ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุนันทา กิ่งไพบูลย์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การทำนายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากนาข้าว โดยการประยุกต์ใช้ดัชนีพืชพรรณร่วมกับการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก
ปี พ.ศ. 2559
2 การประมาณปริมาณน้ำไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำด้วยค่าไอน้ำฝนจากสัญญาณจีพีเอส
ปี พ.ศ. 2558
3 ดัชนีชี้วัดความรุนแรงของความแล้งวิธีการใหม่ด้วยค่าไอน้ำฝนจากสัญญาณ จีพีเอส
4 การหาวันเริ่มต้นและสิ้นสุดของฤดูฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทยด้วยค่าไอน้ำฝนจากข้อมูลระบบบอกตำแหน่งบนพื้นโลก
ปี พ.ศ. 2557
5 ระบบพยากรณ์และเตือนภัยฝนด้วยปริมาณน้ำฝนจากข้อมูลจีพีเอส ณ เวลาจริง
6 การประยุกต์ใช้ข้อมูลจากระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลกด้วยดาวเทียม(จีพีเอส) เป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ำฝน
ปี พ.ศ. 2554
7 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อปริมาณไอน้ำฝนและปริมาณฝน
8 การพยากรณ์ฝนด้วยปริมาณไอน้ำในบรรยากาศจากข้อมูลบันทึกด้วยจีพีเอสและตัวแปรทางอุตุนิยมวิทยา II
9 ระบบพยากรณ์และเตือนภัยฝนด้วยปริมาณน้ำฝนจากข้อมูลจีพีเอส ณ เวลาจริง
10 การพยากรณ์ฝนด้วยปริมาณไอน้ำในบรรยากาศจากข้อมูลบันทึกด้วยจีพีเอสและตัวแปรทางอุตุนิยมวิทยา
11 การพยากรณ์ฝนด้วยปริมาณไอน้ำในบรรยากาศจากข้อมูลบันทึกด้วยจีพีเอสและตัวแปรทางอุตุนิยมวิทยา
12 การคาดการณ์ฝนโดยใช้ค่าไอน้ำฝนที่บันทึกด้วยจีพีเอส
13 การพยากรณ์ฝนด้วยปริมาณไอน้ำในบรรยากาศจากข้อมูลบันทึกด้วยจีพีเอสและตัวแปรทางอุตุนิยมวิทยา
14 การคาดการณ์ฝนโดยใช้ค่าไอน้ำฝนที่บันทึกด้วยจีพีเอส
15 การพยากรณ์ฝนด้วยปริมาณไอน้ำในบรรยากาศจากข้อมูลบันทึกด้วยจีพีเอสและตัวแปรทางอุตุนิยมวิทยา
ปี พ.ศ. 2553
16 การพยากรณ์ฝนด้วยปริมาณไอน้ำในบรรยากาศจากข้อมูลบันทึกด้วยจีพีเอสและตัวแปรทางอุตุนิยมวิทยา
17 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของค่าไอน้ำฝนโดยการบันทึกข้อมูลด้วย GPS
18 การคาดการณ์ฝนโดยใช้ค่าไอน้ำฝนที่บันทึกด้วยจีพีเอส
19 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของค่าไอน้ำฝนโดยการบันทึกข้อมูลด้วย GPS
20 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของค่าไอน้ำฝนโดยการบันทึกข้อมูลด้วย GPS
21 การคาดการณ์ฝนโดยใช้ค่าไอน้ำฝนที่บันทึกด้วยจีพีเอส
ปี พ.ศ. 2552
22 การคาดการณ์ฝนโดยใช้ค่าไอน้ำฝนที่บันทึกด้วยจีพีเอส
23 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของค่าไอน้ำฝนโดยการบันทึกข้อมูลด้วย GPS
24 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของค่าไอน้ำฝนโดยการบันทึกข้อมูลด้วย GPS
25 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของค่าไอน้ำฝนโดยการบันทึกข้อมูลด้วย GPS
26 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของค่าไอน้ำฝนโดยการบันทึกข้อมูลด้วย GPS
27 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของค่าไอน้ำฝนโดยการบันทึกข้อมูลด้วย GPS
28 การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออก จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2551
29 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของค่าไอน้ำฝนโดยการบันทึกข้อมูลด้วย GPS
ปี พ.ศ. 2550
30 การจัดทำแผนที่สภาพการใช้ที่ดินโดยใช้รูปถ่ายทางอากาศออร์โธสี จังหวัดเลยและจังหวัดสระบุรี
31 การใช้ข้อมูลจากดาวเทียม LANDSAT-5 TM เพื่อทำแผนที่ดินเกลือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
32 การจัดทำแผนที่สภาพการใช้ที่ดินโดยใช้รูปถ่ายทางอากาศออร์โธสี จังหวัดเลยและจังหวัดสระบุรี
33 การศึกษาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลของอุตสาหกรรมอ้อย และน้ำตาล
34 การพัฒนาโปรแกรมแสดงข้อมูลเชิงผลภาพสำหรับระบบการผลิตอ้อย และน้ำตาล
35 การศึกษาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลของอุตสาหกรรมเกษตรอ้อยและน้ำตาล
36 การศึกษาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลของอุตสาหกรรมเกษตรอ้อยและน้ำตาล
37 การพัฒนาโปรแกรมแสดงข้อมูลเชิงผลภาพสำหรับระบบการผลิตอ้อย และน้ำตาล
38 การศึกษาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลของอุตสาหกรรมอ้อย และน้ำตาล
ปี พ.ศ. 2548
39 การใช้เทคนิครีโมทเซนซิ่งและสารสนเทศภูมิศาสตร์สำรวจพื้นที่ปลูกลำไยเพื่อประเมินผลผลิตปีการผลิต 2547/48 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
40 การใช้เทคนิครีโมทเซนซิ่งและสารสนเทศภูมิศาสตร์สำรวจพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันและลิ้นจี่ประเมินผลผลิตปีการผลิต 2548 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2546
41 การพัฒนาโปรแกรมแสดงข้อมูลเชิงผลภาพสำหรับระบบการผลิตอ้อยและน้ำตาล
42 การศึกษาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลของอุตสาหกรรมเกษตรอ้อยและน้ำตาล II
ปี พ.ศ. 2545
43 การใช้ข้อมูลจากดาวเทียม LANDSAT-5 TM เพื่อทำแผนที่ดินเกลือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
44 เครื่องอัดปุ๋ยคอก
45 การหาน้ำท่าโดยใช้เทคนิค GIS
46 การศึกษาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลของอุตสาหกรรมเกษตรอ้อยและน้ำตาล
47 การศึกษาความต้องการน้ำของพืชเกษตรน้ำฝน
48 การศึกษาความต้องการน้ำของพืชเกษตรน้ำฝน
ปี พ.ศ. 2544
49 เครื่องอัดปุ๋ยคอก
50 การศึกษาความต้องการน้ำของพืชเกษตรน้ำฝน
ปี พ.ศ. 2543
51 การศึกษาความต้องการน้ำของพืชเกษตรน้ำฝน
52 การหาน้ำท่าโดยใช้เทคนิค GIS