ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุนทร ช่วงสุวนนิช
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- สุนทร ช่วงสุวนิช
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 11
2 กุลวดี ไชยศิริธัญญา 2
3 พิมพันธ์ เดชะคุปต์ 1
4 จิรภา ตั้งสุวรรณพานิช 1
5 อนุวัฒน์ จำลองกุล 1
6 เทอด แก้วคีรี 1
7 ดิเรก ศรีสุโข 1
8 อรวรรณ ประจงกิจ 1
9 บุญส่ง อุดมระติ 1
10 จินตนา เบญจเทพานันท์ 1
11 ชุมศรี บุญสิทธิ์ 1
12 ประจักษ์ ลิ้มสุวรรณ 1
13 อุษณีย์ วิเศษพานิช 1
14 ประไพพรรณ ภูมิวุฒิสาร 1
15 สุรีพร กุลนาม 1
16 สมยศ ตลอดนอก 1
17 วัฒนะ มากชื่น 1
18 วิชาญ เลิศลพ 1
19 ระยับ ทฤษฎิคุณ 1
20 กิ่งแก้ว คูอมรพัฒนะ 1
21 พรทิพย์ อินทนู 1
22 ปราโมทย์ ธรรมสโรช 1
23 จิระพันธ์ สัมฤทธิ์อุทัย 1
24 กรองพร ชูชื่น 1
25 จิตรา เมฆะ 1
26 เอกชัย กี่สุขพันธ์ 1
27 พเยาว์ ยินดีสุข 1
28 นงลักษณ์ จำปาเทศ 1
29 นพมาศ ปทุมบาล 1
30 จันทิมา สุวรรณพรม 1
31 กมล หลีกภัย 1
32 สุเทพ สุขเจริญ 1
33 นิภาภรณ์ เชยวัดเกาะ, 2518- 1
34 น้ำผึ้ง มีนิล, 2520- 1
35 ลักษณีย์ โคตรสีเขียว 1
36 จันทนี อุทธิสินธุ์ 1
37 นิตยา เพิ่มทรัพย์ 1
38 ปรียา กาญจนกิจ 1
39 ทักษิณ ภูวสรรเพ็ชญ์ 1
40 ยุวรี วิศวเวชเมธี 1
41 วราภรณ์ ปะทะยศ 1
42 พนัส วิมุกตายน 1
43 วนาภรณ์ ลิ่มศิลา 1
44 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.บัณฑิตวิทยาลัย 1
45 ศรีบัญชา ยอมเจริญ 1
46 สมคิด พงค์ธเนศวร 1
47 ไสว ฟักขาว 1
48 พีรนุช นิยมไพโรจน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2547 1
2 2545 2
3 2544 1
4 2541 2
5 2540 1
6 2538 1
7 2535 4
8 2534 1
9 2531 1
10 2530 5
11 2529 4
12 2528 5
13 2527 3
14 2526 1
15 2525 3
16 2524 2
17 2523 4
18 2522 1
19 2521 2
20 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2547
1 การประเมินและติดตามผลหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต [หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2538] สาขามัธยมศึกษา วิชาเอกวิทยาศาสตร์
ปี พ.ศ. 2545
2 ผลของการเรียนการสอนแบบ 4 MAT ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ความคงทนในการเรียน และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
3 ผลของการใช้เทคนิคผังกราฟฟิกในการเรียนการสอนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์กับคุณภาพชีวิตที่มีต่อการใช้ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ปี พ.ศ. 2544
4 การศึกษาทักษะปฏิบัติการฟิสิกส์ของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ปี พ.ศ. 2541
5 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการสอนทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ที่สอนในระดับชั้นต่างกันในโรงเรียนมูลนิธิเซนต์คาเบรียล
6 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการสอนทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ที่สอนในระดับชั้นต่างกันในโรงเรียนมูลนิธิเซนต์คาเบรียล
ปี พ.ศ. 2540
7 การศึกษาบรรยากาศการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียน โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2538
8 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของการสอนปฏิบัติการเคมี ของครูกับทักษะการปฏิบัติการเคมีของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปี พ.ศ. 2535
9 แบบการเรียนของนักเรียนในโครงการวิทยาศาสตร์โอลิมปิค
10 การใช้สารนิเทศทางวิทยาศาสตร์ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ของครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร
11 ความสัมพันธ์ระหว่างความสนใจในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับมโนทัศน์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กรุงเทพมหานคร
12 สภาพและปัญหาการดำเนินงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2534
13 ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางบ้าน สภาพแวดล้อมทางโรงเรียน และบุคลิกภาพนักวิทยาศาสตร์ของนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปี พ.ศ. 2531
