ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุนทร ศุภพงษ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- สุนทร ศุภพงศ์
- สุนทร ศุภพงษ์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 13
2 วีนัส อุดมประเสริฐกุล 9
3 วิไล ชินเวชกิจวานิชย์ 7
4 อนุสรณ์ รังสิโยธิน 5
5 วราพรรณ ด่านอุตรา 5
6 สมชาย อิสระวาณิชย์ 5
7 ชนิดา พลานุเวช 5
8 ทวีสิน ธีระธนานนท์ 4
9 สสิธร เทพตระการพร 3
10 นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล 3
11 กัลยา ซาพวง 3
12 ธนสร ตันศฤงฆาร 3
13 สำรวย ช่วงโชติ 2
14 ภิรมย์ กมลรัตนกุล 2
15 ชูศักดิ์ ประสิทธิสุข 2
16 วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี 2
17 สมรัตน์ เลิศมหาฤทธิ์ 1
18 สุทรรศน์ สิทธิศักดิ์ 1
19 แสงดาว อุประ 1
20 ชุลีกร ธนธิติกร 1
21 อติพงษ์ สุจิรัตน์ 1
22 ชนนท์ กองกมล 1
23 นพวรรณ จรัสสุขประเสริฐ 1
24 ณัฐพงษ์ เจียมจริยธรรม 1
25 ทศพร เอกปรีชากุล 1
26 สว่าง แสงหิรัญวัฒนา 1
27 คทาวุธ ดีปรีชา 1
28 ปณิตา ธีรสฤษกุล 1
29 วัลลภ วิชาญเจริญสุข 1
30 ยุทธนา ยานะ 1
31 วรวรรณ สัมฤทธิ์มโนพร 1
32 บุรณี กาญจนถวัลย์ 1
33 ธนิยะ วงศ์วาร 1
34 อัศนี โชติพันธุ์วิทยากุล 1
35 วีันัส อุดมประเสริฐกุล 1
36 ไม่มีข้อมูล 1
37 บุญเทียม เทพพิทักษ์ศักดิ์ 1
38 เริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย 1
39 ณรงค์ศักดิ์ ทองธรรมชาติ 1
40 จิรุตม์ ศรีรัตน์บัลล์ 1
41 พรทิพย์ ภูวบัณฑิตสิน 1
42 ภรณี เหล่าอิทธิ 1
43 โสภี อุณรุท 1
44 นันทนา ชูฉัตร 1
45 ประวิตร อัศวานนท์ 1
46 ปิยะ แซ่จัง 1
47 อารมณ์ อนันทสิงห์ 1
48 ดลสุข พงษ์นิกร 1
49 ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล 1
50 วรศักดิ์ ยิ้มศิริวัฒนะ 1
51 นารา กุลวรรณวิจิตร 1
52 ไพบูลย์ โล่ห์สุนทร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 3
3 2556 3
4 2555 1
5 2554 1
6 2553 3
7 2551 1
8 2550 2
9 2549 2
10 2548 1
11 2547 3
12 2546 1
13 2545 1
14 2539 1
15 2536 1
16 2535 1
17 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การเปลี่ยนแปลงของสมรรถภาพปอดหลังจากทำงานในรอบวันในคนงานโรงงานผลิตเครื่องแต่งกายทหารแห่งหนึ่ง
ปี พ.ศ. 2557
2 ภาวะหมดไฟในการทำงานและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้แทนยาบริษัทยาข้ามชาติ
3 บทบาทหน้าที่ของแพทย์ประจำสถานประกอบการในมุมมองของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานประจำสถานประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมแถบชายฝั่งทะเลตะวันออก ประเทศไทย
4 ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดจากงานของเจ้าหน้าที่เรือนจำความมั่นคงสูง
ปี พ.ศ. 2556
5 ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างในพนักงานเก็บขยะเทศบาลนครพิษณุโลก
6 การศึกษาสมรรถภาพปอดของพนักงานที่สัมผัสฝุ่นซิลิกาในบริษัทผลิตสุขภัณฑ์แห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรี
7 ความสัมพันธ์ระหว่างการทำงานกะและการรับประทานยาต้านไวรัสเอชไอวีอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ของผู้ประกอบอาชีพ ที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
ปี พ.ศ. 2555
8 ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะการง่วงนอนผิดปกติตอนกลางวันของพนักงานขับรถโดยสารประจำทาง กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2554
9 ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดผื่นผิวหนังอักเสบบริเวณมือจากการปฏิบัติงานในนักศึกษาช่างทำผมหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2553
10 อัตราความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความผิดปรกติทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างในคนงานไร่อ้อย
11 อัตราความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง กับความผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่าง ในคนงานไร่อ้อย
12 อัตราความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง กับความผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างในคนงานไร่อ้อย
ปี พ.ศ. 2551
13 การศึกษาปัจจัยเสี่ยงของการประกอบอาชีพต่อการเป็นโรคมะเร็งโพรงหลังจมูก ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติและศูนย์มะเร็งภูมิภาค
ปี พ.ศ. 2550
14 อัตราอุบัติการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บและเจ็บป่วยของกล้ามเนื้อกระดูกโครงร่างในกำลังพลเรือบรรทุกเครื่องบิน
15 อัตราชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาการเหนื่อยล้าเรื้อรังของพยาบาลที่ทำงานในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ปี พ.ศ. 2549
16 อัตราความชุกของการเกิดความอ่อนล้าขณะขับรถ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในพนักงานขับรถโดยสารประจำทางในเส้นทางภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)
17 การศึกษาเปรียบเทียบพุทธิปัญญาของพนักงานที่สัมผัสและพนักงานที่ไม่ได้สัมผัสกับสารทำละลายอินทรีย์ผสมในเขตจังหวัดสมุทรปราการ
ปี พ.ศ. 2548
18 อัตราความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอาการปวดหลังส่วนล่างของพนักงานขับรถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัด ในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)
ปี พ.ศ. 2547
19 ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคผื่นผิวหนังบริเวณมือของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
20 สถานการณ์การให้ภูมิคุ้มกันโรคไวรัสตับอักเสบบี สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลภาครัฐของประเทศไทย พ.ศ. 2547
21 การศึกษาเบื้องต้นของผลกระทบของ BTEX และ MTBE ต่อสุขภาพพนักงาน สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2546
22 คุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานก่อนและหลังออกนอกระบบราชการของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
ปี พ.ศ. 2545
23 การรับรู้เกี่ยวกับบทบาทการสร้างเสริมสุขภาพของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยในจังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2539
24 ความชุกของการได้รับโทลูอีนเข้าสู่ร่างกายของคนงานโรงงานผลิตสี : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2536
25 ความพึงพอใจของอาสาสมัครสาธารณสุข ต่อศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) จังหวัดลพบุรี
ปี พ.ศ. 2535
26 การติดเชื้อเอดส์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในหญิงบริการทางเพศ จังหวัดลพบุรี