ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุนทร ศุภพงษ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- สุนทร ศุภพงศ์
- สุนทร ศุภพงษ์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 12
2 วีนัส อุดมประเสริฐกุล 9
3 วิไล ชินเวชกิจวานิชย์ 7
4 วราพรรณ ด่านอุตรา 5
5 อนุสรณ์ รังสิโยธิน 5
6 สมชาย อิสระวาณิชย์ 5
7 ชนิดา พลานุเวช 5
8 สสิธร เทพตระการพร 3
9 ทวีสิน ธีระธนานนท์ 3
10 กัลยา ซาพวง 3
11 ธนสร ตันศฤงฆาร 3
12 นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล 2
13 สำรวย ช่วงโชติ 2
14 วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี 2
15 ภิรมย์ กมลรัตนกุล 2
16 ชูศักดิ์ ประสิทธิสุข 2
17 เริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย 1
18 นันทนา ชูฉัตร 1
19 บุญเทียม เทพพิทักษ์ศักดิ์ 1
20 โสภี อุณรุท 1
21 ณรงค์ศักดิ์ ทองธรรมชาติ 1
22 ภรณี เหล่าอิทธิ 1
23 จิรุตม์ ศรีรัตน์บัลล์ 1
24 ไม่มีข้อมูล 1
25 ไพบูลย์ โล่ห์สุนทร 1
26 ปิยะ แซ่จัง 1
27 อารมณ์ อนันทสิงห์ 1
28 พรทิพย์ ภูวบัณฑิตสิน 1
29 ประวิตร อัศวานนท์ 1
30 ดลสุข พงษ์นิกร 1
31 วรศักดิ์ ยิ้มศิริวัฒนะ 1
32 นารา กุลวรรณวิจิตร 1
33 ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล 1
34 วีันัส อุดมประเสริฐกุล 1
35 อัศนี โชติพันธุ์วิทยากุล 1
36 ณัฐพงษ์ เจียมจริยธรรม 1
37 ชุลีกร ธนธิติกร 1
38 สมรัตน์ เลิศมหาฤทธิ์ 1
39 นพวรรณ จรัสสุขประเสริฐ 1
40 ชนนท์ กองกมล 1
41 ปณิตา ธีรสฤษกุล 1
42 อติพงษ์ สุจิรัตน์ 1
43 สุทรรศน์ สิทธิศักดิ์ 1
44 แสงดาว อุประ 1
45 วัลลภ วิชาญเจริญสุข 1
46 สว่าง แสงหิรัญวัฒนา 1
47 คทาวุธ ดีปรีชา 1
48 ยุทธนา ยานะ 1
49 ธนิยะ วงศ์วาร 1
50 วรวรรณ สัมฤทธิ์มโนพร 1
51 บุรณี กาญจนถวัลย์ 1
52 ทศพร เอกปรีชากุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 3
3 2556 3
4 2555 1
5 2554 1
6 2553 3
7 2551 1
8 2550 2
9 2549 2
10 2548 2
11 2547 3
12 2546 2
13 2545 1
14 2542 2
15 2540 1
16 2539 1
17 2536 1
18 2535 1
19 2534 2
20 2532 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การเปลี่ยนแปลงของสมรรถภาพปอดหลังจากทำงานในรอบวันในคนงานโรงงานผลิตเครื่องแต่งกายทหารแห่งหนึ่ง
ปี พ.ศ. 2557
2 ภาวะหมดไฟในการทำงานและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้แทนยาบริษัทยาข้ามชาติ
3 บทบาทหน้าที่ของแพทย์ประจำสถานประกอบการในมุมมองของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานประจำสถานประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมแถบชายฝั่งทะเลตะวันออก ประเทศไทย
4 ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดจากงานของเจ้าหน้าที่เรือนจำความมั่นคงสูง
ปี พ.ศ. 2556
5 ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างในพนักงานเก็บขยะเทศบาลนครพิษณุโลก
6 การศึกษาสมรรถภาพปอดของพนักงานที่สัมผัสฝุ่นซิลิกาในบริษัทผลิตสุขภัณฑ์แห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรี
7 ความสัมพันธ์ระหว่างการทำงานกะและการรับประทานยาต้านไวรัสเอชไอวีอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ของผู้ประกอบอาชีพ ที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
ปี พ.ศ. 2555
8 ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะการง่วงนอนผิดปกติตอนกลางวันของพนักงานขับรถโดยสารประจำทาง กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2554
9 ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดผื่นผิวหนังอักเสบบริเวณมือจากการปฏิบัติงานในนักศึกษาช่างทำผมหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2553