14 กิจกรรมที่ส่งเสริมความสนใจในการเข้าร่วมโครงงานวิทยาศาสตร์ ตามการรับรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2530
15 การศึกษาความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร
16 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของนิสัยทางการเรียน และทัศนคติต่อการเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
17 ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาคหกรรม เกี่ยวกับปัญหาการเรียนการสอน วิชาเคมีประยุกต์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาคใต้
18 การเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแตกต่างกัน
19 ความคิดเห็นของครูและนักเรียนในโรงเรียนพณิชยการ เกี่ยวกับปัญหาการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2529
20 ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนบุคลิกภาพนักวิทยาศาสตร์กับคะแนนเจตคติ ต่อวิทยาศาตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กรุงเทพมหานคร
21 ความสัมพันธ์ระหว่างมโนมติเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ กับเจตคติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เขตการศึกษา 12
22 การศึกษาการใช้ประโยชน์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตการศึกษา 1
23 ปัญหาการปฏิบัติงานของครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2528
24 ลักษณะครูวิทยาศาสตร์ที่พึงประสงค์ตามการรับรู้ของครูวิทยาศาสตร์ และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
25 การเปรียบเทียบทัศนคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หก ที่มีรูปแบบการคิดแตกต่างกัน
26 ความคิดเห็นของครูและนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่
27 ความต้องการการนิเทศการสอนของครูฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร
28 พฤติกรรมผู้นำของหัวหน้าหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ตามการรับรู้ ของผู้บริหารโรงเรียน
ปี พ.ศ. 2527
29 ความต้องการในการนิเทศการสอนวิชาเคมีของครูเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกรุงเทพมหานคร
30 ปัญหาของครูชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในการสอนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
31 ความคิดเห็นของครูและนักเรียนในเขตการศึกษา 5 เกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาศาสตร์เกษตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปี พ.ศ. 2526
32 การศึกษาทัศนคติเชิงวิทยาศาสตร์และจรรยาวิพากษ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2525
33 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการคิดเหตุผลเชิงตรรก ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
34 ความคิดเห็นของครูและนักเรียนเกี่ยวกับอุปกรณ์ปฏิบัติการวิชาฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในเขตกรุงเทพมหานคร
35 ผลของจำนวนนักเรียนในกลุ่มการทดลองวิทยาศาสตร์ ที่มีต่อทักษะการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
ปี พ.ศ. 2524
36 การใช้ประโยชน์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
37 การวิเคราะห์แบบเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปี พ.ศ. 2523
38 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่สาม โดยการสอนแบบใช้เกมกับการสอนแบบบรรยายประกอบการสาธิต
39 ปัญหาการสอนของนิสิตฝึกสอนวิชาวิทยาศาสตร์ / วราภรณ์ ปะทะยศ
40 การติดตามการทำงานของบัณฑิตสาขาการสอนวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2517-2521
41 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐานของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาขั้นสูง
ปี พ.ศ. 2522
42 ปัญหาและความต้องการสื่อการสอนวิชาชีววิทยา สำหรับหลักสูตรสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2521
43 การวิเคราะห์แบบสอบคัดเลือกนิสิตนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษา ขั้นอุดมศึกษา สขาวิชาวิทยาศาสตร์
44 พัฒนาการของการสอนวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย