ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุนทร บุญญาธิการ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- สุนทร บุญญาิธิการ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 7
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 7
3 ธนิต จินดาวณิค 6
4 ณัฐพร พรหมสุทธิ 5
5 พลาพร สมพรบรรจง 5
6 ภัทรภร พันธุ์ภักดี 5
7 อรรจน์ เศรษฐบุตร 5
8 พสิษฐ์ มะลิ 5
9 เอนก ธีระวิวัฒน์ชัย 3
10 สุธีวัน โล่ห์สุวรรณ 3
11 พิรัส พัชรเศวต 3
12 สราวุฒิ โสนะมิตร 2
13 เจนจิรา นาเมืองรักษ์ 2
14 โสธิดา งามวิวัฒนสว่าง 2
15 ศุภฤกษ์ แก้วสิงห์ 2
16 แน่งน้อย ศักดิ์ศรี, ม.ร.ว. 2
17 วรสันต์ ชื่นชีพ 1
18 วีรเลิศ อมิตรพ่าย 1
19 รวิช ควรประเสริฐ 1
20 สรณียา หมั่นดี 1
21 วรวุฒิ ศิริรัชฏะ 1
22 กุลวุฒิ จิณวุฒิ 1
23 ณรงค์ฤทธิ์ จินต์จันทรวงศ์ 1
24 ณัฐภณ วัชรประทีป 1
25 โชติวิทย์ พงษ์เสริมผล 1
26 ณัฏฐิณี นวลสกุล 1
27 จุไรพร ตุมพสุวรรณ 1
28 เดโช เกษมสุข 1
29 กัญจน์ พิเชษฐศิลป์ 1
30 นรากร พุทธโฆษ์ 1
31 อภิธัช พรหมสิริแสง 1
32 อุษณีย์ มิ่งวิมล 1
33 อามาล ภักดีธรรม 1
34 ธีรา อินทร์สวาท 1
35 ทศพร นามเทพ 1
36 สมพงษ์ นามทวีสุข 1
37 สราวุธ จิตต์เจริญ 1
38 ปิยชาติ แก้วแดง 1
39 อรรจ์ เศรษฐบุตร 1
40 กฤษฎา กาญจนรัชต์ 1
41 มานะ หุตินทะ 1
42 ณชากร บุตรศรี 1
43 ภาสกร อินทรารุณ 1
44 เดชอัศม์ กางอิ่ม 1
45 จอม รำจวนจร 1
46 กิตติพงศ์ เอี่ยมรัตนวงศ์ 1
47 กนกวรรณ อุสันโน 1
48 กรุง กุลชาติ 1
49 วรวีร์ ชินสมบูรณ์ 1
50 พงษ์ศักดิ์ ทนงธนะสิทธิ์ 1
51 อานิก สกุลญานนท์วิทยา 1
52 ฤชิมน ธนบุญสมบัติ 1
53 พัทธวดี รุ่งโรจน์ดี 1
54 วรภัทร ฉินทกานันท์ 1
55 เทียนชัย อ่อนอ้วน 1
56 ษารัตน์ ศรีวงศ์ 1
57 กิตติพงษ์ เพชรวราภา 1
58 เกษียร ธรานนท์ 1
59 สมสิทธิ์ นิตยะ 1
60 จิตติมา กลั่นหอม, 2520- 1
61 วุฒิกานต์ ปุระพรหม 1
62 สุภาวดี บุญถนอม 1
63 รุ่งโรจน์ วงศ์มหาศิริ 1
64 วิชัย อิทธิวิศวกุล 1
65 เลิศลักษณ์ วุฒิสุวรรณ, 2517- 1
66 เฉลิมพงศ์ นัยวัฒน์ 1
67 นิสรา อารุณี 1
68 สุทิสา เรืองกันท์ 1
69 พัชราภรณ์ เหมือนศาสตร์ 1
70 อนันต์ วัชรพงษ์วินิจ 1
71 ประพันธ์ จงปติยัตต์ 1
72 บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ 1
73 วิมลสิทธิ์ หรยางกูร 1
74 ชญาณิน จิตรานุเคราะห์ 1
75 จตุวัฒน์ วโรดมพันธ์ 1
76 จันทร์รุ่ง มนต์วิเศษ 1
77 อวิรุทธ์ อุรุพงศา 1
78 สุริยน ศิริธรรมปิติ 1
79 เอกนรินทร์ อ่อนนุช 1
80 รุจิยา มุสิกะลักษณ์ 1
81 ชูพงษ์ ทองคำสมุทร 1
82 พิรัส เหล่าไพศาลศักดิ์ 1
83 วีรศักดิ์ ศลศิลป์ชัย 1
84 คมกฤช ชูเกียรติมั่น 1
85 ขวัญชัย กาแก้ว 1
86 นัฐพล จิรัฐติกาลกิจ 1
87 แน่งน้อย ศักดิ์ศรี 1
88 อุทัย ศุจิสกุลวงศ์ 1
89 ศศิน วิบูลบัณฑิตยกิจ 1
90 ดิเรก วงค์พนิตกฤต 1
91 สุวิชา เบญจพร 1
92 วรภัทร์ อิงคโรจน์ฤทธิ์ 1
93 ศตวรรษ พรหมมา 1
94 กุลศรี สุริยเดชสกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 3
2 2553 10
3 2552 12
4 2551 6
5 2550 5
6 2549 3
7 2548 5
8 2547 2
9 2546 12
10 2545 7
11 2544 9
12 2543 7
13 2542 4
14 2541 2
15 2540 5
16 2539 7
17 2538 5
18 2537 1
19 2536 2
20 543 16
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 เทคนิคการติดตั้งฉนวนใยแก้วอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารเขตร้อนชื้น
2 นวัตกรรมการสร้างความรู้สึกเย็นในอาคาร จากท้องฟ้า ดินและสภาพแวดล้อม
3 ปัจจัยในการออกแบบระบบการให้แสงสว่างเพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายในสปา
ปี พ.ศ. 2553
4 ปัจจัยในการออกแบบระบบแสงในอาคารเพื่อเพิ่มความรู้สึกสว่าง
5 นวัตกรรมการออกแบบห้องสมุดสารนิเทศสารานุกรมไทยต้นแบบ จ.นครราชสีมา
6 โครงสร้างพื้นที่ตงถี่เพื่อประหยัดพลังงาน
7 ศักยภาพการใช้ทุนธรรมชาติในการบริหารจัดการเมือง กรณีศึกษา เทศบาลนครตรัง
8 แนวคิดในการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้ห้องน้ำสาธารณะ
9 การศึกษาระบบสัญจรและการวางผังภายในมหาวิทยาลัยที่มีผลต่อการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า
10 แนวทางการใช้แสงธรรมชาติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแสงสว่างภายในอาคารห้องสมุด กรณีศึกษาอาคารห้องสมุดโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
11 แนวทางการปรับปรุงผนังอาคารห้องสมุดเพื่อลดการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่อาคาร กรณีศึกษาอาคารห้องสมุดโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
12 นวัตกรรมการออกแบบห้องสมุดสารนิเทศสารานุกรมไทยต้นแบบ จ.นครราชสีมา
13 ปัจจัยในการออกแบบระบบแสง ในอาคารเพื่อเพิ่มความรู้สึกสว่าง
ปี พ.ศ. 2552
14 นวัตกรรมการสร้างสรรค์ห้องเรียนคุณภาพสูงด้วยระบบธรรมขาติ
15 การศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลต้นแบบ (กรณีศึกษาเทศบาลตำบลบางคูวัด)
16 กลยุทธ์การบริหารการจัดการขยะมูลฝอย กรณีศึกษา เทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี
17 ปัจจัยสำคัญในการออกแบบห้องนวดสปาเพื่อความผ่อนคลาย
18 การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อการประหยัดพลังงานของบ้านพักอาศัย กรณ๊ศึกษา บ้านพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ วิทยาเขตบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
19 การพัฒนาวัสดุโฟมซีเมนต์จากวัสดุเหลือใช้สำหรับโครงสร้างอาคารประหยัดพลังงาน
20 แนวทางการใช้ฉนวนเชิงบูรณาการสำหรับอาคารในภูมิภาคร้อนชื้น
21 การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อการประหยัดพลังงานของบ้านพักอาศัย กรณีศึกษา บ้านพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ วิทยาเขตบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
22 การศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล ต้นแบบ (กรณีศึกษาเทศบาลตำบลบางคูวัด)
23 การพัฒนาวัสดุโฟมซีเมนต์จากวัสดุเหลือใช้สำหรับโครงสร้างอาคารประหยัดพลังงาน
24 กลยุทธ์การบริหารการจัดการขยะมูลฝอย กรณีศึกษา เทสบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี
25 ปัจจัยสำคัญในการออกแบบห้องนวดสปาเพื่อความผ่อนคลาย
ปี พ.ศ. 2551
26 การศึกษาองค์ประกอบและเทคนิควิธีป้องกันปัญหาการควบแน่นบริเวณผิวกระจกช่องแสงด้านบน สำหรับอาคารพักอาศัยปรับอากาศ
27 การจัดทำประตูหน้าต่างมาตรฐานของประเทศไทย
28 การพัฒนาระบบโครงสร้างบ้านกึ่งสำเร็จรูปน้ำหนักเบาเพื่อการอนุรักษ์พลังงานแบบยั่งยืน
29 ปัจจัยสำคัญในการออกแบบห้องประชุมเพื่อสร้างคุณภาพเสียงที่ดี
30 ปัจจัยสำคัญในการออกแบบห้องประชุม เพื่อสร้างคุณภาพเสียงที่ดี
31 การจัดทำประตูหน้าต่างมาตรฐานของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
32 การศึกษาค่าดัชนีการใช้พลังงานของอาคารในภูมิภาคร้อนชื้น
33 การศึกษาต้นแบบช่องเปิดสำหรับอาคารในเขตร้อนชื้น
34 การศึกษาความเหมาะสมในการนำวัสดุผนังเม็ดโฟมคอนกรีตมาประยุกต์ใช้เป็นเปลือกอาคารสำหรับบ้านพักอาศัยในภูมิอากาศร้อนชื้น
35 การวิเคราะห์สาระสำคัญของเทคโนโลยีเรือนไทยภาคกลาง
36 ปัจจัยที่มีผลต่อการคายน้ำของต้นไม้และการประยุกต์ใช้ภายนอกอาคารในเขตร้อนชื้น
ปี พ.ศ. 2549
37 การประเมินประสิทธิภาพของผนังภายในอาคารปรับอากาศในเขตภูมิอากาศร้อนชื้น
38 แนวทางการพิจารณาภาพสถาปัตยกรรมทางด้านสุนทรียภาพ
39 อิทธิพลของวัสดุผนังและช่องเปิดต่อการถ่ายเทความร้อนในอาคารรูปทรงปิระมิด : กรณีศึกษา มหาวิหารธรรม วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2548
40 การใช้แสงธรรมชาติในอาคารใต้ดิน
41 ประสิทธิผลขององค์ประกอบสภาพภูมิทัศน์ต่อสภาวะน่าสบายของมนุษย์
42 แนวทางการสร้างแบบประเมินการออกแบบส่องสว่างภายในอาคารเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
43 การระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติของอาคารใต้ดิน
44 การประเมินประสิทธิภาพผนังอาคารที่มีมวลสารปานกลางในเขตภูมิอากาศร้อนชิ้น
ปี พ.ศ. 2547
45 โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลและประเมินค่าดัชนีการประหยัดพลังงานของอาคารในภูมิอากาศร้อนชื้น
46 การลดความร้อนให้กับผนังอาคารโดยการประยุกต์ใช้การระเหยของน้ำ
ปี พ.ศ. 2546
47 แนวทางการสร้างแบบประเมินอาคารปรับอากาศ เพื่อประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานในภูมิอากาศเขตร้อนชื้น
48 แนวความคิดในการออกแบบบ้านพักอาศัยสำหรับครอบครัวขนาดเล็กด้วยการลดพื้นที่เปลือกอาคาร และค่าใช้จ่ายโดยรวม
49 แนวทางการสร้างแบบประเมินค่าการประหยัดพลังงานในอาคารสำหรับช่องเปิดอาคารในเขตร้อนชื้น
50 แนวทางการสร้างแบบประเมินการดูดซับความร้อนและความชื้นของวัสดุอาคารและเครื่องเรือนเพื่อการประหยัดพลังงานในภูมิอากาศเขตร้อนชื้น
51 การศึกษารูปแบบของเรือนไทยเพื่อการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาวะในปัจจุบัน
52 แนวทางการออกแบบประสานระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงาน ในอาคารสาธารณะขนาดเล็ก
53 แนวทางการสร้างแบบประเมินค่าการประหยัดพลังงานในส่วนผนังอาคาร
54 แนวทางการสร้างแบบประเมินค่าการรั่วซึมของอากาศผ่านทางประตูหน้าต่าง และผนังของอาคารพักอาศัยที่มีการปรับอากาศ
55 แนวทางการสร้างแบบประเมินค่าการประหยัดพลังงานเนื่องจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติโดยรอบอาคาร
56 แนวทางการสร้างแบบประเมินการใช้แสงธรรมชาติในอาคารเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับภูมิอากาศเขตร้อนชื้น
57 แนวทางการสร้างแบบประเมินลักษณะรูปทรงภายนอก และการจัดวางทิศทางอาคารที่เหมาะสมเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
58 แนวทางการสร้างแบบประเมินประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานของหลังคาอาคารในภูมิอากาศเขตร้อนชื้น
ปี พ.ศ. 2545
59 การประยุกต์ใช้การระเหยของน้ำโดยไม่เพิ่มความชื้นเพื่อลดอุณหภูมิอากาศภายในห้อง
60 แนวทางในการปรับปรุงผนังอาคารเดิม เพื่อลดการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่อาคาร
61 การเปรียบเทียบศักยภาพของการป้องกันความร้อนระหว่างการใช้สวนหลังคากับระบบหลังคาที่ใช้กันทั่วไป
62 การศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยธรรมชาติที่มีผลต่อการออกแบบอาคารพักอาศัย ที่ใช้ระบบธรรมชาติในแต่ละภูมิภาค
63 การวิเคราะห์ระดับเอนทัลปีเพื่อหาแนวทางการออกแบบอาคารปรับอากาศสำหรับภูมิภาคร้อนชื้น
64 นวัตกรรมที่อยู่อาศัยแบบยั่งยืน
65 ปริทัศน์บทความเรื่อง งานออกแบบเป็นงานวิจัยได้หรือ?
ปี พ.ศ. 2544
66 การลดอุณหภูมิวัสดุปูพื้นภายนอกอาคารโดยวิธีการระเหย
67 แนวทางการปรับปรุงคุณภาพของแสงภายในห้องเรียน เพื่อความสบายตาและเป็นแนวทางการออกแบบห้องเรียนในชนบท
68 การใช้แสงธรรมชาติผ่านช่องแสงด้านข้างส่วนบน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแสงสว่างในห้องเรียนในชนบท
69 การเปรียบเทียบทางเลือกการสร้างสภาวะน่าสบายทางด้านความร้อน ในห้องเรียนไม่ปรับอากาศ
70 การพัฒนาผนังอาคารด้วยวัสดุธรรมชาติพื้นถิ่นเพื่อปรับปรุงสภาวะน่าสบายในอาคาร : กรณีศึกษาอาคารเรียนไม่ปรับอากาศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
71 การออกแบบโรงเรียนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยวิธีการธรรมชาติ
72 การพัฒนารูปแบบและระบบการไหลเวียนอากาศของหลังคา เพื่อลดอุณหภูมิภายในอาคาร
73 การจัดวางแสงประดิษฐ์ให้สัมพันธ์กับผังห้องเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
74 การพัฒนาดัชนีสำหรับการประเมินประสิทธิภาพด้านพลังงานของกรอบอาคาร
ปี พ.ศ. 2543
75 อิทธิพลของการหน่วงเหนี่ยวความร้อนจากการผสมมวลสารและฉนวนเข้าด้วยกัน
76 การใช้การไหลเวียนอากาศธรรมชาติกับงานสถาปัตยกรรม
77 อิทธิพลของการรั่วซึมของอากาศต่อการใช้พลังงาน ในอาคารปรับอากาศผ่านทางผนังและช่องเปิด
78 การศึกษาพฤติกรรมการถ่ายเทความร้อนผ่านผนังวัสดุก่อของอาคารพักอาศัยในเขตร้อนชื้น
79 การวิเคราะห์พฤติกรรมการถ่ายเทความร้อนผ่านเปลือกอาคารของเรือนไทย
80 อิทธิพลของความชื้นที่แทรกซึมผ่านผนังทึบของอาคารปรับอากาศ
81 บทปริทัศน์บทความเรื่อง วิธีวิทยาการวิจัยทางสถาปัตยกรรม
ปี พ.ศ. 2542