10 อัตราความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความผิดปรกติทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างในคนงานไร่อ้อย
11 อัตราความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง กับความผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่าง ในคนงานไร่อ้อย
12 อัตราความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง กับความผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างในคนงานไร่อ้อย
ปี พ.ศ. 2551
13 การศึกษาปัจจัยเสี่ยงของการประกอบอาชีพต่อการเป็นโรคมะเร็งโพรงหลังจมูก ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติและศูนย์มะเร็งภูมิภาค
ปี พ.ศ. 2550
14 อัตราอุบัติการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บและเจ็บป่วยของกล้ามเนื้อกระดูกโครงร่างในกำลังพลเรือบรรทุกเครื่องบิน
15 อัตราชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาการเหนื่อยล้าเรื้อรังของพยาบาลที่ทำงานในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ปี พ.ศ. 2549
16 อัตราความชุกของการเกิดความอ่อนล้าขณะขับรถ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในพนักงานขับรถโดยสารประจำทางในเส้นทางภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)
17 การศึกษาเปรียบเทียบพุทธิปัญญาของพนักงานที่สัมผัสและพนักงานที่ไม่ได้สัมผัสกับสารทำละลายอินทรีย์ผสมในเขตจังหวัดสมุทรปราการ
ปี พ.ศ. 2548
18 อัตราความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอาการปวดหลังส่วนล่างของพนักงานขับรถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัด ในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)
19 การศึกษาเบื้องต้นของผลกระทบของ BTEX และ MTBE ต่อสุขภาพพนักงาน สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
ปี พ.ศ. 2547
20 ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคผื่นผิวหนังบริเวณมือของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
21 สถานการณ์การให้ภูมิคุ้มกันโรคไวรัสตับอักเสบบี สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลภาครัฐของประเทศไทย พ.ศ. 2547
22 การศึกษาเบื้องต้นของผลกระทบของ BTEX และ MTBE ต่อสุขภาพพนักงาน สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2546
23 คุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานก่อนและหลังออกนอกระบบราชการของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
24 การศึกษาเบื้องต้นของผลกระทบของ BTEX และ MTBE ต่อสุขภาพพนักงาน สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
ปี พ.ศ. 2545
25 การรับรู้เกี่ยวกับบทบาทการสร้างเสริมสุขภาพของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยในจังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2542
26 การชุกของการได้รับโทลูอีนเข้าสู่ร่างกายของคนงานโรงงานผลิตสี
27 ผลระยะยาวของโทลูอีนต่อสุขภาพของคนงานในโรงงานผลิตสี
ปี พ.ศ. 2540
28 การศึกษาผลของโทลูอีนต่อสุขภาพของคนงานในโรงงานผลิตสีและอู่พ่นสีรถยนต์
ปี พ.ศ. 2539
29 ความชุกของการได้รับโทลูอีนเข้าสู่ร่างกายของคนงานโรงงานผลิตสี : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2536
30 ความพึงพอใจของอาสาสมัครสาธารณสุข ต่อศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) จังหวัดลพบุรี
ปี พ.ศ. 2535
31 การติดเชื้อเอดส์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในหญิงบริการทางเพศ จังหวัดลพบุรี
ปี พ.ศ. 2534
32 การศึกษาผลของโทลูอีนต่อสุขภาพของคนงานในโรงงานผลิตสีและอู่พ่นสีรถยนต์
33 ผลระยะยาวของโทลูอีนต่อสุขภาพของคนงานในโรงงานผลิตสี
ปี พ.ศ. 2532
34 การชุกของการได้รับโทลูอินเข้าสู่ร่างกายของคนงานโรงงานผลิตสี