางอุตุนิยมวิทยา
17 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของค่าไอน้ำฝนโดยการบันทึกข้อมูลด้วย GPS
18 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของค่าไอน้ำฝนโดยการบันทึกข้อมูลด้วย GPS
19 การคาดการณ์ฝนโดยใช้ค่าไอน้ำฝนที่บันทึกด้วยจีพีเอส
ปี พ.ศ. 2552
20 การคาดการณ์ฝนโดยใช้ค่าไอน้ำฝนที่บันทึกด้วยจีพีเอส
21 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของค่าไอน้ำฝนโดยการบันทึกข้อมูลด้วย GPS
22 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของค่าไอน้ำฝนโดยการบันทึกข้อมูลด้วย GPS
23 การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออก จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2551
24 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของค่าไอน้ำฝนโดยการบันทึกข้อมูลด้วย GPS
ปี พ.ศ. 2550
25 การจัดทำแผนที่สภาพการใช้ที่ดินโดยใช้รูปถ่ายทางอากาศออร์โธสี จังหวัดเลยและจังหวัดสระบุรี
26 การศึกษาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลของอุตสาหกรรมอ้อย และน้ำตาล
27 การพัฒนาโปรแกรมแสดงข้อมูลเชิงผลภาพสำหรับระบบการผลิตอ้อย และน้ำตาล
28 การศึกษาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลของอุตสาหกรรมเกษตรอ้อยและน้ำตาล
29 การศึกษาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลของอุตสาหกรรมเกษตรอ้อยและน้ำตาล
30 การพัฒนาโปรแกรมแสดงข้อมูลเชิงผลภาพสำหรับระบบการผลิตอ้อย และน้ำตาล
31 การศึกษาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลของอุตสาหกรรมอ้อย และน้ำตาล
ปี พ.ศ. 2548
32 การใช้เทคนิครีโมทเซนซิ่งและสารสนเทศภูมิศาสตร์สำรวจพื้นที่ปลูกลำไยเพื่อประเมินผลผลิตปีการผลิต 2547/48 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
33 การใช้เทคนิครีโมทเซนซิ่งและสารสนเทศภูมิศาสตร์สำรวจพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันและลิ้นจี่ประเมินผลผลิตปีการผลิต 2548 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2546
34 การพัฒนาโปรแกรมแสดงข้อมูลเชิงผลภาพสำหรับระบบการผลิตอ้อยและน้ำตาล
35 การศึกษาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลของอุตสาหกรรมเกษตรอ้อยและน้ำตาล II
ปี พ.ศ. 2545
36 การศึกษาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลของอุตสาหกรรมเกษตรอ้อยและน้ำตาล
37 การศึกษาความต้องการน้ำของพืชเกษตรน้ำฝน
38 การศึกษาความต้องการน้ำของพืชเกษตรน้ำฝน
ปี พ.ศ. 2544
39 การศึกษาความต้องการน้ำของพืชเกษตรน้ำฝน
ปี พ.ศ. 2543
40 การศึกษาความต้องการน้ำของพืชเกษตรน้ำฝน