82 ปัจจัยที่มีผลต่อการควบแน่นในโบราณสถาน : กรณีศึกษา พระอุโบสถ วัดกำแพง
83 เทคนิคการให้แสงธรรมชาติ อาคารพิพิธภัณฑ์แสดงภาพเขียนเขตร้อนชื้น
84 ผลกระทบของรูปทรงและคุณสมบัติการสะท้อนของแสงธรรมชาติภายในเอเทรียมสำหรับภูมิอากาศเขตร้อนชื้น
85 เทคนิคการประมาณค่าความส่องสว่างจากปริมาณรังสีดวงอาทิตย์ กรณีศึกษา : กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2541
86 แนวทางการเพิ่มการนำความร้อนออกที่ชั้นอากาศร้อนสูงสุด
87 การป้องกันการเกิดการควบแน่นของฉนวนใยแก้วในระบบผนังอาคาร
ปี พ.ศ. 2540
88 การใช้แสงธรรมชาติเสริมเพื่อลดพลังงานในอาคาร : กรณีศึกษาอาคารในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
89 ผลกระทบของวัสดุตกแต่งภายในต่อการสะสมความร้อน และความชื้นภายในอาคาร
90 พฤติกรรมการถ่ายเทความร้อนผ่านวัสดุมุงหลังคาบ้านพักอาศัย ในเขตร้อนชื้น
91 แนวทางการทำดัชนีเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำหรับอาคารประเภทโรงแรม
92 แนวทางในการสร้างแบบประเมินค่าการประหยัดพลังงานในอาคารพักอาศัย
ปี พ.ศ. 2539
93 โครงการการวิจัยประยุกต์ประกอบการออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน
94 การทำความเย็นอาคารโดยการใช้ผิวสัมผัสพื้นดิน
95 การปรับปรุงหลังคาเพื่อลดภาระการทำความเย็น : กรณีศึกษาอาคารของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
96 การจัดการการใช้พื้นที่ภายในอาคารเพื่อลดภาระการทำความเย็น : กรณีศึกษาอาคารของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
97 รูปแบบของอุปกรณ์บังแดดที่เหมาะสมสำหรับห้องเรียน : การให้แสงสว่างธรรมชาติ และลดการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่ภายในอาคาร
98 อิทธิพลของค่าสัมประสิทธิ์การบังแดดของกระจกต่อการส่งผ่านความร้อนเข้าสู่อาคาร
99 อิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีผลต่ออุณหภูมิบริเวณอาคาร
ปี พ.ศ. 2538
100 แนวทางการออกแบบโดยใช้แสงธรรมชาติในโรงงานอุตสาหกรรม
101 การศึกษาอุณหภูมิที่ผิววัสดุปูพื้นภายนอกอาคารในเชิงความสัมพันธ์ กับมวลสาร สี และพื้นผิววัสดุ
102 ประสิทธิภาพในการใช้ฉนวนสะท้อนรังสีและทิศทางการถ่ายเทความร้อน สำหรับอาคารในภูมิอากาศเขตร้อนชื้น
103 การลดการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่ตัวอาคารด้วยระบบผนังที่มีช่องอากาศ : กรณีศึกษาอาคารในเขตร้อนชื้น
104 ผลกระทบในการให้แสงโดยการใช้ความจ้า และความเปรียบต่างความเข้ม ของแสงเพื่อเน้นวัตถุและความน่าสนใจ : กรณีศึกษาการจัดแสดงประติมากรรมในพิพิธภัณฑ์
ปี พ.ศ. 2537
105 การศึกษาระบบผนังภายนอกอาคารที่มีผลต่อภาระการปรับอากาศ : กรณีศึกษา สำหรับภูมิอากาศร้อนชื้นในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2536
106 การวิเคราะห์สภาวะน่าสบายและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ของอาคารสถาปัตยกรรมไทย : รายงานผลการวิจัย
107 การวิเคราะห์สภาวะน่าสบายและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ของอาคารสถาปัตยกรรมไทย